Aug 4, 2018

Shab

23 Av 5778

Berachos 1

Aug 5, 2018

Sun

24 Av 5778

Berachos 2

Aug 6, 2018

Mon

25 Av 5778

Berachos 3

Aug 7, 2018

Tue

26 Av 5778

Berachos 4

Aug 8, 2018

Wed

27 Av 5778

Berachos 5

Aug 9, 2018

Thu

28 Av 5778

Berachos 6

Aug 10, 2018

Fri

29 Av 5778

Berachos 7

Aug 11, 2018

Shab

30 Av 5778

Berachos 8

Aug 12, 2018

Sun

1 Elul 5778

Berachos 9

Aug 13, 2018

Mon

2 Elul 5778

Berachos 10

Aug 14, 2018

Tue

3 Elul 5778

Berachos 11

Aug 15, 2018

Wed

4 Elul 5778

Berachos 12

Aug 16, 2018

Thu

5 Elul 5778

Berachos 13

Aug 17, 2018

Fri

6 Elul 5778

Berachos 14

Aug 18, 2018

Shab

7 Elul 5778

Berachos 15

Aug 19, 2018

Sun

8 Elul 5778

Berachos 16

Aug 20, 2018

Mon

9 Elul 5778

Berachos 17

Aug 21, 2018

Tue

10 Elul 5778

Berachos 18

Aug 22, 2018

Wed

11 Elul 5778

Berachos 19

Aug 23, 2018

Thu

12 Elul 5778

Berachos 20

Aug 24, 2018

Fri

13 Elul 5778

Berachos 21

Aug 25, 2018

Shab

14 Elul 5778

Berachos 22

Aug 26, 2018

Sun

15 Elul 5778

Berachos 23

Aug 27, 2018

Mon

16 Elul 5778

Berachos 24

Aug 28, 2018

Tue

17 Elul 5778

Berachos 25

Aug 29, 2018

Wed

18 Elul 5778

Berachos 26

Aug 30, 2018

Thu

19 Elul 5778

Berachos 27

Aug 31, 2018

Fri

20 Elul 5778

Berachos 28

Sep 1, 2018

Shab

21 Elul 5778

Berachos 29

Sep 2, 2018

Sun

22 Elul 5778

Berachos 30

Sep 3, 2018

Mon

23 Elul 5778

Berachos 31

Sep 4, 2018

Tue

24 Elul 5778

Berachos 32

Sep 5, 2018

Wed

25 Elul 5778

Berachos 33

Sep 6, 2018

Thu

26 Elul 5778

Berachos 34

Sep 7, 2018

Fri

27 Elul 5778

Berachos 35

Sep 8, 2018

Shab

28 Elul 5778

Berachos 36

Sep 9, 2018

Sun

29 Elul 5778

Berachos 37

Sep 10, 2018

Mon

1 Tishrei 5779

Berachos 38

Sep 11, 2018

Tue

2 Tishrei 5779

Berachos 39

Sep 12, 2018

Wed

3 Tishrei 5779

Berachos 40

Sep 13, 2018

Thu

4 Tishrei 5779

Berachos 41

Sep 14, 2018

Fri

5 Tishrei 5779

Berachos 42

Sep 15, 2018

Shab

6 Tishrei 5779

Berachos 43

Sep 16, 2018

Sun

7 Tishrei 5779

Berachos 44

Sep 17, 2018

Mon

8 Tishrei 5779

Berachos 45

Sep 18, 2018

Tue

9 Tishrei 5779

Berachos 46

Sep 19, 2018

Wed

10 Tishrei 5779

Sep 20, 2018

Thu

11 Tishrei 5779

Berachos 47

Sep 21, 2018

Fri

12 Tishrei 5779

Berachos 48

Sep 22, 2018

Shab

13 Tishrei 5779

Berachos 49

Sep 23, 2018

Sun

14 Tishrei 5779

Berachos 50

Sep 24, 2018

Mon

15 Tishrei 5779

Berachos 51

Sep 25, 2018

Tue

16 Tishrei 5779

Berachos 52

Sep 26, 2018

Wed

17 Tishrei 5779

Berachos 53

Sep 27, 2018

Thu

18 Tishrei 5779

Berachos 54

Sep 28, 2018

Fri

19 Tishrei 5779

Berachos 55

Sep 29, 2018

Shab

20 Tishrei 5779

Berachos 56

Sep 30, 2018

Sun

21 Tishrei 5779

Berachos 57

Oct 1, 2018

Mon

22 Tishrei 5779

Berachos 58

Oct 2, 2018

Tue

23 Tishrei 5779

Berachos 59

Oct 3, 2018

Wed

24 Tishrei 5779

Berachos 60

Oct 4, 2018

Thu

25 Tishrei 5779

Berachos 61

Oct 5, 2018

Fri

26 Tishrei 5779

Berachos 62

Oct 6, 2018

Shab

27 Tishrei 5779

Berachos 63

Oct 7, 2018

Sun

28 Tishrei 5779

Berachos 64

Oct 8, 2018

Mon

29 Tishrei 5779

Berachos 65

Oct 9, 2018

Tue

30 Tishrei 5779

Berachos 66

Oct 10, 2018

Wed

1 Cheshvan 5779

Berachos 67

Oct 11, 2018

Thu

2 Cheshvan 5779

Berachos 68

Oct 12, 2018

Fri

3 Cheshvan 5779

Pe'ah 1

Oct 13, 2018

Shab

4 Cheshvan 5779

Pe'ah 2

Oct 14, 2018

Sun

5 Cheshvan 5779

Pe'ah 3

Oct 15, 2018

Mon

6 Cheshvan 5779

Pe'ah 4

Oct 16, 2018

Tue

7 Cheshvan 5779

Pe'ah 5

Oct 17, 2018

Wed

8 Cheshvan 5779

Pe'ah 6

Oct 18, 2018

Thu

9 Cheshvan 5779

Pe'ah 7

Oct 19, 2018

Fri

10 Cheshvan 5779

Pe'ah 8

Oct 20, 2018

Shab

11 Cheshvan 5779

Pe'ah 9

Oct 21, 2018

Sun

12 Cheshvan 5779

Pe'ah 10

Oct 22, 2018

Mon

13 Cheshvan 5779

Pe'ah 11

Oct 23, 2018

Tue

14 Cheshvan 5779

Pe'ah 12

Oct 24, 2018

Wed

15 Cheshvan 5779

Pe'ah 13

Oct 25, 2018

Thu

16 Cheshvan 5779

Pe'ah 14

Oct 26, 2018

Fri

17 Cheshvan 5779

Pe'ah 15

Oct 27, 2018

Shab

18 Cheshvan 5779

Pe'ah 16

Oct 28, 2018

Sun

19 Cheshvan 5779

Pe'ah 17

Oct 29, 2018

Mon

20 Cheshvan 5779

Pe'ah 18

Oct 30, 2018

Tue

21 Cheshvan 5779

Pe'ah 19

Oct 31, 2018

Wed

22 Cheshvan 5779

Pe'ah 20

Nov 1, 2018

Thu

23 Cheshvan 5779

Pe'ah 21

Nov 2, 2018

Fri

24 Cheshvan 5779

Pe'ah 22

Nov 3, 2018

Shab

25 Cheshvan 5779

Pe'ah 23

Nov 4, 2018

Sun

26 Cheshvan 5779

Pe'ah 24

Nov 5, 2018

Mon

27 Cheshvan 5779

Pe'ah 25

Nov 6, 2018

Tue

28 Cheshvan 5779

Pe'ah 26

Nov 7, 2018

Wed

29 Cheshvan 5779

Pe'ah 27

Nov 8, 2018

Thu

30 Cheshvan 5779

Pe'ah 28

Nov 9, 2018

Fri

1 Kislev 5779

Pe'ah 29

Nov 10, 2018

Shab

2 Kislev 5779

Pe'ah 30

Nov 11, 2018

Sun

3 Kislev 5779

Pe'ah 31

Nov 12, 2018

Mon

4 Kislev 5779

Pe'ah 32

Nov 13, 2018

Tue

5 Kislev 5779

Pe'ah 33

Nov 14, 2018

Wed

6 Kislev 5779

Pe'ah 34

Nov 15, 2018

Thu

7 Kislev 5779

Pe'ah 35

Nov 16, 2018

Fri

8 Kislev 5779

Pe'ah 36

Nov 17, 2018

Shab

9 Kislev 5779

Pe'ah 37

Nov 18, 2018

Sun

10 Kislev 5779

Demai 1

Nov 19, 2018

Mon

11 Kislev 5779

Demai 2

Nov 20, 2018

Tue

12 Kislev 5779

Demai 3

Nov 21, 2018

Wed

13 Kislev 5779

Demai 4

Nov 22, 2018

Thu

14 Kislev 5779

Demai 5

Nov 23, 2018

Fri

15 Kislev 5779

Demai 6

Nov 24, 2018

Shab

16 Kislev 5779

Demai 7

Nov 25, 2018

Sun

17 Kislev 5779

Demai 8

Nov 26, 2018

Mon

18 Kislev 5779

Demai 9

Nov 27, 2018

Tue

19 Kislev 5779

Demai 10

Nov 28, 2018

Wed

20 Kislev 5779

Demai 11

Nov 29, 2018

Thu

21 Kislev 5779

Demai 12

Nov 30, 2018

Fri

22 Kislev 5779

Demai 13

Dec 1, 2018

Shab

23 Kislev 5779

Demai 14

Dec 2, 2018

Sun

24 Kislev 5779

Demai 15

Dec 3, 2018

Mon

25 Kislev 5779

Demai 16

Dec 4, 2018

Tue

26 Kislev 5779

Demai 17

Dec 5, 2018

Wed

27 Kislev 5779

Demai 18

Dec 6, 2018

Thu

28 Kislev 5779

Demai 19

Dec 7, 2018

Fri

29 Kislev 5779

Demai 20

Dec 8, 2018

Shab

30 Kislev 5779

Demai 21

Dec 9, 2018

Sun

1 Teves 5779

Demai 22

Dec 10, 2018

Mon

2 Teves 5779

Demai 23

Dec 11, 2018

Tue

3 Teves 5779

Demai 24

Dec 12, 2018

Wed

4 Teves 5779

Demai 25

Dec 13, 2018

Thu

5 Teves 5779

Demai 26

Dec 14, 2018

Fri

6 Teves 5779

Demai 27

Dec 15, 2018

Shab

7 Teves 5779

Demai 28

Dec 16, 2018

Sun

8 Teves 5779

Demai 29

Dec 17, 2018

Mon

9 Teves 5779

Demai 30

Dec 18, 2018

Tue

10 Teves 5779

Demai 31

Dec 19, 2018

Wed

11 Teves 5779

Demai 32

Dec 20, 2018

Thu

12 Teves 5779

Demai 33

Dec 21, 2018

Fri

13 Teves 5779

Demai 34

Dec 22, 2018

Shab

14 Teves 5779

Kil'ayim 1

Dec 23, 2018

Sun

15 Teves 5779

Kil'ayim 2

Dec 24, 2018

Mon

16 Teves 5779

Kil'ayim 3

Dec 25, 2018

Tue

17 Teves 5779

Kil'ayim 4

Dec 26, 2018

Wed

18 Teves 5779

Kil'ayim 5

Dec 27, 2018

Thu

19 Teves 5779

Kil'ayim 6

Dec 28, 2018

Fri

20 Teves 5779

Kil'ayim 7

Dec 29, 2018

Shab

21 Teves 5779

Kil'ayim 8

Dec 30, 2018

Sun

22 Teves 5779

Kil'ayim 9

Dec 31, 2018

Mon

23 Teves 5779

Kil'ayim 10

Jan 1, 2019

Tue

24 Teves 5779

Kil'ayim 11

Jan 2, 2019

Wed

25 Teves 5779

Kil'ayim 12

Jan 3, 2019

Thu

26 Teves 5779

Kil'ayim 13

Jan 4, 2019

Fri

27 Teves 5779

Kil'ayim 14

Jan 5, 2019

Shab

28 Teves 5779

Kil'ayim 15

Jan 6, 2019

Sun

29 Teves 5779

Kil'ayim 16

Jan 7, 2019

Mon

1 Shevat 5779

Kil'ayim 17

Jan 8, 2019

Tue

2 Shevat 5779

Kil'ayim 18

Jan 9, 2019

Wed

3 Shevat 5779

Kil'ayim 19

Jan 10, 2019

Thu

4 Shevat 5779

Kil'ayim 20

Jan 11, 2019

Fri

5 Shevat 5779

Kil'ayim 21

Jan 12, 2019

Shab

6 Shevat 5779

Kil'ayim 22

Jan 13, 2019

Sun

7 Shevat 5779

Kil'ayim 23

Jan 14, 2019

Mon

8 Shevat 5779

Kil'ayim 24

Jan 15, 2019

Tue

9 Shevat 5779

Kil'ayim 25

Jan 16, 2019

Wed

10 Shevat 5779

Kil'ayim 26

Jan 17, 2019

Thu

11 Shevat 5779

Kil'ayim 27

Jan 18, 2019

Fri

12 Shevat 5779

Kil'ayim 28

Jan 19, 2019

Shab

13 Shevat 5779

Kil'ayim 29

Jan 20, 2019

Sun

14 Shevat 5779

Kil'ayim 30

Jan 21, 2019

Mon

15 Shevat 5779

Kil'ayim 31

Jan 22, 2019

Tue

16 Shevat 5779

Kil'ayim 32

Jan 23, 2019

Wed

17 Shevat 5779

Kil'ayim 33

Jan 24, 2019

Thu

18 Shevat 5779

Kil'ayim 34

Jan 25, 2019

Fri

19 Shevat 5779

Kil'ayim 35

Jan 26, 2019

Shab

20 Shevat 5779

Kil'ayim 36

Jan 27, 2019

Sun

21 Shevat 5779

Kil'ayim 37

Jan 28, 2019

Mon

22 Shevat 5779

Kil'ayim 38

Jan 29, 2019

Tue

23 Shevat 5779

Kil'ayim 39

Jan 30, 2019

Wed

24 Shevat 5779

Kil'ayim 40

Jan 31, 2019

Thu

25 Shevat 5779

Kil'ayim 41

Feb 1, 2019

Fri

26 Shevat 5779

Kil'ayim 42

Feb 2, 2019

Shab

27 Shevat 5779

Kil'ayim 43

Feb 3, 2019

Sun

28 Shevat 5779

Kil'ayim 44

Feb 4, 2019

Mon

29 Shevat 5779

Shevi'is 1

Feb 5, 2019

Tue

30 Shevat 5779

Shevi'is 2

Feb 6, 2019

Wed

1 AdarI 5779

Shevi'is 3

Feb 7, 2019

Thu

2 AdarI 5779

Shevi'is 4

Feb 8, 2019

Fri

3 AdarI 5779

Shevi'is 5

Feb 9, 2019

Shab

4 AdarI 5779

Shevi'is 6

Feb 10, 2019

Sun

5 AdarI 5779

Shevi'is 7

Feb 11, 2019

Mon

6 AdarI 5779

Shevi'is 8

Feb 12, 2019

Tue

7 AdarI 5779

Shevi'is 9

Feb 13, 2019

Wed

8 AdarI 5779

Shevi'is 10

Feb 14, 2019

Thu

9 AdarI 5779

Shevi'is 11

Feb 15, 2019

Fri

10 AdarI 5779

Shevi'is 12

Feb 16, 2019

Shab

11 AdarI 5779

Shevi'is 13

