Nov 12, 2020

Thu

25 Cheshvan 5781

OC 1:1-3

Nov 13, 2020

Fri

26 Cheshvan 5781

OC 1:4-6

Nov 14, 2020

Shab

27 Cheshvan 5781

OC 1:7-9

Nov 15, 2020

Sun

28 Cheshvan 5781

OC 2:1-3

Nov 16, 2020

Mon

29 Cheshvan 5781

OC 2:4-6

Nov 17, 2020

Tue

1 Kislev 5781

OC 3:1-3

Nov 18, 2020

Wed

2 Kislev 5781

OC 3:4-6

Nov 19, 2020

Thu

3 Kislev 5781

OC 3:7-9

Nov 20, 2020

Fri

4 Kislev 5781

OC 3:10-12

Nov 21, 2020

Shab

5 Kislev 5781

OC 3:13-15

Nov 22, 2020

Sun

6 Kislev 5781

OC 3:16 - 4:1

Nov 23, 2020

Mon

7 Kislev 5781

OC 4:2-4

Nov 24, 2020

Tue

8 Kislev 5781

OC 4:5-7

Nov 25, 2020

Wed

9 Kislev 5781

OC 4:8-10

Nov 26, 2020

Thu

10 Kislev 5781

OC 4:11-13

Nov 27, 2020

Fri

11 Kislev 5781

OC 4:14-16

Nov 28, 2020

Shab

12 Kislev 5781

OC 4:17-19

Nov 29, 2020

Sun

13 Kislev 5781

OC 4:20-22

Nov 30, 2020

Mon

14 Kislev 5781

OC 4:23 - 6:1

Dec 1, 2020

Tue

15 Kislev 5781

OC 6:2-4

Dec 2, 2020

Wed

16 Kislev 5781

OC 7:1-3

Dec 3, 2020

Thu

17 Kislev 5781

OC 7:4 - 8:2

Dec 4, 2020

Fri

18 Kislev 5781

OC 8:3-5

Dec 5, 2020

Shab

19 Kislev 5781

OC 8:6-8

Dec 6, 2020

Sun

20 Kislev 5781

OC 8:9-11

Dec 7, 2020

Mon

21 Kislev 5781

OC 8:12-14

Dec 8, 2020

Tue

22 Kislev 5781

OC 8:15-17

Dec 9, 2020

Wed

23 Kislev 5781

OC 9:1-3

Dec 10, 2020

Thu

24 Kislev 5781

OC 9:4-6

Dec 11, 2020

Fri

25 Kislev 5781

OC 10:1-3

Dec 12, 2020

Shab

26 Kislev 5781

OC 10:4-6

Dec 13, 2020

Sun

27 Kislev 5781

OC 10:7-9

Dec 14, 2020

Mon

28 Kislev 5781

OC 10:10-12

Dec 15, 2020

Tue

29 Kislev 5781

OC 11:1-3

Dec 16, 2020

Wed

1 Teves 5781

OC 11:4-6

Dec 17, 2020

Thu

2 Teves 5781

OC 11:7-9

Dec 18, 2020

Fri

3 Teves 5781

OC 11:10-12

Dec 19, 2020

Shab

4 Teves 5781

OC 11:13-15

Dec 20, 2020

Sun

5 Teves 5781

OC 12:1-3

Dec 21, 2020

Mon

6 Teves 5781

OC 13:1-3

Dec 22, 2020

Tue

7 Teves 5781

OC 14:1-3

Dec 23, 2020

Wed

8 Teves 5781

OC 14:4 - 15:1

Dec 24, 2020

Thu

9 Teves 5781

OC 15:2-4

Dec 25, 2020

Fri

10 Teves 5781

OC 15:5 - 16:1

Dec 26, 2020

Shab

11 Teves 5781

OC 17:1-3

Dec 27, 2020

Sun

12 Teves 5781

OC 18:1-3

Dec 28, 2020

Mon

13 Teves 5781

OC 19:1 - 20:1

Dec 29, 2020

Tue

14 Teves 5781

OC 20:2 - 21:2

Dec 30, 2020

Wed

15 Teves 5781

OC 21:3 - 22:1

Dec 31, 2020

Thu

16 Teves 5781

OC 23:1-3

Jan 1, 2021

Fri

17 Teves 5781

OC 24:1-3

Jan 2, 2021

Shab

18 Teves 5781

OC 24:4-6

Jan 3, 2021

Sun

19 Teves 5781

OC 25:1-3

Jan 4, 2021

Mon

20 Teves 5781

OC 25:4-6

Jan 5, 2021

Tue

21 Teves 5781

OC 25:7-9

Jan 6, 2021

Wed

22 Teves 5781

OC 25:10-12

Jan 7, 2021

Thu

23 Teves 5781

OC 25:13 - 26:2

Jan 8, 2021

Fri

24 Teves 5781

OC 27:1-3

Jan 9, 2021

Shab

25 Teves 5781

OC 27:4-6

Jan 10, 2021

Sun

26 Teves 5781

OC 27:7-9

Jan 11, 2021

Mon

27 Teves 5781

OC 27:10 - 28:1

Jan 12, 2021

Tue

28 Teves 5781

OC 28:2 - 29:1

Jan 13, 2021

Wed

29 Teves 5781

OC 30:1-3

Jan 14, 2021

