12 נוב 2020

יום ה

כה חשון 5781

אורח חיים א:א-ג

13 נוב 2020

יום ו

כו חשון 5781

אורח חיים א:ד-ו

14 נוב 2020

שבת

כז חשון 5781

אורח חיים א:ז-ט

15 נוב 2020

יום א

כח חשון 5781

אורח חיים ב:א-ג

16 נוב 2020

יום ב

כט חשון 5781

אורח חיים ב:ד-ו

17 נוב 2020

יום ג

א כסלו 5781

אורח חיים ג:א-ג

18 נוב 2020

יום ד

ב כסלו 5781

אורח חיים ג:ד-ו

19 נוב 2020

יום ה

ג כסלו 5781

אורח חיים ג:ז-ט

20 נוב 2020

יום ו

ד כסלו 5781

אורח חיים ג:י-יב

21 נוב 2020

שבת

ה כסלו 5781

אורח חיים ג:יג-טו

22 נוב 2020

יום א

ו כסלו 5781

אורח חיים ג:טז - ד:א

23 נוב 2020

יום ב

ז כסלו 5781

אורח חיים ד:ב-ד

24 נוב 2020

יום ג

ח כסלו 5781

אורח חיים ד:ה-ז

25 נוב 2020

יום ד

ט כסלו 5781

אורח חיים ד:ח-י

26 נוב 2020

יום ה

י כסלו 5781

אורח חיים ד:יא-יג

27 נוב 2020

יום ו

יא כסלו 5781

אורח חיים ד:יד-טז

28 נוב 2020

שבת

יב כסלו 5781

אורח חיים ד:יז-יט

29 נוב 2020

יום א

יג כסלו 5781

אורח חיים ד:כ-כב

30 נוב 2020

יום ב

יד כסלו 5781

אורח חיים ד:כג - ו:א

1 דצמ 2020

יום ג

טו כסלו 5781

אורח חיים ו:ב-ד

2 דצמ 2020

יום ד

טז כסלו 5781

אורח חיים ז:א-ג

3 דצמ 2020

יום ה

יז כסלו 5781

אורח חיים ז:ד - ח:ב

4 דצמ 2020

יום ו

יח כסלו 5781

אורח חיים ח:ג-ה

5 דצמ 2020

שבת

יט כסלו 5781

אורח חיים ח:ו-ח

6 דצמ 2020

יום א

כ כסלו 5781

אורח חיים ח:ט-יא

7 דצמ 2020

יום ב

כא כסלו 5781

אורח חיים ח:יב-יד

8 דצמ 2020

יום ג

כב כסלו 5781

אורח חיים ח:טו-יז

9 דצמ 2020

יום ד

כג כסלו 5781

אורח חיים ט:א-ג

10 דצמ 2020

יום ה

כד כסלו 5781

אורח חיים ט:ד-ו

11 דצמ 2020

יום ו

כה כסלו 5781

אורח חיים י:א-ג

12 דצמ 2020

שבת

כו כסלו 5781

אורח חיים י:ד-ו

13 דצמ 2020

יום א

כז כסלו 5781

אורח חיים י:ז-ט

14 דצמ 2020

יום ב

כח כסלו 5781

אורח חיים י:י-יב

15 דצמ 2020

יום ג

כט כסלו 5781

אורח חיים יא:א-ג

16 דצמ 2020

יום ד

א טבת 5781

אורח חיים יא:ד-ו

17 דצמ 2020

יום ה

ב טבת 5781

אורח חיים יא:ז-ט

18 דצמ 2020

יום ו

ג טבת 5781

אורח חיים יא:י-יב

19 דצמ 2020

שבת

ד טבת 5781

אורח חיים יא:יג-טו

20 דצמ 2020

יום א

ה טבת 5781

אורח חיים יב:א-ג

21 דצמ 2020

יום ב

ו טבת 5781

אורח חיים יג:א-ג

22 דצמ 2020

יום ג

ז טבת 5781

אורח חיים יד:א-ג

23 דצמ 2020

יום ד

ח טבת 5781

אורח חיים יד:ד - טו:א

24 דצמ 2020

יום ה

ט טבת 5781

אורח חיים טו:ב-ד

25 דצמ 2020

יום ו

י טבת 5781

אורח חיים טו:ה - טז:א

26 דצמ 2020

שבת

יא טבת 5781

אורח חיים יז:א-ג

27 דצמ 2020

יום א

יב טבת 5781

אורח חיים יח:א-ג

28 דצמ 2020

יום ב

יג טבת 5781

אורח חיים יט:א - כ:א

29 דצמ 2020

יום ג

יד טבת 5781

אורח חיים כ:ב - כא:ב

30 דצמ 2020

יום ד

טו טבת 5781

אורח חיים כא:ג - כב:א

31 דצמ 2020

יום ה

טז טבת 5781

אורח חיים כג:א-ג

1 ינו 2021

יום ו

יז טבת 5781

אורח חיים כד:א-ג

2 ינו 2021

שבת

יח טבת 5781

אורח חיים כד:ד-ו

3 ינו 2021

יום א

יט טבת 5781

אורח חיים כה:א-ג

4 ינו 2021

יום ב

כ טבת 5781

אורח חיים כה:ד-ו

5 ינו 2021

יום ג

כא טבת 5781

אורח חיים כה:ז-ט

6 ינו 2021

יום ד

כב טבת 5781

אורח חיים כה:י-יב

7 ינו 2021

יום ה

כג טבת 5781

אורח חיים כה:יג - כו:ב

8 ינו 2021

יום ו

כד טבת 5781

אורח חיים כז:א-ג

9 ינו 2021

שבת

כה טבת 5781

אורח חיים כז:ד-ו

10 ינו 2021

יום א

כו טבת 5781

אורח חיים כז:ז-ט

11 ינו 2021

יום ב

כז טבת 5781

אורח חיים כז:י - כח:א

12 ינו 2021

יום ג

כח טבת 5781

אורח חיים כח:ב - כט:א

13 ינו 2021

יום ד

כט טבת 5781

אורח חיים ל:א-ג

14 ינו 2021

יום ה

א שבט 5781

אורח חיים ל:ד - לא:א

15 ינו 2021

יום ו

ב שבט 5781

אורח חיים לא:ב - לב:ב

16 ינו 2021

שבת

ג שבט 5781

אורח חיים לב:ג-ה

17 ינו 2021

יום א

ד שבט 5781

אורח חיים לב:ו-ח

18 ינו 2021

יום ב

ה שבט 5781

אורח חיים לב:ט-יא

19 ינו 2021

יום ג

ו שבט 5781

אורח חיים לב:יב-יד

20 ינו 2021

יום ד

ז שבט 5781

אורח חיים לב:טו-יז

21 ינו 2021

יום ה

ח שבט 5781

אורח חיים לב:יח-כ

22 ינו 2021

יום ו

ט שבט 5781

אורח חיים לב:כא-כג

23 ינו 2021

שבת

י שבט 5781

אורח חיים לב:כד-כו

24 ינו 2021

יום א

יא שבט 5781

אורח חיים לב:כז-כט

25 ינו 2021

יום ב

יב שבט 5781

אורח חיים לב:ל-לב

26 ינו 2021

יום ג

יג שבט 5781

אורח חיים לב:לג-לה

27 ינו 2021

יום ד

יד שבט 5781

אורח חיים לב:לו-לח

28 ינו 2021

יום ה

טו שבט 5781

אורח חיים לב:לט-מא

29 ינו 2021

יום ו

טז שבט 5781

אורח חיים לב:מב-מד

30 ינו 2021

שבת

יז שבט 5781

אורח חיים לב:מה-מז

31 ינו 2021

יום א

יח שבט 5781

אורח חיים לב:מח-נ

1 פבר 2021

יום ב

יט שבט 5781

אורח חיים לב:נא - לג:א

2 פבר 2021

יום ג

כ שבט 5781

אורח חיים לג:ב-ד

3 פבר 2021

יום ד

כא שבט 5781

אורח חיים לג:ה - לד:ב

4 פבר 2021

יום ה

כב שבט 5781

אורח חיים לד:ג - לה:א

5 פבר 2021

יום ו

כג שבט 5781

אורח חיים לו:א-ג

6 פבר 2021

שבת

כד שבט 5781

אורח חיים לז:א-ג

7 פבר 2021

יום א

כה שבט 5781

אורח חיים לח:א-ג

8 פבר 2021

יום ב

כו שבט 5781

אורח חיים לח:ד-ו

9 פבר 2021

יום ג

כז שבט 5781

אורח חיים לח:ז-ט

10 פבר 2021

יום ד

כח שבט 5781

אורח חיים לח:י-יב

11 פבר 2021

יום ה

כט שבט 5781

אורח חיים לח:יג - לט:ב

12 פבר 2021

יום ו

ל שבט 5781

אורח חיים לט:ג-ה

13 פבר 2021

שבת

א אדר 5781

אורח חיים לט:ו-ח

14 פבר 2021

יום א

ב אדר 5781

אורח חיים לט:ט - מ:א

15 פבר 2021

יום ב

ג אדר 5781

אורח חיים מ:ב-ד

16 פבר 2021

יום ג

ד אדר 5781

אורח חיים מ:ה-ז

17 פבר 2021

יום ד

ה אדר 5781

אורח חיים מ:ח - מב:א

18 פבר 2021

יום ה

ו אדר 5781

אורח חיים מב:ב - מג:א

19 פבר 2021

יום ו

ז אדר 5781

אורח חיים מג:ב-ד

20 פבר 2021

שבת

ח אדר 5781

אורח חיים מג:ה-ז

21 פבר 2021

יום א

ט אדר 5781

אורח חיים מג:ח - מד:א

22 פבר 2021

יום ב

י אדר 5781

אורח חיים מה:א - מו:א

23 פבר 2021

יום ג

יא אדר 5781

אורח חיים מו:ב-ד

24 פבר 2021

יום ד

יב אדר 5781

אורח חיים מו:ה-ז

25 פבר 2021

יום ה

יג אדר 5781

אורח חיים מו:ח - מז:א

26 פבר 2021

יום ו

יד אדר 5781

אורח חיים מז:ב-ד

27 פבר 2021

שבת

טו אדר 5781

אורח חיים מז:ה-ז

28 פבר 2021

יום א

טז אדר 5781

אורח חיים מז:ח-י

1 מרץ 2021

יום ב

יז אדר 5781

אורח חיים מז:יא-יג

2 מרץ 2021

יום ג

יח אדר 5781

אורח חיים מז:יד - מט:א

3 מרץ 2021

יום ד

יט אדר 5781

אורח חיים נ:א - נא:ב

4 מרץ 2021

יום ה

כ אדר 5781

אורח חיים נא:ג-ה

5 מרץ 2021

יום ו

כא אדר 5781

אורח חיים נא:ו-ח

6 מרץ 2021

שבת

כב אדר 5781

אורח חיים נא:ט - נג:א

7 מרץ 2021

יום א

כג אדר 5781

אורח חיים נג:ב-ד

8 מרץ 2021

יום ב

כד אדר 5781

אורח חיים נג:ה-ז

9 מרץ 2021

יום ג

כה אדר 5781

אורח חיים נג:ח-י

10 מרץ 2021

יום ד

כו אדר 5781

אורח חיים נג:יא-יג

11 מרץ 2021

יום ה

כז אדר 5781

אורח חיים נג:יד-טז

12 מרץ 2021

יום ו

כח אדר 5781

אורח חיים נג:יז-יט

13 מרץ 2021

שבת

כט אדר 5781

אורח חיים נג:כ-כב

14 מרץ 2021

יום א

א ניסן 5781

אורח חיים נג:כג-כה

15 מרץ 2021

יום ב

ב ניסן 5781

אורח חיים נג:כו - נד:ב

16 מרץ 2021

יום ג

ג ניסן 5781

אורח חיים נד:ג - נה:ב

17 מרץ 2021

יום ד

ד ניסן 5781

אורח חיים נה:ג-ה

18 מרץ 2021

יום ה

ה ניסן 5781

אורח חיים נה:ו-ח

19 מרץ 2021

יום ו

ו ניסן 5781

אורח חיים נה:ט-יא

20 מרץ 2021

שבת

ז ניסן 5781

אורח חיים נה:יב-יד

21 מרץ 2021

יום א

ח ניסן 5781

אורח חיים נה:טו-יז

22 מרץ 2021

יום ב

ט ניסן 5781

אורח חיים נה:יח-כ

23 מרץ 2021

יום ג

י ניסן 5781

אורח חיים נה:כא - נו:א

24 מרץ 2021

יום ד

יא ניסן 5781

אורח חיים נו:ב-ד

25 מרץ 2021

יום ה

יב ניסן 5781

אורח חיים נו:ה - נז:ב

26 מרץ 2021

יום ו

יג ניסן 5781

אורח חיים נח:א-ג

27 מרץ 2021

שבת

יד ניסן 5781

אורח חיים נח:ד-ו

28 מרץ 2021

יום א

טו ניסן 5781

אורח חיים נח:ז - נט:ב

29 מרץ 2021

יום ב

טז ניסן 5781

אורח חיים נט:ג-ה

30 מרץ 2021

יום ג

יז ניסן 5781

אורח חיים ס:א-ג

31 מרץ 2021

יום ד

יח ניסן 5781

אורח חיים ס:ד - סא:א

1 אפר 2021

יום ה

יט ניסן 5781

אורח חיים סא:ב-ד

2 אפר 2021

יום ו

כ ניסן 5781

אורח חיים סא:ה-ז

3 אפר 2021

שבת

כא ניסן 5781

אורח חיים סא:ח-י

4 אפר 2021

יום א

כב ניסן 5781

אורח חיים סא:יא-יג

5 אפר 2021

יום ב

כג ניסן 5781

אורח חיים סא:יד-טז

6 אפר 2021

יום ג

כד ניסן 5781

אורח חיים סא:יז-יט

7 אפר 2021

יום ד

כה ניסן 5781

אורח חיים סא:כ-כב

8 אפר 2021

יום ה

כו ניסן 5781

אורח חיים סא:כג-כה

9 אפר 2021

יום ו

כז ניסן 5781

אורח חיים סא:כו - סב:ב

10 אפר 2021

שבת

כח ניסן 5781

אורח חיים סב:ג-ה

11 אפר 2021

יום א

כט ניסן 5781

אורח חיים סג:א-ג

12 אפר 2021

יום ב

ל ניסן 5781

אורח חיים סג:ד-ו

13 אפר 2021

יום ג

א אייר 5781

אורח חיים סג:ז-ט

14 אפר 2021

יום ד

ב אייר 5781

אורח חיים סד:א-ג

15 אפר 2021

יום ה

ג אייר 5781

אורח חיים סד:ד - סה:ב

16 אפר 2021

יום ו

ד אייר 5781

אורח חיים סה:ג - סו:ב

17 אפר 2021

שבת

ה אייר 5781

אורח חיים סו:ג-ה

18 אפר 2021

יום א

ו אייר 5781

אורח חיים סו:ו-ח

19 אפר 2021

יום ב

ז אייר 5781

אורח חיים סו:ט - סז:א

20 אפר 2021

יום ג

ח אייר 5781

אורח חיים סח:א - סט:ב

21 אפר 2021

יום ד

ט אייר 5781

אורח חיים ע:א-ג

22 אפר 2021

יום ה

י אייר 5781

אורח חיים ע:ד - עא:א

23 אפר 2021

יום ו

יא אייר 5781

אורח חיים עא:ב-ד

24 אפר 2021

שבת

יב אייר 5781

אורח חיים עא:ה-ז

25 אפר 2021

יום א

יג אייר 5781

אורח חיים עב:א-ג

26 אפר 2021

יום ב

יד אייר 5781

אורח חיים עב:ד - עג:א

27 אפר 2021

יום ג

טו אייר 5781

אורח חיים עג:ב-ד

28 אפר 2021

יום ד

טז אייר 5781

אורח חיים עד:א-ג

29 אפר 2021

יום ה

יז אייר 5781

אורח חיים עד:ד-ו

30 אפר 2021

יום ו

יח אייר 5781

אורח חיים עה:א-ג

1 מאי 2021

שבת

יט אייר 5781

אורח חיים עה:ד-ו

2 מאי 2021

יום א

כ אייר 5781

אורח חיים עו:א-ג

3 מאי 2021

יום ב

כא אייר 5781

אורח חיים עו:ד-ו

4 מאי 2021

יום ג

כב אייר 5781

אורח חיים עו:ז - עז:א

5 מאי 2021

יום ד

כג אייר 5781

אורח חיים עז:ב - עט:א

6 מאי 2021

יום ה

כד אייר 5781

אורח חיים עט:ב-ד

7 מאי 2021

יום ו

כה אייר 5781

אורח חיים עט:ה-ז

8 מאי 2021

שבת

כו אייר 5781

אורח חיים עט:ח - פ:א

9 מאי 2021

יום א

כז אייר 5781

אורח חיים פא:א - פב:א

10 מאי 2021

יום ב

כח אייר 5781

אורח חיים פב:ב - פג:ב

11 מאי 2021

יום ג

כט אייר 5781

אורח חיים פג:ג-ה

12 מאי 2021

יום ד

א סיון 5781

אורח חיים פד:א - פה:ב

13 מאי 2021

יום ה

ב סיון 5781

אורח חיים פו:א - פז:ב

14 מאי 2021

יום ו

ג סיון 5781

אורח חיים פז:ג - פט:א

15 מאי 2021

שבת

ד סיון 5781

אורח חיים פט:ב-ד

16 מאי 2021

יום א

ה סיון 5781

אורח חיים פט:ה-ז

17 מאי 2021

יום ב

ו סיון 5781

אורח חיים פט:ח - צ:ב

18 מאי 2021

יום ג

ז סיון 5781

אורח חיים צ:ג-ה

19 מאי 2021

יום ד

ח סיון 5781

אורח חיים צ:ו-ח

20 מאי 2021

יום ה

ט סיון 5781

אורח חיים צ:ט-יא

21 מאי 2021

יום ו

י סיון 5781

אורח חיים צ:יב-יד

22 מאי 2021

שבת

יא סיון 5781

אורח חיים צ:טו-יז

23 מאי 2021

יום א

יב סיון 5781

אורח חיים צ:יח-כ

24 מאי 2021

יום ב

יג סיון 5781

אורח חיים צ:כא-כג

25 מאי 2021

יום ג

יד סיון 5781

אורח חיים צ:כד-כו

26 מאי 2021

יום ד

טו סיון 5781

אורח חיים צ:כז - צא:ב

27 מאי 2021

יום ה

טז סיון 5781

אורח חיים צא:ג-ה

28 מאי 2021

יום ו

יז סיון 5781

אורח חיים צא:ו - צב:ב

29 מאי 2021

שבת

יח סיון 5781

אורח חיים צב:ג-ה

30 מאי 2021

יום א

יט סיון 5781

אורח חיים צב:ו-ח

31 מאי 2021

יום ב

כ סיון 5781

אורח חיים צב:ט - צג:א

1 יונ 2021

יום ג

כא סיון 5781

אורח חיים צג:ב-ד

2 יונ 2021

יום ד

כב סיון 5781

אורח חיים צד:א-ג

3 יונ 2021

יום ה

כג סיון 5781

אורח חיים צד:ד-ו

4 יונ 2021

יום ו

כד סיון 5781

אורח חיים צד:ז-ט

5 יונ 2021

שבת

כה סיון 5781

אורח חיים צה:א-ג

6 יונ 2021

יום א

כו סיון 5781

אורח חיים צה:ד - צו:ב

