English Calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

טבלאות לתוכניות לימוד יומיים\שבועיים\חודשיים

לוח למחזור ה-12
של הדף היומי
לוח למחזור ה-7
של ירושלמי יומי

[לחץ כאן לבחור שנה אחרת]


שנה שעברה

5774
(2013-2014)


שנה הבאה

 1. האזינו
  אלול כו-תשרי ג
  ספטמבר 1-7

 2. יום כפור
  תשרי ד-י
  ספטמבר 8-14

 3. שבת סוכות
  תשרי יא-יז
  ספטמבר 15-21

 4. בראשית
  תשרי יח-כד
  ספטמבר 22-28

 5. נח
  תשרי כה-חשון א
  ספטמבר 29-אוקטובר 5

 6. לך לך
  חשון ב-ח
  אוקטובר 6-12

 7. וירא
  חשון ט-טו
  אוקטובר 13-19

 8. חיי שרה
  חשון טז-כב
  אוקטובר 20-26

 9. תולדות
  חשון כג-כט
  אוקטובר 27-נובמבר 2

 10. ויצא
  חשון ל-כסלו ו
  נובמבר 3-9

 11. וישלח
  כסלו ז-יג
  נובמבר 10-16

 12. וישב
  כסלו יד-כ
  נובמבר 17-23

 13. מקץ
  כסלו כא-כז
  נובמבר 24-30

 14. ויגש
  כסלו כח-טבת ד
  דצמבר 1-7

 15. ויחי
  טבת ה-יא
  דצמבר 8-14

 1. שמות
  טבת יב-יח
  דצמבר 15-21

 2. וארא
  טבת יט-כה
  דצמבר 22-28

 3. בא
  טבת כו-שבט ג
  דצמבר 29-ינואר 4

 4. בשלח
  שבט ד-י
  ינואר 5-11

 5. יתרו
  שבט יא-יז
  ינואר 12-18

 6. משפטים
  שבט יח-כד
  ינואר 19-25

 7. תרומה
  שבט כה-אדר א א
  ינואר 26-פברואר 1

 8. תצוה
  אדר א ב-ח
  פברואר 2-8

 9. כי תשא
  אדר א ט-טו
  פברואר 9-15

 10. ויקהל
  אדר א טז-כב
  פברואר 16-22

 11. פקודי
  אדר א כג-כט
  פברואר 23-מרץ 1

 1. ויקרא
  אדר א ל-אדר ב ו
  מרץ 2-8

 2. צו
  אדר ב ז-יג
  מרץ 9-15

 3. שמיני
  אדר ב יד-כ
  מרץ 16-22

 4. תזריע
  אדר ב כא-כז
  מרץ 23-29

 5. מצורע
  אדר ב כח-ניסן ה
  מרץ 30-אפריל 5

 6. אחרי מות
  ניסן ו-יב
  אפריל 6-12

 7. שבת פסח
  ניסן יג-יט
  אפריל 13-19

 8. קדושים
  ניסן כ-כו
  אפריל 20-26

 9. אמור
  ניסן כז-אייר ג
  אפריל 27-מאי 3

 10. בהר
  אייר ד-י
  מאי 4-10

 11. בחוקתי
  אייר יא-יז
  מאי 11-17

 1. במדבר
  אייר יח-כד
  מאי 18-24

 2. נשא
  אייר כה-סיון ב
  מאי 25-31

 3. בהעלותך
  סיון ג-ט
  יוני 1-7

 4. שלח
  סיון י-טז
  יוני 8-14

 5. קרח
  סיון יז-כג
  יוני 15-21

 6. חוקת
  סיון כד-ל
  יוני 22-28

 7. בלק
  תמוז א-ז
  יוני 29-יולי 5

 8. פינחס
  תמוז ח-יד
  יולי 6-12

 9. מטות
  תמוז טו-כא
  יולי 13-19

 10. מסעי
  תמוז כב-כח
  יולי 20-26

 1. דברים
  תמוז כט-אב ו
  יולי 27-אוגוסט 2

 2. ואתחנן
  אב ז-יג
  אוגוסט 3-9

 3. עקב
  אב יד-כ
  אוגוסט 10-16

 4. ראה
  אב כא-כז
  אוגוסט 17-23

 5. שופטים
  אב כח-אלול ד
  אוגוסט 24-30

 6. כי תצא
  אלול ה-יא
  אוגוסט 31-ספטמבר 6

 7. כי תבוא
  אלול יב-יח
  ספטמבר 7-13

 8. נצבים-וילך
  אלול יט-כה
  ספטמבר 14-20


דף הבית