Thu

1 Shevat 5781

OC 30:4 - 31:1

Jan 15, 2021

Fri

2 Shevat 5781

OC 31:2 - 32:2

Jan 16, 2021

Shab

3 Shevat 5781

OC 32:3-5

Jan 17, 2021

Sun

4 Shevat 5781

OC 32:6-8

Jan 18, 2021

Mon

5 Shevat 5781

OC 32:9-11

Jan 19, 2021

Tue

6 Shevat 5781

OC 32:12-14

Jan 20, 2021

Wed

7 Shevat 5781

OC 32:15-17

Jan 21, 2021

Thu

8 Shevat 5781

OC 32:18-20

Jan 22, 2021

Fri

9 Shevat 5781

OC 32:21-23

Jan 23, 2021

Shab

10 Shevat 5781

OC 32:24-26

Jan 24, 2021

Sun

11 Shevat 5781

OC 32:27-29

Jan 25, 2021

Mon

12 Shevat 5781

OC 32:30-32

Jan 26, 2021

Tue

13 Shevat 5781

OC 32:33-35

Jan 27, 2021

Wed

14 Shevat 5781

OC 32:36-38

Jan 28, 2021

Thu

15 Shevat 5781

OC 32:39-41

Jan 29, 2021

Fri

16 Shevat 5781

OC 32:42-44

Jan 30, 2021

Shab

17 Shevat 5781

OC 32:45-47

Jan 31, 2021

Sun

18 Shevat 5781

OC 32:48-50

Feb 1, 2021

Mon

19 Shevat 5781

OC 32:51 - 33:1

Feb 2, 2021

Tue

20 Shevat 5781

OC 33:2-4

Feb 3, 2021

Wed

21 Shevat 5781

OC 33:5 - 34:2

Feb 4, 2021

Thu

22 Shevat 5781

OC 34:3 - 35:1

Feb 5, 2021

Fri

23 Shevat 5781

OC 36:1-3

Feb 6, 2021

Shab

24 Shevat 5781

OC 37:1-3

Feb 7, 2021

Sun

25 Shevat 5781

OC 38:1-3

Feb 8, 2021

Mon

26 Shevat 5781

OC 38:4-6

Feb 9, 2021

Tue

27 Shevat 5781

OC 38:7-9

Feb 10, 2021

Wed

28 Shevat 5781

OC 38:10-12

Feb 11, 2021

Thu

29 Shevat 5781

OC 38:13 - 39:2

Feb 12, 2021

Fri

30 Shevat 5781

OC 39:3-5

Feb 13, 2021

Shab

1 Adar 5781

OC 39:6-8

Feb 14, 2021

Sun

2 Adar 5781

OC 39:9 - 40:1

Feb 15, 2021

Mon

3 Adar 5781

OC 40:2-4

Feb 16, 2021

Tue

4 Adar 5781

OC 40:5-7

Feb 17, 2021

Wed

5 Adar 5781

OC 40:8 - 42:1

Feb 18, 2021

Thu

6 Adar 5781

OC 42:2 - 43:1

Feb 19, 2021

Fri

7 Adar 5781

OC 43:2-4

Feb 20, 2021

Shab

8 Adar 5781

OC 43:5-7

Feb 21, 2021

Sun

9 Adar 5781

OC 43:8 - 44:1

Feb 22, 2021

Mon

10 Adar 5781

OC 45:1 - 46:1

Feb 23, 2021

Tue

11 Adar 5781

OC 46:2-4

Feb 24, 2021

Wed

12 Adar 5781

OC 46:5-7

Feb 25, 2021

Thu

13 Adar 5781

OC 46:8 - 47:1

Feb 26, 2021

Fri

14 Adar 5781

OC 47:2-4

Feb 27, 2021

Shab

15 Adar 5781

OC 47:5-7

Feb 28, 2021

Sun

16 Adar 5781

OC 47:8-10

Mar 1, 2021

Mon

17 Adar 5781

OC 47:11-13

Mar 2, 2021

Tue

18 Adar 5781

OC 47:14 - 49:1

Mar 3, 2021

Wed

19 Adar 5781

OC 50:1 - 51:2

Mar 4, 2021

Thu

20 Adar 5781

OC 51:3-5

Mar 5, 2021

Fri

21 Adar 5781

OC 51:6-8

Mar 6, 2021

Shab

22 Adar 5781

OC 51:9 - 53:1

Mar 7, 2021

Sun

23 Adar 5781

OC 53:2-4

Mar 8, 2021

Mon

24 Adar 5781

OC 53:5-7

Mar 9, 2021

Tue

25 Adar 5781

OC 53:8-10

Mar 10, 2021

Wed

26 Adar 5781

OC 53:11-13

Mar 11, 2021

Thu

27 Adar 5781

OC 53:14-16

Mar 12, 2021

Fri

28 Adar 5781

OC 53:17-19

Mar 13, 2021

Shab

29 Adar 5781

OC 53:20-22

Mar 14, 2021

Sun

1 Nisan 5781

OC 53:23-25

Mar 15, 2021

Mon

2 Nisan 5781

OC 53:26 - 54:2

Mar 16, 2021

Tue

3 Nisan 5781

OC 54:3 - 55:2

Mar 17, 2021

Wed

4 Nisan 5781