7 יונ 2021

יום ב

כז סיון 5781

אורח חיים צז:א-ג

8 יונ 2021

יום ג

כח סיון 5781

אורח חיים צז:ד - צח:א

9 יונ 2021

יום ד

כט סיון 5781

אורח חיים צח:ב-ד

10 יונ 2021

יום ה

ל סיון 5781

אורח חיים צח:ה - צט:ב

11 יונ 2021

יום ו

א תמוז 5781

אורח חיים צט:ג - קא:א

12 יונ 2021

שבת

ב תמוז 5781

אורח חיים קא:ב-ד

13 יונ 2021

יום א

ג תמוז 5781

אורח חיים קב:א-ג

14 יונ 2021

יום ב

ד תמוז 5781

אורח חיים קב:ד - קג:א

15 יונ 2021

יום ג

ה תמוז 5781

אורח חיים קג:ב - קד:א

16 יונ 2021

יום ד

ו תמוז 5781

אורח חיים קד:ב-ד

17 יונ 2021

יום ה

ז תמוז 5781

אורח חיים קד:ה-ז

18 יונ 2021

יום ו

ח תמוז 5781

אורח חיים קד:ח - קו:א

19 יונ 2021

שבת

ט תמוז 5781

אורח חיים קו:ב - קז:ב

20 יונ 2021

יום א

י תמוז 5781

אורח חיים קז:ג - קח:א

21 יונ 2021

יום ב

יא תמוז 5781

אורח חיים קח:ב-ד

22 יונ 2021

יום ג

יב תמוז 5781

אורח חיים קח:ה-ז

23 יונ 2021

יום ד

יג תמוז 5781

אורח חיים קח:ח-י

24 יונ 2021

יום ה

יד תמוז 5781

אורח חיים קח:יא - קט:א

25 יונ 2021

יום ו

טו תמוז 5781

אורח חיים קט:ב - קי:א

26 יונ 2021

שבת

טז תמוז 5781

אורח חיים קי:ב-ד

27 יונ 2021

יום א

יז תמוז 5781

אורח חיים קי:ה-ז

28 יונ 2021

יום ב

יח תמוז 5781

אורח חיים קי:ח - קיא:ב

29 יונ 2021

יום ג

יט תמוז 5781

אורח חיים קיא:ג - קיב:ב

30 יונ 2021

יום ד

כ תמוז 5781

אורח חיים קיג:א-ג

1 יול 2021

יום ה

כא תמוז 5781

אורח חיים קיג:ד-ו

2 יול 2021

יום ו

כב תמוז 5781

אורח חיים קיג:ז-ט

3 יול 2021

שבת

כג תמוז 5781

אורח חיים קיד:א-ג

4 יול 2021

יום א

כד תמוז 5781

אורח חיים קיד:ד-ו

5 יול 2021

יום ב

כה תמוז 5781

אורח חיים קיד:ז-ט

6 יול 2021

יום ג

כו תמוז 5781

אורח חיים קטו:א - קיז:א

7 יול 2021

יום ד

כז תמוז 5781

אורח חיים קיז:ב-ד

8 יול 2021

יום ה

כח תמוז 5781

אורח חיים קיז:ה - קיט:א

9 יול 2021

יום ו

כט תמוז 5781

אורח חיים קיט:ב-ד

10 יול 2021

שבת

א אב 5781

אורח חיים קכ:א - קכא:ב

11 יול 2021

יום א

ב אב 5781

אורח חיים קכא:ג - קכב:ב

12 יול 2021

יום ב

ג אב 5781

אורח חיים קכב:ג - קכג:ב

13 יול 2021

יום ג

ד אב 5781

אורח חיים קכג:ג-ה

14 יול 2021

יום ד

ה אב 5781

אורח חיים קכג:ו - קכד:ב

15 יול 2021

יום ה

ו אב 5781

אורח חיים קכד:ג-ה

16 יול 2021

יום ו

ז אב 5781

אורח חיים קכד:ו-ח

17 יול 2021

שבת

ח אב 5781

אורח חיים קכד:ט-יא

18 יול 2021

יום א

ט אב 5781

אורח חיים קכד:יב - קכה:ב

19 יול 2021

יום ב

י אב 5781

אורח חיים קכו:א-ג

20 יול 2021

יום ג

יא אב 5781

אורח חיים קכו:ד - קכז:ב

21 יול 2021

יום ד

יב אב 5781

אורח חיים קכח:א-ג

22 יול 2021

יום ה

יג אב 5781

אורח חיים קכח:ד-ו

23 יול 2021

יום ו

יד אב 5781

אורח חיים קכח:ז-ט

24 יול 2021

שבת

טו אב 5781

אורח חיים קכח:י-יב

25 יול 2021

יום א

טז אב 5781

אורח חיים קכח:יג-טו

26 יול 2021

יום ב

יז אב 5781

אורח חיים קכח:טז-יח

27 יול 2021

יום ג

יח אב 5781

אורח חיים קכח:יט-כא

28 יול 2021

יום ד

יט אב 5781

אורח חיים קכח:כב-כד

29 יול 2021

יום ה

כ אב 5781

אורח חיים קכח:כה-כז

30 יול 2021

יום ו

כא אב 5781

אורח חיים קכח:כח-ל

31 יול 2021

שבת

כב אב 5781

אורח חיים קכח:לא-לג

1 אוג 2021

יום א

כג אב 5781

אורח חיים קכח:לד-לו

2 אוג 2021

יום ב

כד אב 5781

אורח חיים קכח:לז-לט

3 אוג 2021

יום ג

כה אב 5781

אורח חיים קכח:מ-מב

4 אוג 2021

יום ד

כו אב 5781

אורח חיים קכח:מג-מה

5 אוג 2021

יום ה

כז אב 5781

אורח חיים קכט:א - קל:א

6 אוג 2021

יום ו

כח אב 5781

אורח חיים קלא:א-ג

7 אוג 2021

שבת

כט אב 5781

אורח חיים קלא:ד-ו

8 אוג 2021

יום א

ל אב 5781

אורח חיים קלא:ז - קלב:א

9 אוג 2021

יום ב

א אלול 5781

אורח חיים קלב:ב - קלד:א

10 אוג 2021

יום ג

ב אלול 5781

אורח חיים קלד:ב - קלה:ב

11 אוג 2021

יום ד

ג אלול 5781

אורח חיים קלה:ג-ה

12 אוג 2021

יום ה

ד אלול 5781

אורח חיים קלה:ו-ח

13 אוג 2021

יום ו

ה אלול 5781

אורח חיים קלה:ט-יא

14 אוג 2021

שבת

ו אלול 5781

אורח חיים קלה:יב-יד

15 אוג 2021

יום א

ז אלול 5781

אורח חיים קלו:א - קלז:ב

16 אוג 2021

יום ב

ח אלול 5781

אורח חיים קלז:ג-ה

17 אוג 2021

יום ג

ט אלול 5781

אורח חיים קלז:ו - קלט:א

18 אוג 2021

יום ד

י אלול 5781

אורח חיים קלט:ב-ד

19 אוג 2021

יום ה

יא אלול 5781

אורח חיים קלט:ה-ז

20 אוג 2021

יום ו

יב אלול 5781

אורח חיים קלט:ח-י

21 אוג 2021

שבת

יג אלול 5781

אורח חיים קלט:יא - קמ:ב

22 אוג 2021

יום א

יד אלול 5781

אורח חיים קמ:ג - קמא:ב

23 אוג 2021

יום ב

טו אלול 5781

אורח חיים קמא:ג-ה

24 אוג 2021

יום ג

טז אלול 5781

אורח חיים קמא:ו-ח

25 אוג 2021

יום ד

יז אלול 5781

אורח חיים קמב:א - קמג:א

26 אוג 2021

יום ה

יח אלול 5781

אורח חיים קמג:ב-ד

27 אוג 2021

יום ו

יט אלול 5781

אורח חיים קמג:ה - קמד:ב

28 אוג 2021

שבת

כ אלול 5781

אורח חיים קמד:ג - קמה:א

29 אוג 2021

יום א

כא אלול 5781

אורח חיים קמה:ב - קמו:א

30 אוג 2021

יום ב

כב אלול 5781

אורח חיים קמו:ב-ד

31 אוג 2021

יום ג

כג אלול 5781

אורח חיים קמז:א-ג

1 ספט 2021

יום ד

כד אלול 5781

אורח חיים קמז:ד-ו

2 ספט 2021

יום ה

כה אלול 5781

אורח חיים קמז:ז - קמח:א

3 ספט 2021

יום ו

כו אלול 5781

אורח חיים קמט:א - קנ:ב

4 ספט 2021

שבת

כז אלול 5781

אורח חיים קנ:ג-ה

5 ספט 2021

יום א

כח אלול 5781

אורח חיים קנא:א-ג

6 ספט 2021

יום ב

כט אלול 5781

אורח חיים קנא:ד-ו

7 ספט 2021

יום ג

א תשרי 5782

אורח חיים קנא:ז-ט

8 ספט 2021

יום ד

ב תשרי 5782

אורח חיים קנא:י-יב

9 ספט 2021

יום ה

ג תשרי 5782

אורח חיים קנב:א - קנג:ב

10 ספט 2021

יום ו

ד תשרי 5782

אורח חיים קנג:ג-ה

11 ספט 2021

שבת

ה תשרי 5782

אורח חיים קנג:ו-ח

12 ספט 2021

יום א

ו תשרי 5782

אורח חיים קנג:ט-יא

13 ספט 2021

יום ב

ז תשרי 5782

אורח חיים קנג:יב-יד

14 ספט 2021

יום ג

ח תשרי 5782

אורח חיים קנג:טו-יז

15 ספט 2021

יום ד

ט תשרי 5782

אורח חיים קנג:יח-כ

16 ספט 2021

יום ה

י תשרי 5782

אורח חיים קנג:כא - קנד:א

17 ספט 2021

יום ו

יא תשרי 5782

אורח חיים קנד:ב-ד

18 ספט 2021

שבת

יב תשרי 5782

אורח חיים קנד:ה-ז

19 ספט 2021

יום א

יג תשרי 5782

אורח חיים קנד:ח-י

20 ספט 2021

יום ב

יד תשרי 5782

אורח חיים קנד:יא-יג

21 ספט 2021

יום ג

טו תשרי 5782

אורח חיים קנד:יד - קנה:א

22 ספט 2021

יום ד

טז תשרי 5782

אורח חיים קנה:ב - קנז:א

23 ספט 2021

יום ה

יז תשרי 5782

אורח חיים קנח:א-ג

24 ספט 2021

יום ו

יח תשרי 5782

אורח חיים קנח:ד-ו

25 ספט 2021

שבת

יט תשרי 5782

אורח חיים קנח:ז-ט

26 ספט 2021

יום א

כ תשרי 5782

אורח חיים קנח:י-יב

27 ספט 2021

יום ב

כא תשרי 5782

אורח חיים קנח:יג - קנט:ב

28 ספט 2021

יום ג

כב תשרי 5782

אורח חיים קנט:ג-ה

29 ספט 2021

יום ד

כג תשרי 5782

אורח חיים קנט:ו-ח

30 ספט 2021

יום ה

כד תשרי 5782

אורח חיים קנט:ט-יא

1 אוק 2021

יום ו

כה תשרי 5782

אורח חיים קנט:יב-יד

2 אוק 2021

שבת

כו תשרי 5782

אורח חיים קנט:טו-יז

3 אוק 2021

יום א

כז תשרי 5782

אורח חיים קנט:יח-כ

4 אוק 2021

יום ב

כח תשרי 5782

אורח חיים קס:א-ג

5 אוק 2021

יום ג

כט תשרי 5782

אורח חיים קס:ד-ו

6 אוק 2021

יום ד

ל תשרי 5782

אורח חיים קס:ז-ט

7 אוק 2021

יום ה

א חשון 5782

אורח חיים קס:י-יב

8 אוק 2021

יום ו

ב חשון 5782

אורח חיים קס:יג-טו

9 אוק 2021

שבת

ג חשון 5782

אורח חיים קסא:א-ג

10 אוק 2021

יום א

ד חשון 5782

אורח חיים קסא:ד - קסב:ב

11 אוק 2021

יום ב

ה חשון 5782

אורח חיים קסב:ג-ה

12 אוק 2021

יום ג

ו חשון 5782

אורח חיים קסב:ו-ח

13 אוק 2021

יום ד

ז חשון 5782

אורח חיים קסב:ט - קסג:א

14 אוק 2021

יום ה

ח חשון 5782

אורח חיים קסג:ב - קסד:ב

15 אוק 2021

יום ו

ט חשון 5782

אורח חיים קסה:א - קסו:א

16 אוק 2021

שבת

י חשון 5782

אורח חיים קסז:א-ג

17 אוק 2021

יום א

יא חשון 5782

אורח חיים קסז:ד-ו

18 אוק 2021

יום ב

יב חשון 5782

אורח חיים קסז:ז-ט

19 אוק 2021

יום ג

יג חשון 5782

אורח חיים קסז:י-יב

20 אוק 2021

יום ד

יד חשון 5782

אורח חיים קסז:יג-טו

21 אוק 2021

יום ה

טו חשון 5782

אורח חיים קסז:טז-יח

22 אוק 2021

יום ו

טז חשון 5782

אורח חיים קסז:יט - קסח:א

23 אוק 2021

שבת

יז חשון 5782

אורח חיים קסח:ב-ד

24 אוק 2021

יום א

יח חשון 5782

אורח חיים קסח:ה-ז

25 אוק 2021

יום ב

יט חשון 5782

אורח חיים קסח:ח-י

26 אוק 2021

יום ג

כ חשון 5782

אורח חיים קסח:יא-יג

27 אוק 2021

יום ד

כא חשון 5782

אורח חיים קסח:יד-טז

28 אוק 2021

יום ה

כב חשון 5782

אורח חיים קסח:יז - קסט:ב

29 אוק 2021

יום ו

כג חשון 5782

אורח חיים קסט:ג - קע:ב

30 אוק 2021

שבת

כד חשון 5782

אורח חיים קע:ג-ה

31 אוק 2021

יום א

כה חשון 5782

אורח חיים קע:ו-ח

1 נוב 2021

יום ב

כו חשון 5782

אורח חיים קע:ט-יא

2 נוב 2021

יום ג

כז חשון 5782

אורח חיים קע:יב-יד

3 נוב 2021

יום ד

כח חשון 5782

אורח חיים קע:טו-יז

4 נוב 2021

יום ה

כט חשון 5782

אורח חיים קע:יח-כ

5 נוב 2021

יום ו

א כסלו 5782

אורח חיים קע:כא - קעא:א

6 נוב 2021

שבת

ב כסלו 5782

אורח חיים קעא:ב-ד

7 נוב 2021

יום א

ג כסלו 5782

אורח חיים קעא:ה - קעב:ב

8 נוב 2021

יום ב

ד כסלו 5782

אורח חיים קעג:א-ג

9 נוב 2021

יום ג

ה כסלו 5782

אורח חיים קעד:א-ג

10 נוב 2021

יום ד

ו כסלו 5782

אורח חיים קעד:ד-ו

11 נוב 2021

יום ה

ז כסלו 5782

אורח חיים קעד:ז - קעה:א

12 נוב 2021

יום ו

ח כסלו 5782

אורח חיים קעה:ב-ד

13 נוב 2021

שבת

ט כסלו 5782

אורח חיים קעה:ה - קעו:א

14 נוב 2021

יום א

י כסלו 5782

אורח חיים קעז:א-ג

15 נוב 2021

יום ב

יא כסלו 5782

אורח חיים קעז:ד - קעח:א

16 נוב 2021

יום ג

יב כסלו 5782

אורח חיים קעח:ב-ד

17 נוב 2021

יום ד

יג כסלו 5782

אורח חיים קעח:ה-ז

18 נוב 2021

יום ה

יד כסלו 5782

אורח חיים קעט:א-ג

19 נוב 2021

יום ו

טו כסלו 5782

אורח חיים קעט:ד-ו

20 נוב 2021

שבת

טז כסלו 5782

אורח חיים קפ:א-ג

21 נוב 2021

יום א

יז כסלו 5782

אורח חיים קפ:ד - קפא:א

22 נוב 2021

יום ב

יח כסלו 5782

אורח חיים קפא:ב-ד

23 נוב 2021

יום ג

יט כסלו 5782

אורח חיים קפא:ה-ז

24 נוב 2021

יום ד

כ כסלו 5782

אורח חיים קפא:ח-י

25 נוב 2021

יום ה

כא כסלו 5782

אורח חיים קפב:א-ג

26 נוב 2021

יום ו

כב כסלו 5782

אורח חיים קפב:ד-ו

27 נוב 2021

שבת

כג כסלו 5782

אורח חיים קפב:ז - קפג:ב

28 נוב 2021

יום א

כד כסלו 5782

אורח חיים קפג:ג-ה

29 נוב 2021

יום ב

כה כסלו 5782

אורח חיים קפג:ו-ח

30 נוב 2021

יום ג

כו כסלו 5782

אורח חיים קפג:ט-יא

1 דצמ 2021

יום ד

כז כסלו 5782

אורח חיים קפג:יב - קפד:ב

2 דצמ 2021

יום ה

כח כסלו 5782

אורח חיים קפד:ג-ה

3 דצמ 2021

יום ו

כט כסלו 5782

אורח חיים קפד:ו - קפה:ב

4 דצמ 2021

שבת

ל כסלו 5782

אורח חיים קפה:ג-ה

5 דצמ 2021

יום א

א טבת 5782

אורח חיים קפו:א - קפז:א

6 דצמ 2021

יום ב

ב טבת 5782

אורח חיים קפז:ב-ד

7 דצמ 2021

יום ג

ג טבת 5782

אורח חיים קפח:א-ג

8 דצמ 2021

יום ד

ד טבת 5782

אורח חיים קפח:ד-ו

9 דצמ 2021

יום ה

ה טבת 5782

אורח חיים קפח:ז-ט

10 דצמ 2021

יום ו

ו טבת 5782

אורח חיים קפח:י - קפט:ב

11 דצמ 2021

שבת

ז טבת 5782

אורח חיים קצ:א-ג

12 דצמ 2021

יום א

ח טבת 5782

אורח חיים קצ:ד - קצא:א

13 דצמ 2021

יום ב

ט טבת 5782

אורח חיים קצא:ב - קצב:א

14 דצמ 2021

יום ג

י טבת 5782

אורח חיים קצב:ב - קצג:ב

15 דצמ 2021

יום ד

יא טבת 5782

אורח חיים קצג:ג-ה

16 דצמ 2021

יום ה

יב טבת 5782

אורח חיים קצג:ו - קצד:ב

17 דצמ 2021

יום ו

יג טבת 5782

אורח חיים קצד:ג - קצה:ב

18 דצמ 2021

שבת

יד טבת 5782

אורח חיים קצה:ג - קצו:ב

19 דצמ 2021

יום א

טו טבת 5782

אורח חיים קצו:ג - קצז:א

20 דצמ 2021

יום ב

טז טבת 5782

אורח חיים קצז:ב-ד

21 דצמ 2021

יום ג

יז טבת 5782

אורח חיים קצח:א - קצט:ב

22 דצמ 2021

יום ד

יח טבת 5782

אורח חיים קצט:ג-ה

23 דצמ 2021

יום ה

יט טבת 5782

אורח חיים קצט:ו-ח

24 דצמ 2021

יום ו

כ טבת 5782

אורח חיים קצט:ט-יא

25 דצמ 2021

שבת

כא טבת 5782

אורח חיים ר:א - רא:א

26 דצמ 2021

יום א

כב טבת 5782

אורח חיים רא:ב-ד

27 דצמ 2021

יום ב

כג טבת 5782

אורח חיים רב:א-ג

28 דצמ 2021

יום ג

כד טבת 5782

אורח חיים רב:ד-ו

29 דצמ 2021

יום ד

כה טבת 5782

אורח חיים רב:ז-ט

30 דצמ 2021

יום ה

כו טבת 5782

אורח חיים רב:י-יב

31 דצמ 2021

יום ו

כז טבת 5782

אורח חיים רב:יג-טו

1 ינו 2022

שבת

כח טבת 5782

אורח חיים רב:טז-יח

2 ינו 2022

יום א

כט טבת 5782

אורח חיים רג:א-ג

3 ינו 2022

יום ב

א שבט 5782

אורח חיים רג:ד-ו

4 ינו 2022

יום ג

ב שבט 5782

אורח חיים רג:ז - רד:א

5 ינו 2022

יום ד

ג שבט 5782

אורח חיים רד:ב-ד

6 ינו 2022

יום ה

ד שבט 5782

אורח חיים רד:ה-ז

7 ינו 2022

יום ו

ה שבט 5782

אורח חיים רד:ח-י

8 ינו 2022

שבת

ו שבט 5782

אורח חיים רד:יא-יג

9 ינו 2022

יום א

ז שבט 5782

אורח חיים רה:א-ג

10 ינו 2022

יום ב

ח שבט 5782

אורח חיים רה:ד - רו:א

11 ינו 2022

יום ג

ט שבט 5782

אורח חיים רו:ב-ד

12 ינו 2022

יום ד

י שבט 5782

אורח חיים רו:ה - רז:א

13 ינו 2022

יום ה

יא שבט 5782

אורח חיים רח:א-ג

14 ינו 2022

יום ו

יב שבט 5782

אורח חיים רח:ד-ו

15 ינו 2022

שבת

יג שבט 5782

אורח חיים רח:ז-ט

16 ינו 2022

יום א

יד שבט 5782

אורח חיים רח:י-יב

17 ינו 2022

יום ב

טו שבט 5782

אורח חיים רח:יג-טו

18 ינו 2022

יום ג

טז שבט 5782

אורח חיים רח:טז-יח

19 ינו 2022

יום ד

יז שבט 5782

אורח חיים רט:א-ג

20 ינו 2022

יום ה

יח שבט 5782

אורח חיים רי:א - ריא:א

21 ינו 2022

יום ו

יט שבט 5782

אורח חיים ריא:ב-ד

22 ינו 2022

שבת

כ שבט 5782

אורח חיים ריא:ה - ריב:א

23 ינו 2022

יום א

כא שבט 5782

אורח חיים ריב:ב - ריג:ב

24 ינו 2022

יום ב

כב שבט 5782

אורח חיים ריג:ג - רטו:א

25 ינו 2022

יום ג

כג שבט 5782

אורח חיים רטו:ב-ד

26 ינו 2022

יום ד

כד שבט 5782

אורח חיים רטז:א-ג

27 ינו 2022

יום ה

כה שבט 5782

אורח חיים רטז:ד-ו

28 ינו 2022

יום ו

כו שבט 5782

אורח חיים רטז:ז-ט

29 ינו 2022

שבת

כז שבט 5782

אורח חיים רטז:י-יב

30 ינו 2022

יום א

כח שבט 5782

אורח חיים רטז:יג - ריז:א

31 ינו 2022

יום ב

כט שבט 5782

אורח חיים ריז:ב-ד

1 פבר 2022

יום ג

ל שבט 5782

אורח חיים ריז:ה-ז

2 פבר 2022

יום ד

א אדר א 5782

אורח חיים ריז:ח - ריח:ב

3 פבר 2022

יום ה

ב אדר א 5782

אורח חיים ריח:ג-ה

4 פבר 2022

יום ו

ג אדר א 5782

אורח חיים ריח:ו-ח

5 פבר 2022

שבת

ד אדר א 5782

אורח חיים ריח:ט - ריט:ב

6 פבר 2022

יום א

ה אדר א 5782

אורח חיים ריט:ג-ה

7 פבר 2022

יום ב

ו אדר א 5782

אורח חיים ריט:ו-ח

8 פבר 2022

יום ג

ז אדר א 5782

אורח חיים ריט:ט - רכ:ב

9 פבר 2022

יום ד

ח אדר א 5782

אורח חיים רכא:א - רכב:א

10 פבר 2022

יום ה

ט אדר א 5782

אורח חיים רכב:ב-ד

11 פבר 2022

יום ו

י אדר א 5782

אורח חיים רכג:א-ג

12 פבר 2022

שבת

יא אדר א 5782

אורח חיים רכג:ד-ו

13 פבר 2022

יום א

יב אדר א 5782

אורח חיים רכד:א-ג

14 פבר 2022

יום ב

יג אדר א 5782

אורח חיים רכד:ד-ו

15 פבר 2022

יום ג

יד אדר א 5782

אורח חיים רכד:ז-ט

16 פבר 2022

יום ד

טו אדר א 5782

אורח חיים רכד:י-יב

17 פבר 2022

יום ה

טז אדר א 5782

אורח חיים רכד:יג - רכה:ב

18 פבר 2022

יום ו

יז אדר א 5782

אורח חיים רכה:ג-ה

19 פבר 2022

שבת

יח אדר א 5782

אורח חיים רכה:ו-ח

20 פבר 2022

יום א

יט אדר א 5782

אורח חיים רכה:ט - רכו:א

21 פבר 2022

יום ב

כ אדר א 5782

אורח חיים רכז:א-ג

22 פבר 2022

יום ג

כא אדר א 5782

אורח חיים רכח:א-ג

23 פבר 2022

יום ד

כב אדר א 5782

אורח חיים רכט:א - רל:א

24 פבר 2022

יום ה

כג אדר א 5782

אורח חיים רל:ב-ד

25 פבר 2022

יום ו

כד אדר א 5782

אורח חיים רל:ה - רלב:א

26 פבר 2022

שבת

כה אדר א 5782

אורח חיים רלב:ב - רלג:א

27 פבר 2022

יום א

כו אדר א 5782

אורח חיים רלג:ב - רלד:ב

28 פבר 2022

יום ב

כז אדר א 5782

אורח חיים רלה:א-ג

1 מרץ 2022

יום ג

כח אדר א 5782

אורח חיים רלה:ד - רלו:ב

2 מרץ 2022

יום ד

כט אדר א 5782

אורח חיים רלו:ג - רלז:א

3 מרץ 2022

יום ה

ל אדר א 5782

אורח חיים רלח:א - רלט:א

4 מרץ 2022

יום ו

א אדר ב 5782

אורח חיים רלט:ב - רמ:ב

5 מרץ 2022

שבת

ב אדר ב 5782

אורח חיים רמ:ג-ה

6 מרץ 2022

יום א

ג אדר ב 5782

אורח חיים רמ:ו-ח

7 מרץ 2022

יום ב

ד אדר ב 5782

אורח חיים רמ:ט-יא

8 מרץ 2022

יום ג

ה אדר ב 5782

אורח חיים רמ:יב-יד

9 מרץ 2022

יום ד

ו אדר ב 5782

אורח חיים רמ:טו-יז

10 מרץ 2022

יום ה

ז אדר ב 5782

אורח חיים רמא:א - רמג:א

11 מרץ 2022

יום ו

ח אדר ב 5782

אורח חיים רמג:ב - רמד:ב

12 מרץ 2022

שבת

ט אדר ב 5782

אורח חיים רמד:ג-ה

13 מרץ 2022

יום א

י אדר ב 5782

אורח חיים רמד:ו - רמה:ב

14 מרץ 2022

יום ב

יא אדר ב 5782

אורח חיים רמה:ג-ה

15 מרץ 2022

יום ג

יב אדר ב 5782

אורח חיים רמה:ו - רמו:ב

16 מרץ 2022

יום ד

יג אדר ב 5782

אורח חיים רמו:ג-ה

17 מרץ 2022

יום ה

יד אדר ב 5782

אורח חיים רמז:א-ג

18 מרץ 2022

יום ו

טו אדר ב 5782

אורח חיים רמז:ד-ו

19 מרץ 2022

שבת

טז אדר ב 5782

אורח חיים רמח:א-ג

20 מרץ 2022

יום א

יז אדר ב 5782

אורח חיים רמח:ד - רמט:ב

21 מרץ 2022

יום ב

יח אדר ב 5782

אורח חיים רמט:ג - רנ:א

22 מרץ 2022

יום ג

יט אדר ב 5782

אורח חיים רנ:ב - רנא:ב

23 מרץ 2022

יום ד

כ אדר ב 5782

אורח חיים רנב:א-ג

24 מרץ 2022

יום ה

כא אדר ב 5782

אורח חיים רנב:ד-ו

25 מרץ 2022

יום ו

כב אדר ב 5782

אורח חיים רנב:ז - רנג:ב

26 מרץ 2022

שבת

כג אדר ב 5782

אורח חיים רנג:ג-ה

27 מרץ 2022

יום א

כד אדר ב 5782

אורח חיים רנד:א-ג

28 מרץ 2022

יום ב

כה אדר ב 5782

אורח חיים רנד:ד-ו

29 מרץ 2022

יום ג

כו אדר ב 5782

אורח חיים רנד:ז-ט

30 מרץ 2022

יום ד

כז אדר ב 5782

אורח חיים רנה:א-ג

31 מרץ 2022

יום ה

כח אדר ב 5782

אורח חיים רנו:א - רנז:ב

1 אפר 2022

יום ו

כט אדר ב 5782

אורח חיים רנז:ג-ה

2 אפר 2022

שבת

א ניסן 5782

אורח חיים רנז:ו-ח

3 אפר 2022

יום א

ב ניסן 5782

אורח חיים רנח:א - רנט:ב

4 אפר 2022

יום ב

ג ניסן 5782

אורח חיים רנט:ג-ה

5 אפר 2022

יום ג

ד ניסן 5782

אורח חיים רנט:ו - רס:א

6 אפר 2022

יום ד

ה ניסן 5782

אורח חיים רס:ב - רסא:ב

7 אפר 2022

יום ה

ו ניסן 5782

אורח חיים רסא:ג - רסב:א

8 אפר 2022

יום ו

ז ניסן 5782

אורח חיים רסב:ב - רסג:א

9 אפר 2022

שבת

ח ניסן 5782

אורח חיים רסג:ב-ד

10 אפר 2022

יום א

ט ניסן 5782

אורח חיים רסג:ה-ז

11 אפר 2022

יום ב

י ניסן 5782

אורח חיים רסג:ח-י

12 אפר 2022

יום ג

יא ניסן 5782

אורח חיים רסג:יא-יג

13 אפר 2022

יום ד

יב ניסן 5782

אורח חיים רסג:יד-טז

14 אפר 2022

יום ה

יג ניסן 5782

אורח חיים רסג:יז - רסד:ב

15 אפר 2022

יום ו

יד ניסן 5782

אורח חיים רסד:ג-ה

16 אפר 2022

שבת

טו ניסן 5782

אורח חיים רסד:ו-ח

17 אפר 2022

יום א

טז ניסן 5782

אורח חיים רסד:ט - רסה:א

18 אפר 2022

יום ב

יז ניסן 5782

אורח חיים רסה:ב-ד

19 אפר 2022

יום ג

יח ניסן 5782

אורח חיים רסו:א-ג

20 אפר 2022

יום ד

יט ניסן 5782

אורח חיים רסו:ד-ו

21 אפר 2022

יום ה

כ ניסן 5782

אורח חיים רסו:ז-ט

22 אפר 2022

יום ו

כא ניסן 5782

אורח חיים רסו:י-יב

23 אפר 2022

שבת

כב ניסן 5782

אורח חיים רסו:יג - רסז:ב

24 אפר 2022

יום א

כג ניסן 5782

אורח חיים רסז:ג - רסח:ב

25 אפר 2022

יום ב

כד ניסן 5782

אורח חיים רסח:ג-ה

26 אפר 2022

יום ג

כה ניסן 5782

אורח חיים רסח:ו-ח

27 אפר 2022

יום ד

כו ניסן 5782

אורח חיים רסח:ט-יא

28 אפר 2022

יום ה

כז ניסן 5782

אורח חיים רסח:יב - רסט:א

29 אפר 2022

יום ו

כח ניסן 5782

אורח חיים רע:א - רעא:א

30 אפר 2022

שבת

כט ניסן 5782

אורח חיים רעא:ב-ד

1 מאי 2022

יום א

ל ניסן 5782

אורח חיים רעא:ה-ז

2 מאי 2022

יום ב

א אייר 5782

אורח חיים רעא:ח-י

3 מאי 2022

יום ג

ב אייר 5782

אורח חיים רעא:יא-יג

4 מאי 2022

יום ד

ג אייר 5782

אורח חיים רעא:יד-טז

5 מאי 2022

יום ה

ד אייר 5782

אורח חיים רעא:יז - רעב:ב

6 מאי 2022

יום ו

ה אייר 5782

אורח חיים רעב:ג-ה

7 מאי 2022

שבת

ו אייר 5782

אורח חיים רעב:ו-ח

8 מאי 2022

יום א

ז אייר 5782

אורח חיים רעב:ט - רעג:א

9 מאי 2022

יום ב

ח אייר 5782

אורח חיים רעג:ב-ד

10 מאי 2022

יום ג

ט אייר 5782

אורח חיים רעג:ה-ז

11 מאי 2022

יום ד

י אייר 5782

אורח חיים רעד:א-ג

12 מאי 2022

יום ה

יא אייר 5782

אורח חיים רעד:ד - רעה:ב

13 מאי 2022

יום ו

יב אייר 5782

אורח חיים רעה:ג-ה

14 מאי 2022

שבת

יג אייר 5782

אורח חיים רעה:ו-ח

15 מאי 2022

יום א

יד אייר 5782

אורח חיים רעה:ט-יא

16 מאי 2022

יום ב

טו אייר 5782

אורח חיים רעה:יב - רעו:ב

17 מאי 2022

יום ג

טז אייר 5782

אורח חיים רעו:ג-ה

18 מאי 2022

יום ד

יז אייר 5782

אורח חיים רעז:א-ג

19 מאי 2022

יום ה

יח אייר 5782

אורח חיים רעז:ד - רעח:א

20 מאי 2022

יום ו

יט אייר 5782

אורח חיים רעט:א-ג

21 מאי 2022

שבת

כ אייר 5782

אורח חיים רעט:ד-ו

22 מאי 2022

יום א

כא אייר 5782

אורח חיים רעט:ז - רפ:ב

23 מאי 2022

יום ב

כב אייר 5782

אורח חיים רפא:א - רפב:ב

24 מאי 2022

יום ג

כג אייר 5782

אורח חיים רפב:ג-ה

25 מאי 2022

יום ד

כד אייר 5782

אורח חיים רפב:ו - רפג:א

26 מאי 2022

יום ה

כה אייר 5782

אורח חיים רפד:א-ג

27 מאי 2022

יום ו

כו אייר 5782

אורח חיים רפד:ד-ו

28 מאי 2022

שבת

כז אייר 5782

אורח חיים רפד:ז - רפה:ב

29 מאי 2022

יום א

כח אייר 5782

אורח חיים רפה:ג-ה

30 מאי 2022

יום ב

כט אייר 5782

אורח חיים רפה:ו - רפו:א

31 מאי 2022

יום ג

א סיון 5782

אורח חיים רפו:ב-ד

1 יונ 2022

יום ד

ב סיון 5782

אורח חיים רפו:ה - רפח:א

2 יונ 2022

יום ה

ג סיון 5782

אורח חיים רפח:ב-ד

3 יונ 2022

יום ו

ד סיון 5782

אורח חיים רפח:ה-ז

4 יונ 2022

שבת

ה סיון 5782

אורח חיים רפח:ח-י

5 יונ 2022

יום א

ו סיון 5782

אורח חיים רפט:א - רצ:א

6 יונ 2022

יום ב

ז סיון 5782

אורח חיים רצ:ב - רצא:ב

7 יונ 2022

יום ג

ח סיון 5782

אורח חיים רצא:ג-ה

8 יונ 2022

יום ד

ט סיון 5782

אורח חיים רצא:ו - רצב:ב

9 יונ 2022

יום ה

י סיון 5782

אורח חיים רצג:א-ג

10 יונ 2022

יום ו

יא סיון 5782

אורח חיים רצד:א-ג

11 יונ 2022

שבת

יב סיון 5782

אורח חיים רצד:ד - רצה:א

12 יונ 2022

יום א

יג סיון 5782

אורח חיים רצו:א-ג

13 יונ 2022

יום ב

יד סיון 5782

אורח חיים רצו:ד-ו

14 יונ 2022

יום ג

טו סיון 5782

אורח חיים רצו:ז - רצז:א

15 יונ 2022

יום ד

טז סיון 5782

אורח חיים רצז:ב-ד

16 יונ 2022

יום ה

יז סיון 5782

אורח חיים רצז:ה - רצח:ב

17 יונ 2022

יום ו

יח סיון 5782

אורח חיים רצח:ג-ה

18 יונ 2022

שבת

יט סיון 5782

אורח חיים רצח:ו-ח

19 יונ 2022

יום א

כ סיון 5782

אורח חיים רצח:ט-יא

20 יונ 2022

יום ב

כא סיון 5782

אורח חיים רצח:יב-יד

21 יונ 2022

יום ג

כב סיון 5782

אורח חיים רצח:טו - רצט:ב

22 יונ 2022

יום ד

כג סיון 5782

אורח חיים רצט:ג-ה

23 יונ 2022

יום ה

כד סיון 5782

אורח חיים רצט:ו-ח

24 יונ 2022

יום ו

כה סיון 5782

אורח חיים רצט:ט - ש:א

25 יונ 2022

שבת

כו סיון 5782

אורח חיים שא:א-ג

26 יונ 2022

יום א

כז סיון 5782

אורח חיים שא:ד-ו

27 יונ 2022

יום ב

כח סיון 5782

אורח חיים שא:ז-ט

28 יונ 2022

יום ג

כט סיון 5782

אורח חיים שא:י-יב

29 יונ 2022

יום ד

ל סיון 5782

אורח חיים שא:יג-טו

30 יונ 2022

יום ה

א תמוז 5782

אורח חיים שא:טז-יח

1 יול 2022

יום ו

ב תמוז 5782

אורח חיים שא:יט-כא

2 יול 2022

שבת

ג תמוז 5782

אורח חיים שא:כב-כד

3 יול 2022

יום א

ד תמוז 5782

אורח חיים שא:כה-כז

4 יול 2022

יום ב

ה תמוז 5782

אורח חיים שא:כח-ל

5 יול 2022

יום ג

ו תמוז 5782

אורח חיים שא:לא-לג

6 יול 2022

יום ד

ז תמוז 5782

אורח חיים שא:לד-לו

7 יול 2022

יום ה

ח תמוז 5782

אורח חיים שא:לז-לט

8 יול 2022

יום ו

ט תמוז 5782

אורח חיים שא:מ-מב

9 יול 2022

שבת

י תמוז 5782

אורח חיים שא:מג-מה

10 יול 2022

יום א

יא תמוז 5782

אורח חיים שא:מו-מח

11 יול 2022

יום ב

יב תמוז 5782

אורח חיים שא:מט-נא

12 יול 2022

יום ג

יג תמוז 5782

אורח חיים שב:א-ג

13 יול 2022

יום ד

יד תמוז 5782

אורח חיים שב:ד-ו

14 יול 2022

יום ה

טו תמוז 5782

אורח חיים שב:ז-ט

15 יול 2022

יום ו

טז תמוז 5782

אורח חיים שב:י-יב

16 יול 2022

שבת

יז תמוז 5782

אורח חיים שב:יג - שג:ב

17 יול 2022

יום א

יח תמוז 5782

אורח חיים שג:ג-ה

18 יול 2022

יום ב

יט תמוז 5782

אורח חיים שג:ו-ח

19 יול 2022

יום ג

כ תמוז 5782

אורח חיים שג:ט-יא

20 יול 2022

יום ד

כא תמוז 5782

אורח חיים שג:יב-יד

21 יול 2022

יום ה

כב תמוז 5782

אורח חיים שג:טו-יז

22 יול 2022

יום ו

כג תמוז 5782

אורח חיים שג:יח-כ

23 יול 2022

שבת

כד תמוז 5782

אורח חיים שג:כא-כג

24 יול 2022

יום א

כה תמוז 5782

אורח חיים שג:כד-כו

25 יול 2022

יום ב

כו תמוז 5782

אורח חיים שג:כז - שד:ב

26 יול 2022

יום ג

כז תמוז 5782

אורח חיים שד:ג - שה:ב

27 יול 2022

יום ד

כח תמוז 5782

אורח חיים שה:ג-ה

28 יול 2022

יום ה

כט תמוז 5782

אורח חיים שה:ו-ח

29 יול 2022

יום ו

א אב 5782

אורח חיים שה:ט-יא

30 יול 2022

שבת

ב אב 5782

אורח חיים שה:יב-יד

31 יול 2022

יום א

ג אב 5782

אורח חיים שה:טו-יז

1 אוג 2022

יום ב

ד אב 5782

אורח חיים שה:יח-כ

2 אוג 2022

יום ג

ה אב 5782

אורח חיים שה:כא-כג

3 אוג 2022

יום ד

ו אב 5782

אורח חיים שו:א-ג

4 אוג 2022

יום ה

ז אב 5782

אורח חיים שו:ד-ו

5 אוג 2022

יום ו

ח אב 5782

אורח חיים שו:ז-ט

6 אוג 2022

שבת

ט אב 5782

אורח חיים שו:י-יב

7 אוג 2022

יום א

י אב 5782

אורח חיים שו:יג - שז:א

8 אוג 2022

יום ב

יא אב 5782

אורח חיים שז:ב-ד

9 אוג 2022

יום ג

יב אב 5782

אורח חיים שז:ה-ז

10 אוג 2022

יום ד

יג אב 5782

אורח חיים שז:ח-י

11 אוג 2022

יום ה

יד אב 5782

אורח חיים שז:יא-יג

12 אוג 2022

יום ו

טו אב 5782

אורח חיים שז:יד-טז

13 אוג 2022

שבת

טז אב 5782

אורח חיים שז:יז-יט

14 אוג 2022

יום א

יז אב 5782

אורח חיים שז:כ-כב

15 אוג 2022

יום ב

יח אב 5782

אורח חיים שח:א-ג

16 אוג 2022

יום ג

יט אב 5782

אורח חיים שח:ד-ו

17 אוג 2022

יום ד

כ אב 5782

אורח חיים שח:ז-ט

18 אוג 2022

יום ה

כא אב 5782

אורח חיים שח:י-יב

19 אוג 2022

יום ו

כב אב 5782

אורח חיים שח:יג-טו

20 אוג 2022

שבת

כג אב 5782

אורח חיים שח:טז-יח

21 אוג 2022

יום א

כד אב 5782

אורח חיים שח:יט-כא

22 אוג 2022

יום ב

כה אב 5782

אורח חיים שח:כב-כד

23 אוג 2022

יום ג

כו אב 5782

אורח חיים שח:כה-כז

24 אוג 2022

יום ד

כז אב 5782

אורח חיים שח:כח-ל

25 אוג 2022

יום ה

כח אב 5782

אורח חיים שח:לא-לג

26 אוג 2022

יום ו

כט אב 5782

אורח חיים שח:לד-לו

27 אוג 2022

שבת

ל אב 5782

אורח חיים שח:לז-לט

28 אוג 2022

יום א

א אלול 5782

אורח חיים שח:מ-מב

29 אוג 2022

יום ב

ב אלול 5782

אורח חיים שח:מג-מה

30 אוג 2022

יום ג

ג אלול 5782

אורח חיים שח:מו-מח

31 אוג 2022

יום ד

ד אלול 5782

אורח חיים שח:מט-נא

1 ספט 2022

יום ה

ה אלול 5782

אורח חיים שח:נב - שט:ב

2 ספט 2022

יום ו

ו אלול 5782

אורח חיים שט:ג-ה

3 ספט 2022

שבת

ז אלול 5782

אורח חיים שי:א-ג

4 ספט 2022

יום א

ח אלול 5782

אורח חיים שי:ד-ו

5 ספט 2022

יום ב

ט אלול 5782

אורח חיים שי:ז-ט

6 ספט 2022

יום ג

י אלול 5782

אורח חיים שיא:א-ג

7 ספט 2022

יום ד

יא אלול 5782

אורח חיים שיא:ד-ו

8 ספט 2022

יום ה

יב אלול 5782

אורח חיים שיא:ז-ט

9 ספט 2022

יום ו

יג אלול 5782

אורח חיים שיב:א-ג

10 ספט 2022

שבת

יד אלול 5782

אורח חיים שיב:ד-ו

11 ספט 2022

יום א

טו אלול 5782

אורח חיים שיב:ז-ט

12 ספט 2022

יום ב

טז אלול 5782

אורח חיים שיב:י - שיג:ב

13 ספט 2022

יום ג

יז אלול 5782

אורח חיים שיג:ג-ה

14 ספט 2022

יום ד

יח אלול 5782

אורח חיים שיג:ו-ח

15 ספט 2022

יום ה

יט אלול 5782

אורח חיים שיג:ט - שיד:א

16 ספט 2022

יום ו

כ אלול 5782

אורח חיים שיד:ב-ד

17 ספט 2022

שבת

כא אלול 5782

אורח חיים שיד:ה-ז

18 ספט 2022

יום א

כב אלול 5782

אורח חיים שיד:ח-י

19 ספט 2022

יום ב

כג אלול 5782

אורח חיים שיד:יא - שטו:א

20 ספט 2022

יום ג

כד אלול 5782

אורח חיים שטו:ב-ד

21 ספט 2022

יום ד

כה אלול 5782

אורח חיים שטו:ה-ז

22 ספט 2022

יום ה

כו אלול 5782

אורח חיים שטו:ח-י

23 ספט 2022

יום ו

כז אלול 5782

אורח חיים שטו:יא-יג

24 ספט 2022

שבת

כח אלול 5782

אורח חיים שטז:א-ג

25 ספט 2022

יום א

כט אלול 5782

אורח חיים שטז:ד-ו

26 ספט 2022

יום ב

א תשרי 5783

אורח חיים שטז:ז-ט

27 ספט 2022

יום ג

ב תשרי 5783

אורח חיים שטז:י-יב

28 ספט 2022

יום ד

ג תשרי 5783

אורח חיים שיז:א-ג

29 ספט 2022

יום ה

ד תשרי 5783

אורח חיים שיז:ד-ו

30 ספט 2022

יום ו

ה תשרי 5783

אורח חיים שיז:ז - שיח:ב

1 אוק 2022

שבת

ו תשרי 5783

אורח חיים שיח:ג-ה

2 אוק 2022

יום א

ז תשרי 5783

אורח חיים שיח:ו-ח

3 אוק 2022

יום ב

ח תשרי 5783

אורח חיים שיח:ט-יא

4 אוק 2022

יום ג

ט תשרי 5783

אורח חיים שיח:יב-יד

5 אוק 2022

יום ד

י תשרי 5783

אורח חיים שיח:טו-יז

6 אוק 2022

יום ה

יא תשרי 5783

אורח חיים שיח:יח - שיט:א

7 אוק 2022

יום ו

יב תשרי 5783

אורח חיים שיט:ב-ד

8 אוק 2022

שבת

יג תשרי 5783

אורח חיים שיט:ה-ז

9 אוק 2022

יום א

יד תשרי 5783

אורח חיים שיט:ח-י

10 אוק 2022

יום ב

טו תשרי 5783

אורח חיים שיט:יא-יג

11 אוק 2022

יום ג

טז תשרי 5783

אורח חיים שיט:יד-טז

12 אוק 2022

יום ד

יז תשרי 5783

אורח חיים שיט:יז - שכ:ב

13 אוק 2022

יום ה

יח תשרי 5783

אורח חיים שכ:ג-ה

14 אוק 2022

יום ו

יט תשרי 5783

אורח חיים שכ:ו-ח

15 אוק 2022

שבת

כ תשרי 5783

אורח חיים שכ:ט-יא

16 אוק 2022

יום א

כא תשרי 5783

אורח חיים שכ:יב-יד

17 אוק 2022

יום ב

כב תשרי 5783

אורח חיים שכ:טו-יז

18 אוק 2022

יום ג

כג תשרי 5783

אורח חיים שכ:יח-כ

19 אוק 2022

יום ד

כד תשרי 5783

אורח חיים שכא:א-ג

20 אוק 2022

יום ה

כה תשרי 5783

אורח חיים שכא:ד-ו

21 אוק 2022

יום ו

כו תשרי 5783

אורח חיים שכא:ז-ט

22 אוק 2022

שבת

כז תשרי 5783

אורח חיים שכא:י-יב

23 אוק 2022

יום א

כח תשרי 5783

אורח חיים שכא:יג-טו

24 אוק 2022

יום ב

כט תשרי 5783

אורח חיים שכא:טז-יח

25 אוק 2022

יום ג

ל תשרי 5783

אורח חיים שכא:יט - שכב:ב

26 אוק 2022

יום ד

א חשון 5783

אורח חיים שכב:ג-ה

27 אוק 2022

יום ה

ב חשון 5783

אורח חיים שכב:ו - שכג:ב

28 אוק 2022

יום ו

ג חשון 5783

אורח חיים שכג:ג-ה

29 אוק 2022

שבת

ד חשון 5783

אורח חיים שכג:ו-ח

30 אוק 2022

יום א

ה חשון 5783

אורח חיים שכג:ט - שכד:א

31 אוק 2022

יום ב

ו חשון 5783

אורח חיים שכד:ב-ד

1 נוב 2022

יום ג

ז חשון 5783

אורח חיים שכד:ה-ז

2 נוב 2022

יום ד

ח חשון 5783

אורח חיים שכד:ח-י

3 נוב 2022

יום ה

ט חשון 5783

אורח חיים שכד:יא-יג

4 נוב 2022

יום ו

י חשון 5783

אורח חיים שכד:יד - שכה:א

5 נוב 2022

שבת

יא חשון 5783

אורח חיים שכה:ב-ד

6 נוב 2022

יום א

יב חשון 5783

אורח חיים שכה:ה-ז

7 נוב 2022

יום ב

יג חשון 5783

אורח חיים שכה:ח-י

8 נוב 2022

יום ג

יד חשון 5783

אורח חיים שכה:יא-יג

9 נוב 2022

יום ד

טו חשון 5783

אורח חיים שכה:יד-טז

10 נוב 2022

יום ה

טז חשון 5783

אורח חיים שכו:א-ג

11 נוב 2022

יום ו

יז חשון 5783

אורח חיים שכו:ד-ו

12 נוב 2022

שבת

יח חשון 5783

אורח חיים שכו:ז-ט

13 נוב 2022

יום א

יט חשון 5783

אורח חיים שכו:י-יב

14 נוב 2022

יום ב

כ חשון 5783

אורח חיים שכו:יג - שכז:ב

15 נוב 2022

יום ג

כא חשון 5783

אורח חיים שכז:ג - שכח:א

16 נוב 2022

יום ד

כב חשון 5783

אורח חיים שכח:ב-ד

17 נוב 2022

יום ה

כג חשון 5783

אורח חיים שכח:ה-ז

18 נוב 2022

יום ו

כד חשון 5783

אורח חיים שכח:ח-י

19 נוב 2022

שבת

כה חשון 5783

אורח חיים שכח:יא-יג

20 נוב 2022

יום א

כו חשון 5783

אורח חיים שכח:יד-טז

21 נוב 2022

יום ב

כז חשון 5783

אורח חיים שכח:יז-יט

22 נוב 2022

יום ג

כח חשון 5783

אורח חיים שכח:כ-כב

23 נוב 2022

יום ד

כט חשון 5783

אורח חיים שכח:כג-כה

24 נוב 2022

יום ה

ל חשון 5783

אורח חיים שכח:כו-כח

25 נוב 2022

יום ו

א כסלו 5783

אורח חיים שכח:כט-לא

26 נוב 2022

שבת

ב כסלו 5783

אורח חיים שכח:לב-לד

27 נוב 2022

יום א

ג כסלו 5783

אורח חיים שכח:לה-לז

28 נוב 2022

יום ב

ד כסלו 5783

אורח חיים שכח:לח-מ

29 נוב 2022

יום ג

ה כסלו 5783

אורח חיים שכח:מא-מג

30 נוב 2022

יום ד

ו כסלו 5783

אורח חיים שכח:מד-מו

1 דצמ 2022

יום ה

ז כסלו 5783

אורח חיים שכח:מז-מט

2 דצמ 2022

יום ו

ח כסלו 5783

אורח חיים שכט:א-ג

3 דצמ 2022

שבת

ט כסלו 5783

אורח חיים שכט:ד-ו

4 דצמ 2022

יום א

י כסלו 5783

אורח חיים שכט:ז-ט

5 דצמ 2022

יום ב

יא כסלו 5783

אורח חיים של:א-ג

6 דצמ 2022

יום ג

יב כסלו 5783

אורח חיים של:ד-ו

7 דצמ 2022

יום ד

יג כסלו 5783

אורח חיים של:ז-ט

8 דצמ 2022

יום ה

יד כסלו 5783

אורח חיים של:י - שלא:א

9 דצמ 2022

יום ו

טו כסלו 5783

אורח חיים שלא:ב-ד

10 דצמ 2022

שבת

טז כסלו 5783

אורח חיים שלא:ה-ז

11 דצמ 2022

יום א

יז כסלו 5783

אורח חיים שלא:ח-י

12 דצמ 2022

יום ב

יח כסלו 5783

אורח חיים שלב:א-ג

13 דצמ 2022

יום ג

יט כסלו 5783

אורח חיים שלב:ד - שלג:ב

14 דצמ 2022

יום ד

כ כסלו 5783

אורח חיים שלג:ג - שלד:ב

15 דצמ 2022

יום ה

כא כסלו 5783

אורח חיים שלד:ג-ה

16 דצמ 2022

יום ו

כב כסלו 5783

אורח חיים שלד:ו-ח

17 דצמ 2022

שבת

כג כסלו 5783

אורח חיים שלד:ט-יא

18 דצמ 2022

יום א

כד כסלו 5783

אורח חיים שלד:יב-יד

19 דצמ 2022

יום ב

כה כסלו 5783

אורח חיים שלד:טו-יז

20 דצמ 2022

יום ג

כו כסלו 5783

אורח חיים שלד:יח-כ

21 דצמ 2022

יום ד

כז כסלו 5783

אורח חיים שלד:כא-כג

22 דצמ 2022

יום ה

כח כסלו 5783

אורח חיים שלד:כד-כו

23 דצמ 2022

יום ו

כט כסלו 5783

אורח חיים שלד:כז - שלה:ב

24 דצמ 2022

שבת

ל כסלו 5783

אורח חיים שלה:ג-ה

25 דצמ 2022

יום א

א טבת 5783

אורח חיים שלו:א-ג

26 דצמ 2022

יום ב

ב טבת 5783

אורח חיים שלו:ד-ו

27 דצמ 2022

יום ג

ג טבת 5783

אורח חיים שלו:ז-ט

28 דצמ 2022

יום ד

ד טבת 5783

אורח חיים שלו:י-יב

29 דצמ 2022

יום ה

ה טבת 5783

אורח חיים שלו:יג - שלז:ב

30 דצמ 2022

יום ו

ו טבת 5783

אורח חיים שלז:ג - שלח:א

31 דצמ 2022

שבת

ז טבת 5783

אורח חיים שלח:ב-ד

1 ינו 2023

יום א

ח טבת 5783

אורח חיים שלח:ה-ז

2 ינו 2023

יום ב

ט טבת 5783

אורח חיים שלח:ח - שלט:ב

3 ינו 2023

יום ג

י טבת 5783

אורח חיים שלט:ג-ה

4 ינו 2023

יום ד

יא טבת 5783

אורח חיים שלט:ו - שמ:א

5 ינו 2023

יום ה

יב טבת 5783

אורח חיים שמ:ב-ד

6 ינו 2023

יום ו

יג טבת 5783

אורח חיים שמ:ה-ז

7 ינו 2023

שבת

יד טבת 5783

אורח חיים שמ:ח-י

8 ינו 2023

יום א

טו טבת 5783

אורח חיים שמ:יא-יג

9 ינו 2023

יום ב

טז טבת 5783

אורח חיים שמ:יד - שמא:ב

10 ינו 2023

יום ג

יז טבת 5783

אורח חיים שמא:ג - שמג:א

11 ינו 2023

יום ד

יח טבת 5783

אורח חיים שמד:א - שמה:א

12 ינו 2023

יום ה

יט טבת 5783

אורח חיים שמה:ב-ד

13 ינו 2023

יום ו

כ טבת 5783

אורח חיים שמה:ה-ז

14 ינו 2023

שבת

כא טבת 5783

אורח חיים שמה:ח-י

15 ינו 2023

יום א

כב טבת 5783

אורח חיים שמה:יא-יג

16 ינו 2023

יום ב

כג טבת 5783

אורח חיים שמה:יד-טז

17 ינו 2023

יום ג

כד טבת 5783

אורח חיים שמה:יז-יט

18 ינו 2023

יום ד

כה טבת 5783

אורח חיים שמו:א-ג

19 ינו 2023

יום ה

כו טבת 5783

אורח חיים שמז:א - שמט:א

20 ינו 2023

יום ו

כז טבת 5783

אורח חיים שמט:ב-ד

21 ינו 2023

שבת

כח טבת 5783

אורח חיים שמט:ה - שנ:ב

22 ינו 2023

יום א

כט טבת 5783

אורח חיים שנ:ג - שנב:א

23 ינו 2023

יום ב

א שבט 5783

אורח חיים שנב:ב - שנג:ב

24 ינו 2023

יום ג

ב שבט 5783

אורח חיים שנג:ג - שנד:ב

25 ינו 2023

יום ד

ג שבט 5783

אורח חיים שנה:א-ג

26 ינו 2023

יום ה

ד שבט 5783

אורח חיים שנה:ד - שנו:א

27 ינו 2023

יום ו

ה שבט 5783

אורח חיים שנו:ב - שנז:ב

28 ינו 2023

שבת

ו שבט 5783

אורח חיים שנז:ג - שנח:ב

29 ינו 2023

יום א

ז שבט 5783

אורח חיים שנח:ג-ה

30 ינו 2023

יום ב

ח שבט 5783

אורח חיים שנח:ו-ח

31 ינו 2023

יום ג

ט שבט 5783

אורח חיים שנח:ט-יא

1 פבר 2023

