english
1)

רש"י: שווים נבראו: אולי הם לא נבראו שווים אלא כתוב "המאורות הגדולים" כי הירח גדול משאר הכוכבים והשמש גדולה מהירח?

1.

גור אריה: מלשון הכתוב "ויעש אלוקים את המאורות הגדולים" משמע שהם נבראו יחד, ולא נבראו יחד ברואים שחלוקים זה מזה (-הפוכים זה מזה, שזה גדול וזה קטן). 1


1

עיין עוד בזה במהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' יא ד"ה ואולי). ובביאור טענות הירח והתיקון לטענתה, עי' במהר"ל בגור אריה במדבר כח, טו, ובבאר הגולה (עמ' נד, ב"ד פ"ד ד"ה בפר"ק), ובחידושי אגדות (ח"ד עמ' י, שבועות דף ט ב)

2)

רש"י: שישתמשו בכתר אחד: מה משמעות הדברים?

1.

גור אריה: סימן המלכות הוא כתר, ואם הם מושלים יחד בעולם נחשב שב' מלכים משתמשים באותו כתר. 1


1

ומלך צריך לאחד את הכל לדבר אחד וכשיש ב' מלכים אין אחדות, עי' גו"א במדבר כח,טו ד"ה ומדרש.

3)

רש"י: שישתמשו בכתר אחד: קשה שגם אחרי המיעוט יש ממשלה ללבנה ושניהם משמשים בכתר אחד?

1.

גור אריה: נחשב שהחמה מושלת לבדה כיון שאור הירח הולך ומתמעט עד שהוא נעלם ורק החמה קבועה.

2.

גור אריה (במדבר כח,טו ד"ה ומדרש): כיון שאינם שווים, אין כאן טענת 'שני מלכים בכתר אחד'. 1


1

עיין עוד בגור אריה שם שהאריך בביאור ענין זה.

4)

רש"י: שישתמשו בכתר אחד: אם צודקת טענתה, למה כך עשה ה' מתחילה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' י' ד"ה ואולי, שבועות דף ט.): בתחילה נבראו שווים ולא היה בזה חסרון של שני מלכים בכתר אחד עד שטענה הלבנה, כי מצד הבורא הם אינם מלכים אלא מצד הנבראים.

5)

רש"י: הרבה צבאיה להפיס דעתה: מהיכן דרשו זאת?

1.

גור אריה: לא כתוב בתחילה 'ויעש המאורות הגדולים והכוכבים', ולכן למדו שהכוכבים נבראו כדי להפיס דעת הלבנה.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים