חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חזור לראש הדף

א. מהו גרמא?

א. עץ החריות (ח.)

ב. מאי חבורה?

ב. יום אסיפה או ועד (כא:)

ג. מי פצה את פיו?

ג. החרס (יא.)

ד. מיהו כעוף הפורח?

ד. גמלא פרחא (ה.)

ה. היכן הוזכר חנוכה?

ה. מן החג ועד חנוכה (יח:)

ו. למי הווין בנין רבנן?

ו. האי דרחים רבנן (י.)

ז. מה גזירת הכתוב הוא?

ז. שאסור לכתוב שום כתיבה על בשרו (כא.)

ח. מי פשע? ומי לא פשע?

ח. המכה את התינוקות יותר מידי (טז:) - הניקף (כ:)

ט. מה מצינו אצל רשעים?

ט. הריגה בשוגג (י.-:)

י. מהו פיסא? ומהו ריבדא?

י. גוש עפר (ח.) - מכה (כא.)

יא. מהו מגבאי? ומהו ברדלא?

יא. שם איש (יא.) - שם חכם (יד:)

יב. מה נכתב לשבר את האוזן?

יב. ענין הריגה אצל המלאכים (יב.)

יג. איך הוזכר דודו של רב? (2)

יג. ג:-יא.

יד. מנין שאב חייב להשיא לבנו אשה?

יד. וקחו לבניכם נשים (ח:)

טו. היכן הוזכר דמידה טובה מרובה? (2)

טו. ה:-כג.

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת מכות