יום ד

י שבט 5783

אורח חיים שנח:יב-יד

2 פבר 2023

יום ה

יא שבט 5783

אורח חיים שנט:א - שס:ב

3 פבר 2023

יום ו

יב שבט 5783

אורח חיים שס:ג - שסא:ב

4 פבר 2023

שבת

יג שבט 5783

אורח חיים שסב:א-ג

5 פבר 2023

יום א

יד שבט 5783

אורח חיים שסב:ד-ו

6 פבר 2023

יום ב

טו שבט 5783

אורח חיים שסב:ז-ט

7 פבר 2023

יום ג

טז שבט 5783

אורח חיים שסב:י-יב

8 פבר 2023

יום ד

יז שבט 5783

אורח חיים שסג:א-ג

9 פבר 2023

יום ה

יח שבט 5783

אורח חיים שסג:ד-ו

10 פבר 2023

יום ו

יט שבט 5783

אורח חיים שסג:ז-ט

11 פבר 2023

שבת

כ שבט 5783

אורח חיים שסג:י-יב

12 פבר 2023

יום א

כא שבט 5783

אורח חיים שסג:יג-טו

13 פבר 2023

יום ב

כב שבט 5783

אורח חיים שסג:טז-יח

14 פבר 2023

יום ג

כג שבט 5783

אורח חיים שסג:יט-כא

15 פבר 2023

יום ד

כד שבט 5783

אורח חיים שסג:כב-כד

16 פבר 2023

יום ה

כה שבט 5783

אורח חיים שסג:כה-כז

17 פבר 2023

יום ו

כו שבט 5783

אורח חיים שסג:כח-ל

18 פבר 2023

שבת

כז שבט 5783

אורח חיים שסג:לא-לג

19 פבר 2023

יום א

כח שבט 5783

אורח חיים שסג:לד-לו

20 פבר 2023

יום ב

כט שבט 5783

אורח חיים שסד:א-ג

21 פבר 2023

יום ג

ל שבט 5783

אורח חיים שסד:ד - שסה:א

22 פבר 2023

יום ד

א אדר 5783

אורח חיים שסה:ב-ד

23 פבר 2023

יום ה

ב אדר 5783

אורח חיים שסה:ה-ז

24 פבר 2023

יום ו

ג אדר 5783

אורח חיים שסה:ח - שסו:ב

25 פבר 2023

שבת

ד אדר 5783

אורח חיים שסו:ג-ה

26 פבר 2023

יום א

ה אדר 5783

אורח חיים שסו:ו-ח

27 פבר 2023

יום ב

ו אדר 5783

אורח חיים שסו:ט-יא

28 פבר 2023

יום ג

ז אדר 5783

אורח חיים שסו:יב-יד

1 מרץ 2023

יום ד

ח אדר 5783

אורח חיים שסו:טו - שסח:א

2 מרץ 2023

יום ה

ט אדר 5783

אורח חיים שסח:ב-ד

3 מרץ 2023

יום ו

י אדר 5783

אורח חיים שסח:ה - שע:א

4 מרץ 2023

שבת

יא אדר 5783

אורח חיים שע:ב-ד

5 מרץ 2023

יום א

יב אדר 5783

אורח חיים שע:ה-ז

6 מרץ 2023

יום ב

יג אדר 5783

אורח חיים שע:ח - שעא:ב

7 מרץ 2023

יום ג

יד אדר 5783

אורח חיים שעא:ג-ה

8 מרץ 2023

יום ד

טו אדר 5783

אורח חיים שעא:ו - שעב:ב

9 מרץ 2023

יום ה

טז אדר 5783

אורח חיים שעב:ג-ה

10 מרץ 2023

יום ו

יז אדר 5783

אורח חיים שעב:ו-ח

11 מרץ 2023

שבת

יח אדר 5783

אורח חיים שעב:ט-יא

12 מרץ 2023

יום א

יט אדר 5783

אורח חיים שעב:יב-יד

13 מרץ 2023

יום ב

כ אדר 5783

אורח חיים שעב:טו-יז

14 מרץ 2023

יום ג

כא אדר 5783

אורח חיים שעב:יח - שעג:א

15 מרץ 2023

יום ד

כב אדר 5783

אורח חיים שעד:א-ג

16 מרץ 2023

יום ה

כג אדר 5783

אורח חיים שעד:ד - שעה:ב

17 מרץ 2023

יום ו

כד אדר 5783

אורח חיים שעה:ג - שעו:א

18 מרץ 2023

שבת

כה אדר 5783

אורח חיים שעו:ב-ד

19 מרץ 2023

יום א

כו אדר 5783

אורח חיים שעז:א - שעח:ב

20 מרץ 2023

יום ב

כז אדר 5783

אורח חיים שעח:ג-ה

21 מרץ 2023

יום ג

כח אדר 5783

אורח חיים שעט:א - שפ:א

22 מרץ 2023

יום ד

כט אדר 5783

אורח חיים שפ:ב-ד

23 מרץ 2023

יום ה

א ניסן 5783

אורח חיים שפא:א-ג

24 מרץ 2023

יום ו

ב ניסן 5783

אורח חיים שפא:ד-ו

25 מרץ 2023

שבת

ג ניסן 5783

אורח חיים שפא:ז - שפב:ב

26 מרץ 2023

יום א

ד ניסן 5783

אורח חיים שפב:ג-ה

27 מרץ 2023

יום ב

ה ניסן 5783

אורח חיים שפב:ו-ח

28 מרץ 2023

יום ג

ו ניסן 5783

אורח חיים שפב:ט-יא

29 מרץ 2023

יום ד

ז ניסן 5783

אורח חיים שפב:יב-יד

30 מרץ 2023

יום ה

ח ניסן 5783

אורח חיים שפב:טו-יז

31 מרץ 2023

יום ו

ט ניסן 5783

אורח חיים שפב:יח-כ

1 אפר 2023

שבת

י ניסן 5783

אורח חיים שפג:א - שפד:ב

2 אפר 2023

יום א

יא ניסן 5783

אורח חיים שפה:א-ג

3 אפר 2023

יום ב

יב ניסן 5783

אורח חיים שפה:ד - שפו:ב

4 אפר 2023

יום ג

יג ניסן 5783

אורח חיים שפו:ג-ה

5 אפר 2023

יום ד

יד ניסן 5783

אורח חיים שפו:ו-ח

6 אפר 2023

יום ה

טו ניסן 5783

אורח חיים שפו:ט - שפח:א

7 אפר 2023

יום ו

טז ניסן 5783

אורח חיים שפט:א - שצ:ב

8 אפר 2023

שבת

יז ניסן 5783

אורח חיים שצא:א - שצב:א

9 אפר 2023

יום א

יח ניסן 5783

אורח חיים שצב:ב-ד

10 אפר 2023

יום ב

יט ניסן 5783

אורח חיים שצב:ה-ז

11 אפר 2023

יום ג

כ ניסן 5783

אורח חיים שצב:ח - שצג:ב

12 אפר 2023

יום ד

כא ניסן 5783

אורח חיים שצג:ג - שצד:ב

13 אפר 2023

יום ה

כב ניסן 5783

אורח חיים שצד:ג - שצו:א

14 אפר 2023

יום ו

כג ניסן 5783

אורח חיים שצו:ב - שצז:ב

15 אפר 2023

שבת

כד ניסן 5783

אורח חיים שצז:ג-ה

16 אפר 2023

יום א

כה ניסן 5783

אורח חיים שצז:ו-ח

17 אפר 2023

יום ב

כו ניסן 5783

אורח חיים שצז:ט-יא

18 אפר 2023

יום ג

כז ניסן 5783

אורח חיים שצז:יב-יד

19 אפר 2023

יום ד

כח ניסן 5783

אורח חיים שצז:טו-יז

20 אפר 2023

יום ה

כט ניסן 5783

אורח חיים שצז:יח - שצח:ב

21 אפר 2023

יום ו

ל ניסן 5783

אורח חיים שצח:ג-ה

22 אפר 2023

שבת

א אייר 5783

אורח חיים שצח:ו-ח

23 אפר 2023

יום א

ב אייר 5783

אורח חיים שצח:ט-יא

24 אפר 2023

יום ב

ג אייר 5783

אורח חיים שצט:א-ג

25 אפר 2023

יום ג

ד אייר 5783

אורח חיים שצט:ד-ו

26 אפר 2023

יום ד

ה אייר 5783

אורח חיים שצט:ז-ט

27 אפר 2023

יום ה

ו אייר 5783

אורח חיים שצט:י - ת:א

28 אפר 2023

יום ו

ז אייר 5783

אורח חיים תא:א - תג:א

29 אפר 2023

שבת

ח אייר 5783

אורח חיים תד:א - תה:ב

30 אפר 2023

יום א

ט אייר 5783

אורח חיים תה:ג-ה

1 מאי 2023

יום ב

י אייר 5783

אורח חיים תה:ו-ח

2 מאי 2023

יום ג

יא אייר 5783

אורח חיים תה:ט - תז:א

3 מאי 2023

יום ד

יב אייר 5783

אורח חיים תז:ב - תח:א

4 מאי 2023

יום ה

יג אייר 5783

אורח חיים תח:ב-ד

5 מאי 2023

יום ו

יד אייר 5783

אורח חיים תט:א-ג

6 מאי 2023

שבת

טו אייר 5783

אורח חיים תט:ד-ו

7 מאי 2023

יום א

טז אייר 5783

אורח חיים תט:ז-ט

8 מאי 2023

יום ב

יז אייר 5783

אורח חיים תט:י-יב

9 מאי 2023

יום ג

יח אייר 5783

אורח חיים תט:יג - תי:ב

10 מאי 2023

יום ד

יט אייר 5783

אורח חיים תי:ג - תיב:א

11 מאי 2023

יום ה

כ אייר 5783

אורח חיים תיג:א - תיד:ב

12 מאי 2023

יום ו

כא אייר 5783

אורח חיים תטו:א-ג

13 מאי 2023

שבת

כב אייר 5783

אורח חיים תטו:ד - תטז:ב

14 מאי 2023

יום א

כג אייר 5783

אורח חיים תטז:ג-ה

15 מאי 2023

יום ב

כד אייר 5783

אורח חיים תיז:א - תיח:ב

16 מאי 2023

יום ג

כה אייר 5783

אורח חיים תיח:ג-ה

17 מאי 2023

יום ד

כו אייר 5783

אורח חיים תיט:א - תכ:ב

18 מאי 2023

יום ה

כז אייר 5783

אורח חיים תכא:א - תכב:ב

19 מאי 2023

יום ו

כח אייר 5783

אורח חיים תכב:ג-ה

20 מאי 2023

שבת

כט אייר 5783

אורח חיים תכב:ו - תכג:א

21 מאי 2023

יום א

א סיון 5783

אורח חיים תכג:ב-ד

22 מאי 2023

יום ב

ב סיון 5783

אורח חיים תכד:א - תכה:ב

23 מאי 2023

יום ג

ג סיון 5783

אורח חיים תכה:ג - תכו:ב

24 מאי 2023

יום ד

ד סיון 5783

אורח חיים תכו:ג - תכז:א

25 מאי 2023

יום ה

ה סיון 5783

אורח חיים תכח:א-ג

26 מאי 2023

יום ו

ו סיון 5783

אורח חיים תכח:ד-ו

27 מאי 2023

שבת

ז סיון 5783

אורח חיים תכח:ז - תכט:א

28 מאי 2023

יום א

ח סיון 5783

אורח חיים תכט:ב - תלא:א

29 מאי 2023

יום ב

ט סיון 5783

אורח חיים תלא:ב - תלב:ב

30 מאי 2023

יום ג

י סיון 5783

אורח חיים תלג:א-ג

31 מאי 2023

יום ד

יא סיון 5783

אורח חיים תלג:ד-ו

1 יונ 2023

יום ה

יב סיון 5783

אורח חיים תלג:ז-ט

2 יונ 2023

יום ו

יג סיון 5783

אורח חיים תלג:י - תלד:א

3 יונ 2023

שבת

יד סיון 5783

אורח חיים תלד:ב-ד

4 יונ 2023

יום א

טו סיון 5783

אורח חיים תלה:א - תלו:ב

5 יונ 2023

יום ב

טז סיון 5783

אורח חיים תלו:ג - תלז:ב

6 יונ 2023

יום ג

יז סיון 5783

אורח חיים תלז:ג - תלח:א

7 יונ 2023

יום ד

יח סיון 5783

אורח חיים תלח:ב - תלט:ב

8 יונ 2023

יום ה

יט סיון 5783

אורח חיים תלט:ג - תמ:א

9 יונ 2023

יום ו

כ סיון 5783

אורח חיים תמ:ב-ד

10 יונ 2023

שבת

כא סיון 5783

אורח חיים תמא:א - תמב:א

11 יונ 2023

יום א

כב סיון 5783

אורח חיים תמב:ב-ד

12 יונ 2023

יום ב

כג סיון 5783

אורח חיים תמב:ה-ז

13 יונ 2023

יום ג

כד סיון 5783

אורח חיים תמב:ח-י

14 יונ 2023

יום ד

כה סיון 5783

אורח חיים תמב:יא - תמג:ב

15 יונ 2023

יום ה

כו סיון 5783

אורח חיים תמג:ג - תמד:ב

16 יונ 2023

יום ו

כז סיון 5783

אורח חיים תמד:ג-ה

17 יונ 2023

שבת

כח סיון 5783

אורח חיים תמד:ו-ח

18 יונ 2023

יום א

כט סיון 5783

אורח חיים תמה:א-ג

19 יונ 2023

יום ב

ל סיון 5783

אורח חיים תמו:א-ג

20 יונ 2023

יום ג

א תמוז 5783

אורח חיים תמו:ד - תמז:ב

21 יונ 2023

יום ד

ב תמוז 5783

אורח חיים תמז:ג-ה

22 יונ 2023

יום ה

ג תמוז 5783

אורח חיים תמז:ו-ח

23 יונ 2023

יום ו

ד תמוז 5783

אורח חיים תמז:ט-יא

24 יונ 2023

שבת

ה תמוז 5783

אורח חיים תמז:יב - תמח:ב

25 יונ 2023

יום א

ו תמוז 5783

אורח חיים תמח:ג-ה

26 יונ 2023

יום ב

ז תמוז 5783

אורח חיים תמח:ו - תמט:א

27 יונ 2023

יום ג

ח תמוז 5783

אורח חיים תנ:א-ג

28 יונ 2023

יום ד

ט תמוז 5783

אורח חיים תנ:ד-ו

29 יונ 2023

יום ה

י תמוז 5783

אורח חיים תנ:ז - תנא:ב

30 יונ 2023

יום ו

יא תמוז 5783

אורח חיים תנא:ג-ה

1 יול 2023

שבת

יב תמוז 5783

אורח חיים תנא:ו-ח

2 יול 2023

יום א

יג תמוז 5783

אורח חיים תנא:ט-יא

3 יול 2023

יום ב

יד תמוז 5783

אורח חיים תנא:יב-יד

4 יול 2023

יום ג

טו תמוז 5783

אורח חיים תנא:טו-יז

5 יול 2023

יום ד

טז תמוז 5783

אורח חיים תנא:יח-כ

6 יול 2023

יום ה

יז תמוז 5783

אורח חיים תנא:כא-כג

7 יול 2023

יום ו

יח תמוז 5783

אורח חיים תנא:כד-כו

8 יול 2023

שבת

יט תמוז 5783

אורח חיים תנא:כז - תנב:ב

9 יול 2023

יום א

כ תמוז 5783

אורח חיים תנב:ג-ה

10 יול 2023

יום ב

כא תמוז 5783

אורח חיים תנב:ו - תנג:א

11 יול 2023

יום ג

כב תמוז 5783

אורח חיים תנג:ב-ד

12 יול 2023

יום ד

כג תמוז 5783

אורח חיים תנג:ה-ז

13 יול 2023

יום ה

כד תמוז 5783

אורח חיים תנג:ח - תנד:א

14 יול 2023

יום ו

כה תמוז 5783

אורח חיים תנד:ב-ד

15 יול 2023

שבת

כו תמוז 5783

אורח חיים תנה:א-ג

16 יול 2023

יום א

כז תמוז 5783

אורח חיים תנה:ד-ו

17 יול 2023

יום ב

כח תמוז 5783

אורח חיים תנו:א-ג

18 יול 2023

יום ג

כט תמוז 5783

אורח חיים תנז:א - תנח:א

19 יול 2023

יום ד

א אב 5783

אורח חיים תנט:א-ג

20 יול 2023

יום ה

ב אב 5783

אורח חיים תנט:ד-ו

21 יול 2023

יום ו

ג אב 5783

אורח חיים תס:א-ג

22 יול 2023

שבת

ד אב 5783

אורח חיים תס:ד-ו

23 יול 2023

יום א

ה אב 5783

אורח חיים תס:ז - תסא:ב

24 יול 2023

יום ב

ו אב 5783

אורח חיים תסא:ג-ה

25 יול 2023

יום ג

ז אב 5783

אורח חיים תסב:א-ג

26 יול 2023

יום ד

ח אב 5783

אורח חיים תסב:ד-ו

27 יול 2023

יום ה

ט אב 5783

אורח חיים תסב:ז - תסג:ב

28 יול 2023

יום ו

י אב 5783

אורח חיים תסג:ג - תסה:א

29 יול 2023

שבת

יא אב 5783

אורח חיים תסה:ב - תסו:א

30 יול 2023

יום א

יב אב 5783

אורח חיים תסו:ב-ד

31 יול 2023

יום ב

יג אב 5783

אורח חיים תסו:ה - תסז:א

1 אוג 2023

יום ג

יד אב 5783

אורח חיים תסז:ב-ד

2 אוג 2023

יום ד

טו אב 5783

אורח חיים תסז:ה-ז

3 אוג 2023

יום ה

טז אב 5783

אורח חיים תסז:ח-י

4 אוג 2023

יום ו

יז אב 5783

אורח חיים תסז:יא-יג

5 אוג 2023

שבת

יח אב 5783

אורח חיים תסז:יד-טז

6 אוג 2023

יום א

יט אב 5783

אורח חיים תסח:א-ג

7 אוג 2023

יום ב

כ אב 5783

אורח חיים תסח:ד-ו

8 אוג 2023

יום ג

כא אב 5783

אורח חיים תסח:ז-ט

9 אוג 2023

יום ד

כב אב 5783

אורח חיים תסח:י - תע:א

10 אוג 2023

יום ה

כג אב 5783

אורח חיים תע:ב - תעא:א

11 אוג 2023

יום ו

כד אב 5783

אורח חיים תעא:ב - תעב:א

12 אוג 2023

שבת

כה אב 5783

אורח חיים תעב:ב-ד

13 אוג 2023

יום א

כו אב 5783

אורח חיים תעב:ה-ז

14 אוג 2023

יום ב

כז אב 5783

אורח חיים תעב:ח-י

15 אוג 2023

יום ג

כח אב 5783

אורח חיים תעב:יא-יג

16 אוג 2023

יום ד

כט אב 5783

אורח חיים תעב:יד-טז

17 אוג 2023

יום ה

ל אב 5783

אורח חיים תעג:א-ג

18 אוג 2023

יום ו

א אלול 5783

אורח חיים תעג:ד-ו

19 אוג 2023

שבת

ב אלול 5783

אורח חיים תעג:ז - תעה:א

20 אוג 2023

יום א

ג אלול 5783

אורח חיים תעה:ב-ד