Feb 17, 2019

Sun

12 AdarI 5779

Shevi'is 14

Feb 18, 2019

Mon

13 AdarI 5779

Shevi'is 15

Feb 19, 2019

Tue

14 AdarI 5779

Shevi'is 16

Feb 20, 2019

Wed

15 AdarI 5779

Shevi'is 17

Feb 21, 2019

Thu

16 AdarI 5779

Shevi'is 18

Feb 22, 2019

Fri

17 AdarI 5779

Shevi'is 19

Feb 23, 2019

Shab

18 AdarI 5779

Shevi'is 20

Feb 24, 2019

Sun

19 AdarI 5779

Shevi'is 21

Feb 25, 2019

Mon

20 AdarI 5779

Shevi'is 22

Feb 26, 2019

Tue

21 AdarI 5779

Shevi'is 23

Feb 27, 2019

Wed

22 AdarI 5779

Shevi'is 24

Feb 28, 2019

Thu

23 AdarI 5779

Shevi'is 25

Mar 1, 2019

Fri

24 AdarI 5779

Shevi'is 26

Mar 2, 2019

Shab

25 AdarI 5779

Shevi'is 27

Mar 3, 2019

Sun

26 AdarI 5779

Shevi'is 28

Mar 4, 2019

Mon

27 AdarI 5779

Shevi'is 29

Mar 5, 2019

Tue

28 AdarI 5779

Shevi'is 30

Mar 6, 2019

Wed

29 AdarI 5779

Shevi'is 31

Mar 7, 2019

Thu

30 AdarI 5779

Terumos 1

Mar 8, 2019

Fri

1 AdarII 5779

Terumos 2

Mar 9, 2019

Shab

2 AdarII 5779

Terumos 3

Mar 10, 2019

Sun

3 AdarII 5779

Terumos 4

Mar 11, 2019

Mon

4 AdarII 5779

Terumos 5

Mar 12, 2019

Tue

5 AdarII 5779

Terumos 6

Mar 13, 2019

Wed

6 AdarII 5779

Terumos 7

Mar 14, 2019

Thu

7 AdarII 5779

Terumos 8

Mar 15, 2019

Fri

8 AdarII 5779

Terumos 9

Mar 16, 2019

Shab

9 AdarII 5779

Terumos 10

Mar 17, 2019

Sun

10 AdarII 5779

Terumos 11

Mar 18, 2019

Mon

11 AdarII 5779

Terumos 12

Mar 19, 2019

Tue

12 AdarII 5779

Terumos 13

Mar 20, 2019

Wed

13 AdarII 5779

Terumos 14

Mar 21, 2019

Thu

14 AdarII 5779

Terumos 15

Mar 22, 2019

Fri

15 AdarII 5779

Terumos 16

Mar 23, 2019

Shab

16 AdarII 5779

Terumos 17

Mar 24, 2019

Sun

17 AdarII 5779

Terumos 18

Mar 25, 2019

Mon

18 AdarII 5779

Terumos 19

Mar 26, 2019

Tue

19 AdarII 5779

Terumos 20

Mar 27, 2019

Wed

20 AdarII 5779

Terumos 21

Mar 28, 2019

Thu

21 AdarII 5779

Terumos 22

Mar 29, 2019

Fri

22 AdarII 5779

Terumos 23

Mar 30, 2019

Shab

23 AdarII 5779

Terumos 24

Mar 31, 2019

Sun

24 AdarII 5779

Terumos 25

Apr 1, 2019

Mon

25 AdarII 5779

Terumos 26

Apr 2, 2019

Tue

26 AdarII 5779

Terumos 27

Apr 3, 2019

Wed

27 AdarII 5779

Terumos 28

Apr 4, 2019

Thu

28 AdarII 5779

Terumos 29

Apr 5, 2019

Fri

29 AdarII 5779

Terumos 30

Apr 6, 2019

Shab

1 Nisan 5779

Terumos 31

Apr 7, 2019

Sun

2 Nisan 5779

Terumos 32

Apr 8, 2019

Mon

3 Nisan 5779

Terumos 33

Apr 9, 2019

Tue

4 Nisan 5779

Terumos 34

Apr 10, 2019

Wed

5 Nisan 5779

Terumos 35

Apr 11, 2019

Thu

6 Nisan 5779

Terumos 36

Apr 12, 2019

Fri

7 Nisan 5779

Terumos 37

Apr 13, 2019

Shab

8 Nisan 5779

Terumos 38

Apr 14, 2019

Sun

9 Nisan 5779

Terumos 39

Apr 15, 2019

Mon

10 Nisan 5779

Terumos 40

Apr 16, 2019

Tue

11 Nisan 5779

Terumos 41

Apr 17, 2019

Wed

12 Nisan 5779

Terumos 42

Apr 18, 2019

Thu

13 Nisan 5779

Terumos 43

Apr 19, 2019

Fri

14 Nisan 5779

Terumos 44

Apr 20, 2019

Shab

15 Nisan 5779

Terumos 45

Apr 21, 2019

Sun

16 Nisan 5779

Terumos 46

Apr 22, 2019

Mon

17 Nisan 5779

Terumos 47

Apr 23, 2019

Tue

18 Nisan 5779

Terumos 48

Apr 24, 2019

Wed

19 Nisan 5779

Terumos 49

Apr 25, 2019

Thu

20 Nisan 5779

Terumos 50

Apr 26, 2019

Fri

21 Nisan 5779

Terumos 51

Apr 27, 2019

Shab

22 Nisan 5779

Terumos 52

Apr 28, 2019

Sun

23 Nisan 5779

Terumos 53

Apr 29, 2019

Mon

24 Nisan 5779

Terumos 54

Apr 30, 2019

Tue

25 Nisan 5779

Terumos 55

May 1, 2019

Wed

26 Nisan 5779

Terumos 56

May 2, 2019

Thu

27 Nisan 5779

Terumos 57

May 3, 2019

Fri

28 Nisan 5779

Terumos 58

May 4, 2019

Shab

29 Nisan 5779

Terumos 59

May 5, 2019

Sun

30 Nisan 5779

Ma'asros 1

May 6, 2019

Mon

1 Iyar 5779

Ma'asros 2

May 7, 2019

Tue

2 Iyar 5779

Ma'asros 3

May 8, 2019

Wed

3 Iyar 5779

Ma'asros 4

May 9, 2019

Thu

4 Iyar 5779

Ma'asros 5

May 10, 2019

Fri

5 Iyar 5779

Ma'asros 6

May 11, 2019

Shab

6 Iyar 5779

Ma'asros 7

May 12, 2019

Sun

7 Iyar 5779

Ma'asros 8

May 13, 2019

Mon

8 Iyar 5779

Ma'asros 9

May 14, 2019

Tue

9 Iyar 5779

Ma'asros 10

May 15, 2019

Wed

10 Iyar 5779

Ma'asros 11

May 16, 2019

Thu

11 Iyar 5779

Ma'asros 12

May 17, 2019

Fri

12 Iyar 5779

Ma'asros 13

May 18, 2019

Shab

13 Iyar 5779

Ma'asros 14

May 19, 2019

Sun

14 Iyar 5779

Ma'asros 15

May 20, 2019

Mon

15 Iyar 5779

Ma'asros 16

May 21, 2019

Tue

16 Iyar 5779

Ma'asros 17

May 22, 2019

Wed

17 Iyar 5779

Ma'asros 18

May 23, 2019

Thu

18 Iyar 5779

Ma'asros 19

May 24, 2019

Fri

19 Iyar 5779

Ma'asros 20

May 25, 2019

Shab

20 Iyar 5779

Ma'asros 21

May 26, 2019

Sun

21 Iyar 5779

Ma'asros 22

May 27, 2019

Mon

22 Iyar 5779

Ma'asros 23

May 28, 2019

Tue

23 Iyar 5779

Ma'asros 24

May 29, 2019

Wed

24 Iyar 5779

Ma'asros 25

May 30, 2019

Thu

25 Iyar 5779

Ma'asros 26

May 31, 2019

Fri

26 Iyar 5779

Ma'aser Sheni 1

Jun 1, 2019

Shab

27 Iyar 5779

Ma'aser Sheni 2

Jun 2, 2019

Sun

28 Iyar 5779

Ma'aser Sheni 3

Jun 3, 2019

Mon

29 Iyar 5779

Ma'aser Sheni 4

Jun 4, 2019

Tue

1 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 5

Jun 5, 2019

Wed

2 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 6

Jun 6, 2019

Thu

3 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 7

Jun 7, 2019

Fri

4 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 8

Jun 8, 2019

Shab

5 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 9

Jun 9, 2019

Sun

6 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 10

Jun 10, 2019

Mon

7 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 11

Jun 11, 2019

Tue

8 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 12

Jun 12, 2019

Wed

9 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 13

Jun 13, 2019

Thu

10 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 14

Jun 14, 2019

Fri

11 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 15

Jun 15, 2019

Shab

12 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 16

Jun 16, 2019

Sun

13 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 17

Jun 17, 2019

Mon

14 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 18

Jun 18, 2019

Tue

15 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 19

Jun 19, 2019

Wed

16 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 20

Jun 20, 2019

Thu

17 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 21

Jun 21, 2019

Fri

18 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 22

Jun 22, 2019

Shab

19 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 23

Jun 23, 2019

Sun

20 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 24

Jun 24, 2019

Mon

21 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 25

Jun 25, 2019

Tue

22 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 26

Jun 26, 2019

Wed

23 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 27

Jun 27, 2019

Thu

24 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 28

Jun 28, 2019

Fri

25 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 29

Jun 29, 2019

Shab

26 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 30

Jun 30, 2019

Sun

27 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 31

Jul 1, 2019

Mon

28 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 32

Jul 2, 2019

Tue

29 Sivan 5779

Ma'aser Sheni 33

Jul 3, 2019

Wed

30 Sivan 5779

Chalah 1

Jul 4, 2019

Thu

1 Tamuz 5779

Chalah 2

Jul 5, 2019

Fri

2 Tamuz 5779

Chalah 3

Jul 6, 2019

Shab

3 Tamuz 5779

Chalah 4

Jul 7, 2019

Sun

4 Tamuz 5779

Chalah 5

Jul 8, 2019

Mon

5 Tamuz 5779

Chalah 6

Jul 9, 2019

Tue

6 Tamuz 5779

Chalah 7

Jul 10, 2019

Wed

7 Tamuz 5779

Chalah 8

Jul 11, 2019

Thu

8 Tamuz 5779

Chalah 9

Jul 12, 2019

Fri

9 Tamuz 5779

Chalah 10

Jul 13, 2019

Shab

10 Tamuz 5779

Chalah 11

Jul 14, 2019

Sun

11 Tamuz 5779

Chalah 12

Jul 15, 2019

Mon

12 Tamuz 5779

Chalah 13

Jul 16, 2019

Tue

13 Tamuz 5779

Chalah 14

Jul 17, 2019

Wed

14 Tamuz 5779

Chalah 15

Jul 18, 2019

Thu

15 Tamuz 5779

Chalah 16

Jul 19, 2019

Fri

16 Tamuz 5779

Chalah 17

Jul 20, 2019

Shab

17 Tamuz 5779

Chalah 18

Jul 21, 2019

Sun

18 Tamuz 5779

Chalah 19

Jul 22, 2019

Mon

19 Tamuz 5779

Chalah 20

Jul 23, 2019

Tue

20 Tamuz 5779

Chalah 21

Jul 24, 2019

Wed

21 Tamuz 5779

Chalah 22

Jul 25, 2019

Thu

22 Tamuz 5779

Chalah 23

Jul 26, 2019

Fri

23 Tamuz 5779

Chalah 24

Jul 27, 2019

Shab

24 Tamuz 5779

Chalah 25

Jul 28, 2019

Sun

25 Tamuz 5779

Chalah 26

Jul 29, 2019

Mon

26 Tamuz 5779

Chalah 27

Jul 30, 2019

Tue

27 Tamuz 5779

Chalah 28

Jul 31, 2019

Wed

28 Tamuz 5779

Orlah 1

Aug 1, 2019

Thu

29 Tamuz 5779

Orlah 2

Aug 2, 2019

Fri

1 Av 5779

Orlah 3

Aug 3, 2019

Shab

2 Av 5779

Orlah 4

Aug 4, 2019

Sun

3 Av 5779

Orlah 5

Aug 5, 2019

Mon

4 Av 5779

Orlah 6

Aug 6, 2019

Tue

5 Av 5779

Orlah 7

Aug 7, 2019

Wed

6 Av 5779

Orlah 8

Aug 8, 2019

Thu

7 Av 5779

Orlah 9

Aug 9, 2019

Fri

8 Av 5779

Orlah 10

Aug 10, 2019

Shab

9 Av 5779

Orlah 11

Aug 11, 2019

Sun

10 Av 5779

Aug 12, 2019

Mon

11 Av 5779

Orlah 12

Aug 13, 2019

Tue

12 Av 5779

Orlah 13

Aug 14, 2019

Wed

13 Av 5779

Orlah 14

Aug 15, 2019

Thu

14 Av 5779

Orlah 15

Aug 16, 2019

Fri

15 Av 5779

Orlah 16

Aug 17, 2019

Shab

16 Av 5779

Orlah 17

Aug 18, 2019

Sun

17 Av 5779

Orlah 18

Aug 19, 2019

Mon

18 Av 5779

Orlah 19

Aug 20, 2019

Tue

19 Av 5779

Orlah 20

Aug 21, 2019

Wed

20 Av 5779

Bikurim 1

Aug 22, 2019

Thu

21 Av 5779

Bikurim 2

Aug 23, 2019

Fri

22 Av 5779

Bikurim 3

Aug 24, 2019

Shab

23 Av 5779

Bikurim 4

Aug 25, 2019

Sun

24 Av 5779

Bikurim 5

Aug 26, 2019

Mon

25 Av 5779

Bikurim 6

Aug 27, 2019

Tue

26 Av 5779

Bikurim 7

Aug 28, 2019

Wed

27 Av 5779

Bikurim 8

Aug 29, 2019

Thu

28 Av 5779

Bikurim 9

Aug 30, 2019

Fri

29 Av 5779

Bikurim 10

Aug 31, 2019

Shab

30 Av 5779

Bikurim 11

Sep 1, 2019

Sun

1 Elul 5779

Bikurim 12

Sep 2, 2019

Mon

2 Elul 5779

Bikurim 13

Sep 3, 2019

Tue

3 Elul 5779

Shabbos 1

Sep 4, 2019

Wed

4 Elul 5779

Shabbos 2

Sep 5, 2019

Thu

5 Elul 5779

Shabbos 3

Sep 6, 2019

Fri

6 Elul 5779

Shabbos 4

Sep 7, 2019

Shab

7 Elul 5779

Shabbos 5

Sep 8, 2019

Sun

8 Elul 5779

Shabbos 6

Sep 9, 2019

Mon

9 Elul 5779

Shabbos 7

Sep 10, 2019

Tue

10 Elul 5779

Shabbos 8

Sep 11, 2019

Wed

11 Elul 5779

Shabbos 9

Sep 12, 2019

Thu

12 Elul 5779

Shabbos 10

Sep 13, 2019

Fri

13 Elul 5779

Shabbos 11

Sep 14, 2019

Shab

14 Elul 5779

Shabbos 12

Sep 15, 2019

Sun

15 Elul 5779

Shabbos 13

Sep 16, 2019

Mon

16 Elul 5779

Shabbos 14

Sep 17, 2019

Tue

17 Elul 5779

Shabbos 15

Sep 18, 2019

Wed

18 Elul 5779

Shabbos 16

Sep 19, 2019

Thu

19 Elul 5779

Shabbos 17

Sep 20, 2019

Fri

20 Elul 5779

Shabbos 18

Sep 21, 2019

Shab

21 Elul 5779

Shabbos 19

Sep 22, 2019

Sun

22 Elul 5779

Shabbos 20

Sep 23, 2019

Mon

23 Elul 5779

Shabbos 21

Sep 24, 2019

Tue

24 Elul 5779

Shabbos 22

Sep 25, 2019

Wed

25 Elul 5779

Shabbos 23

Sep 26, 2019

Thu

26 Elul 5779

Shabbos 24

Sep 27, 2019

Fri

27 Elul 5779

Shabbos 25

Sep 28, 2019

Shab

28 Elul 5779

Shabbos 26

Sep 29, 2019

Sun

29 Elul 5779

Shabbos 27

Sep 30, 2019

Mon

1 Tishrei 5780

Shabbos 28

Oct 1, 2019

Tue

2 Tishrei 5780

Shabbos 29

Oct 2, 2019

Wed

3 Tishrei 5780

Shabbos 30

Oct 3, 2019

Thu

4 Tishrei 5780

Shabbos 31

Oct 4, 2019

Fri

5 Tishrei 5780

Shabbos 32

Oct 5, 2019

Shab

6 Tishrei 5780

Shabbos 33

Oct 6, 2019

Sun

7 Tishrei 5780

Shabbos 34

Oct 7, 2019

Mon

8 Tishrei 5780

Shabbos 35

Oct 8, 2019

Tue

9 Tishrei 5780

Shabbos 36

Oct 9, 2019

Wed

10 Tishrei 5780

Oct 10, 2019

Thu

11 Tishrei 5780

Shabbos 37

Oct 11, 2019

Fri

12 Tishrei 5780

Shabbos 38

Oct 12, 2019

Shab

13 Tishrei 5780

Shabbos 39

Oct 13, 2019

Sun

14 Tishrei 5780

Shabbos 40

Oct 14, 2019

Mon

15 Tishrei 5780

Shabbos 41

Oct 15, 2019

Tue

16 Tishrei 5780

Shabbos 42

Oct 16, 2019

Wed

17 Tishrei 5780

Shabbos 43

Oct 17, 2019

Thu

18 Tishrei 5780

Shabbos 44

Oct 18, 2019

Fri

19 Tishrei 5780

Shabbos 45

Oct 19, 2019

Shab

20 Tishrei 5780

Shabbos 46

Oct 20, 2019

Sun

21 Tishrei 5780

Shabbos 47

Oct 21, 2019

Mon

22 Tishrei 5780

Shabbos 48

Oct 22, 2019

Tue

23 Tishrei 5780

Shabbos 49

Oct 23, 2019

Wed

24 Tishrei 5780

Shabbos 50

Oct 24, 2019

Thu

25 Tishrei 5780

Shabbos 51

Oct 25, 2019

Fri

26 Tishrei 5780

Shabbos 52

Oct 26, 2019

Shab

27 Tishrei 5780

Shabbos 53

Oct 27, 2019

Sun

28 Tishrei 5780

Shabbos 54

Oct 28, 2019

Mon

29 Tishrei 5780

Shabbos 55

Oct 29, 2019

Tue

30 Tishrei 5780

Shabbos 56

Oct 30, 2019

Wed

1 Cheshvan 5780

Shabbos 57

Oct 31, 2019

Thu

2 Cheshvan 5780

Shabbos 58

Nov 1, 2019

Fri

3 Cheshvan 5780

Shabbos 59

Nov 2, 2019

Shab

4 Cheshvan 5780

Shabbos 60

Nov 3, 2019

Sun

5 Cheshvan 5780

Shabbos 61

Nov 4, 2019

Mon

6 Cheshvan 5780

Shabbos 62

Nov 5, 2019

Tue

7 Cheshvan 5780

Shabbos 63

Nov 6, 2019

Wed

8 Cheshvan 5780

Shabbos 64

Nov 7, 2019

Thu

9 Cheshvan 5780

Shabbos 65

Nov 8, 2019

Fri

10 Cheshvan 5780

Shabbos 66

Nov 9, 2019

Shab

11 Cheshvan 5780

Shabbos 67

Nov 10, 2019

Sun

12 Cheshvan 5780

Shabbos 68

Nov 11, 2019

Mon

13 Cheshvan 5780

Shabbos 69

Nov 12, 2019

Tue

14 Cheshvan 5780

Shabbos 70

Nov 13, 2019

Wed

15 Cheshvan 5780

Shabbos 71

Nov 14, 2019

Thu

16 Cheshvan 5780

Shabbos 72

Nov 15, 2019

Fri

17 Cheshvan 5780

Shabbos 73

Nov 16, 2019

Shab

18 Cheshvan 5780

Shabbos 74

Nov 17, 2019

Sun

19 Cheshvan 5780

Shabbos 75

Nov 18, 2019

Mon

20 Cheshvan 5780

Shabbos 76

Nov 19, 2019

Tue

21 Cheshvan 5780

Shabbos 77

Nov 20, 2019

Wed

22 Cheshvan 5780

Shabbos 78

Nov 21, 2019

Thu

23 Cheshvan 5780

Shabbos 79

Nov 22, 2019

Fri

24 Cheshvan 5780

Shabbos 80

Nov 23, 2019

Shab

25 Cheshvan 5780

Shabbos 81

Nov 24, 2019

Sun

26 Cheshvan 5780

Shabbos 82

Nov 25, 2019

Mon

27 Cheshvan 5780

Shabbos 83

Nov 26, 2019

Tue

28 Cheshvan 5780

Shabbos 84

Nov 27, 2019

Wed

29 Cheshvan 5780

Shabbos 85

Nov 28, 2019

Thu

30 Cheshvan 5780

Shabbos 86

Nov 29, 2019

Fri

1 Kislev 5780

Shabbos 87

Nov 30, 2019

Shab

2 Kislev 5780

Shabbos 88

Dec 1, 2019

Sun

3 Kislev 5780

Shabbos 89

Dec 2, 2019

Mon

4 Kislev 5780

Shabbos 90

Dec 3, 2019

Tue

5 Kislev 5780

Shabbos 91

Dec 4, 2019

Wed

6 Kislev 5780

Shabbos 92

Dec 5, 2019

Thu

7 Kislev 5780

Eruvin 1

Dec 6, 2019

Fri

8 Kislev 5780

Eruvin 2

Dec 7, 2019

Shab

9 Kislev 5780

Eruvin 3

Dec 8, 2019

Sun

10 Kislev 5780

Eruvin 4

Dec 9, 2019

Mon

11 Kislev 5780

Eruvin 5

Dec 10, 2019

Tue

12 Kislev 5780

Eruvin 6

Dec 11, 2019

Wed

13 Kislev 5780

Eruvin 7

Dec 12, 2019

Thu

14 Kislev 5780

Eruvin 8

Dec 13, 2019

Fri

15 Kislev 5780

Eruvin 9

Dec 14, 2019

Shab

16 Kislev 5780

Eruvin 10

Dec 15, 2019

Sun

17 Kislev 5780

Eruvin 11

Dec 16, 2019

Mon

18 Kislev 5780

Eruvin 12

Dec 17, 2019

Tue

19 Kislev 5780

Eruvin 13

Dec 18, 2019

Wed

20 Kislev 5780

Eruvin 14

Dec 19, 2019

Thu

21 Kislev 5780

Eruvin 15

Dec 20, 2019

Fri

22 Kislev 5780

Eruvin 16

Dec 21, 2019

Shab

23 Kislev 5780

Eruvin 17

Dec 22, 2019

Sun

24 Kislev 5780

Eruvin 18

Dec 23, 2019

Mon

25 Kislev 5780

Eruvin 19

Dec 24, 2019

Tue

26 Kislev 5780

Eruvin 20

Dec 25, 2019

Wed

27 Kislev 5780

Eruvin 21

Dec 26, 2019

Thu

28 Kislev 5780

Eruvin 22

Dec 27, 2019

Fri

29 Kislev 5780

Eruvin 23

Dec 28, 2019

Shab

30 Kislev 5780

Eruvin 24

Dec 29, 2019

Sun

1 Teves 5780

Eruvin 25

Dec 30, 2019

Mon

2 Teves 5780

Eruvin 26

Dec 31, 2019

Tue

3 Teves 5780

Eruvin 27

Jan 1, 2020

Wed

4 Teves 5780

Eruvin 28

Jan 2, 2020

Thu

5 Teves 5780

Eruvin 29

Jan 3, 2020

Fri

6 Teves 5780

Eruvin 30

Jan 4, 2020

Shab

7 Teves 5780

Eruvin 31

Jan 5, 2020

Sun

8 Teves 5780

Eruvin 32

Jan 6, 2020

Mon

9 Teves 5780

Eruvin 33

Jan 7, 2020

Tue

10 Teves 5780

Eruvin 34

Jan 8, 2020

Wed

11 Teves 5780

Eruvin 35

Jan 9, 2020

Thu

12 Teves 5780

Eruvin 36

Jan 10, 2020

Fri

13 Teves 5780

Eruvin 37

Jan 11, 2020

Shab

14 Teves 5780

Eruvin 38

Jan 12, 2020

Sun

15 Teves 5780

Eruvin 39

Jan 13, 2020

Mon

16 Teves 5780

Eruvin 40

Jan 14, 2020

Tue

17 Teves 5780

Eruvin 41

Jan 15, 2020

Wed

18 Teves 5780

Eruvin 42

Jan 16, 2020

Thu

19 Teves 5780

Eruvin 43

Jan 17, 2020

Fri

20 Teves 5780

Eruvin 44

Jan 18, 2020

Shab

21 Teves 5780

Eruvin 45

Jan 19, 2020

Sun

22 Teves 5780

Eruvin 46

Jan 20, 2020

Mon

23 Teves 5780

Eruvin 47

Jan 21, 2020

Tue

24 Teves 5780

Eruvin 48

Jan 22, 2020

Wed

25 Teves 5780

Eruvin 49

Jan 23, 2020

Thu

26 Teves 5780

Eruvin 50

Jan 24, 2020

Fri

27 Teves 5780

Eruvin 51

Jan 25, 2020

Shab

28 Teves 5780

Eruvin 52

Jan 26, 2020

Sun

29 Teves 5780

Eruvin 53

Jan 27, 2020

Mon

1 Shevat 5780

Eruvin 54

Jan 28, 2020

Tue

2 Shevat 5780

Eruvin 55

Jan 29, 2020

Wed

3 Shevat 5780

Eruvin 56

Jan 30, 2020

Thu

4 Shevat 5780

Eruvin 57

Jan 31, 2020

Fri

5 Shevat 5780

Eruvin 58

Feb 1, 2020

Shab

6 Shevat 5780

Eruvin 59

Feb 2, 2020

Sun

7 Shevat 5780

Eruvin 60

Feb 3, 2020

Mon

8 Shevat 5780

Eruvin 61

Feb 4, 2020

Tue

9 Shevat 5780

Eruvin 62

Feb 5, 2020

Wed

10 Shevat 5780

Eruvin 63

Feb 6, 2020

Thu

11 Shevat 5780

Eruvin 64

Feb 7, 2020

Fri

12 Shevat 5780

Eruvin 65

Feb 8, 2020

Shab

13 Shevat 5780

Pesachim 1

Feb 9, 2020

Sun

14 Shevat 5780

Pesachim 2

Feb 10, 2020

Mon

15 Shevat 5780

Pesachim 3

Feb 11, 2020

Tue

16 Shevat 5780

Pesachim 4

Feb 12, 2020

Wed

17 Shevat 5780

Pesachim 5

Feb 13, 2020

Thu

18 Shevat 5780

Pesachim 6

Feb 14, 2020

Fri

19 Shevat 5780

Pesachim 7

Feb 15, 2020

Shab

20 Shevat 5780

Pesachim 8

Feb 16, 2020

Sun

21 Shevat 5780

Pesachim 9

Feb 17, 2020

Mon

22 Shevat 5780

Pesachim 10

Feb 18, 2020

Tue

23 Shevat 5780

Pesachim 11

Feb 19, 2020

Wed

24 Shevat 5780

Pesachim 12

Feb 20, 2020

Thu

25 Shevat 5780

Pesachim 13

Feb 21, 2020

Fri

26 Shevat 5780

Pesachim 14

Feb 22, 2020

Shab

27 Shevat 5780

Pesachim 15

Feb 23, 2020

Sun

28 Shevat 5780

Pesachim 16

Feb 24, 2020

Mon

29 Shevat 5780

Pesachim 17

Feb 25, 2020

Tue

30 Shevat 5780

Pesachim 18

Feb 26, 2020

Wed

1 Adar 5780

Pesachim 19

Feb 27, 2020

Thu

2 Adar 5780

Pesachim 20

Feb 28, 2020

Fri

3 Adar 5780

Pesachim 21

Feb 29, 2020

Shab

4 Adar 5780

Pesachim 22

Mar 1, 2020

Sun

5 Adar 5780

Pesachim 23

Mar 2, 2020

Mon

6 Adar 5780

Pesachim 24

Mar 3, 2020

Tue

7 Adar 5780

Pesachim 25

Mar 4, 2020

Wed

8 Adar 5780

Pesachim 26

Mar 5, 2020

Thu

9 Adar 5780

Pesachim 27

Mar 6, 2020

Fri

10 Adar 5780

Pesachim 28

Mar 7, 2020

Shab

11 Adar 5780

Pesachim 29

Mar 8, 2020

Sun

12 Adar 5780

Pesachim 30

Mar 9, 2020

Mon

13 Adar 5780

Pesachim 31

Mar 10, 2020

Tue

14 Adar 5780

Pesachim 32

Mar 11, 2020

Wed

15 Adar 5780

Pesachim 33

Mar 12, 2020

Thu

16 Adar 5780

Pesachim 34

Mar 13, 2020

Fri

17 Adar 5780

Pesachim 35

Mar 14, 2020

Shab

18 Adar 5780

Pesachim 36

Mar 15, 2020

Sun

19 Adar 5780

Pesachim 37

Mar 16, 2020

Mon

20 Adar 5780

Pesachim 38

Mar 17, 2020

Tue

21 Adar 5780

Pesachim 39

Mar 18, 2020

Wed

22 Adar 5780

Pesachim 40

Mar 19, 2020

Thu

23 Adar 5780

Pesachim 41

Mar 20, 2020

Fri

24 Adar 5780

Pesachim 42

Mar 21, 2020

Shab

25 Adar 5780

Pesachim 43

Mar 22, 2020

Sun

26 Adar 5780

Pesachim 44

Mar 23, 2020

Mon

27 Adar 5780

Pesachim 45

Mar 24, 2020

Tue

28 Adar 5780

Pesachim 46

Mar 25, 2020

Wed

29 Adar 5780

Pesachim 47

Mar 26, 2020

Thu

1 Nisan 5780

Pesachim 48

Mar 27, 2020

Fri

2 Nisan 5780

Pesachim 49

Mar 28, 2020

Shab

3 Nisan 5780

Pesachim 50

Mar 29, 2020

Sun

4 Nisan 5780

Pesachim 51

Mar 30, 2020

Mon

5 Nisan 5780

Pesachim 52

Mar 31, 2020

Tue

6 Nisan 5780

Pesachim 53

Apr 1, 2020

Wed

7 Nisan 5780

Pesachim 54

Apr 2, 2020

Thu

8 Nisan 5780

Pesachim 55

Apr 3, 2020

Fri

9 Nisan 5780

Pesachim 56

Apr 4, 2020

Shab

10 Nisan 5780

Pesachim 57

Apr 5, 2020

Sun

11 Nisan 5780

Pesachim 58

Apr 6, 2020

Mon

12 Nisan 5780

Pesachim 59

Apr 7, 2020

Tue

13 Nisan 5780

Pesachim 60

Apr 8, 2020

Wed

14 Nisan 5780

Pesachim 61

Apr 9, 2020

Thu

15 Nisan 5780

Pesachim 62

Apr 10, 2020

Fri

16 Nisan 5780

Pesachim 63

Apr 11, 2020

Shab

17 Nisan 5780

Pesachim 64

Apr 12, 2020

Sun

18 Nisan 5780

Pesachim 65

Apr 13, 2020

Mon

19 Nisan 5780

Pesachim 66

Apr 14, 2020

Tue

20 Nisan 5780

Pesachim 67

Apr 15, 2020

Wed

21 Nisan 5780

Pesachim 68

Apr 16, 2020

Thu

22 Nisan 5780

Pesachim 69

Apr 17, 2020

Fri

23 Nisan 5780

Pesachim 70

Apr 18, 2020

Shab

24 Nisan 5780

Pesachim 71

Apr 19, 2020

Sun

25 Nisan 5780

Beitzah 1

Apr 20, 2020

Mon

26 Nisan 5780

Beitzah 2

Apr 21, 2020

Tue

27 Nisan 5780

Beitzah 3

Apr 22, 2020

Wed

28 Nisan 5780

Beitzah 4

Apr 23, 2020

Thu

29 Nisan 5780

Beitzah 5

Apr 24, 2020

Fri

30 Nisan 5780

Beitzah 6

Apr 25, 2020

Shab

1 Iyar 5780

Beitzah 7

Apr 26, 2020

Sun

2 Iyar 5780

Beitzah 8

Apr 27, 2020

Mon

3 Iyar 5780

Beitzah 9

Apr 28, 2020

Tue

4 Iyar 5780

Beitzah 10

Apr 29, 2020

Wed

5 Iyar 5780

Beitzah 11

Apr 30, 2020

Thu

6 Iyar 5780

Beitzah 12

May 1, 2020

Fri

7 Iyar 5780

Beitzah 13

May 2, 2020

Shab

8 Iyar 5780

Beitzah 14

May 3, 2020

Sun

9 Iyar 5780

Beitzah 15

May 4, 2020

Mon

10 Iyar 5780

Beitzah 16

May 5, 2020

Tue

11 Iyar 5780

Beitzah 17

May 6, 2020

Wed

12 Iyar 5780

Beitzah 18

May 7, 2020

Thu

13 Iyar 5780

Beitzah 19

May 8, 2020

Fri

14 Iyar 5780

Beitzah 20

May 9, 2020

Shab

15 Iyar 5780

Beitzah 21

May 10, 2020

Sun

16 Iyar 5780

Beitzah 22

May 11, 2020

Mon

17 Iyar 5780

Rosh Hashanah 1

May 12, 2020

Tue

18 Iyar 5780

Rosh Hashanah 2

May 13, 2020

Wed

19 Iyar 5780

Rosh Hashanah 3

May 14, 2020

Thu

20 Iyar 5780

Rosh Hashanah 4

May 15, 2020

Fri

21 Iyar 5780

Rosh Hashanah 5

May 16, 2020

Shab

22 Iyar 5780

Rosh Hashanah 6

May 17, 2020

Sun

23 Iyar 5780

Rosh Hashanah 7

May 18, 2020

Mon

24 Iyar 5780

Rosh Hashanah 8

May 19, 2020

Tue

25 Iyar 5780

Rosh Hashanah 9

May 20, 2020

Wed

26 Iyar 5780

Rosh Hashanah 10

May 21, 2020

Thu

27 Iyar 5780

Rosh Hashanah 11

May 22, 2020

Fri

28 Iyar 5780

Rosh Hashanah 12

May 23, 2020

Shab

29 Iyar 5780

Rosh Hashanah 13

May 24, 2020

Sun

1 Sivan 5780

Rosh Hashanah 14

May 25, 2020

Mon

2 Sivan 5780

Rosh Hashanah 15

May 26, 2020

Tue

3 Sivan 5780

Rosh Hashanah 16

May 27, 2020

Wed

4 Sivan 5780

Rosh Hashanah 17

May 28, 2020

Thu

5 Sivan 5780

Rosh Hashanah 18

May 29, 2020

Fri

6 Sivan 5780

Rosh Hashanah 19

May 30, 2020

Shab

7 Sivan 5780

Rosh Hashanah 20

May 31, 2020

Sun

8 Sivan 5780

Rosh Hashanah 21

Jun 1, 2020

Mon

9 Sivan 5780

Rosh Hashanah 22

Jun 2, 2020

Tue

10 Sivan 5780

Yoma 1

Jun 3, 2020

Wed

11 Sivan 5780

Yoma 2

Jun 4, 2020

Thu

12 Sivan 5780

Yoma 3

Jun 5, 2020

Fri

13 Sivan 5780

Yoma 4

Jun 6, 2020

Shab

14 Sivan 5780

Yoma 5

Jun 7, 2020

Sun

15 Sivan 5780

Yoma 6

Jun 8, 2020

Mon

16 Sivan 5780

Yoma 7

Jun 9, 2020

Tue

17 Sivan 5780

Yoma 8

Jun 10, 2020

Wed

18 Sivan 5780

Yoma 9

Jun 11, 2020

Thu

19 Sivan 5780

Yoma 10

Jun 12, 2020

Fri

20 Sivan 5780

Yoma 11

Jun 13, 2020

Shab

21 Sivan 5780

Yoma 12

Jun 14, 2020

Sun

22 Sivan 5780

Yoma 13

Jun 15, 2020

Mon

23 Sivan 5780

Yoma 14

Jun 16, 2020

Tue

24 Sivan 5780

Yoma 15

Jun 17, 2020

Wed

25 Sivan 5780

Yoma 16

Jun 18, 2020

Thu

26 Sivan 5780

Yoma 17

Jun 19, 2020

Fri

27 Sivan 5780

Yoma 18

Jun 20, 2020

Shab

28 Sivan 5780

Yoma 19

Jun 21, 2020

Sun

29 Sivan 5780

Yoma 20

Jun 22, 2020

Mon

30 Sivan 5780

Yoma 21

Jun 23, 2020

Tue

1 Tamuz 5780

Yoma 22

Jun 24, 2020

Wed

2 Tamuz 5780

Yoma 23

Jun 25, 2020

Thu

3 Tamuz 5780

Yoma 24

Jun 26, 2020

Fri

4 Tamuz 5780

Yoma 25

Jun 27, 2020

Shab

5 Tamuz 5780

Yoma 26

Jun 28, 2020

Sun

6 Tamuz 5780

Yoma 27

Jun 29, 2020

Mon

7 Tamuz 5780

Yoma 28

Jun 30, 2020

Tue

8 Tamuz 5780

Yoma 29

Jul 1, 2020

Wed

9 Tamuz 5780

Yoma 30

Jul 2, 2020

Thu

10 Tamuz 5780

Yoma 31

Jul 3, 2020

Fri

11 Tamuz 5780

Yoma 32

Jul 4, 2020

Shab

12 Tamuz 5780

Yoma 33

Jul 5, 2020

Sun

13 Tamuz 5780

Yoma 34

Jul 6, 2020

Mon

14 Tamuz 5780

Yoma 35

Jul 7, 2020

Tue

15 Tamuz 5780

Yoma 36

Jul 8, 2020

Wed

16 Tamuz 5780

Yoma 37

Jul 9, 2020

Thu

17 Tamuz 5780

Yoma 38

Jul 10, 2020

Fri

18 Tamuz 5780

Yoma 39

Jul 11, 2020

Shab

19 Tamuz 5780

Yoma 40

Jul 12, 2020

Sun

20 Tamuz 5780

Yoma 41

Jul 13, 2020

Mon

21 Tamuz 5780

Yoma 42

Jul 14, 2020

Tue

22 Tamuz 5780

Sukah 1

Jul 15, 2020

Wed

23 Tamuz 5780

Sukah 2

Jul 16, 2020

Thu

24 Tamuz 5780

Sukah 3

Jul 17, 2020

Fri

25 Tamuz 5780

Sukah 4

Jul 18, 2020

Shab

26 Tamuz 5780

Sukah 5

Jul 19, 2020

Sun

27 Tamuz 5780

Sukah 6

Jul 20, 2020

Mon

28 Tamuz 5780

Sukah 7

Jul 21, 2020

Tue

29 Tamuz 5780

Sukah 8

Jul 22, 2020

Wed

1 Av 5780

Sukah 9

Jul 23, 2020

Thu

2 Av 5780

Sukah 10

Jul 24, 2020

Fri

3 Av 5780

Sukah 11

Jul 25, 2020

Shab

4 Av 5780

Sukah 12

Jul 26, 2020

Sun

5 Av 5780

Sukah 13

Jul 27, 2020

Mon

6 Av 5780

Sukah 14

Jul 28, 2020

Tue

7 Av 5780

Sukah 15

Jul 29, 2020

Wed

8 Av 5780

Sukah 16

Jul 30, 2020

Thu

9 Av 5780

Jul 31, 2020

Fri

10 Av 5780

Sukah 17

Aug 1, 2020

Shab

11 Av 5780

Sukah 18

Aug 2, 2020

Sun

12 Av 5780

Sukah 19

Aug 3, 2020

Mon

13 Av 5780

Sukah 20

Aug 4, 2020

Tue

14 Av 5780

Sukah 21

Aug 5, 2020

Wed

15 Av 5780

Sukah 22

Aug 6, 2020

Thu

16 Av 5780

Sukah 23

Aug 7, 2020

Fri

17 Av 5780

Sukah 24

Aug 8, 2020

Shab

18 Av 5780

Sukah 25

Aug 9, 2020

Sun

19 Av 5780

Sukah 26

Aug 10, 2020

Mon

20 Av 5780

Ta'anis 1

Aug 11, 2020

Tue

21 Av 5780

Ta'anis 2

Aug 12, 2020

Wed

22 Av 5780

Ta'anis 3

Aug 13, 2020

Thu

23 Av 5780

Ta'anis 4

Aug 14, 2020

Fri

24 Av 5780

Ta'anis 5

Aug 15, 2020

Shab

25 Av 5780

Ta'anis 6

Aug 16, 2020

Sun

26 Av 5780

Ta'anis 7

Aug 17, 2020

Mon

27 Av 5780

Ta'anis 8

Aug 18, 2020

Tue

28 Av 5780

Ta'anis 9

Aug 19, 2020

Wed

29 Av 5780

Ta'anis 10

Aug 20, 2020

Thu

30 Av 5780

Ta'anis 11

Aug 21, 2020

Fri

1 Elul 5780

Ta'anis 12

Aug 22, 2020

Shab

2 Elul 5780

Ta'anis 13

Aug 23, 2020

Sun

3 Elul 5780

Ta'anis 14

Aug 24, 2020

Mon

4 Elul 5780

Ta'anis 15

Aug 25, 2020

Tue

5 Elul 5780

Ta'anis 16

Aug 26, 2020

Wed

6 Elul 5780

Ta'anis 17

Aug 27, 2020

Thu

7 Elul 5780

Ta'anis 18

Aug 28, 2020

Fri

8 Elul 5780

Ta'anis 19

Aug 29, 2020

Shab

9 Elul 5780

Ta'anis 20

Aug 30, 2020

Sun

10 Elul 5780

Ta'anis 21

Aug 31, 2020

Mon

11 Elul 5780

Ta'anis 22

Sep 1, 2020

Tue

12 Elul 5780

Ta'anis 23

Sep 2, 2020

Wed

13 Elul 5780

Ta'anis 24

Sep 3, 2020

Thu

14 Elul 5780

Ta'anis 25

Sep 4, 2020

Fri

15 Elul 5780

Ta'anis 26

Sep 5, 2020

Shab

16 Elul 5780

Shekalim 1

Sep 6, 2020

Sun

17 Elul 5780

Shekalim 2

Sep 7, 2020

Mon

18 Elul 5780

Shekalim 3

Sep 8, 2020

Tue

19 Elul 5780

Shekalim 4

Sep 9, 2020

Wed

20 Elul 5780

Shekalim 5

Sep 10, 2020

Thu

21 Elul 5780

Shekalim 6

Sep 11, 2020

Fri

22 Elul 5780

Shekalim 7

Sep 12, 2020

Shab

23 Elul 5780

Shekalim 8

Sep 13, 2020

Sun

24 Elul 5780

Shekalim 9

Sep 14, 2020

Mon

25 Elul 5780

Shekalim 10

Sep 15, 2020

Tue

26 Elul 5780

Shekalim 11

Sep 16, 2020

Wed

27 Elul 5780

Shekalim 12

Sep 17, 2020

Thu

28 Elul 5780

Shekalim 13

Sep 18, 2020

Fri

29 Elul 5780

Shekalim 14

Sep 19, 2020

Shab

1 Tishrei 5781

Shekalim 15

Sep 20, 2020

Sun

2 Tishrei 5781

Shekalim 16

Sep 21, 2020

Mon

3 Tishrei 5781

Shekalim 17

Sep 22, 2020

Tue

4 Tishrei 5781

Shekalim 18

Sep 23, 2020

Wed

5 Tishrei 5781

Shekalim 19

Sep 24, 2020

Thu

6 Tishrei 5781

Shekalim 20

Sep 25, 2020

Fri

7 Tishrei 5781

Shekalim 21

Sep 26, 2020

Shab

8 Tishrei 5781

Shekalim 22

Sep 27, 2020

Sun

9 Tishrei 5781

Shekalim 23

Sep 28, 2020

Mon

10 Tishrei 5781

Sep 29, 2020

Tue

11 Tishrei 5781

Shekalim 24

Sep 30, 2020

Wed

12 Tishrei 5781

Shekalim 25

Oct 1, 2020

Thu

13 Tishrei 5781

Shekalim 26

Oct 2, 2020

Fri

14 Tishrei 5781

Shekalim 27

Oct 3, 2020

Shab

15 Tishrei 5781

Shekalim 28

Oct 4, 2020

Sun

16 Tishrei 5781

Shekalim 29

Oct 5, 2020

Mon

17 Tishrei 5781

Shekalim 30

Oct 6, 2020

Tue

18 Tishrei 5781

Shekalim 31

Oct 7, 2020

Wed

19 Tishrei 5781

Shekalim 32

Oct 8, 2020

Thu

20 Tishrei 5781

Shekalim 33

Oct 9, 2020

Fri

21 Tishrei 5781

Megilah 1

Oct 10, 2020

Shab

22 Tishrei 5781

Megilah 2

Oct 11, 2020

Sun

23 Tishrei 5781

Megilah 3

Oct 12, 2020

Mon

24 Tishrei 5781

Megilah 4

Oct 13, 2020

Tue

25 Tishrei 5781

Megilah 5

Oct 14, 2020

Wed

26 Tishrei 5781

Megilah 6

Oct 15, 2020

Thu

27 Tishrei 5781

Megilah 7

Oct 16, 2020

Fri

28 Tishrei 5781

Megilah 8

Oct 17, 2020

Shab

29 Tishrei 5781

Megilah 9

Oct 18, 2020

Sun

30 Tishrei 5781

Megilah 10

Oct 19, 2020

Mon

1 Cheshvan 5781

Megilah 11

Oct 20, 2020

Tue

2 Cheshvan 5781

Megilah 12

Oct 21, 2020

Wed

3 Cheshvan 5781

Megilah 13

Oct 22, 2020

Thu

4 Cheshvan 5781

Megilah 14

Oct 23, 2020

Fri

5 Cheshvan 5781

Megilah 15

Oct 24, 2020

Shab

6 Cheshvan 5781

Megilah 16

Oct 25, 2020

Sun

7 Cheshvan 5781

Megilah 17

Oct 26, 2020

Mon

8 Cheshvan 5781

Megilah 18

Oct 27, 2020

Tue

9 Cheshvan 5781

Megilah 19

Oct 28, 2020

Wed

10 Cheshvan 5781

Megilah 20

Oct 29, 2020

Thu

11 Cheshvan 5781

Megilah 21

Oct 30, 2020

Fri

12 Cheshvan 5781

Megilah 22

Oct 31, 2020

Shab

13 Cheshvan 5781

Megilah 23

Nov 1, 2020

Sun

14 Cheshvan 5781

Megilah 24

Nov 2, 2020

Mon

15 Cheshvan 5781

Megilah 25

Nov 3, 2020

Tue

16 Cheshvan 5781

Megilah 26

Nov 4, 2020

Wed

17 Cheshvan 5781

Megilah 27

Nov 5, 2020

Thu

18 Cheshvan 5781

Megilah 28

Nov 6, 2020

Fri

19 Cheshvan 5781

Megilah 29

Nov 7, 2020

Shab

20 Cheshvan 5781

Megilah 30

Nov 8, 2020

Sun

21 Cheshvan 5781

Megilah 31

Nov 9, 2020

Mon

22 Cheshvan 5781

Megilah 32

Nov 10, 2020

Tue

23 Cheshvan 5781

Megilah 33

Nov 11, 2020

Wed

24 Cheshvan 5781

Megilah 34

Nov 12, 2020

Thu

25 Cheshvan 5781

Chagigah 1

Nov 13, 2020

Fri

26 Cheshvan 5781

Chagigah 2

Nov 14, 2020

Shab

27 Cheshvan 5781

Chagigah 3

Nov 15, 2020

Sun

28 Cheshvan 5781

Chagigah 4

Nov 16, 2020

Mon

29 Cheshvan 5781

Chagigah 5

Nov 17, 2020

Tue

1 Kislev 5781

Chagigah 6

Nov 18, 2020

Wed

2 Kislev 5781

Chagigah 7

Nov 19, 2020

Thu

3 Kislev 5781

Chagigah 8

Nov 20, 2020

Fri

4 Kislev 5781

Chagigah 9

Nov 21, 2020

Shab

5 Kislev 5781

Chagigah 10

Nov 22, 2020

Sun

6 Kislev 5781

Chagigah 11

Nov 23, 2020

Mon

7 Kislev 5781

Chagigah 12

Nov 24, 2020

Tue

8 Kislev 5781

Chagigah 13

Nov 25, 2020

Wed

9 Kislev 5781

Chagigah 14

Nov 26, 2020

Thu

10 Kislev 5781

Chagigah 15

Nov 27, 2020

Fri

11 Kislev 5781

Chagigah 16

Nov 28, 2020

Shab

12 Kislev 5781

Chagigah 17

Nov 29, 2020

Sun

13 Kislev 5781

Chagigah 18

Nov 30, 2020

Mon

14 Kislev 5781

Chagigah 19

Dec 1, 2020

Tue

15 Kislev 5781

Chagigah 20

Dec 2, 2020

Wed

16 Kislev 5781

Chagigah 21

Dec 3, 2020

Thu

17 Kislev 5781

Chagigah 22

Dec 4, 2020

Fri

18 Kislev 5781

Moed Katan 1

Dec 5, 2020

Shab

19 Kislev 5781

Moed Katan 2

Dec 6, 2020

Sun

20 Kislev 5781

Moed Katan 3

Dec 7, 2020

Mon

21 Kislev 5781

Moed Katan 4

Dec 8, 2020

Tue

22 Kislev 5781

Moed Katan 5

Dec 9, 2020

Wed

23 Kislev 5781

Moed Katan 6

Dec 10, 2020

Thu

24 Kislev 5781

Moed Katan 7

Dec 11, 2020

Fri

25 Kislev 5781

Moed Katan 8

Dec 12, 2020

Shab

26 Kislev 5781

Moed Katan 9

Dec 13, 2020

Sun

27 Kislev 5781

Moed Katan 10

Dec 14, 2020

Mon

28 Kislev 5781

Moed Katan 11

Dec 15, 2020

Tue

29 Kislev 5781

Moed Katan 12

Dec 16, 2020

Wed

1 Teves 5781

Moed Katan 13

Dec 17, 2020

Thu

2 Teves 5781

Moed Katan 14

Dec 18, 2020

Fri

3 Teves 5781

Moed Katan 15

Dec 19, 2020

Shab

4 Teves 5781

Moed Katan 16

Dec 20, 2020

Sun

5 Teves 5781

Moed Katan 17

Dec 21, 2020

Mon

6 Teves 5781

Moed Katan 18

Dec 22, 2020

Tue

7 Teves 5781

Moed Katan 19

Dec 23, 2020

Wed

8 Teves 5781

Yevamos 1

Dec 24, 2020

Thu

9 Teves 5781

Yevamos 2

Dec 25, 2020

Fri

10 Teves 5781

Yevamos 3

Dec 26, 2020

Shab

11 Teves 5781

Yevamos 4

Dec 27, 2020

Sun

12 Teves 5781

Yevamos 5

Dec 28, 2020

Mon

13 Teves 5781

Yevamos 6

Dec 29, 2020

Tue

14 Teves 5781

Yevamos 7

Dec 30, 2020

Wed

15 Teves 5781

Yevamos 8

Dec 31, 2020

Thu

16 Teves 5781

Yevamos 9

Jan 1, 2021

Fri

17 Teves 5781

Yevamos 10

Jan 2, 2021

Shab

18 Teves 5781

Yevamos 11

Jan 3, 2021

Sun

19 Teves 5781

Yevamos 12

Jan 4, 2021

Mon

20 Teves 5781

Yevamos 13

Jan 5, 2021

Tue

21 Teves 5781

Yevamos 14

Jan 6, 2021

Wed

22 Teves 5781

Yevamos 15

Jan 7, 2021

Thu

23 Teves 5781

Yevamos 16

Jan 8, 2021

Fri

24 Teves 5781

Yevamos 17

Jan 9, 2021

Shab

25 Teves 5781

Yevamos 18

Jan 10, 2021

Sun

26 Teves 5781

Yevamos 19

Jan 11, 2021

Mon

27 Teves 5781

Yevamos 20

Jan 12, 2021

Tue

28 Teves 5781

Yevamos 21

Jan 13, 2021

Wed

29 Teves 5781

Yevamos 22

Jan 14, 2021

Thu

1 Shevat 5781

Yevamos 23

Jan 15, 2021

Fri

2 Shevat 5781

Yevamos 24

Jan 16, 2021

Shab

3 Shevat 5781

Yevamos 25

Jan 17, 2021

Sun

4 Shevat 5781

Yevamos 26

Jan 18, 2021

Mon

5 Shevat 5781

Yevamos 27

Jan 19, 2021

Tue

6 Shevat 5781

Yevamos 28

Jan 20, 2021

Wed

7 Shevat 5781

Yevamos 29

Jan 21, 2021

Thu

8 Shevat 5781

Yevamos 30

Jan 22, 2021

Fri

9 Shevat 5781

Yevamos 31

Jan 23, 2021

Shab

10 Shevat 5781

Yevamos 32

Jan 24, 2021

Sun

11 Shevat 5781

Yevamos 33

Jan 25, 2021

Mon

12 Shevat 5781

Yevamos 34

Jan 26, 2021

Tue

13 Shevat 5781

Yevamos 35

Jan 27, 2021

Wed

14 Shevat 5781

Yevamos 36

Jan 28, 2021

Thu

15 Shevat 5781

Yevamos 37

Jan 29, 2021

Fri

16 Shevat 5781

Yevamos 38

Jan 30, 2021

Shab

17 Shevat 5781

Yevamos 39

Jan 31, 2021

Sun

18 Shevat 5781

Yevamos 40

Feb 1, 2021

Mon

19 Shevat 5781

Yevamos 41

Feb 2, 2021

Tue

20 Shevat 5781

Yevamos 42

Feb 3, 2021

Wed

21 Shevat 5781

Yevamos 43

Feb 4, 2021

Thu

22 Shevat 5781

Yevamos 44

Feb 5, 2021

Fri

23 Shevat 5781

Yevamos 45

Feb 6, 2021

Shab

24 Shevat 5781

Yevamos 46

Feb 7, 2021

Sun

25 Shevat 5781

Yevamos 47

Feb 8, 2021

Mon

26 Shevat 5781

Yevamos 48

Feb 9, 2021

Tue

27 Shevat 5781

Yevamos 49

Feb 10, 2021

Wed

28 Shevat 5781

Yevamos 50

Feb 11, 2021

Thu

29 Shevat 5781

Yevamos 51

Feb 12, 2021

Fri

30 Shevat 5781

Yevamos 52

Feb 13, 2021

Shab

1 Adar 5781

Yevamos 53

Feb 14, 2021

Sun

2 Adar 5781

Yevamos 54

Feb 15, 2021

Mon

3 Adar 5781

Yevamos 55

Feb 16, 2021

Tue

4 Adar 5781

Yevamos 56

Feb 17, 2021

Wed

5 Adar 5781

Yevamos 57

Feb 18, 2021

Thu

6 Adar 5781

Yevamos 58

Feb 19, 2021

Fri

7 Adar 5781

Yevamos 59

Feb 20, 2021

Shab

8 Adar 5781

Yevamos 60

Feb 21, 2021

Sun

9 Adar 5781

Yevamos 61

Feb 22, 2021

Mon

10 Adar 5781

Yevamos 62

Feb 23, 2021

Tue

11 Adar 5781

Yevamos 63

Feb 24, 2021

Wed

12 Adar 5781

Yevamos 64

Feb 25, 2021

Thu

13 Adar 5781

Yevamos 65

Feb 26, 2021

Fri

14 Adar 5781

Yevamos 66

Feb 27, 2021

Shab

15 Adar 5781

Yevamos 67

Feb 28, 2021

Sun

16 Adar 5781

Yevamos 68

Mar 1, 2021

Mon

17 Adar 5781

Yevamos 69

Mar 2, 2021

Tue

18 Adar 5781

Yevamos 70

Mar 3, 2021

Wed

19 Adar 5781

Yevamos 71

Mar 4, 2021

Thu

20 Adar 5781

Yevamos 72

Mar 5, 2021

Fri

21 Adar 5781

Yevamos 73

Mar 6, 2021

Shab

22 Adar 5781

Yevamos 74

Mar 7, 2021

Sun

23 Adar 5781

Yevamos 75

Mar 8, 2021

Mon

24 Adar 5781

Yevamos 76

Mar 9, 2021

Tue

25 Adar 5781

Yevamos 77

Mar 10, 2021

Wed

26 Adar 5781

Yevamos 78

Mar 11, 2021

Thu

27 Adar 5781

Yevamos 79

Mar 12, 2021

Fri

28 Adar 5781

Yevamos 80

Mar 13, 2021

Shab

29 Adar 5781

Yevamos 81

Mar 14, 2021

Sun

1 Nisan 5781

Yevamos 82

Mar 15, 2021

Mon

2 Nisan 5781

Yevamos 83

Mar 16, 2021

Tue

3 Nisan 5781

Yevamos 84

Mar 17, 2021

Wed

4 Nisan 5781

Yevamos 85

Mar 18, 2021

Thu

5 Nisan 5781

Kesuvos 1

Mar 19, 2021

Fri

6 Nisan 5781

Kesuvos 2

Mar 20, 2021

Shab

7 Nisan 5781

Kesuvos 3

Mar 21, 2021

Sun

8 Nisan 5781

Kesuvos 4

Mar 22, 2021

Mon

9 Nisan 5781

Kesuvos 5

Mar 23, 2021

Tue

10 Nisan 5781

Kesuvos 6

Mar 24, 2021

Wed

11 Nisan 5781

Kesuvos 7

Mar 25, 2021

Thu

12 Nisan 5781

Kesuvos 8

Mar 26, 2021

Fri

13 Nisan 5781

Kesuvos 9

Mar 27, 2021

Shab

14 Nisan 5781

Kesuvos 10

Mar 28, 2021

Sun

15 Nisan 5781

Kesuvos 11

Mar 29, 2021

Mon

16 Nisan 5781

Kesuvos 12

Mar 30, 2021

Tue

17 Nisan 5781

Kesuvos 13

Mar 31, 2021

Wed

18 Nisan 5781

Kesuvos 14

Apr 1, 2021

Thu

19 Nisan 5781

Kesuvos 15

Apr 2, 2021