OC 55:3-5

Mar 18, 2021

Thu

5 Nisan 5781

OC 55:6-8

Mar 19, 2021

Fri

6 Nisan 5781

OC 55:9-11

Mar 20, 2021

Shab

7 Nisan 5781

OC 55:12-14

Mar 21, 2021

Sun

8 Nisan 5781

OC 55:15-17

Mar 22, 2021

Mon

9 Nisan 5781

OC 55:18-20

Mar 23, 2021

Tue

10 Nisan 5781

OC 55:21 - 56:1

Mar 24, 2021

Wed

11 Nisan 5781

OC 56:2-4

Mar 25, 2021

Thu

12 Nisan 5781

OC 56:5 - 57:2

Mar 26, 2021

Fri

13 Nisan 5781

OC 58:1-3

Mar 27, 2021

Shab

14 Nisan 5781

OC 58:4-6

Mar 28, 2021

Sun

15 Nisan 5781

OC 58:7 - 59:2

Mar 29, 2021

Mon

16 Nisan 5781

OC 59:3-5

Mar 30, 2021

Tue

17 Nisan 5781

OC 60:1-3

Mar 31, 2021

Wed

18 Nisan 5781

OC 60:4 - 61:1

Apr 1, 2021

Thu

19 Nisan 5781

OC 61:2-4

Apr 2, 2021

Fri

20 Nisan 5781

OC 61:5-7

Apr 3, 2021

Shab

21 Nisan 5781

OC 61:8-10

Apr 4, 2021

Sun

22 Nisan 5781

OC 61:11-13

Apr 5, 2021

Mon

23 Nisan 5781

OC 61:14-16

Apr 6, 2021

Tue

24 Nisan 5781

OC 61:17-19

Apr 7, 2021

Wed

25 Nisan 5781

OC 61:20-22

Apr 8, 2021

Thu

26 Nisan 5781

OC 61:23-25

Apr 9, 2021

Fri

27 Nisan 5781

OC 61:26 - 62:2

Apr 10, 2021

Shab

28 Nisan 5781

OC 62:3-5

Apr 11, 2021

Sun

29 Nisan 5781

OC 63:1-3

Apr 12, 2021

Mon

30 Nisan 5781

OC 63:4-6

Apr 13, 2021

Tue

1 Iyar 5781

OC 63:7-9

Apr 14, 2021

Wed

2 Iyar 5781

OC 64:1-3

Apr 15, 2021

Thu

3 Iyar 5781

OC 64:4 - 65:2

Apr 16, 2021

Fri

4 Iyar 5781

OC 65:3 - 66:2

Apr 17, 2021

Shab

5 Iyar 5781

OC 66:3-5

Apr 18, 2021

Sun

6 Iyar 5781

OC 66:6-8

Apr 19, 2021

Mon

7 Iyar 5781

OC 66:9 - 67:1

Apr 20, 2021

Tue

8 Iyar 5781

OC 68:1 - 69:2

Apr 21, 2021

Wed

9 Iyar 5781

OC 70:1-3

Apr 22, 2021

Thu

10 Iyar 5781

OC 70:4 - 71:1

Apr 23, 2021

Fri

11 Iyar 5781

OC 71:2-4

Apr 24, 2021

Shab

12 Iyar 5781

OC 71:5-7

Apr 25, 2021

Sun

13 Iyar 5781

OC 72:1-3

Apr 26, 2021

Mon

14 Iyar 5781

OC 72:4 - 73:1

Apr 27, 2021

Tue

15 Iyar 5781

OC 73:2-4

Apr 28, 2021

Wed

16 Iyar 5781

OC 74:1-3

Apr 29, 2021

Thu

17 Iyar 5781

OC 74:4-6

Apr 30, 2021

Fri

18 Iyar 5781

OC 75:1-3

May 1, 2021

Shab

19 Iyar 5781

OC 75:4-6

May 2, 2021

Sun

20 Iyar 5781

OC 76:1-3

May 3, 2021

Mon

21 Iyar 5781

OC 76:4-6

May 4, 2021

Tue

22 Iyar 5781

OC 76:7 - 77:1

May 5, 2021

Wed

23 Iyar 5781

OC 77:2 - 79:1

May 6, 2021

Thu

24 Iyar 5781

OC 79:2-4

May 7, 2021

Fri

25 Iyar 5781

OC 79:5-7

May 8, 2021

Shab

26 Iyar 5781

OC 79:8 - 80:1

May 9, 2021

Sun

27 Iyar 5781

OC 81:1 - 82:1

May 10, 2021

Mon

28 Iyar 5781

OC 82:2 - 83:2

May 11, 2021

Tue

29 Iyar 5781

OC 83:3-5

May 12, 2021

Wed

1 Sivan 5781

OC 84:1 - 85:2

May 13, 2021

Thu

2 Sivan 5781

OC 86:1 - 87:2

May 14, 2021

Fri

3 Sivan 5781

OC 87:3 - 89:1

May 15, 2021

Shab

4 Sivan 5781

OC 89:2-4

May 16, 2021

Sun

5 Sivan 5781

OC 89:5-7

May 17, 2021

Mon

6 Sivan 5781

OC 89:8 - 90:2

May 18, 2021

Tue

7 Sivan 5781

OC 90:3-5

May 19, 2021

Wed

8 Sivan 5781

OC 90:6-8