21 אוג 2023

יום ב

ד אלול 5783

אורח חיים תעה:ה-ז

22 אוג 2023

יום ג

ה אלול 5783

אורח חיים תעו:א - תעז:א

23 אוג 2023

יום ד

ו אלול 5783

אורח חיים תעז:ב - תעח:ב

24 אוג 2023

יום ה

ז אלול 5783

אורח חיים תעט:א - תפא:א

25 אוג 2023

יום ו

ח אלול 5783

אורח חיים תפא:ב - תפג:א

26 אוג 2023

שבת

ט אלול 5783

אורח חיים תפד:א - תפו:א

27 אוג 2023

יום א

י אלול 5783

אורח חיים תפז:א-ג

28 אוג 2023

יום ב

יא אלול 5783

אורח חיים תפז:ד - תפח:ב

29 אוג 2023

יום ג

יב אלול 5783

אורח חיים תפח:ג - תפט:ב

30 אוג 2023

יום ד

יג אלול 5783

אורח חיים תפט:ג-ה

31 אוג 2023

יום ה

יד אלול 5783

אורח חיים תפט:ו-ח

1 ספט 2023

יום ו

טו אלול 5783

אורח חיים תפט:ט - תצ:א

2 ספט 2023

שבת

טז אלול 5783

אורח חיים תצ:ב-ד

3 ספט 2023

יום א

יז אלול 5783

אורח חיים תצ:ה-ז

4 ספט 2023

יום ב

יח אלול 5783

אורח חיים תצ:ח - תצא:א

5 ספט 2023

יום ג

יט אלול 5783

אורח חיים תצא:ב - תצג:א

6 ספט 2023

יום ד

כ אלול 5783

אורח חיים תצג:ב-ד

7 ספט 2023

יום ה

כא אלול 5783

אורח חיים תצד:א-ג

8 ספט 2023

יום ו

כב אלול 5783

אורח חיים תצה:א-ג

9 ספט 2023

שבת

כג אלול 5783

אורח חיים תצה:ד - תצו:ב

10 ספט 2023

יום א

כד אלול 5783

אורח חיים תצו:ג - תצז:ב

11 ספט 2023

יום ב

כה אלול 5783

אורח חיים תצז:ג-ה

12 ספט 2023

יום ג

כו אלול 5783

אורח חיים תצז:ו-ח

13 ספט 2023

יום ד

כז אלול 5783

אורח חיים תצז:ט-יא

14 ספט 2023

יום ה

כח אלול 5783

אורח חיים תצז:יב-יד

15 ספט 2023

יום ו

כט אלול 5783

אורח חיים תצז:טו-יז

16 ספט 2023

שבת

א תשרי 5784

אורח חיים תצח:א-ג

17 ספט 2023

יום א

ב תשרי 5784

אורח חיים תצח:ד-ו

18 ספט 2023

יום ב

ג תשרי 5784

אורח חיים תצח:ז-ט

19 ספט 2023

יום ג

ד תשרי 5784

אורח חיים תצח:י-יב

20 ספט 2023

יום ד

ה תשרי 5784

אורח חיים תצח:יג-טו

21 ספט 2023

יום ה

ו תשרי 5784

אורח חיים תצח:טז-יח

22 ספט 2023

יום ו

ז תשרי 5784

אורח חיים תצח:יט - תצט:א

23 ספט 2023

שבת

ח תשרי 5784

אורח חיים תצט:ב-ד

24 ספט 2023

יום א

ט תשרי 5784

אורח חיים תצט:ה - תק:ב

25 ספט 2023

יום ב

י תשרי 5784

אורח חיים תק:ג-ה

26 ספט 2023

יום ג

יא תשרי 5784

אורח חיים תק:ו - תקא:ב

27 ספט 2023

יום ד

יב תשרי 5784

אורח חיים תקא:ג-ה

28 ספט 2023

יום ה

יג תשרי 5784

אורח חיים תקא:ו - תקב:א

29 ספט 2023

יום ו

יד תשרי 5784

אורח חיים תקב:ב-ד

30 ספט 2023

שבת

טו תשרי 5784

אורח חיים תקג:א - תקד:א

1 אוק 2023

יום א

טז תשרי 5784

אורח חיים תקד:ב-ד

2 אוק 2023

יום ב

יז תשרי 5784

אורח חיים תקה:א - תקו:ב

3 אוק 2023

יום ג

יח תשרי 5784

אורח חיים תקו:ג-ה

4 אוק 2023

יום ד

יט תשרי 5784

אורח חיים תקו:ו-ח

5 אוק 2023

יום ה

כ תשרי 5784

אורח חיים תקו:ט - תקז:ב

6 אוק 2023

יום ו

כא תשרי 5784

אורח חיים תקז:ג-ה

7 אוק 2023

שבת

כב תשרי 5784

אורח חיים תקז:ו - תקח:א

8 אוק 2023

יום א

כג תשרי 5784

אורח חיים תקח:ב - תקט:ב

9 אוק 2023

יום ב

כד תשרי 5784

אורח חיים תקט:ג-ה

10 אוק 2023

יום ג

כה תשרי 5784

אורח חיים תקט:ו - תקי:א

11 אוק 2023

יום ד

כו תשרי 5784

אורח חיים תקי:ב-ד

12 אוק 2023

יום ה

כז תשרי 5784

אורח חיים תקי:ה-ז

13 אוק 2023

יום ו

כח תשרי 5784

אורח חיים תקי:ח-י

14 אוק 2023

שבת

כט תשרי 5784

אורח חיים תקי:יא - תקיא:ב

15 אוק 2023

יום א

ל תשרי 5784

אורח חיים תקיא:ג - תקיב:א

16 אוק 2023

יום ב

א חשון 5784

אורח חיים תקיב:ב - תקיג:א

17 אוק 2023

יום ג

ב חשון 5784

אורח חיים תקיג:ב-ד

18 אוק 2023

יום ד

ג חשון 5784

אורח חיים תקיג:ה-ז

19 אוק 2023

יום ה

ד חשון 5784

אורח חיים תקיג:ח - תקיד:ב

20 אוק 2023

יום ו

ה חשון 5784

אורח חיים תקיד:ג-ה

21 אוק 2023

שבת

ו חשון 5784

אורח חיים תקיד:ו-ח

22 אוק 2023

יום א

ז חשון 5784

אורח חיים תקיד:ט-יא

23 אוק 2023

יום ב

ח חשון 5784

אורח חיים תקטו:א-ג

24 אוק 2023

יום ג

ט חשון 5784

אורח חיים תקטו:ד-ו

25 אוק 2023

יום ד

י חשון 5784

אורח חיים תקטו:ז-ט

26 אוק 2023

יום ה

יא חשון 5784

אורח חיים תקטז:א-ג

27 אוק 2023

יום ו

יב חשון 5784

אורח חיים תקיז:א-ג

28 אוק 2023

שבת

יג חשון 5784

אורח חיים תקיז:ד - תקיח:ב

29 אוק 2023

יום א

יד חשון 5784

אורח חיים תקיח:ג-ה

30 אוק 2023

יום ב

טו חשון 5784

אורח חיים תקיח:ו-ח

31 אוק 2023

יום ג

טז חשון 5784

אורח חיים תקיח:ט - תקיט:ב

1 נוב 2023

יום ד

יז חשון 5784

אורח חיים תקיט:ג-ה

2 נוב 2023

יום ה

יח חשון 5784

אורח חיים תקכ:א - תקכא:ב

3 נוב 2023

יום ו

יט חשון 5784

אורח חיים תקכא:ג - תקכב:ב

4 נוב 2023

שבת

כ חשון 5784

אורח חיים תקכב:ג - תקכג:א

5 נוב 2023

יום א

כא חשון 5784

אורח חיים תקכג:ב-ד

6 נוב 2023

יום ב

כב חשון 5784

אורח חיים תקכד:א - תקכה:א

7 נוב 2023

יום ג

כג חשון 5784

אורח חיים תקכה:ב - תקכו:ב

8 נוב 2023

יום ד

כד חשון 5784

אורח חיים תקכו:ג-ה

9 נוב 2023

יום ה

כה חשון 5784

אורח חיים תקכו:ו-ח

10 נוב 2023

יום ו

כו חשון 5784

אורח חיים תקכו:ט-יא

11 נוב 2023

שבת

כז חשון 5784

אורח חיים תקכו:יב - תקכז:ב

12 נוב 2023

יום א

כח חשון 5784

אורח חיים תקכז:ג-ה

13 נוב 2023

יום ב

כט חשון 5784

אורח חיים תקכז:ו-ח

14 נוב 2023

יום ג

א כסלו 5784

אורח חיים תקכז:ט-יא

15 נוב 2023

יום ד

ב כסלו 5784

אורח חיים תקכז:יב-יד

16 נוב 2023

יום ה

ג כסלו 5784

אורח חיים תקכז:טו-יז

17 נוב 2023

יום ו

ד כסלו 5784

אורח חיים תקכז:יח-כ

18 נוב 2023

שבת

ה כסלו 5784

אורח חיים תקכז:כא-כג

19 נוב 2023

יום א

ו כסלו 5784

אורח חיים תקכז:כד - תקכח:ב

20 נוב 2023

יום ב

ז כסלו 5784

אורח חיים תקכט:א-ג

21 נוב 2023

יום ג

ח כסלו 5784

אורח חיים תקכט:ד - תקלא:א

22 נוב 2023

יום ד

ט כסלו 5784

אורח חיים תקלא:ב-ד

23 נוב 2023

יום ה

י כסלו 5784

אורח חיים תקלא:ה-ז

24 נוב 2023

יום ו

יא כסלו 5784

אורח חיים תקלא:ח - תקלב:ב

25 נוב 2023

שבת

יב כסלו 5784

אורח חיים תקלג:א-ג

26 נוב 2023

יום א

יג כסלו 5784

אורח חיים תקלג:ד - תקלד:א

27 נוב 2023

יום ב

יד כסלו 5784

אורח חיים תקלד:ב - תקלה:א

28 נוב 2023

יום ג

טו כסלו 5784

אורח חיים תקלה:ב - תקלו:א

29 נוב 2023

יום ד

טז כסלו 5784

אורח חיים תקלו:ב-ד

30 נוב 2023

יום ה

יז כסלו 5784

אורח חיים תקלז:א-ג

1 דצמ 2023

יום ו

יח כסלו 5784

אורח חיים תקלז:ד-ו

2 דצמ 2023

שבת

יט כסלו 5784

אורח חיים תקלז:ז-ט

3 דצמ 2023

יום א

כ כסלו 5784

אורח חיים תקלז:י-יב

4 דצמ 2023

יום ב

כא כסלו 5784

אורח חיים תקלז:יג-טו

5 דצמ 2023

יום ג

כב כסלו 5784

אורח חיים תקלז:טז - תקלח:ב

6 דצמ 2023

יום ד

כג כסלו 5784

אורח חיים תקלח:ג-ה

7 דצמ 2023

יום ה

כד כסלו 5784

אורח חיים תקלח:ו - תקלט:ב

8 דצמ 2023

יום ו

כה כסלו 5784

אורח חיים תקלט:ג-ה

9 דצמ 2023

שבת

כו כסלו 5784

אורח חיים תקלט:ו-ח

10 דצמ 2023

יום א

כז כסלו 5784

אורח חיים תקלט:ט-יא

11 דצמ 2023

יום ב

כח כסלו 5784

אורח חיים תקלט:יב-יד

12 דצמ 2023

יום ג

כט כסלו 5784

אורח חיים תקמ:א-ג

13 דצמ 2023

יום ד

א טבת 5784

אורח חיים תקמ:ד-ו

14 דצמ 2023

יום ה

ב טבת 5784

אורח חיים תקמ:ז - תקמא:א

15 דצמ 2023

יום ו

ג טבת 5784

אורח חיים תקמא:ב-ד

16 דצמ 2023

שבת

ד טבת 5784

אורח חיים תקמא:ה - תקמב:ב

17 דצמ 2023

יום א

ה טבת 5784

אורח חיים תקמג:א-ג

18 דצמ 2023

יום ב

ו טבת 5784

אורח חיים תקמד:א - תקמה:א

19 דצמ 2023

יום ג

ז טבת 5784

אורח חיים תקמה:ב-ד

20 דצמ 2023

יום ד

ח טבת 5784

אורח חיים תקמה:ה-ז

21 דצמ 2023

יום ה

ט טבת 5784

אורח חיים תקמה:ח-י

22 דצמ 2023

יום ו

י טבת 5784

אורח חיים תקמה:יא - תקמו:ב

23 דצמ 2023

שבת

יא טבת 5784

אורח חיים תקמו:ג-ה

24 דצמ 2023

יום א

יב טבת 5784

אורח חיים תקמז:א-ג

25 דצמ 2023

יום ב

יג טבת 5784

אורח חיים תקמז:ד-ו

26 דצמ 2023

יום ג

יד טבת 5784

אורח חיים תקמז:ז-ט

27 דצמ 2023

יום ד

טו טבת 5784

אורח חיים תקמז:י-יב

28 דצמ 2023

יום ה

טז טבת 5784

אורח חיים תקמח:א-ג

29 דצמ 2023

יום ו

יז טבת 5784

אורח חיים תקמח:ד-ו

30 דצמ 2023

שבת

יח טבת 5784

אורח חיים תקמח:ז-ט

31 דצמ 2023

יום א

יט טבת 5784

אורח חיים תקמח:י-יב

1 ינו 2024

יום ב

כ טבת 5784

אורח חיים תקמח:יג-טו

2 ינו 2024

יום ג

כא טבת 5784

אורח חיים תקמח:טז-יח

3 ינו 2024

יום ד

כב טבת 5784

אורח חיים תקמח:יט - תקמט:א

4 ינו 2024

יום ה

כג טבת 5784

אורח חיים תקמט:ב - תקנ:ב

5 ינו 2024

יום ו

כד טבת 5784

אורח חיים תקנ:ג - תקנא:א

6 ינו 2024

שבת

כה טבת 5784

אורח חיים תקנא:ב-ד

7 ינו 2024

יום א

כו טבת 5784

אורח חיים תקנא:ה-ז

8 ינו 2024

יום ב

כז טבת 5784

אורח חיים תקנא:ח-י

9 ינו 2024

יום ג

כח טבת 5784

אורח חיים תקנא:יא-יג

10 ינו 2024

יום ד

כט טבת 5784

אורח חיים תקנא:יד-טז

11 ינו 2024

יום ה

א שבט 5784

אורח חיים תקנא:יז - תקנב:א

12 ינו 2024

יום ו

ב שבט 5784

אורח חיים תקנב:ב-ד

13 ינו 2024

שבת

ג שבט 5784

אורח חיים תקנב:ה-ז

14 ינו 2024

יום א

ד שבט 5784

אורח חיים תקנב:ח-י

15 ינו 2024

יום ב

ה שבט 5784

אורח חיים תקנב:יא - תקנג:א

16 ינו 2024

יום ג

ו שבט 5784

אורח חיים תקנג:ב - תקנד:ב

17 ינו 2024

יום ד

ז שבט 5784

אורח חיים תקנד:ג-ה

18 ינו 2024

יום ה

ח שבט 5784

אורח חיים תקנד:ו-ח

19 ינו 2024

יום ו

ט שבט 5784

אורח חיים תקנד:ט-יא

20 ינו 2024

שבת

י שבט 5784

אורח חיים תקנד:יב-יד

21 ינו 2024

יום א

יא שבט 5784

אורח חיים תקנד:טו-יז

22 ינו 2024

יום ב

יב שבט 5784

אורח חיים תקנד:יח-כ

23 ינו 2024

יום ג

יג שבט 5784

אורח חיים תקנד:כא-כג

24 ינו 2024

יום ד

יד שבט 5784

אורח חיים תקנד:כד - תקנה:א

25 ינו 2024

יום ה

טו שבט 5784

אורח חיים תקנה:ב - תקנז:א

26 ינו 2024

יום ו

טז שבט 5784

אורח חיים תקנח:א - תקנט:ב

27 ינו 2024

שבת

יז שבט 5784

אורח חיים תקנט:ג-ה

28 ינו 2024

יום א

יח שבט 5784

אורח חיים תקנט:ו-ח

29 ינו 2024

יום ב

יט שבט 5784

אורח חיים תקנט:ט - תקס:א

30 ינו 2024

יום ג

כ שבט 5784

אורח חיים תקס:ב-ד

31 ינו 2024

יום ד

כא שבט 5784

אורח חיים תקס:ה - תקסא:ב

1 פבר 2024

יום ה

כב שבט 5784

אורח חיים תקסא:ג-ה

2 פבר 2024

יום ו

כג שבט 5784

אורח חיים תקסב:א-ג

3 פבר 2024

שבת

כד שבט 5784

אורח חיים תקסב:ד-ו

4 פבר 2024

יום א

כה שבט 5784

אורח חיים תקסב:ז-ט

5 פבר 2024

יום ב

כו שבט 5784

אורח חיים תקסב:י-יב

6 פבר 2024

יום ג

כז שבט 5784

אורח חיים תקסב:יג - תקסד:א

7 פבר 2024

יום ד

כח שבט 5784

אורח חיים תקסה:א-ג

8 פבר 2024

יום ה

כט שבט 5784

אורח חיים תקסה:ד-ו

9 פבר 2024

יום ו

ל שבט 5784

אורח חיים תקסו:א-ג

10 פבר 2024

שבת

א אדר א 5784

אורח חיים תקסו:ד-ו

11 פבר 2024

יום א

ב אדר א 5784

אורח חיים תקסו:ז - תקסז:א

12 פבר 2024

יום ב

ג אדר א 5784

אורח חיים תקסז:ב - תקסח:א

13 פבר 2024

יום ג

ד אדר א 5784

אורח חיים תקסח:ב-ד

14 פבר 2024

יום ד

ה אדר א 5784

אורח חיים תקסח:ה-ז

15 פבר 2024

יום ה

ו אדר א 5784

אורח חיים תקסח:ח-י

16 פבר 2024

יום ו

ז אדר א 5784

אורח חיים תקסח:יא - תקסט:א

17 פבר 2024

שבת

ח אדר א 5784

אורח חיים תקסט:ב - תקע:ב

18 פבר 2024

יום א

ט אדר א 5784

אורח חיים תקע:ג - תקעא:ב

19 פבר 2024

יום ב

י אדר א 5784

אורח חיים תקעא:ג - תקעב:ב

20 פבר 2024

יום ג

יא אדר א 5784

אורח חיים תקעב:ג - תקעד:א

21 פבר 2024

יום ד

יב אדר א 5784

אורח חיים תקעד:ב-ד

22 פבר 2024

יום ה

יג אדר א 5784

אורח חיים תקעד:ה - תקעה:ב

23 פבר 2024

יום ו

יד אדר א 5784

אורח חיים תקעה:ג-ה

24 פבר 2024

שבת

טו אדר א 5784

אורח חיים תקעה:ו-ח

25 פבר 2024

יום א

טז אדר א 5784

אורח חיים תקעה:ט-יא

26 פבר 2024

יום ב

יז אדר א 5784

אורח חיים תקעה:יב - תקעו:א

27 פבר 2024

יום ג

יח אדר א 5784

אורח חיים תקעו:ב-ד

28 פבר 2024

יום ד

יט אדר א 5784

אורח חיים תקעו:ה-ז

29 פבר 2024

יום ה

כ אדר א 5784

אורח חיים תקעו:ח-י

1 מרץ 2024

יום ו

כא אדר א 5784

אורח חיים תקעו:יא-יג

2 מרץ 2024

שבת

כב אדר א 5784

אורח חיים תקעו:יד-טז

3 מרץ 2024

יום א

כג אדר א 5784