Fri

20 Nisan 5781

Kesuvos 16

Apr 3, 2021

Shab

21 Nisan 5781

Kesuvos 17

Apr 4, 2021

Sun

22 Nisan 5781

Kesuvos 18

Apr 5, 2021

Mon

23 Nisan 5781

Kesuvos 19

Apr 6, 2021

Tue

24 Nisan 5781

Kesuvos 20

Apr 7, 2021

Wed

25 Nisan 5781

Kesuvos 21

Apr 8, 2021

Thu

26 Nisan 5781

Kesuvos 22

Apr 9, 2021

Fri

27 Nisan 5781

Kesuvos 23

Apr 10, 2021

Shab

28 Nisan 5781

Kesuvos 24

Apr 11, 2021

Sun

29 Nisan 5781

Kesuvos 25

Apr 12, 2021

Mon

30 Nisan 5781

Kesuvos 26

Apr 13, 2021

Tue

1 Iyar 5781

Kesuvos 27

Apr 14, 2021

Wed

2 Iyar 5781

Kesuvos 28

Apr 15, 2021

Thu

3 Iyar 5781

Kesuvos 29

Apr 16, 2021

Fri

4 Iyar 5781

Kesuvos 30

Apr 17, 2021

Shab

5 Iyar 5781

Kesuvos 31

Apr 18, 2021

Sun

6 Iyar 5781

Kesuvos 32

Apr 19, 2021

Mon

7 Iyar 5781

Kesuvos 33

Apr 20, 2021

Tue

8 Iyar 5781

Kesuvos 34

Apr 21, 2021

Wed

9 Iyar 5781

Kesuvos 35

Apr 22, 2021

Thu

10 Iyar 5781

Kesuvos 36

Apr 23, 2021

Fri

11 Iyar 5781

Kesuvos 37

Apr 24, 2021

Shab

12 Iyar 5781

Kesuvos 38

Apr 25, 2021

Sun

13 Iyar 5781

Kesuvos 39

Apr 26, 2021

Mon

14 Iyar 5781

Kesuvos 40

Apr 27, 2021

Tue

15 Iyar 5781

Kesuvos 41

Apr 28, 2021

Wed

16 Iyar 5781

Kesuvos 42

Apr 29, 2021

Thu

17 Iyar 5781

Kesuvos 43

Apr 30, 2021

Fri

18 Iyar 5781

Kesuvos 44

May 1, 2021

Shab

19 Iyar 5781

Kesuvos 45

May 2, 2021

Sun

20 Iyar 5781

Kesuvos 46

May 3, 2021

Mon

21 Iyar 5781

Kesuvos 47

May 4, 2021

Tue

22 Iyar 5781

Kesuvos 48

May 5, 2021

Wed

23 Iyar 5781

Kesuvos 49

May 6, 2021

Thu

24 Iyar 5781

Kesuvos 50

May 7, 2021

Fri

25 Iyar 5781

Kesuvos 51

May 8, 2021

Shab

26 Iyar 5781

Kesuvos 52

May 9, 2021

Sun

27 Iyar 5781

Kesuvos 53

May 10, 2021

Mon

28 Iyar 5781

Kesuvos 54

May 11, 2021

Tue

29 Iyar 5781

Kesuvos 55

May 12, 2021

Wed

1 Sivan 5781

Kesuvos 56

May 13, 2021

Thu

2 Sivan 5781

Kesuvos 57

May 14, 2021

Fri

3 Sivan 5781

Kesuvos 58

May 15, 2021

Shab

4 Sivan 5781

Kesuvos 59

May 16, 2021

Sun

5 Sivan 5781

Kesuvos 60

May 17, 2021

Mon

6 Sivan 5781

Kesuvos 61

May 18, 2021

Tue

7 Sivan 5781

Kesuvos 62

May 19, 2021

Wed

8 Sivan 5781

Kesuvos 63

May 20, 2021

Thu

9 Sivan 5781

Kesuvos 64

May 21, 2021

Fri

10 Sivan 5781

Kesuvos 65

May 22, 2021

Shab

11 Sivan 5781

Kesuvos 66

May 23, 2021

Sun

12 Sivan 5781

Kesuvos 67

May 24, 2021

Mon

13 Sivan 5781

Kesuvos 68

May 25, 2021

Tue

14 Sivan 5781

Kesuvos 69

May 26, 2021

Wed

15 Sivan 5781

Kesuvos 70

May 27, 2021

Thu

16 Sivan 5781

Kesuvos 71

May 28, 2021

Fri

17 Sivan 5781

Kesuvos 72

May 29, 2021

Shab

18 Sivan 5781

Sotah 1

May 30, 2021

Sun

19 Sivan 5781

Sotah 2

May 31, 2021

Mon

20 Sivan 5781

Sotah 3

Jun 1, 2021

Tue

21 Sivan 5781

Sotah 4

Jun 2, 2021

Wed

22 Sivan 5781

Sotah 5

Jun 3, 2021

Thu

23 Sivan 5781

Sotah 6

Jun 4, 2021

Fri

24 Sivan 5781

Sotah 7

Jun 5, 2021

Shab

25 Sivan 5781

Sotah 8

Jun 6, 2021

Sun

26 Sivan 5781

Sotah 9

Jun 7, 2021

Mon

27 Sivan 5781

Sotah 10

Jun 8, 2021

Tue

28 Sivan 5781

Sotah 11

Jun 9, 2021

Wed

29 Sivan 5781

Sotah 12

Jun 10, 2021

Thu

30 Sivan 5781

Sotah 13

Jun 11, 2021

Fri

1 Tamuz 5781

Sotah 14

Jun 12, 2021

Shab

2 Tamuz 5781

Sotah 15

Jun 13, 2021

Sun

3 Tamuz 5781

Sotah 16

Jun 14, 2021

Mon

4 Tamuz 5781

Sotah 17

Jun 15, 2021

Tue

5 Tamuz 5781

Sotah 18

Jun 16, 2021

Wed

6 Tamuz 5781

Sotah 19

Jun 17, 2021

Thu

7 Tamuz 5781

Sotah 20

Jun 18, 2021

Fri

8 Tamuz 5781

Sotah 21

Jun 19, 2021

Shab

9 Tamuz 5781

Sotah 22

Jun 20, 2021

Sun

10 Tamuz 5781

Sotah 23

Jun 21, 2021

Mon

11 Tamuz 5781

Sotah 24

Jun 22, 2021

Tue

12 Tamuz 5781

Sotah 25

Jun 23, 2021

Wed

13 Tamuz 5781

Sotah 26

Jun 24, 2021

Thu

14 Tamuz 5781

Sotah 27

Jun 25, 2021

Fri

15 Tamuz 5781

Sotah 28

Jun 26, 2021

Shab

16 Tamuz 5781

Sotah 29

Jun 27, 2021

Sun

17 Tamuz 5781

Sotah 30

Jun 28, 2021

Mon

18 Tamuz 5781

Sotah 31

Jun 29, 2021

Tue

19 Tamuz 5781

Sotah 32

Jun 30, 2021

Wed

20 Tamuz 5781

Sotah 33

Jul 1, 2021

Thu

21 Tamuz 5781

Sotah 34

Jul 2, 2021

Fri

22 Tamuz 5781

Sotah 35

Jul 3, 2021

Shab

23 Tamuz 5781

Sotah 36

Jul 4, 2021

Sun

24 Tamuz 5781

Sotah 37

Jul 5, 2021

Mon

25 Tamuz 5781

Sotah 38

Jul 6, 2021

Tue

26 Tamuz 5781

Sotah 39

Jul 7, 2021

Wed

27 Tamuz 5781

Sotah 40

Jul 8, 2021

Thu

28 Tamuz 5781

Sotah 41

Jul 9, 2021

Fri

29 Tamuz 5781

Sotah 42

Jul 10, 2021

Shab

1 Av 5781

Sotah 43

Jul 11, 2021

Sun

2 Av 5781

Sotah 44

Jul 12, 2021

Mon

3 Av 5781

Sotah 45

Jul 13, 2021

Tue

4 Av 5781

Sotah 46

Jul 14, 2021

Wed

5 Av 5781

Sotah 47

Jul 15, 2021

Thu

6 Av 5781

Nedarim 1

Jul 16, 2021

Fri

7 Av 5781

Nedarim 2

Jul 17, 2021

Shab

8 Av 5781

Nedarim 3

Jul 18, 2021

Sun

9 Av 5781

Jul 19, 2021

Mon

10 Av 5781

Nedarim 4

Jul 20, 2021

Tue

11 Av 5781

Nedarim 5

Jul 21, 2021

Wed

12 Av 5781

Nedarim 6

Jul 22, 2021

Thu

13 Av 5781

Nedarim 7

Jul 23, 2021

Fri

14 Av 5781

Nedarim 8

Jul 24, 2021

Shab

15 Av 5781

Nedarim 9

Jul 25, 2021

Sun

16 Av 5781

Nedarim 10

Jul 26, 2021

Mon

17 Av 5781

Nedarim 11

Jul 27, 2021

Tue

18 Av 5781

Nedarim 12

Jul 28, 2021

Wed

19 Av 5781

Nedarim 13

Jul 29, 2021

Thu

20 Av 5781

Nedarim 14

Jul 30, 2021

Fri

21 Av 5781

Nedarim 15

Jul 31, 2021

Shab

22 Av 5781

Nedarim 16

Aug 1, 2021

Sun

23 Av 5781

Nedarim 17

Aug 2, 2021

Mon

24 Av 5781

Nedarim 18

Aug 3, 2021

Tue

25 Av 5781

Nedarim 19

Aug 4, 2021

Wed

26 Av 5781

Nedarim 20

Aug 5, 2021

Thu

27 Av 5781

Nedarim 21

Aug 6, 2021

Fri

28 Av 5781

Nedarim 22

Aug 7, 2021

Shab

29 Av 5781

Nedarim 23

Aug 8, 2021

Sun

30 Av 5781

Nedarim 24

Aug 9, 2021

Mon

1 Elul 5781

Nedarim 25

Aug 10, 2021

Tue

2 Elul 5781

Nedarim 26

Aug 11, 2021

Wed

3 Elul 5781

Nedarim 27

Aug 12, 2021

Thu

4 Elul 5781

Nedarim 28

Aug 13, 2021

Fri

5 Elul 5781

Nedarim 29

Aug 14, 2021

Shab

6 Elul 5781

Nedarim 30

Aug 15, 2021

Sun

7 Elul 5781

Nedarim 31

Aug 16, 2021

Mon

8 Elul 5781

Nedarim 32

Aug 17, 2021

Tue

9 Elul 5781

Nedarim 33

Aug 18, 2021

Wed

10 Elul 5781

Nedarim 34

Aug 19, 2021

Thu

11 Elul 5781

Nedarim 35

Aug 20, 2021

Fri

12 Elul 5781

Nedarim 36

Aug 21, 2021

Shab

13 Elul 5781

Nedarim 37

Aug 22, 2021

Sun

14 Elul 5781

Nedarim 38

Aug 23, 2021

Mon

15 Elul 5781

Nedarim 39

Aug 24, 2021

Tue

16 Elul 5781

Nedarim 40

Aug 25, 2021

Wed

17 Elul 5781

Nazir 1

Aug 26, 2021

Thu

18 Elul 5781

Nazir 2

Aug 27, 2021

Fri

19 Elul 5781

Nazir 3

Aug 28, 2021

Shab

20 Elul 5781

Nazir 4

Aug 29, 2021

Sun

21 Elul 5781

Nazir 5

Aug 30, 2021

Mon

22 Elul 5781

Nazir 6

Aug 31, 2021

Tue

23 Elul 5781

Nazir 7

Sep 1, 2021

Wed

24 Elul 5781

Nazir 8

Sep 2, 2021

Thu

25 Elul 5781

Nazir 9

Sep 3, 2021

Fri

26 Elul 5781

Nazir 10

Sep 4, 2021

Shab

27 Elul 5781

Nazir 11

Sep 5, 2021

Sun

28 Elul 5781

Nazir 12

Sep 6, 2021

Mon

29 Elul 5781

Nazir 13

Sep 7, 2021

Tue

1 Tishrei 5782

Nazir 14

Sep 8, 2021

Wed

2 Tishrei 5782

Nazir 15

Sep 9, 2021

Thu

3 Tishrei 5782

Nazir 16

Sep 10, 2021

Fri

4 Tishrei 5782

Nazir 17

Sep 11, 2021

Shab

5 Tishrei 5782

Nazir 18

Sep 12, 2021

Sun

6 Tishrei 5782

Nazir 19

Sep 13, 2021

Mon

7 Tishrei 5782

Nazir 20

Sep 14, 2021

Tue

8 Tishrei 5782

Nazir 21

Sep 15, 2021

Wed

9 Tishrei 5782

Nazir 22

Sep 16, 2021

Thu

10 Tishrei 5782

Sep 17, 2021

Fri

11 Tishrei 5782

Nazir 23

Sep 18, 2021

Shab

12 Tishrei 5782

Nazir 24

Sep 19, 2021

Sun

13 Tishrei 5782

Nazir 25

Sep 20, 2021

Mon

14 Tishrei 5782

Nazir 26

Sep 21, 2021

Tue

15 Tishrei 5782

Nazir 27

Sep 22, 2021

Wed

16 Tishrei 5782

Nazir 28

Sep 23, 2021

Thu

17 Tishrei 5782

Nazir 29

Sep 24, 2021

Fri

18 Tishrei 5782

Nazir 30

Sep 25, 2021

Shab

19 Tishrei 5782

Nazir 31

Sep 26, 2021

Sun

20 Tishrei 5782

Nazir 32

Sep 27, 2021

Mon

21 Tishrei 5782

Nazir 33

Sep 28, 2021

Tue

22 Tishrei 5782

Nazir 34

Sep 29, 2021

Wed

23 Tishrei 5782

Nazir 35

Sep 30, 2021

Thu

24 Tishrei 5782

Nazir 36

Oct 1, 2021

Fri

25 Tishrei 5782

Nazir 37

Oct 2, 2021

Shab

26 Tishrei 5782

Nazir 38

Oct 3, 2021

Sun

27 Tishrei 5782

Nazir 39

Oct 4, 2021

Mon

28 Tishrei 5782

Nazir 40

Oct 5, 2021

Tue

29 Tishrei 5782

Nazir 41

Oct 6, 2021

Wed

30 Tishrei 5782

Nazir 42

Oct 7, 2021

Thu

1 Cheshvan 5782

Nazir 43

Oct 8, 2021

Fri

2 Cheshvan 5782

Nazir 44

Oct 9, 2021

Shab

3 Cheshvan 5782

Nazir 45

Oct 10, 2021

Sun

4 Cheshvan 5782

Nazir 46

Oct 11, 2021

Mon

5 Cheshvan 5782

Nazir 47

Oct 12, 2021

Tue

6 Cheshvan 5782

Gitin 1

Oct 13, 2021

Wed

7 Cheshvan 5782

Gitin 2

Oct 14, 2021

Thu

8 Cheshvan 5782

Gitin 3

Oct 15, 2021

Fri

9 Cheshvan 5782

Gitin 4

Oct 16, 2021

Shab

10 Cheshvan 5782

Gitin 5

Oct 17, 2021

Sun

11 Cheshvan 5782

Gitin 6

Oct 18, 2021

Mon

12 Cheshvan 5782

Gitin 7

Oct 19, 2021

Tue

13 Cheshvan 5782

Gitin 8

Oct 20, 2021

Wed

14 Cheshvan 5782

Gitin 9

Oct 21, 2021

Thu

15 Cheshvan 5782

Gitin 10

Oct 22, 2021

Fri

16 Cheshvan 5782

Gitin 11

Oct 23, 2021

Shab

17 Cheshvan 5782

Gitin 12

Oct 24, 2021

Sun

18 Cheshvan 5782