May 20, 2021

Thu

9 Sivan 5781

OC 90:9-11

May 21, 2021

Fri

10 Sivan 5781

OC 90:12-14

May 22, 2021

Shab

11 Sivan 5781

OC 90:15-17

May 23, 2021

Sun

12 Sivan 5781

OC 90:18-20

May 24, 2021

Mon

13 Sivan 5781

OC 90:21-23

May 25, 2021

Tue

14 Sivan 5781

OC 90:24-26

May 26, 2021

Wed

15 Sivan 5781

OC 90:27 - 91:2

May 27, 2021

Thu

16 Sivan 5781

OC 91:3-5

May 28, 2021

Fri

17 Sivan 5781

OC 91:6 - 92:2

May 29, 2021

Shab

18 Sivan 5781

OC 92:3-5

May 30, 2021

Sun

19 Sivan 5781

OC 92:6-8

May 31, 2021

Mon

20 Sivan 5781

OC 92:9 - 93:1

Jun 1, 2021

Tue

21 Sivan 5781

OC 93:2-4

Jun 2, 2021

Wed

22 Sivan 5781

OC 94:1-3

Jun 3, 2021

Thu

23 Sivan 5781

OC 94:4-6

Jun 4, 2021

Fri

24 Sivan 5781

OC 94:7-9

Jun 5, 2021

Shab

25 Sivan 5781

OC 95:1-3

Jun 6, 2021

Sun

26 Sivan 5781

OC 95:4 - 96:2

Jun 7, 2021

Mon

27 Sivan 5781

OC 97:1-3

Jun 8, 2021

Tue

28 Sivan 5781

OC 97:4 - 98:1

Jun 9, 2021

Wed

29 Sivan 5781

OC 98:2-4

Jun 10, 2021

Thu

30 Sivan 5781

OC 98:5 - 99:2

Jun 11, 2021

Fri

1 Tamuz 5781

OC 99:3 - 101:1

Jun 12, 2021

Shab

2 Tamuz 5781

OC 101:2-4

Jun 13, 2021

Sun

3 Tamuz 5781

OC 102:1-3

Jun 14, 2021

Mon

4 Tamuz 5781

OC 102:4 - 103:1

Jun 15, 2021

Tue

5 Tamuz 5781

OC 103:2 - 104:1

Jun 16, 2021

Wed

6 Tamuz 5781

OC 104:2-4

Jun 17, 2021

Thu

7 Tamuz 5781

OC 104:5-7

Jun 18, 2021

Fri

8 Tamuz 5781

OC 104:8 - 106:1

Jun 19, 2021

Shab

9 Tamuz 5781

OC 106:2 - 107:2

Jun 20, 2021

Sun

10 Tamuz 5781

OC 107:3 - 108:1

Jun 21, 2021

Mon

11 Tamuz 5781

OC 108:2-4

Jun 22, 2021

Tue

12 Tamuz 5781

OC 108:5-7

Jun 23, 2021

Wed

13 Tamuz 5781

OC 108:8-10

Jun 24, 2021

Thu

14 Tamuz 5781

OC 108:11 - 109:1

Jun 25, 2021

Fri

15 Tamuz 5781

OC 109:2 - 110:1

Jun 26, 2021

Shab

16 Tamuz 5781

OC 110:2-4

Jun 27, 2021

Sun

17 Tamuz 5781

OC 110:5-7

Jun 28, 2021

Mon

18 Tamuz 5781

OC 110:8 - 111:2

Jun 29, 2021

Tue

19 Tamuz 5781

OC 111:3 - 112:2

Jun 30, 2021

Wed

20 Tamuz 5781

OC 113:1-3

Jul 1, 2021

Thu

21 Tamuz 5781

OC 113:4-6

Jul 2, 2021

Fri

22 Tamuz 5781

OC 113:7-9

Jul 3, 2021

Shab

23 Tamuz 5781

OC 114:1-3

Jul 4, 2021

Sun

24 Tamuz 5781

OC 114:4-6

Jul 5, 2021

Mon

25 Tamuz 5781

OC 114:7-9

Jul 6, 2021

Tue

26 Tamuz 5781

OC 115:1 - 117:1

Jul 7, 2021

Wed

27 Tamuz 5781

OC 117:2-4

Jul 8, 2021

Thu

28 Tamuz 5781

OC 117:5 - 119:1

Jul 9, 2021

Fri

29 Tamuz 5781

OC 119:2-4

Jul 10, 2021

Shab

1 Av 5781

OC 120:1 - 121:2

Jul 11, 2021

Sun

2 Av 5781

OC 121:3 - 122:2

Jul 12, 2021

Mon

3 Av 5781

OC 122:3 - 123:2

Jul 13, 2021

Tue

4 Av 5781

OC 123:3-5

Jul 14, 2021

Wed

5 Av 5781

OC 123:6 - 124:2

Jul 15, 2021

Thu

6 Av 5781

OC 124:3-5

Jul 16, 2021

Fri

7 Av 5781

OC 124:6-8

Jul 17, 2021

Shab

8 Av 5781

OC 124:9-11

Jul 18, 2021

Sun

9 Av 5781

OC 124:12 - 125:2

Jul 19, 2021

Mon

10 Av 5781

OC 126:1-3

Jul 20, 2021

Tue

11 Av 5781

OC 126:4 - 127:2