אורח חיים תקעז:א - תקעט:א

4 מרץ 2024

יום ב

כד אדר א 5784

אורח חיים תקעט:ב - תקפ:א

5 מרץ 2024

יום ג

כה אדר א 5784

אורח חיים תקפ:ב - תקפא:א

6 מרץ 2024

יום ד

כו אדר א 5784

אורח חיים תקפא:ב-ד

7 מרץ 2024

יום ה

כז אדר א 5784

אורח חיים תקפב:א-ג

8 מרץ 2024

יום ו

כח אדר א 5784

אורח חיים תקפב:ד-ו

9 מרץ 2024

שבת

כט אדר א 5784

אורח חיים תקפב:ז-ט

10 מרץ 2024

יום א

ל אדר א 5784

אורח חיים תקפג:א - תקפד:א

11 מרץ 2024

יום ב

א אדר ב 5784

אורח חיים תקפד:ב-ד

12 מרץ 2024

יום ג

ב אדר ב 5784

אורח חיים תקפה:א-ג

13 מרץ 2024

יום ד

ג אדר ב 5784

אורח חיים תקפה:ד - תקפו:א

14 מרץ 2024

יום ה

ד אדר ב 5784

אורח חיים תקפו:ב-ד

15 מרץ 2024

יום ו

ה אדר ב 5784

אורח חיים תקפו:ה-ז

16 מרץ 2024

שבת

ו אדר ב 5784

אורח חיים תקפו:ח-י

17 מרץ 2024

יום א

ז אדר ב 5784

אורח חיים תקפו:יא-יג

18 מרץ 2024

יום ב

ח אדר ב 5784

אורח חיים תקפו:יד-טז

19 מרץ 2024

יום ג

ט אדר ב 5784

אורח חיים תקפו:יז-יט

20 מרץ 2024

יום ד

י אדר ב 5784

אורח חיים תקפו:כ-כב

21 מרץ 2024

יום ה

יא אדר ב 5784

אורח חיים תקפו:כג - תקפז:ב

22 מרץ 2024

יום ו

יב אדר ב 5784

אורח חיים תקפז:ג - תקפח:ב

23 מרץ 2024

שבת

יג אדר ב 5784

אורח חיים תקפח:ג-ה

24 מרץ 2024

יום א

יד אדר ב 5784

אורח חיים תקפט:א-ג

25 מרץ 2024

יום ב

טו אדר ב 5784

אורח חיים תקפט:ד-ו

26 מרץ 2024

יום ג

טז אדר ב 5784

אורח חיים תקפט:ז-ט

27 מרץ 2024

יום ד

יז אדר ב 5784

אורח חיים תקצ:א-ג

28 מרץ 2024

יום ה

יח אדר ב 5784

אורח חיים תקצ:ד-ו

29 מרץ 2024

יום ו

יט אדר ב 5784

אורח חיים תקצ:ז-ט

30 מרץ 2024

שבת

כ אדר ב 5784

אורח חיים תקצא:א-ג

31 מרץ 2024

יום א

כא אדר ב 5784

אורח חיים תקצא:ד-ו

1 אפר 2024

יום ב

כב אדר ב 5784

אורח חיים תקצא:ז - תקצב:א

2 אפר 2024

יום ג

כג אדר ב 5784

אורח חיים תקצב:ב-ד

3 אפר 2024

יום ד

כד אדר ב 5784

אורח חיים תקצג:א - תקצד:א

4 אפר 2024

יום ה

כה אדר ב 5784

אורח חיים תקצה:א - תקצז:א

5 אפר 2024

יום ו

כו אדר ב 5784

אורח חיים תקצז:ב - תקצח:א

6 אפר 2024

שבת

כז אדר ב 5784

אורח חיים תקצט:א - תר:ב

7 אפר 2024

יום א

כח אדר ב 5784

אורח חיים תר:ג - תרא:ב

8 אפר 2024

יום ב

כט אדר ב 5784

אורח חיים תרב:א - תרד:א

9 אפר 2024

יום ג

א ניסן 5784

אורח חיים תרד:ב - תרו:א

10 אפר 2024

יום ד

ב ניסן 5784

אורח חיים תרו:ב-ד

11 אפר 2024

יום ה

ג ניסן 5784

אורח חיים תרז:א-ג

12 אפר 2024

יום ו

ד ניסן 5784

אורח חיים תרז:ד-ו

13 אפר 2024

שבת

ה ניסן 5784

אורח חיים תרח:א-ג

14 אפר 2024

יום א

ו ניסן 5784

אורח חיים תרח:ד - תרי:א

15 אפר 2024

יום ב

ז ניסן 5784

אורח חיים תרי:ב-ד

16 אפר 2024

יום ג

ח ניסן 5784

אורח חיים תריא:א - תריב:א

17 אפר 2024

יום ד

ט ניסן 5784

אורח חיים תריב:ב-ד

18 אפר 2024

יום ה

י ניסן 5784

אורח חיים תריב:ה-ז

19 אפר 2024

יום ו

יא ניסן 5784

אורח חיים תריב:ח-י

20 אפר 2024

שבת

יב ניסן 5784

אורח חיים תריג:א-ג

21 אפר 2024

יום א

יג ניסן 5784

אורח חיים תריג:ד-ו

22 אפר 2024

יום ב

יד ניסן 5784

אורח חיים תריג:ז-ט

23 אפר 2024

יום ג

טו ניסן 5784

אורח חיים תריג:י-יב

24 אפר 2024

יום ד

טז ניסן 5784

אורח חיים תריד:א-ג

25 אפר 2024

יום ה

יז ניסן 5784

אורח חיים תריד:ד - תרטו:ב

26 אפר 2024

יום ו

יח ניסן 5784

אורח חיים תרטז:א - תריז:א

27 אפר 2024

שבת

יט ניסן 5784

אורח חיים תריז:ב-ד

28 אפר 2024

יום א

כ ניסן 5784

אורח חיים תריח:א-ג

29 אפר 2024

יום ב

כא ניסן 5784

אורח חיים תריח:ד-ו

30 אפר 2024

יום ג

כב ניסן 5784

אורח חיים תריח:ז-ט

1 מאי 2024

יום ד

כג ניסן 5784

אורח חיים תריח:י - תריט:ב

2 מאי 2024

יום ה

כד ניסן 5784

אורח חיים תריט:ג-ה

3 מאי 2024

יום ו

כה ניסן 5784

אורח חיים תריט:ו - תרכא:א

4 מאי 2024

שבת

כו ניסן 5784

אורח חיים תרכא:ב-ד

5 מאי 2024

יום א

כז ניסן 5784

אורח חיים תרכא:ה - תרכב:א

6 מאי 2024

יום ב

כח ניסן 5784

אורח חיים תרכב:ב-ד

7 מאי 2024

יום ג

כט ניסן 5784

אורח חיים תרכג:א-ג

8 מאי 2024

יום ד

ל ניסן 5784

אורח חיים תרכג:ד-ו

9 מאי 2024

יום ה

א אייר 5784

אורח חיים תרכד:א-ג

10 מאי 2024

יום ו

ב אייר 5784

אורח חיים תרכד:ד - תרכה:א

11 מאי 2024

שבת

ג אייר 5784

אורח חיים תרכו:א-ג

12 מאי 2024

יום א

ד אייר 5784

אורח חיים תרכז:א-ג

13 מאי 2024

יום ב

ה אייר 5784

אורח חיים תרכז:ד - תרכח:ב

14 מאי 2024

יום ג

ו אייר 5784

אורח חיים תרכח:ג - תרכט:ב

15 מאי 2024

יום ד

ז אייר 5784

אורח חיים תרכט:ג-ה

16 מאי 2024

יום ה

ח אייר 5784

אורח חיים תרכט:ו-ח

17 מאי 2024

יום ו

ט אייר 5784

אורח חיים תרכט:ט-יא

18 מאי 2024

שבת

י אייר 5784

אורח חיים תרכט:יב-יד

19 מאי 2024

יום א

יא אייר 5784

אורח חיים תרכט:טו-יז

20 מאי 2024

יום ב

יב אייר 5784

אורח חיים תרכט:יח - תרל:א

21 מאי 2024

יום ג

יג אייר 5784

אורח חיים תרל:ב-ד

22 מאי 2024

יום ד

יד אייר 5784

אורח חיים תרל:ה-ז

23 מאי 2024

יום ה

טו אייר 5784

אורח חיים תרל:ח-י

24 מאי 2024

יום ו

טז אייר 5784

אורח חיים תרל:יא-יג

25 מאי 2024

שבת

יז אייר 5784

אורח חיים תרלא:א-ג

26 מאי 2024

יום א

יח אייר 5784

אורח חיים תרלא:ד-ו

27 מאי 2024

יום ב

יט אייר 5784

אורח חיים תרלא:ז-ט

28 מאי 2024

יום ג

כ אייר 5784

אורח חיים תרלא:י - תרלב:ב

29 מאי 2024

יום ד

כא אייר 5784

אורח חיים תרלב:ג - תרלג:א

30 מאי 2024

יום ה

כב אייר 5784

אורח חיים תרלג:ב-ד

31 מאי 2024

יום ו

כג אייר 5784

אורח חיים תרלג:ה-ז

1 יונ 2024

שבת

כד אייר 5784

אורח חיים תרלג:ח-י

2 יונ 2024

יום א

כה אייר 5784

אורח חיים תרלד:א-ג

3 יונ 2024

יום ב

כו אייר 5784

אורח חיים תרלד:ד - תרלו:א

4 יונ 2024

יום ג

כז אייר 5784

אורח חיים תרלו:ב - תרלז:ב

5 יונ 2024

יום ד

כח אייר 5784

אורח חיים תרלז:ג - תרלח:ב

6 יונ 2024

יום ה

כט אייר 5784

אורח חיים תרלט:א-ג

7 יונ 2024

יום ו

א סיון 5784

אורח חיים תרלט:ד-ו

8 יונ 2024

שבת

ב סיון 5784

אורח חיים תרלט:ז - תרמ:א

9 יונ 2024

יום א

ג סיון 5784

אורח חיים תרמ:ב-ד

10 יונ 2024

יום ב

ד סיון 5784

אורח חיים תרמ:ה-ז

11 יונ 2024

יום ג

ה סיון 5784

אורח חיים תרמ:ח-י

12 יונ 2024

יום ד

ו סיון 5784

אורח חיים תרמא:א - תרמג:א

13 יונ 2024

יום ה

ז סיון 5784

אורח חיים תרמג:ב - תרמד:א

14 יונ 2024

יום ו

ח סיון 5784

אורח חיים תרמד:ב - תרמה:ב

15 יונ 2024

שבת

ט סיון 5784

אורח חיים תרמה:ג-ה

16 יונ 2024

יום א

י סיון 5784

אורח חיים תרמה:ו-ח

17 יונ 2024

יום ב

יא סיון 5784

אורח חיים תרמה:ט - תרמו:ב

18 יונ 2024

יום ג

יב סיון 5784

אורח חיים תרמו:ג-ה

19 יונ 2024

יום ד

יג סיון 5784

אורח חיים תרמו:ו-ח

20 יונ 2024

יום ה

יד סיון 5784

אורח חיים תרמו:ט-יא

21 יונ 2024

יום ו

טו סיון 5784

אורח חיים תרמז:א - תרמח:א

22 יונ 2024

שבת

טז סיון 5784

אורח חיים תרמח:ב-ד

23 יונ 2024

יום א

יז סיון 5784

אורח חיים תרמח:ה-ז

24 יונ 2024

יום ב

יח סיון 5784

אורח חיים תרמח:ח-י

25 יונ 2024

יום ג

יט סיון 5784

אורח חיים תרמח:יא-יג

26 יונ 2024

יום ד

כ סיון 5784

אורח חיים תרמח:יד-טז

27 יונ 2024

יום ה

כא סיון 5784

אורח חיים תרמח:יז-יט

28 יונ 2024

יום ו

כב סיון 5784

אורח חיים תרמח:כ-כב

29 יונ 2024

שבת

כג סיון 5784

אורח חיים תרמט:א-ג

30 יונ 2024

יום א

כד סיון 5784

אורח חיים תרמט:ד-ו

1 יול 2024

יום ב

כה סיון 5784

אורח חיים תרנ:א - תרנא:א

2 יול 2024

יום ג

כו סיון 5784

אורח חיים תרנא:ב-ד

3 יול 2024

יום ד

כז סיון 5784

אורח חיים תרנא:ה-ז

4 יול 2024

יום ה

כח סיון 5784

אורח חיים תרנא:ח-י

5 יול 2024

יום ו

כט סיון 5784

אורח חיים תרנא:יא-יג

6 יול 2024

שבת

ל סיון 5784

אורח חיים תרנא:יד - תרנב:א

7 יול 2024

יום א

א תמוז 5784

אורח חיים תרנב:ב - תרנג:ב

8 יול 2024

יום ב

ב תמוז 5784

אורח חיים תרנד:א - תרנו:א

9 יול 2024

יום ג

ג תמוז 5784

אורח חיים תרנז:א - תרנח:ב

10 יול 2024

יום ד

ד תמוז 5784

אורח חיים תרנח:ג-ה

11 יול 2024

יום ה

ה תמוז 5784

אורח חיים תרנח:ו-ח

12 יול 2024

יום ו

ו תמוז 5784

אורח חיים תרנח:ט - תרס:א

13 יול 2024

שבת

ז תמוז 5784

אורח חיים תרס:ב - תרסא:א

14 יול 2024

יום א

ח תמוז 5784

אורח חיים תרסב:א-ג

15 יול 2024

יום ב

ט תמוז 5784

אורח חיים תרסג:א-ג

16 יול 2024

יום ג

י תמוז 5784

אורח חיים תרסד:א-ג

17 יול 2024

יום ד

יא תמוז 5784

אורח חיים תרסד:ד-ו

18 יול 2024

יום ה

יב תמוז 5784

אורח חיים תרסד:ז-ט

19 יול 2024

יום ו

יג תמוז 5784

אורח חיים תרסד:י - תרסה:א

20 יול 2024

שבת

יד תמוז 5784

אורח חיים תרסה:ב - תרסז:א

21 יול 2024

יום א

טו תמוז 5784

אורח חיים תרסח:א - תרסט:א

22 יול 2024

יום ב

טז תמוז 5784

אורח חיים תרע:א-ג

23 יול 2024

יום ג

יז תמוז 5784

אורח חיים תרעא:א-ג

24 יול 2024

יום ד

יח תמוז 5784

אורח חיים תרעא:ד-ו

25 יול 2024

יום ה

יט תמוז 5784

אורח חיים תרעא:ז - תרעב:א

26 יול 2024

יום ו

כ תמוז 5784

אורח חיים תרעב:ב - תרעג:ב

27 יול 2024

שבת

כא תמוז 5784

אורח חיים תרעג:ג - תרעד:א

28 יול 2024

יום א

כב תמוז 5784

אורח חיים תרעד:ב - תרעה:ב

29 יול 2024

יום ב

כג תמוז 5784

אורח חיים תרעה:ג - תרעו:ב

30 יול 2024

יום ג

כד תמוז 5784

אורח חיים תרעו:ג-ה

31 יול 2024

יום ד

כה תמוז 5784

אורח חיים תרעז:א-ג

1 אוג 2024

יום ה

כו תמוז 5784

אורח חיים תרעז:ד - תרעט:א

2 אוג 2024

יום ו

כז תמוז 5784

אורח חיים תרפ:א - תרפא:א

3 אוג 2024

שבת

כח תמוז 5784

אורח חיים תרפא:ב - תרפב:ב

4 אוג 2024

יום א

כט תמוז 5784

אורח חיים תרפב:ג - תרפד:א

5 אוג 2024

יום ב

א אב 5784

אורח חיים תרפד:ב - תרפה:א

6 אוג 2024

יום ג

ב אב 5784

אורח חיים תרפה:ב-ד

7 אוג 2024

יום ד

ג אב 5784

אורח חיים תרפה:ה-ז

8 אוג 2024

יום ה

ד אב 5784

אורח חיים תרפו:א-ג

9 אוג 2024

יום ו

ה אב 5784

אורח חיים תרפז:א - תרפח:א

10 אוג 2024

שבת

ו אב 5784

אורח חיים תרפח:ב-ד

11 אוג 2024

יום א

ז אב 5784

אורח חיים תרפח:ה-ז

12 אוג 2024

יום ב

ח אב 5784

אורח חיים תרפח:ח - תרפט:ב

13 אוג 2024

יום ג

ט אב 5784

אורח חיים תרפט:ג-ה

14 אוג 2024

יום ד

י אב 5784

אורח חיים תרפט:ו - תרצ:ב

15 אוג 2024

יום ה

יא אב 5784

אורח חיים תרצ:ג-ה

16 אוג 2024

יום ו

יב אב 5784

אורח חיים תרצ:ו-ח

17 אוג 2024

שבת

יג אב 5784

אורח חיים תרצ:ט-יא

18 אוג 2024

יום א

יד אב 5784

אורח חיים תרצ:יב-יד

19 אוג 2024

יום ב

טו אב 5784

אורח חיים תרצ:טו-יז

20 אוג 2024

יום ג

טז אב 5784

אורח חיים תרצ:יח - תרצא:ב

21 אוג 2024

יום ד

יז אב 5784

אורח חיים תרצא:ג-ה

22 אוג 2024

יום ה

יח אב 5784

אורח חיים תרצא:ו-ח

23 אוג 2024

יום ו

יט אב 5784

אורח חיים תרצא:ט-יא

24 אוג 2024

שבת

כ אב 5784

אורח חיים תרצב:א-ג

25 אוג 2024

יום א

כא אב 5784

אורח חיים תרצב:ד - תרצג:ב

26 אוג 2024

יום ב

כב אב 5784

אורח חיים תרצג:ג - תרצד:א

27 אוג 2024

יום ג

כג אב 5784

אורח חיים תרצד:ב-ד

28 אוג 2024

יום ד

כד אב 5784

אורח חיים תרצה:א-ג

29 אוג 2024

יום ה

כה אב 5784

אורח חיים תרצה:ד - תרצו:ב

30 אוג 2024

יום ו

כו אב 5784

אורח חיים תרצו:ג-ה

31 אוג 2024

שבת

כז אב 5784

אורח חיים תרצו:ו - תרצז:א

1 ספט 2024

יום א

כח אב 5784

קצש''ע יא:א-ה

2 ספט 2024

יום ב

כט אב 5784

קצש''ע יא:ו-י

3 ספט 2024

יום ג

ל אב 5784

קצש''ע יא:יא-טו

4 ספט 2024

יום ד

א אלול 5784

קצש''ע יא:טז-כ

5 ספט 2024

יום ה

ב אלול 5784

קצש''ע יא:כא-כה

6 ספט 2024

יום ו

ג אלול 5784

קצש''ע כד:א-ה

7 ספט 2024

שבת

ד אלול 5784

קצש''ע כד:ו-י

8 ספט 2024

יום א

ה אלול 5784

קצש''ע כד:יא - כז:ג

9 ספט 2024

יום ב

ו אלול 5784

קצש''ע כז:ד - כח:ג

10 ספט 2024

יום ג

ז אלול 5784

קצש''ע כח:ד-ח

11 ספט 2024

יום ד

ח אלול 5784

קצש''ע כח:ט-יג

12 ספט 2024

יום ה

ט אלול 5784

קצש''ע כט:א-ה

13 ספט 2024

יום ו

י אלול 5784

קצש''ע כט:ו-י

14 ספט 2024

שבת

יא אלול 5784

קצש''ע כט:יא-טו

15 ספט 2024

יום א

יב אלול 5784