Gitin 13

Oct 25, 2021

Mon

19 Cheshvan 5782

Gitin 14

Oct 26, 2021

Tue

20 Cheshvan 5782

Gitin 15

Oct 27, 2021

Wed

21 Cheshvan 5782

Gitin 16

Oct 28, 2021

Thu

22 Cheshvan 5782

Gitin 17

Oct 29, 2021

Fri

23 Cheshvan 5782

Gitin 18

Oct 30, 2021

Shab

24 Cheshvan 5782

Gitin 19

Oct 31, 2021

Sun

25 Cheshvan 5782

Gitin 20

Nov 1, 2021

Mon

26 Cheshvan 5782

Gitin 21

Nov 2, 2021

Tue

27 Cheshvan 5782

Gitin 22

Nov 3, 2021

Wed

28 Cheshvan 5782

Gitin 23

Nov 4, 2021

Thu

29 Cheshvan 5782

Gitin 24

Nov 5, 2021

Fri

1 Kislev 5782

Gitin 25

Nov 6, 2021

Shab

2 Kislev 5782

Gitin 26

Nov 7, 2021

Sun

3 Kislev 5782

Gitin 27

Nov 8, 2021

Mon

4 Kislev 5782

Gitin 28

Nov 9, 2021

Tue

5 Kislev 5782

Gitin 29

Nov 10, 2021

Wed

6 Kislev 5782

Gitin 30

Nov 11, 2021

Thu

7 Kislev 5782

Gitin 31

Nov 12, 2021

Fri

8 Kislev 5782

Gitin 32

Nov 13, 2021

Shab

9 Kislev 5782

Gitin 33

Nov 14, 2021

Sun

10 Kislev 5782

Gitin 34

Nov 15, 2021

Mon

11 Kislev 5782

Gitin 35

Nov 16, 2021

Tue

12 Kislev 5782

Gitin 36

Nov 17, 2021

Wed

13 Kislev 5782

Gitin 37

Nov 18, 2021

Thu

14 Kislev 5782

Gitin 38

Nov 19, 2021

Fri

15 Kislev 5782

Gitin 39

Nov 20, 2021

Shab

16 Kislev 5782

Gitin 40

Nov 21, 2021

Sun

17 Kislev 5782

Gitin 41

Nov 22, 2021

Mon

18 Kislev 5782

Gitin 42

Nov 23, 2021

Tue

19 Kislev 5782

Gitin 43

Nov 24, 2021

Wed

20 Kislev 5782

Gitin 44

Nov 25, 2021

Thu

21 Kislev 5782

Gitin 45

Nov 26, 2021

Fri

22 Kislev 5782

Gitin 46

Nov 27, 2021

Shab

23 Kislev 5782

Gitin 47

Nov 28, 2021

Sun

24 Kislev 5782

Gitin 48

Nov 29, 2021

Mon

25 Kislev 5782

Gitin 49

Nov 30, 2021

Tue

26 Kislev 5782

Gitin 50

Dec 1, 2021

Wed

27 Kislev 5782

Gitin 51

Dec 2, 2021

Thu

28 Kislev 5782

Gitin 52

Dec 3, 2021

Fri

29 Kislev 5782

Gitin 53

Dec 4, 2021

Shab

30 Kislev 5782

Gitin 54

Dec 5, 2021

Sun

1 Teves 5782

Kidushin 1

Dec 6, 2021

Mon

2 Teves 5782

Kidushin 2

Dec 7, 2021

Tue

3 Teves 5782

Kidushin 3

Dec 8, 2021

Wed

4 Teves 5782

Kidushin 4

Dec 9, 2021

Thu

5 Teves 5782

Kidushin 5

Dec 10, 2021

Fri

6 Teves 5782

Kidushin 6

Dec 11, 2021

Shab

7 Teves 5782

Kidushin 7

Dec 12, 2021

Sun

8 Teves 5782

Kidushin 8

Dec 13, 2021

Mon

9 Teves 5782

Kidushin 9

Dec 14, 2021

Tue

10 Teves 5782

Kidushin 10

Dec 15, 2021

Wed

11 Teves 5782

Kidushin 11

Dec 16, 2021

Thu

12 Teves 5782

Kidushin 12

Dec 17, 2021

Fri

13 Teves 5782

Kidushin 13

Dec 18, 2021

Shab

14 Teves 5782

Kidushin 14

Dec 19, 2021

Sun

15 Teves 5782

Kidushin 15

Dec 20, 2021

Mon

16 Teves 5782

Kidushin 16

Dec 21, 2021

Tue

17 Teves 5782

Kidushin 17

Dec 22, 2021

Wed

18 Teves 5782

Kidushin 18

Dec 23, 2021

Thu

19 Teves 5782

Kidushin 19

Dec 24, 2021

Fri

20 Teves 5782

Kidushin 20

Dec 25, 2021

Shab

21 Teves 5782

Kidushin 21

Dec 26, 2021

Sun

22 Teves 5782

Kidushin 22

Dec 27, 2021

Mon

23 Teves 5782

Kidushin 23

Dec 28, 2021

Tue

24 Teves 5782

Kidushin 24

Dec 29, 2021

Wed

25 Teves 5782

Kidushin 25

Dec 30, 2021

Thu

26 Teves 5782

Kidushin 26

Dec 31, 2021

Fri

27 Teves 5782

Kidushin 27

Jan 1, 2022

Shab

28 Teves 5782

Kidushin 28

Jan 2, 2022

Sun

29 Teves 5782

Kidushin 29

Jan 3, 2022

Mon

1 Shevat 5782

Kidushin 30

Jan 4, 2022

Tue

2 Shevat 5782

Kidushin 31

Jan 5, 2022

Wed

3 Shevat 5782

Kidushin 32

Jan 6, 2022

Thu

4 Shevat 5782

Kidushin 33

Jan 7, 2022

Fri

5 Shevat 5782

Kidushin 34

Jan 8, 2022

Shab

6 Shevat 5782

Kidushin 35

Jan 9, 2022

Sun

7 Shevat 5782

Kidushin 36

Jan 10, 2022

Mon

8 Shevat 5782

Kidushin 37

Jan 11, 2022

Tue

9 Shevat 5782

Kidushin 38

Jan 12, 2022

Wed

10 Shevat 5782

Kidushin 39

Jan 13, 2022

Thu

11 Shevat 5782

Kidushin 40

Jan 14, 2022

Fri

12 Shevat 5782

Kidushin 41

Jan 15, 2022

Shab

13 Shevat 5782

Kidushin 42

Jan 16, 2022

Sun

14 Shevat 5782

Kidushin 43

Jan 17, 2022

Mon

15 Shevat 5782

Kidushin 44

Jan 18, 2022

Tue

16 Shevat 5782

Kidushin 45

Jan 19, 2022

Wed

17 Shevat 5782

Kidushin 46

Jan 20, 2022

Thu

18 Shevat 5782

Kidushin 47

Jan 21, 2022

Fri

19 Shevat 5782

Kidushin 48

Jan 22, 2022

Shab

20 Shevat 5782

Bava Kama 1

Jan 23, 2022

Sun

21 Shevat 5782

Bava Kama 2

Jan 24, 2022

Mon

22 Shevat 5782

Bava Kama 3

Jan 25, 2022

Tue

23 Shevat 5782

Bava Kama 4

Jan 26, 2022

Wed

24 Shevat 5782

Bava Kama 5

Jan 27, 2022

Thu

25 Shevat 5782

Bava Kama 6

Jan 28, 2022

Fri

26 Shevat 5782

Bava Kama 7

Jan 29, 2022

Shab

27 Shevat 5782

Bava Kama 8

Jan 30, 2022

Sun

28 Shevat 5782

Bava Kama 9

Jan 31, 2022

Mon

29 Shevat 5782

Bava Kama 10

Feb 1, 2022

Tue

30 Shevat 5782

Bava Kama 11

Feb 2, 2022

Wed

1 AdarI 5782

Bava Kama 12

Feb 3, 2022

Thu

2 AdarI 5782

Bava Kama 13

Feb 4, 2022

Fri

3 AdarI 5782

Bava Kama 14

Feb 5, 2022

Shab

4 AdarI 5782

Bava Kama 15

Feb 6, 2022

Sun

5 AdarI 5782

Bava Kama 16

Feb 7, 2022

Mon

6 AdarI 5782

Bava Kama 17

Feb 8, 2022

Tue

7 AdarI 5782

Bava Kama 18

Feb 9, 2022

Wed

8 AdarI 5782

Bava Kama 19

Feb 10, 2022

Thu

9 AdarI 5782

Bava Kama 20

Feb 11, 2022

Fri

10 AdarI 5782

Bava Kama 21

Feb 12, 2022

Shab

11 AdarI 5782

Bava Kama 22

Feb 13, 2022

Sun

12 AdarI 5782

Bava Kama 23

Feb 14, 2022

Mon

13 AdarI 5782

Bava Kama 24

Feb 15, 2022

Tue

14 AdarI 5782

Bava Kama 25

Feb 16, 2022

Wed

15 AdarI 5782

Bava Kama 26

Feb 17, 2022

Thu

16 AdarI 5782

Bava Kama 27

Feb 18, 2022

Fri

17 AdarI 5782

Bava Kama 28

Feb 19, 2022

Shab

18 AdarI 5782

Bava Kama 29

Feb 20, 2022

Sun

19 AdarI 5782

Bava Kama 30

Feb 21, 2022

Mon

20 AdarI 5782

Bava Kama 31

Feb 22, 2022

Tue

21 AdarI 5782

Bava Kama 32

Feb 23, 2022

Wed

22 AdarI 5782

Bava Kama 33

Feb 24, 2022

Thu

23 AdarI 5782

Bava Kama 34

Feb 25, 2022

Fri

24 AdarI 5782

Bava Kama 35

Feb 26, 2022

Shab

25 AdarI 5782

Bava Kama 36

Feb 27, 2022

Sun

26 AdarI 5782

Bava Kama 37

Feb 28, 2022

Mon

27 AdarI 5782

Bava Kama 38

Mar 1, 2022

Tue

28 AdarI 5782

Bava Kama 39

Mar 2, 2022

Wed

29 AdarI 5782

Bava Kama 40

Mar 3, 2022

Thu

30 AdarI 5782

Bava Kama 41

Mar 4, 2022

Fri

1 AdarII 5782

Bava Kama 42

Mar 5, 2022

Shab

2 AdarII 5782

Bava Kama 43

Mar 6, 2022

Sun

3 AdarII 5782

Bava Kama 44

Mar 7, 2022

Mon

4 AdarII 5782

Bava Metzia 1

Mar 8, 2022

Tue

5 AdarII 5782

Bava Metzia 2

Mar 9, 2022

Wed

6 AdarII 5782

Bava Metzia 3

Mar 10, 2022

Thu

7 AdarII 5782

Bava Metzia 4

Mar 11, 2022

Fri

8 AdarII 5782

Bava Metzia 5

Mar 12, 2022

Shab

9 AdarII 5782

Bava Metzia 6

Mar 13, 2022

Sun

10 AdarII 5782

Bava Metzia 7

Mar 14, 2022

Mon

11 AdarII 5782

Bava Metzia 8

Mar 15, 2022

Tue

12 AdarII 5782

Bava Metzia 9

Mar 16, 2022

Wed

13 AdarII 5782

Bava Metzia 10

Mar 17, 2022

Thu

14 AdarII 5782

Bava Metzia 11

Mar 18, 2022

Fri

15 AdarII 5782

Bava Metzia 12

Mar 19, 2022

Shab

16 AdarII 5782

Bava Metzia 13

Mar 20, 2022

Sun

17 AdarII 5782

Bava Metzia 14

Mar 21, 2022

Mon

18 AdarII 5782

Bava Metzia 15

Mar 22, 2022

Tue

19 AdarII 5782

Bava Metzia 16

Mar 23, 2022

Wed

20 AdarII 5782

Bava Metzia 17

Mar 24, 2022

Thu

21 AdarII 5782

Bava Metzia 18

Mar 25, 2022

Fri

22 AdarII 5782

Bava Metzia 19

Mar 26, 2022

Shab

23 AdarII 5782

Bava Metzia 20

Mar 27, 2022

Sun

24 AdarII 5782

Bava Metzia 21

Mar 28, 2022

Mon

25 AdarII 5782

Bava Metzia 22

Mar 29, 2022

Tue

26 AdarII 5782

Bava Metzia 23

Mar 30, 2022

Wed

27 AdarII 5782

Bava Metzia 24

Mar 31, 2022

Thu

28 AdarII 5782

Bava Metzia 25

Apr 1, 2022

Fri

29 AdarII 5782

Bava Metzia 26

Apr 2, 2022

Shab

1 Nisan 5782

Bava Metzia 27

Apr 3, 2022

Sun

2 Nisan 5782

Bava Metzia 28

Apr 4, 2022

Mon

3 Nisan 5782

Bava Metzia 29

Apr 5, 2022

Tue

4 Nisan 5782

Bava Metzia 30

Apr 6, 2022

Wed

5 Nisan 5782

Bava Metzia 31

Apr 7, 2022

Thu

6 Nisan 5782

Bava Metzia 32

Apr 8, 2022

Fri

7 Nisan 5782

Bava Metzia 33

Apr 9, 2022

Shab

8 Nisan 5782

Bava Metzia 34

Apr 10, 2022

Sun

9 Nisan 5782

Bava Metzia 35

Apr 11, 2022

Mon

10 Nisan 5782

Bava Metzia 36

Apr 12, 2022

Tue

11 Nisan 5782

Bava Metzia 37

Apr 13, 2022

Wed

12 Nisan 5782

Bava Basra 1

Apr 14, 2022

Thu

13 Nisan 5782

Bava Basra 2

Apr 15, 2022

Fri

14 Nisan 5782

Bava Basra 3

Apr 16, 2022

Shab

15 Nisan 5782

Bava Basra 4

Apr 17, 2022

Sun

16 Nisan 5782

Bava Basra 5

Apr 18, 2022

Mon

17 Nisan 5782

Bava Basra 6

Apr 19, 2022

Tue

18 Nisan 5782

Bava Basra 7

Apr 20, 2022

Wed

19 Nisan 5782

Bava Basra 8

Apr 21, 2022

Thu

20 Nisan 5782

Bava Basra 9

Apr 22, 2022

Fri

21 Nisan 5782

Bava Basra 10

Apr 23, 2022

Shab

22 Nisan 5782

Bava Basra 11

Apr 24, 2022

Sun

23 Nisan 5782

Bava Basra 12

Apr 25, 2022

Mon

24 Nisan 5782

Bava Basra 13

Apr 26, 2022

Tue

25 Nisan 5782

Bava Basra 14

Apr 27, 2022

Wed

26 Nisan 5782

Bava Basra 15

Apr 28, 2022

Thu

27 Nisan 5782

Bava Basra 16

Apr 29, 2022

Fri

28 Nisan 5782

Bava Basra 17

Apr 30, 2022

Shab

29 Nisan 5782

Bava Basra 18

May 1, 2022

Sun

30 Nisan 5782

Bava Basra 19

May 2, 2022

Mon

1 Iyar 5782

Bava Basra 20

May 3, 2022

Tue

2 Iyar 5782