Jul 21, 2021

Wed

12 Av 5781

OC 128:1-3

Jul 22, 2021

Thu

13 Av 5781

OC 128:4-6

Jul 23, 2021

Fri

14 Av 5781

OC 128:7-9

Jul 24, 2021

Shab

15 Av 5781

OC 128:10-12

Jul 25, 2021

Sun

16 Av 5781

OC 128:13-15

Jul 26, 2021

Mon

17 Av 5781

OC 128:16-18

Jul 27, 2021

Tue

18 Av 5781

OC 128:19-21

Jul 28, 2021

Wed

19 Av 5781

OC 128:22-24

Jul 29, 2021

Thu

20 Av 5781

OC 128:25-27

Jul 30, 2021

Fri

21 Av 5781

OC 128:28-30

Jul 31, 2021

Shab

22 Av 5781

OC 128:31-33

Aug 1, 2021

Sun

23 Av 5781

OC 128:34-36

Aug 2, 2021

Mon

24 Av 5781

OC 128:37-39

Aug 3, 2021

Tue

25 Av 5781

OC 128:40-42

Aug 4, 2021

Wed

26 Av 5781

OC 128:43-45

Aug 5, 2021

Thu

27 Av 5781

OC 129:1 - 130:1

Aug 6, 2021

Fri

28 Av 5781

OC 131:1-3

Aug 7, 2021

Shab

29 Av 5781

OC 131:4-6

Aug 8, 2021

Sun

30 Av 5781

OC 131:7 - 132:1

Aug 9, 2021

Mon

1 Elul 5781

OC 132:2 - 134:1

Aug 10, 2021

Tue

2 Elul 5781

OC 134:2 - 135:2

Aug 11, 2021

Wed

3 Elul 5781

OC 135:3-5

Aug 12, 2021

Thu

4 Elul 5781

OC 135:6-8

Aug 13, 2021

Fri

5 Elul 5781

OC 135:9-11

Aug 14, 2021

Shab

6 Elul 5781

OC 135:12-14

Aug 15, 2021

Sun

7 Elul 5781

OC 136:1 - 137:2

Aug 16, 2021

Mon

8 Elul 5781

OC 137:3-5

Aug 17, 2021

Tue

9 Elul 5781

OC 137:6 - 139:1

Aug 18, 2021

Wed

10 Elul 5781

OC 139:2-4

Aug 19, 2021

Thu

11 Elul 5781

OC 139:5-7

Aug 20, 2021

Fri

12 Elul 5781

OC 139:8-10

Aug 21, 2021

Shab

13 Elul 5781

OC 139:11 - 140:2

Aug 22, 2021

Sun

14 Elul 5781

OC 140:3 - 141:2

Aug 23, 2021

Mon

15 Elul 5781

OC 141:3-5

Aug 24, 2021

Tue

16 Elul 5781

OC 141:6-8

Aug 25, 2021

Wed

17 Elul 5781

OC 142:1 - 143:1

Aug 26, 2021

Thu

18 Elul 5781

OC 143:2-4

Aug 27, 2021

Fri

19 Elul 5781

OC 143:5 - 144:2

Aug 28, 2021

Shab

20 Elul 5781

OC 144:3 - 145:1

Aug 29, 2021

Sun

21 Elul 5781

OC 145:2 - 146:1

Aug 30, 2021

Mon

22 Elul 5781

OC 146:2-4

Aug 31, 2021

Tue

23 Elul 5781

OC 147:1-3

Sep 1, 2021

Wed

24 Elul 5781

OC 147:4-6

Sep 2, 2021

Thu

25 Elul 5781

OC 147:7 - 148:1

Sep 3, 2021

Fri

26 Elul 5781

OC 149:1 - 150:2

Sep 4, 2021

Shab

27 Elul 5781

OC 150:3-5

Sep 5, 2021

Sun

28 Elul 5781

OC 151:1-3

Sep 6, 2021

Mon

29 Elul 5781

OC 151:4-6

Sep 7, 2021

Tue

1 Tishrei 5782

OC 151:7-9

Sep 8, 2021

Wed

2 Tishrei 5782

OC 151:10-12

Sep 9, 2021

Thu

3 Tishrei 5782

OC 152:1 - 153:2

Sep 10, 2021

Fri

4 Tishrei 5782

OC 153:3-5

Sep 11, 2021

Shab

5 Tishrei 5782

OC 153:6-8

Sep 12, 2021

Sun

6 Tishrei 5782

OC 153:9-11

Sep 13, 2021

Mon

7 Tishrei 5782

OC 153:12-14

Sep 14, 2021

Tue

8 Tishrei 5782

OC 153:15-17

Sep 15, 2021

Wed

9 Tishrei 5782

OC 153:18-20

Sep 16, 2021

Thu

10 Tishrei 5782

OC 153:21 - 154:1

Sep 17, 2021

Fri

11 Tishrei 5782

OC 154:2-4

Sep 18, 2021

Shab

12 Tishrei 5782

OC 154:5-7

Sep 19, 2021

Sun

13 Tishrei 5782

OC 154:8-10

Sep 20, 2021

Mon

14 Tishrei 5782

OC 154:11-13