קצש''ע כט:טז-כ

16 ספט 2024

יום ב

יג אלול 5784

קצש''ע כט:כא - ל:ד

17 ספט 2024

יום ג

יד אלול 5784

קצש''ע ל:ה-ט

18 ספט 2024

יום ד

טו אלול 5784

קצש''ע לא:א-ה

19 ספט 2024

יום ה

טז אלול 5784

קצש''ע לא:ו - לב:ג

20 ספט 2024

יום ו

יז אלול 5784

קצש''ע לב:ד-ח

21 ספט 2024

שבת

יח אלול 5784

קצש''ע לב:ט-יג

22 ספט 2024

יום א

יט אלול 5784

קצש''ע לב:יד-יח

23 ספט 2024

יום ב

כ אלול 5784

קצש''ע לב:יט-כג

24 ספט 2024

יום ג

כא אלול 5784

קצש''ע לב:כד - לג:א

25 ספט 2024

יום ד

כב אלול 5784

קצש''ע לג:ב-ו

26 ספט 2024

יום ה

כג אלול 5784

קצש''ע לג:ז-יא

27 ספט 2024

יום ו

כד אלול 5784

קצש''ע לג:יב - לד:ב

28 ספט 2024

שבת

כה אלול 5784

קצש''ע לד:ג-ז

29 ספט 2024

יום א

כו אלול 5784

קצש''ע לד:ח-יב

30 ספט 2024

יום ב

כז אלול 5784

קצש''ע לד:יג - לה:א

1 אוק 2024

יום ג

כח אלול 5784

קצש''ע לה:ב-ו

2 אוק 2024

יום ד

כט אלול 5784

קצש''ע לה:ז - לו:ב

3 אוק 2024

יום ה

א תשרי 5785

קצש''ע לו:ג-ז

4 אוק 2024

יום ו

ב תשרי 5785

קצש''ע לו:ח-יב

5 אוק 2024

שבת

ג תשרי 5785

קצש''ע לו:יג-יז

6 אוק 2024

יום א

ד תשרי 5785

קצש''ע לו:יח-כב

7 אוק 2024

יום ב

ה תשרי 5785

קצש''ע לו:כג-כז

8 אוק 2024

יום ג

ו תשרי 5785

קצש''ע לו:כח - לז:ד

9 אוק 2024

יום ד

ז תשרי 5785

קצש''ע לז:ה-ט

10 אוק 2024

יום ה

ח תשרי 5785

קצש''ע לז:י - לח:א

11 אוק 2024

יום ו

ט תשרי 5785

קצש''ע לח:ב-ו

12 אוק 2024

שבת

י תשרי 5785

קצש''ע לח:ז-יא

13 אוק 2024

יום א

יא תשרי 5785

קצש''ע לח:יב - מו:א

14 אוק 2024

יום ב

יב תשרי 5785

קצש''ע מו:ב-ו

15 אוק 2024

יום ג

יג תשרי 5785

קצש''ע מו:ז-יא

16 אוק 2024

יום ד

יד תשרי 5785

קצש''ע מו:יב-טז

17 אוק 2024

יום ה

טו תשרי 5785

קצש''ע מו:יז-כא

18 אוק 2024

יום ו

טז תשרי 5785

קצש''ע מו:כב-כו

19 אוק 2024

שבת

יז תשרי 5785

קצש''ע מו:כז-לא

20 אוק 2024

יום א

יח תשרי 5785

קצש''ע מו:לב-לו

21 אוק 2024

יום ב

יט תשרי 5785

קצש''ע מו:לז-מא

22 אוק 2024

יום ג

כ תשרי 5785

קצש''ע מו:מב-מו

23 אוק 2024

יום ד

כא תשרי 5785

קצש''ע מז:א-ה

24 אוק 2024

יום ה

כב תשרי 5785

קצש''ע מז:ו-י

25 אוק 2024

יום ו

כג תשרי 5785

קצש''ע מז:יא-טו

26 אוק 2024

שבת

כד תשרי 5785

קצש''ע מז:טז-כ

27 אוק 2024

יום א

כה תשרי 5785

קצש''ע מז:כא - סב:ג

28 אוק 2024

יום ב

כו תשרי 5785

קצש''ע סב:ד-ח

29 אוק 2024

יום ג

כז תשרי 5785

קצש''ע סב:ט-יג

30 אוק 2024

יום ד

כח תשרי 5785

קצש''ע סב:יד-יח

31 אוק 2024

יום ה

כט תשרי 5785

קצש''ע סג:א-ה

1 נוב 2024

יום ו

ל תשרי 5785

קצש''ע סד:א - סה:א

2 נוב 2024

שבת

א חשון 5785

קצש''ע סה:ב-ו

3 נוב 2024

יום א

ב חשון 5785

קצש''ע סה:ז-יא

4 נוב 2024

יום ב

ג חשון 5785

קצש''ע סה:יב-טז

5 נוב 2024

יום ג

ד חשון 5785

קצש''ע סה:יז-כא

6 נוב 2024

יום ד

ה חשון 5785

קצש''ע סה:כב-כו

7 נוב 2024

יום ה

ו חשון 5785

קצש''ע סה:כז - סו:א

8 נוב 2024

יום ו

ז חשון 5785

קצש''ע סו:ב-ו

9 נוב 2024

שבת

ח חשון 5785

קצש''ע סו:ז-יא

10 נוב 2024

יום א

ט חשון 5785

קצש''ע סו:יב - סז:ד

11 נוב 2024

יום ב

י חשון 5785

קצש''ע סז:ה-ט

12 נוב 2024

יום ג

יא חשון 5785

קצש''ע סז:י - עא:ג

13 נוב 2024

יום ד

יב חשון 5785

קצש''ע עא:ד - קמג:ג

14 נוב 2024

יום ה

יג חשון 5785

קצש''ע קמג:ד-ח

15 נוב 2024

יום ו

יד חשון 5785

קצש''ע קמג:ט-יג

16 נוב 2024

שבת

טו חשון 5785

קצש''ע קמג:יד-יח

17 נוב 2024

יום א

טז חשון 5785

קצש''ע קמג:יט - קמד:א

18 נוב 2024

יום ב

יז חשון 5785

קצש''ע קמד:ב-ו

19 נוב 2024

יום ג

יח חשון 5785

קצש''ע קמד:ז - קמה:ב

20 נוב 2024

יום ד

יט חשון 5785

קצש''ע קמה:ג-ז

21 נוב 2024

יום ה

כ חשון 5785

קצש''ע קמה:ח-יב

22 נוב 2024

יום ו

כא חשון 5785

קצש''ע קמה:יג-יז

23 נוב 2024

שבת

כב חשון 5785

קצש''ע קמה:יח-כב

24 נוב 2024

יום א

כג חשון 5785

קצש''ע קמה:כג - קמו:א

25 נוב 2024

יום ב

כד חשון 5785

קצש''ע קמו:ב - קמז:ב

26 נוב 2024

יום ג

כה חשון 5785

קצש''ע קמז:ג - קמח:ב

27 נוב 2024

יום ד

כו חשון 5785

קצש''ע קמח:ג - קמט:ג

28 נוב 2024

יום ה

כז חשון 5785

קצש''ע קמט:ד-ח

29 נוב 2024

יום ו

כח חשון 5785

קצש''ע קמט:ט-יג

30 נוב 2024

שבת

כט חשון 5785

קצש''ע קנ:א-ה

1 דצמ 2024

יום א

ל חשון 5785

קצש''ע קנ:ו-י

2 דצמ 2024

יום ב

א כסלו 5785

קצש''ע קנ:יא-טו

3 דצמ 2024

יום ג

ב כסלו 5785

קצש''ע קנ:טז - קנא:ג

4 דצמ 2024

יום ד

ג כסלו 5785

קצש''ע קנא:ד - קנב:א

5 דצמ 2024

יום ה

ד כסלו 5785

קצש''ע קנב:ב-ו

6 דצמ 2024

יום ו

ה כסלו 5785

קצש''ע קנב:ז-יא

7 דצמ 2024

שבת

ו כסלו 5785

קצש''ע קנב:יב-טז

8 דצמ 2024

יום א

ז כסלו 5785

קצש''ע קנב:יז - קנג:ד

9 דצמ 2024

יום ב

ח כסלו 5785

קצש''ע קנג:ה-ט

10 דצמ 2024

יום ג

ט כסלו 5785

קצש''ע קנג:י-יד

11 דצמ 2024

יום ד

י כסלו 5785

קצש''ע קנג:טו - קנד:ג

12 דצמ 2024

יום ה

יא כסלו 5785

קצש''ע קנד:ד - קנה:א

13 דצמ 2024

יום ו

יב כסלו 5785

קצש''ע קנה:ב-ו

14 דצמ 2024

שבת

יג כסלו 5785

קצש''ע קנה:ז-יא

15 דצמ 2024

יום א

יד כסלו 5785

קצש''ע קנה:יב - קנז:א

16 דצמ 2024

יום ב

טו כסלו 5785

קצש''ע קנז:ב-ו

17 דצמ 2024

יום ג

טז כסלו 5785

קצש''ע קנז:ז - קנח:ג

18 דצמ 2024

יום ד

יז כסלו 5785

קצש''ע קנח:ד - קנט:ד

19 דצמ 2024

יום ה

יח כסלו 5785

קצש''ע קנט:ה-ט

20 דצמ 2024

יום ו

יט כסלו 5785

קצש''ע קנט:י - קס:ד

21 דצמ 2024

שבת

כ כסלו 5785

קצש''ע קס:ה - קסא:ג

22 דצמ 2024

יום א

כא כסלו 5785

קצש''ע קסא:ד-ח

23 דצמ 2024

יום ב

כב כסלו 5785

קצש''ע קסא:ט-יג

24 דצמ 2024

יום ג

כג כסלו 5785

קצש''ע קסא:יד-יח

25 דצמ 2024

יום ד

כד כסלו 5785

קצש''ע קסא:יט - קסב:ג

26 דצמ 2024

יום ה

כה כסלו 5785

קצש''ע קסב:ד-ח

27 דצמ 2024

יום ו

כו כסלו 5785

קצש''ע קסב:ט-יג

28 דצמ 2024

שבת

כז כסלו 5785

קצש''ע קסב:יד - קסג:ד

29 דצמ 2024

יום א

כח כסלו 5785

קצש''ע קסג:ה - קסד:א

30 דצמ 2024

יום ב

כט כסלו 5785

קצש''ע קסד:ב-ו

31 דצמ 2024

יום ג

ל כסלו 5785

קצש''ע קסד:ז - קסה:א

1 ינו 2025

יום ד

א טבת 5785

קצש''ע קסה:ב-ו

2 ינו 2025

יום ה

ב טבת 5785

קצש''ע קסה:ז-יא

3 ינו 2025

יום ו

ג טבת 5785

קצש''ע קסה:יב-טז

4 ינו 2025

שבת

ד טבת 5785

קצש''ע קסו:א-ה

5 ינו 2025

יום א

ה טבת 5785

קצש''ע קסז:א-ה

6 ינו 2025

יום ב

ו טבת 5785

קצש''ע קסז:ו-י

7 ינו 2025

יום ג

ז טבת 5785

קצש''ע קסז:יא-טו

8 ינו 2025

יום ד

ח טבת 5785

קצש''ע קסח:א-ה

9 ינו 2025

יום ה

ט טבת 5785

קצש''ע קסח:ו - קסט:ג

10 ינו 2025

יום ו

י טבת 5785

קצש''ע קע:א - קעא:ג

11 ינו 2025

שבת

יא טבת 5785

קצש''ע קעב:א - קעג:ב

12 ינו 2025

יום א

יב טבת 5785

קצש''ע קעג:ג - קעד:ג

13 ינו 2025

יום ב

יג טבת 5785

קצש''ע קעה:א-ה

14 ינו 2025

יום ג

יד טבת 5785

קצש''ע קעה:ו - קעו:ד

15 ינו 2025

יום ד

טו טבת 5785

קצש''ע קעו:ה - קעז:א

16 ינו 2025

יום ה

טז טבת 5785

קצש''ע קעז:ב-ו

17 ינו 2025

יום ו

יז טבת 5785

קצש''ע קעז:ז-יא

18 ינו 2025

שבת

יח טבת 5785

קצש''ע קעז:יב - קעח:א

19 ינו 2025

יום א

יט טבת 5785

קצש''ע קעח:ב - קעט:א

20 ינו 2025

יום ב

כ טבת 5785

קצש''ע קעט:ב-ו

21 ינו 2025

יום ג

כא טבת 5785

קצש''ע קעט:ז-יא

22 ינו 2025

יום ד

כב טבת 5785

קצש''ע קעט:יב - קפ:א

23 ינו 2025

יום ה

כג טבת 5785

קצש''ע קפ:ב-ו

24 ינו 2025

יום ו

כד טבת 5785

קצש''ע קפ:ז-יא

25 ינו 2025

שבת

כה טבת 5785

קצש''ע קפ:יב-טז

26 ינו 2025

יום א

כו טבת 5785

קצש''ע קפא:א-ה

27 ינו 2025

יום ב

כז טבת 5785

קצש''ע קפא:ו-י

28 ינו 2025

יום ג

כח טבת 5785

קצש''ע קפא:יא-טו

29 ינו 2025

יום ד

כט טבת 5785

קצש''ע קפא:טז-כ

30 ינו 2025

יום ה

א שבט 5785

קצש''ע קפא:כא - קפב:ג

31 ינו 2025

יום ו

ב שבט 5785

קצש''ע קפב:ד-ח

1 פבר 2025

שבת

ג שבט 5785

קצש''ע קפב:ט-יג

2 פבר 2025

יום א

ד שבט 5785

קצש''ע קפב:יד - קפג:ב

3 פבר 2025

יום ב

ה שבט 5785

קצש''ע קפג:ג-ז

4 פבר 2025

יום ג

ו שבט 5785

קצש''ע קפד:א-ה

5 פבר 2025

יום ד

ז שבט 5785

קצש''ע קפד:ו-י

6 פבר 2025

יום ה

ח שבט 5785

קצש''ע קפד:יא - קפה:ד

7 פבר 2025

יום ו

ט שבט 5785

קצש''ע קפה:ה - קפו:ג

8 פבר 2025

שבת

י שבט 5785

קצש''ע קפו:ד - קפז:ד

9 פבר 2025

יום א

יא שבט 5785

קצש''ע קפז:ה - קפח:ד

10 פבר 2025

יום ב

יב שבט 5785

קצש''ע קפח:ה - קפט:ד

11 פבר 2025

יום ג

יג שבט 5785

קצש''ע - קפט:ה - קצ:ג

12 פבר 2025

יום ד

יד שבט 5785

קצש''ע - קצא:א-ה

13 פבר 2025

יום ה

טו שבט 5785

קצש''ע - קצא:ו - קצב:ד

14 פבר 2025

יום ו

טז שבט 5785

קצש''ע - קצב:ה-ט

15 פבר 2025

שבת

יז שבט 5785

קצש''ע - קצב:י - קצג:ד

16 פבר 2025

יום א

יח שבט 5785

קצש''ע - קצג:ה-ט

17 פבר 2025

יום ב

יט שבט 5785

קצש''ע - קצג:י-יד

18 פבר 2025

יום ג

כ שבט 5785

קצש''ע - קצד:א-ה

19 פבר 2025

יום ד

כא שבט 5785

קצש''ע - קצד:ו-י

20 פבר 2025

יום ה

כב שבט 5785

קצש''ע - קצד:יא - קצה:ג

21 פבר 2025

יום ו

כג שבט 5785

קצש''ע - קצה:ד-ח

22 פבר 2025

שבת

כד שבט 5785

קצש''ע - קצה:ט-יג

23 פבר 2025

יום א

כה שבט 5785

קצש''ע - קצה:יד - קצו:ד

24 פבר 2025

יום ב

כו שבט 5785

קצש''ע - קצו:ה-ט

25 פבר 2025

יום ג

כז שבט 5785

קצש''ע - קצו:י-יד

26 פבר 2025

יום ד

כח שבט 5785

קצש''ע - קצו:טו-יט

27 פבר 2025

יום ה

כט שבט 5785

קצש''ע - קצו:כ - קצז:ב

28 פבר 2025

יום ו

ל שבט 5785

קצש''ע - קצז:ג-ז

1 מרץ 2025

שבת

א אדר 5785

קצש''ע - קצז:ח-יב

2 מרץ 2025

יום א

ב אדר 5785

קצש''ע - קצז:יג - קצח:ד

3 מרץ 2025

יום ב

ג אדר 5785

קצש''ע - קצח:ה-ט

4 מרץ 2025

יום ג

ד אדר 5785

קצש''ע - קצח:י-יד

5 מרץ 2025

יום ד

ה אדר 5785

קצש''ע - קצח:טו - קצט:ג

6 מרץ 2025

יום ה

ו אדר 5785

קצש''ע - קצט:ד-ח

7 מרץ 2025

יום ו

ז אדר 5785

קצש''ע - קצט:ט-יג

8 מרץ 2025

שבת

ח אדר 5785

קצש''ע - קצט:יד - ר:א

9 מרץ 2025

יום א

ט אדר 5785

קצש''ע - ר:ב-ו

10 מרץ 2025

יום ב

י אדר 5785

קצש''ע - ר:ז-יא

11 מרץ 2025

יום ג

יא אדר 5785

קצש''ע - רא:א-ה

12 מרץ 2025

יום ד

יב אדר 5785

קצש''ע - רא:ו - רב:ג

13 מרץ 2025

יום ה

יג אדר 5785

קצש''ע - רב:ד-ח

14 מרץ 2025

יום ו

יד אדר 5785

קצש''ע - רב:ט-יג

15 מרץ 2025

שבת

טו אדר 5785

קצש''ע - רב:יד - רג:ב

16 מרץ 2025

יום א

טז אדר 5785

קצש''ע - רג:ג - רד:ב

17 מרץ 2025

יום ב

יז אדר 5785

קצש''ע - רד:ג-ז

18 מרץ 2025

יום ג

יח אדר 5785

קצש''ע - רד:ח - רה:א

19 מרץ 2025

יום ד

יט אדר 5785

קצש''ע - רה:ב-ו

20 מרץ 2025

יום ה

כ אדר 5785

קצש''ע - רה:ז - רו:ב

21 מרץ 2025

יום ו

כא אדר 5785

קצש''ע - רו:ג-ז

22 מרץ 2025

שבת

כב אדר 5785

קצש''ע - רו:ח - רז:א

23 מרץ 2025

יום א

כג אדר 5785

קצש''ע - רז:ב-ו

24 מרץ 2025

יום ב

כד אדר 5785

קצש''ע - רז:ז - רח:ד

25 מרץ 2025

יום ג

כה אדר 5785

קצש''ע - רח:ה-ט

26 מרץ 2025

יום ד

כו אדר 5785

קצש''ע - רח:י-יד

27 מרץ 2025

יום ה

כז אדר 5785

קצש''ע - רח:טו - רט:ד

28 מרץ 2025

יום ו

כח אדר 5785

קצש''ע - רט:ה - רי:א

29 מרץ 2025

שבת

כט אדר 5785

קצש''ע - רי:ב-ו

30 מרץ 2025

יום א

א ניסן 5785

קצש''ע - רי:ז - ריא:ב

31 מרץ 2025

יום ב

ב ניסן 5785

קצש''ע - ריא:ג-ז

1 אפר 2025

יום ג

ג ניסן 5785

קצש''ע - ריא:ח-יב

2 אפר 2025

יום ד

ד ניסן 5785

קצש''ע - ריא:יג - ריב:ב

3 אפר 2025

יום ה

ה ניסן 5785

קצש''ע - ריב:ג - ריג:ב

4 אפר 2025

יום ו

ו ניסן 5785

קצש''ע - ריג:ג - ריד:ב

5 אפר 2025

שבת

ז ניסן 5785

קצש''ע - ריד:ג - רטז:א

6 אפר 2025

יום א

ח ניסן 5785

קצש''ע - רטז:ב - ריז:ג

7 אפר 2025

יום ב

ט ניסן 5785

קצש''ע - ריח:א - ריט:ג

8 אפר 2025

יום ג

י ניסן 5785

קצש''ע - ריט:ד-ח

9 אפר 2025

יום ד

יא ניסן 5785

קצש''ע - ריט:ט - רכ:ד

10 אפר 2025

יום ה

יב ניסן 5785

קצש''ע - רכ:ה-ט

11 אפר 2025

יום ו

יג ניסן 5785

קצש''ע - רכ:י - רכא:ד

12 אפר 2025

שבת

יד ניסן 5785

קצש''ע - רכא:ה-ח

ממשיכים למחזור הבא...