hebrew
1)

רש"י: ונאספו - רגילים היו להאסף: למה לא פירש רש"י כפשוטו שזה לשון עתיד?

1.

גור אריה: כך היו רגילים לעשות תמיד, ולכן רגילות לכתוב בלשון עתיד וזה מתפרש בלשון הווה.

2)

רש"י: וגללו...ותרגומו ומגנדרין... והשיבו תרגומו ומתיבין: למה נזקק רש"י ב"וגללו...והשיבו" לדברי התרגום?

1.

גור אריה: גלילת והשבת האבן הם פועל יוצא מההתאספות [כי למטרה זו הם התאספו שם], ואין הדרך לומר על כמה פעולות שכך רגילים לעשות- רגילים להתאסף, רגילים לגלול ורגילים להשיב (כי מנוסח זה משמע שכל פעולה עומדת בפני עצמה), אלא הדרך לכתוב שמתאספים כדי לגלול ולהשיב [ולכן אין לכתוב זאת בלשון הווה נמשך שמורה על רגילות], ולכן הוכיח רש"י מהתרגום שהפסוק אכן מתפרש בלשון הווה- לומר שכך הייתה הרגילות שלהם.

Sefer: Perek: Pasuk:
Month: Day: Year:
Month: Day: Year:

KIH Logo
D.A.F. Home Page
Sponsorships & Donations Readers' Feedback Mailing Lists Talmud Archives Ask the Kollel Dafyomi Weblinks Dafyomi Calendar Other Yomi calendars