Sep 21, 2021

Tue

15 Tishrei 5782

OC 154:14 - 155:1

Sep 22, 2021

Wed

16 Tishrei 5782

OC 155:2 - 157:1

Sep 23, 2021

Thu

17 Tishrei 5782

OC 158:1-3

Sep 24, 2021

Fri

18 Tishrei 5782

OC 158:4-6

Sep 25, 2021

Shab

19 Tishrei 5782

OC 158:7-9

Sep 26, 2021

Sun

20 Tishrei 5782

OC 158:10-12

Sep 27, 2021

Mon

21 Tishrei 5782

OC 158:13 - 159:2

Sep 28, 2021

Tue

22 Tishrei 5782

OC 159:3-5

Sep 29, 2021

Wed

23 Tishrei 5782

OC 159:6-8

Sep 30, 2021

Thu

24 Tishrei 5782

OC 159:9-11

Oct 1, 2021

Fri

25 Tishrei 5782

OC 159:12-14

Oct 2, 2021

Shab

26 Tishrei 5782

OC 159:15-17

Oct 3, 2021

Sun

27 Tishrei 5782

OC 159:18-20

Oct 4, 2021

Mon

28 Tishrei 5782

OC 160:1-3

Oct 5, 2021

Tue

29 Tishrei 5782

OC 160:4-6

Oct 6, 2021

Wed

30 Tishrei 5782

OC 160:7-9

Oct 7, 2021

Thu

1 Cheshvan 5782

OC 160:10-12

Oct 8, 2021

Fri

2 Cheshvan 5782

OC 160:13-15

Oct 9, 2021

Shab

3 Cheshvan 5782

OC 161:1-3

Oct 10, 2021

Sun

4 Cheshvan 5782

OC 161:4 - 162:2

Oct 11, 2021

Mon

5 Cheshvan 5782

OC 162:3-5

Oct 12, 2021

Tue

6 Cheshvan 5782

OC 162:6-8

Oct 13, 2021

Wed

7 Cheshvan 5782

OC 162:9 - 163:1

Oct 14, 2021

Thu

8 Cheshvan 5782

OC 163:2 - 164:2

Oct 15, 2021

Fri

9 Cheshvan 5782

OC 165:1 - 166:1

Oct 16, 2021

Shab

10 Cheshvan 5782

OC 167:1-3

Oct 17, 2021

Sun

11 Cheshvan 5782

OC 167:4-6

Oct 18, 2021

Mon

12 Cheshvan 5782

OC 167:7-9

Oct 19, 2021

Tue

13 Cheshvan 5782

OC 167:10-12

Oct 20, 2021

Wed

14 Cheshvan 5782

OC 167:13-15

Oct 21, 2021

Thu

15 Cheshvan 5782

OC 167:16-18

Oct 22, 2021

Fri

16 Cheshvan 5782

OC 167:19 - 168:1

Oct 23, 2021

Shab

17 Cheshvan 5782

OC 168:2-4

Oct 24, 2021

Sun

18 Cheshvan 5782

OC 168:5-7

Oct 25, 2021

Mon

19 Cheshvan 5782

OC 168:8-10

Oct 26, 2021

Tue

20 Cheshvan 5782

OC 168:11-13

Oct 27, 2021

Wed

21 Cheshvan 5782

OC 168:14-16

Oct 28, 2021

Thu

22 Cheshvan 5782

OC 168:17 - 169:2

Oct 29, 2021

Fri

23 Cheshvan 5782

OC 169:3 - 170:2

Oct 30, 2021

Shab

24 Cheshvan 5782

OC 170:3-5

Oct 31, 2021

Sun

25 Cheshvan 5782

OC 170:6-8

Nov 1, 2021

Mon

26 Cheshvan 5782

OC 170:9-11

Nov 2, 2021

Tue

27 Cheshvan 5782

OC 170:12-14

Nov 3, 2021

Wed

28 Cheshvan 5782

OC 170:15-17

Nov 4, 2021

Thu

29 Cheshvan 5782

OC 170:18-20

Nov 5, 2021

Fri

1 Kislev 5782

OC 170:21 - 171:1

Nov 6, 2021

Shab

2 Kislev 5782

OC 171:2-4

Nov 7, 2021

Sun

3 Kislev 5782

OC 171:5 - 172:2

Nov 8, 2021

Mon

4 Kislev 5782

OC 173:1-3

Nov 9, 2021

Tue

5 Kislev 5782

OC 174:1-3

Nov 10, 2021

Wed

6 Kislev 5782

OC 174:4-6

Nov 11, 2021

Thu

7 Kislev 5782

OC 174:7 - 175:1

Nov 12, 2021

Fri

8 Kislev 5782

OC 175:2-4

Nov 13, 2021

Shab

9 Kislev 5782

OC 175:5 - 176:1

Nov 14, 2021

Sun

10 Kislev 5782

OC 177:1-3

Nov 15, 2021

Mon

11 Kislev 5782

OC 177:4 - 178:1

Nov 16, 2021

Tue

12 Kislev 5782

OC 178:2-4

Nov 17, 2021

Wed

13 Kislev 5782

OC 178:5-7

Nov 18, 2021