Bava Basra 21

May 4, 2022

Wed

3 Iyar 5782

Bava Basra 22

May 5, 2022

Thu

4 Iyar 5782

Bava Basra 23

May 6, 2022

Fri

5 Iyar 5782

Bava Basra 24

May 7, 2022

Shab

6 Iyar 5782

Bava Basra 25

May 8, 2022

Sun

7 Iyar 5782

Bava Basra 26

May 9, 2022

Mon

8 Iyar 5782

Bava Basra 27

May 10, 2022

Tue

9 Iyar 5782

Bava Basra 28

May 11, 2022

Wed

10 Iyar 5782

Bava Basra 29

May 12, 2022

Thu

11 Iyar 5782

Bava Basra 30

May 13, 2022

Fri

12 Iyar 5782

Bava Basra 31

May 14, 2022

Shab

13 Iyar 5782

Bava Basra 32

May 15, 2022

Sun

14 Iyar 5782

Bava Basra 33

May 16, 2022

Mon

15 Iyar 5782

Bava Basra 34

May 17, 2022

Tue

16 Iyar 5782

Shevuos 1

May 18, 2022

Wed

17 Iyar 5782

Shevuos 2

May 19, 2022

Thu

18 Iyar 5782

Shevuos 3

May 20, 2022

Fri

19 Iyar 5782

Shevuos 4

May 21, 2022

Shab

20 Iyar 5782

Shevuos 5

May 22, 2022

Sun

21 Iyar 5782

Shevuos 6

May 23, 2022

Mon

22 Iyar 5782

Shevuos 7

May 24, 2022

Tue

23 Iyar 5782

Shevuos 8

May 25, 2022

Wed

24 Iyar 5782

Shevuos 9

May 26, 2022

Thu

25 Iyar 5782

Shevuos 10

May 27, 2022

Fri

26 Iyar 5782

Shevuos 11

May 28, 2022

Shab

27 Iyar 5782

Shevuos 12

May 29, 2022

Sun

28 Iyar 5782

Shevuos 13

May 30, 2022

Mon

29 Iyar 5782

Shevuos 14

May 31, 2022

Tue

1 Sivan 5782

Shevuos 15

Jun 1, 2022

Wed

2 Sivan 5782

Shevuos 16

Jun 2, 2022

Thu

3 Sivan 5782

Shevuos 17

Jun 3, 2022

Fri

4 Sivan 5782

Shevuos 18

Jun 4, 2022

Shab

5 Sivan 5782

Shevuos 19

Jun 5, 2022

Sun

6 Sivan 5782

Shevuos 20

Jun 6, 2022

Mon

7 Sivan 5782

Shevuos 21

Jun 7, 2022

Tue

8 Sivan 5782

Shevuos 22

Jun 8, 2022

Wed

9 Sivan 5782

Shevuos 23

Jun 9, 2022

Thu

10 Sivan 5782

Shevuos 24

Jun 10, 2022

Fri

11 Sivan 5782

Shevuos 25

Jun 11, 2022

Shab

12 Sivan 5782

Shevuos 26

Jun 12, 2022

Sun

13 Sivan 5782

Shevuos 27

Jun 13, 2022

Mon

14 Sivan 5782

Shevuos 28

Jun 14, 2022

Tue

15 Sivan 5782

Shevuos 29

Jun 15, 2022

Wed

16 Sivan 5782

Shevuos 30

Jun 16, 2022

Thu

17 Sivan 5782

Shevuos 31

Jun 17, 2022

Fri

18 Sivan 5782

Shevuos 32

Jun 18, 2022

Shab

19 Sivan 5782

Shevuos 33

Jun 19, 2022

Sun

20 Sivan 5782

Shevuos 34

Jun 20, 2022

Mon

21 Sivan 5782

Shevuos 35

Jun 21, 2022

Tue

22 Sivan 5782

Shevuos 36

Jun 22, 2022

Wed

23 Sivan 5782

Shevuos 37

Jun 23, 2022

Thu

24 Sivan 5782

Shevuos 38

Jun 24, 2022

Fri

25 Sivan 5782

Shevuos 39

Jun 25, 2022

Shab

26 Sivan 5782

Shevuos 40

Jun 26, 2022

Sun

27 Sivan 5782

Shevuos 41

Jun 27, 2022

Mon

28 Sivan 5782

Shevuos 42

Jun 28, 2022

Tue

29 Sivan 5782

Shevuos 43

Jun 29, 2022

Wed

30 Sivan 5782

Shevuos 44

Jun 30, 2022

Thu

1 Tamuz 5782

Makos 1

Jul 1, 2022

Fri

2 Tamuz 5782

Makos 2

Jul 2, 2022

Shab

3 Tamuz 5782

Makos 3

Jul 3, 2022

Sun

4 Tamuz 5782

Makos 4

Jul 4, 2022

Mon

5 Tamuz 5782

Makos 5

Jul 5, 2022

Tue

6 Tamuz 5782

Makos 6

Jul 6, 2022

Wed

7 Tamuz 5782

Makos 7

Jul 7, 2022

Thu

8 Tamuz 5782

Makos 8

Jul 8, 2022

Fri

9 Tamuz 5782

Makos 9

Jul 9, 2022

Shab

10 Tamuz 5782

Sanhedrin 1

Jul 10, 2022

Sun

11 Tamuz 5782

Sanhedrin 2

Jul 11, 2022

Mon

12 Tamuz 5782

Sanhedrin 3

Jul 12, 2022

Tue

13 Tamuz 5782

Sanhedrin 4

Jul 13, 2022

Wed

14 Tamuz 5782

Sanhedrin 5

Jul 14, 2022

Thu

15 Tamuz 5782

Sanhedrin 6

Jul 15, 2022

Fri

16 Tamuz 5782

Sanhedrin 7

Jul 16, 2022

Shab

17 Tamuz 5782

Sanhedrin 8

Jul 17, 2022

Sun

18 Tamuz 5782

Sanhedrin 9

Jul 18, 2022

Mon

19 Tamuz 5782

Sanhedrin 10

Jul 19, 2022

Tue

20 Tamuz 5782

Sanhedrin 11

Jul 20, 2022

Wed

21 Tamuz 5782

Sanhedrin 12

Jul 21, 2022

Thu

22 Tamuz 5782

Sanhedrin 13

Jul 22, 2022

Fri

23 Tamuz 5782

Sanhedrin 14

Jul 23, 2022

Shab

24 Tamuz 5782

Sanhedrin 15

Jul 24, 2022

Sun

25 Tamuz 5782

Sanhedrin 16

Jul 25, 2022

Mon

26 Tamuz 5782

Sanhedrin 17

Jul 26, 2022

Tue

27 Tamuz 5782

Sanhedrin 18

Jul 27, 2022

Wed

28 Tamuz 5782

Sanhedrin 19

Jul 28, 2022

Thu

29 Tamuz 5782

Sanhedrin 20

Jul 29, 2022

Fri

1 Av 5782

Sanhedrin 21

Jul 30, 2022

Shab

2 Av 5782

Sanhedrin 22

Jul 31, 2022

Sun

3 Av 5782

Sanhedrin 23

Aug 1, 2022

Mon

4 Av 5782

Sanhedrin 24

Aug 2, 2022

Tue

5 Av 5782

Sanhedrin 25

Aug 3, 2022

Wed

6 Av 5782

Sanhedrin 26

Aug 4, 2022

Thu

7 Av 5782

Sanhedrin 27

Aug 5, 2022

Fri

8 Av 5782

Sanhedrin 28

Aug 6, 2022

Shab

9 Av 5782

Sanhedrin 29

Aug 7, 2022

Sun

10 Av 5782

Aug 8, 2022

Mon

11 Av 5782

Sanhedrin 30

Aug 9, 2022

Tue

12 Av 5782

Sanhedrin 31

Aug 10, 2022

Wed

13 Av 5782

Sanhedrin 32

Aug 11, 2022

Thu

14 Av 5782

Sanhedrin 33

Aug 12, 2022

Fri

15 Av 5782

Sanhedrin 34

Aug 13, 2022

Shab

16 Av 5782

Sanhedrin 35

Aug 14, 2022

Sun

17 Av 5782

Sanhedrin 36

Aug 15, 2022

Mon

18 Av 5782

Sanhedrin 37

Aug 16, 2022

Tue

19 Av 5782

Sanhedrin 38

Aug 17, 2022

Wed

20 Av 5782

Sanhedrin 39

Aug 18, 2022

Thu

21 Av 5782

Sanhedrin 40

Aug 19, 2022

Fri

22 Av 5782

Sanhedrin 41

Aug 20, 2022

Shab

23 Av 5782

Sanhedrin 42

Aug 21, 2022

Sun

24 Av 5782

Sanhedrin 43

Aug 22, 2022

Mon

25 Av 5782

Sanhedrin 44

Aug 23, 2022

Tue

26 Av 5782

Sanhedrin 45

Aug 24, 2022

Wed

27 Av 5782

Sanhedrin 46

Aug 25, 2022

Thu

28 Av 5782

Sanhedrin 47

Aug 26, 2022

Fri

29 Av 5782

Sanhedrin 48

Aug 27, 2022

Shab

30 Av 5782

Sanhedrin 49

Aug 28, 2022

Sun

1 Elul 5782

Sanhedrin 50

Aug 29, 2022

Mon

2 Elul 5782

Sanhedrin 51

Aug 30, 2022

Tue

3 Elul 5782

Sanhedrin 52

Aug 31, 2022

Wed

4 Elul 5782

Sanhedrin 53

Sep 1, 2022

Thu

5 Elul 5782

Sanhedrin 54

Sep 2, 2022

Fri

6 Elul 5782

Sanhedrin 55

Sep 3, 2022

Shab

7 Elul 5782

Sanhedrin 56

Sep 4, 2022

Sun

8 Elul 5782

Sanhedrin 57

Sep 5, 2022

Mon

9 Elul 5782

Avodah Zarah 1

Sep 6, 2022

Tue

10 Elul 5782

Avodah Zarah 2

Sep 7, 2022

Wed

11 Elul 5782

Avodah Zarah 3

Sep 8, 2022

Thu

12 Elul 5782

Avodah Zarah 4

Sep 9, 2022

Fri

13 Elul 5782

Avodah Zarah 5

Sep 10, 2022

Shab

14 Elul 5782

Avodah Zarah 6

Sep 11, 2022

Sun

15 Elul 5782

Avodah Zarah 7

Sep 12, 2022

Mon

16 Elul 5782

Avodah Zarah 8

Sep 13, 2022

Tue

17 Elul 5782

Avodah Zarah 9

Sep 14, 2022

Wed

18 Elul 5782

Avodah Zarah 10

Sep 15, 2022

Thu

19 Elul 5782

Avodah Zarah 11

Sep 16, 2022

Fri

20 Elul 5782

Avodah Zarah 12

Sep 17, 2022

Shab

21 Elul 5782

Avodah Zarah 13

Sep 18, 2022

Sun

22 Elul 5782

Avodah Zarah 14

Sep 19, 2022

Mon

23 Elul 5782

Avodah Zarah 15

Sep 20, 2022

Tue

24 Elul 5782

Avodah Zarah 16

Sep 21, 2022

Wed

25 Elul 5782

Avodah Zarah 17

Sep 22, 2022

Thu

26 Elul 5782

Avodah Zarah 18

Sep 23, 2022

Fri

27 Elul 5782

Avodah Zarah 19

Sep 24, 2022

Shab

28 Elul 5782

Avodah Zarah 20

Sep 25, 2022

Sun

29 Elul 5782

Avodah Zarah 21

Sep 26, 2022

Mon

1 Tishrei 5783

Avodah Zarah 22

Sep 27, 2022

Tue

2 Tishrei 5783

Avodah Zarah 23

Sep 28, 2022

Wed

3 Tishrei 5783

Avodah Zarah 24

Sep 29, 2022

Thu

4 Tishrei 5783

Avodah Zarah 25

Sep 30, 2022

Fri

5 Tishrei 5783

Avodah Zarah 26

Oct 1, 2022

Shab

6 Tishrei 5783

Avodah Zarah 27

Oct 2, 2022

Sun

7 Tishrei 5783

Avodah Zarah 28

Oct 3, 2022

Mon

8 Tishrei 5783

Avodah Zarah 29

Oct 4, 2022

Tue

9 Tishrei 5783

Avodah Zarah 30

Oct 5, 2022

Wed

10 Tishrei 5783

Oct 6, 2022

Thu

11 Tishrei 5783

Avodah Zarah 31

Oct 7, 2022

Fri

12 Tishrei 5783

Avodah Zarah 32

Oct 8, 2022

Shab

13 Tishrei 5783

Avodah Zarah 33

Oct 9, 2022

Sun

14 Tishrei 5783

Avodah Zarah 34

Oct 10, 2022

Mon

15 Tishrei 5783

Avodah Zarah 35

Oct 11, 2022

Tue

16 Tishrei 5783

Avodah Zarah 36

Oct 12, 2022

Wed

17 Tishrei 5783

Avodah Zarah 37

Oct 13, 2022

Thu

18 Tishrei 5783

Horayos 1

Oct 14, 2022

Fri

19 Tishrei 5783

Horayos 2

Oct 15, 2022

Shab

20 Tishrei 5783

Horayos 3

Oct 16, 2022

Sun

21 Tishrei 5783

Horayos 4

Oct 17, 2022

Mon

22 Tishrei 5783

Horayos 5

Oct 18, 2022

Tue

23 Tishrei 5783

Horayos 6

Oct 19, 2022

Wed

24 Tishrei 5783

Horayos 7

Oct 20, 2022

Thu

25 Tishrei 5783

Horayos 8

Oct 21, 2022

Fri

26 Tishrei 5783

Horayos 9

Oct 22, 2022

Shab

27 Tishrei 5783

Horayos 10

Oct 23, 2022

Sun

28 Tishrei 5783

Horayos 11

Oct 24, 2022

Mon

29 Tishrei 5783

Horayos 12

Oct 25, 2022

Tue

30 Tishrei 5783

Horayos 13

Oct 26, 2022

Wed

1 Cheshvan 5783

Horayos 14

Oct 27, 2022

Thu

2 Cheshvan 5783

Horayos 15

Oct 28, 2022

Fri

3 Cheshvan 5783

Horayos 16

Oct 29, 2022

Shab

4 Cheshvan 5783

Horayos 17

Oct 30, 2022

Sun

5 Cheshvan 5783

Horayos 18

Oct 31, 2022

Mon

6 Cheshvan 5783

Horayos 19

Nov 1, 2022

Tue

7 Cheshvan 5783

Nidah 1

Nov 2, 2022

Wed

8 Cheshvan 5783

Nidah 2

Nov 3, 2022

Thu

9 Cheshvan 5783

Nidah 3

Nov 4, 2022

Fri

10 Cheshvan 5783

Nidah 4

Nov 5, 2022

Shab

11 Cheshvan 5783

Nidah 5

Nov 6, 2022

Sun

12 Cheshvan 5783

Nidah 6

Nov 7, 2022

Mon

13 Cheshvan 5783

Nidah 7

Nov 8, 2022

Tue

14 Cheshvan 5783

Nidah 8

Nov 9, 2022

Wed

15 Cheshvan 5783

Nidah 9

Nov 10, 2022

Thu

16 Cheshvan 5783

Nidah 10

Nov 11, 2022

Fri

17 Cheshvan 5783

Nidah 11

Nov 12, 2022

Shab

18 Cheshvan 5783

Nidah 12

Nov 13, 2022

Sun

19 Cheshvan 5783

Nidah 13

On to the next cycle...