Thu

14 Kislev 5782

OC 179:1-3

Nov 19, 2021

Fri

15 Kislev 5782

OC 179:4-6

Nov 20, 2021

Shab

16 Kislev 5782

OC 180:1-3

Nov 21, 2021

Sun

17 Kislev 5782

OC 180:4 - 181:1

Nov 22, 2021

Mon

18 Kislev 5782

OC 181:2-4

Nov 23, 2021

Tue

19 Kislev 5782

OC 181:5-7

Nov 24, 2021

Wed

20 Kislev 5782

OC 181:8-10

Nov 25, 2021

Thu

21 Kislev 5782

OC 182:1-3

Nov 26, 2021

Fri

22 Kislev 5782

OC 182:4-6

Nov 27, 2021

Shab

23 Kislev 5782

OC 182:7 - 183:2

Nov 28, 2021

Sun

24 Kislev 5782

OC 183:3-5

Nov 29, 2021

Mon

25 Kislev 5782

OC 183:6-8

Nov 30, 2021

Tue

26 Kislev 5782

OC 183:9-11

Dec 1, 2021

Wed

27 Kislev 5782

OC 183:12 - 184:2

Dec 2, 2021

Thu

28 Kislev 5782

OC 184:3-5

Dec 3, 2021

Fri

29 Kislev 5782

OC 184:6 - 185:2

Dec 4, 2021

Shab

30 Kislev 5782

OC 185:3-5

Dec 5, 2021

Sun

1 Teves 5782

OC 186:1 - 187:1

Dec 6, 2021

Mon

2 Teves 5782

OC 187:2-4

Dec 7, 2021

Tue

3 Teves 5782

OC 188:1-3

Dec 8, 2021

Wed

4 Teves 5782

OC 188:4-6

Dec 9, 2021

Thu

5 Teves 5782

OC 188:7-9

Dec 10, 2021

Fri

6 Teves 5782

OC 188:10 - 189:2

Dec 11, 2021

Shab

7 Teves 5782

OC 190:1-3

Dec 12, 2021

Sun

8 Teves 5782

OC 190:4 - 191:1

Dec 13, 2021

Mon

9 Teves 5782

OC 191:2 - 192:1

Dec 14, 2021

Tue

10 Teves 5782

OC 192:2 - 193:2

Dec 15, 2021

Wed

11 Teves 5782

OC 193:3-5

Dec 16, 2021

Thu

12 Teves 5782

OC 193:6 - 194:2

Dec 17, 2021

Fri

13 Teves 5782

OC 194:3 - 195:2

Dec 18, 2021

Shab

14 Teves 5782

OC 195:3 - 196:2

Dec 19, 2021

Sun

15 Teves 5782

OC 196:3 - 197:1

Dec 20, 2021

Mon

16 Teves 5782

OC 197:2-4

Dec 21, 2021

Tue

17 Teves 5782

OC 198:1 - 199:2

Dec 22, 2021

Wed

18 Teves 5782

OC 199:3-5

Dec 23, 2021

Thu

19 Teves 5782

OC 199:6-8

Dec 24, 2021

Fri

20 Teves 5782

OC 199:9-11

Dec 25, 2021

Shab

21 Teves 5782

OC 200:1 - 201:1

Dec 26, 2021

Sun

22 Teves 5782

OC 201:2-4

Dec 27, 2021

Mon

23 Teves 5782

OC 202:1-3

Dec 28, 2021

Tue

24 Teves 5782

OC 202:4-6

Dec 29, 2021

Wed

25 Teves 5782

OC 202:7-9

Dec 30, 2021

Thu

26 Teves 5782

OC 202:10-12

Dec 31, 2021

Fri

27 Teves 5782

OC 202:13-15

Jan 1, 2022

Shab

28 Teves 5782

OC 202:16-18

Jan 2, 2022

Sun

29 Teves 5782

OC 203:1-3

Jan 3, 2022

Mon

1 Shevat 5782

OC 203:4-6

Jan 4, 2022

Tue

2 Shevat 5782

OC 203:7 - 204:1

Jan 5, 2022

Wed

3 Shevat 5782

OC 204:2-4

Jan 6, 2022

Thu

4 Shevat 5782

OC 204:5-7

Jan 7, 2022

Fri

5 Shevat 5782

OC 204:8-10

Jan 8, 2022

Shab

6 Shevat 5782

OC 204:11-13

Jan 9, 2022

Sun

7 Shevat 5782

OC 205:1-3

Jan 10, 2022

Mon

8 Shevat 5782

OC 205:4 - 206:1

Jan 11, 2022

Tue

9 Shevat 5782

OC 206:2-4

Jan 12, 2022

Wed

10 Shevat 5782

OC 206:5 - 207:1

Jan 13, 2022

Thu

11 Shevat 5782

OC 208:1-3

Jan 14, 2022

Fri

12 Shevat 5782

OC 208:4-6

Jan 15, 2022

Shab

13 Shevat 5782

OC 208:7-9

Jan 16, 2022

Sun

14 Shevat 5782

OC 208:10-12

Jan 17, 2022

Mon

15 Shevat 5782

OC 208:13-15

Jan 18, 2022

Tue

16 Shevat 5782

OC 208:16-18

Jan 19, 2022

Wed

17 Shevat 5782

OC 209:1-3

Jan 20, 2022

Thu

18 Shevat 5782

OC 210:1 - 211:1

Jan 21, 2022

Fri

19 Shevat 5782

OC 211:2-4

Jan 22, 2022

Shab

20 Shevat 5782

OC 211:5 - 212:1

Jan 23, 2022

Sun

21 Shevat 5782

OC 212:2 - 213:2

Jan 24, 2022

Mon

22 Shevat 5782

OC 213:3 - 215:1

Jan 25, 2022

Tue

23 Shevat 5782

OC 215:2-4

Jan 26, 2022

Wed

24 Shevat 5782

OC 216:1-3

Jan 27, 2022

Thu

25 Shevat 5782

OC 216:4-6

Jan 28, 2022

Fri

26 Shevat 5782

OC 216:7-9

Jan 29, 2022

Shab

27 Shevat 5782

OC 216:10-12

Jan 30, 2022

Sun

28 Shevat 5782

OC 216:13 - 217:1

Jan 31, 2022

Mon

29 Shevat 5782

OC 217:2-4

Feb 1, 2022

Tue

30 Shevat 5782

OC 217:5-7

Feb 2, 2022

Wed

1 AdarI 5782

OC 217:8 - 218:2

Feb 3, 2022

Thu

2 AdarI 5782

OC 218:3-5

Feb 4, 2022

Fri

3 AdarI 5782

OC 218:6-8

Feb 5, 2022

Shab

4 AdarI 5782

OC 218:9 - 219:2

Feb 6, 2022

Sun

5 AdarI 5782

OC 219:3-5

Feb 7, 2022

Mon

6 AdarI 5782

OC 219:6-8

Feb 8, 2022

Tue

7 AdarI 5782

OC 219:9 - 220:2

Feb 9, 2022

Wed

8 AdarI 5782

OC 221:1 - 222:1

Feb 10, 2022

Thu

9 AdarI 5782

OC 222:2-4

Feb 11, 2022

Fri

10 AdarI 5782

OC 223:1-3

Feb 12, 2022

Shab

11 AdarI 5782

OC 223:4-6

Feb 13, 2022

Sun

12 AdarI 5782

OC 224:1-3

Feb 14, 2022

Mon

13 AdarI 5782

OC 224:4-6

Feb 15, 2022

Tue

14 AdarI 5782

OC 224:7-9

Feb 16, 2022

Wed

15 AdarI 5782

OC 224:10-12

Feb 17, 2022

Thu

16 AdarI 5782

OC 224:13 - 225:2

Feb 18, 2022

Fri

17 AdarI 5782

OC 225:3-5

Feb 19, 2022

Shab

18 AdarI 5782

OC 225:6-8

Feb 20, 2022

Sun

19 AdarI 5782

OC 225:9 - 226:1

Feb 21, 2022

Mon

20 AdarI 5782

OC 227:1-3

Feb 22, 2022

Tue

21 AdarI 5782

OC 228:1-3

Feb 23, 2022

Wed

22 AdarI 5782

OC 229:1 - 230:1

Feb 24, 2022

Thu

23 AdarI 5782

OC 230:2-4

Feb 25, 2022

Fri

24 AdarI 5782

OC 230:5 - 232:1

Feb 26, 2022

Shab

25 AdarI 5782

OC 232:2 - 233:1

Feb 27, 2022

Sun

26 AdarI 5782

OC 233:2 - 234:2

Feb 28, 2022

Mon

27 AdarI 5782

OC 235:1-3

Mar 1, 2022

Tue

28 AdarI 5782

OC 235:4 - 236:2

Mar 2, 2022

Wed

29 AdarI 5782

OC 236:3 - 237:1

Mar 3, 2022

Thu

30 AdarI 5782

OC 238:1 - 239:1

Mar 4, 2022

Fri

1 AdarII 5782

OC 239:2 - 240:2

Mar 5, 2022

Shab

2 AdarII 5782

OC 240:3-5

Mar 6, 2022

Sun

3 AdarII 5782

OC 240:6-8

Mar 7, 2022

Mon

4 AdarII 5782

OC 240:9-11

Mar 8, 2022

Tue

5 AdarII 5782

OC 240:12-14

Mar 9, 2022

Wed

6 AdarII 5782

OC 240:15-17

Mar 10, 2022

Thu

7 AdarII 5782

OC 241:1 - 243:1

Mar 11, 2022

Fri

8 AdarII 5782

OC 243:2 - 244:2

Mar 12, 2022

Shab

9 AdarII 5782

OC 244:3-5

Mar 13, 2022

Sun

10 AdarII 5782

OC 244:6 - 245:2

Mar 14, 2022

Mon

11 AdarII 5782

OC 245:3-5

Mar 15, 2022

Tue

12 AdarII 5782

OC 245:6 - 246:2

Mar 16, 2022

Wed

13 AdarII 5782

OC 246:3-5

Mar 17, 2022

Thu

14 AdarII 5782

OC 247:1-3

Mar 18, 2022

Fri

15 AdarII 5782

OC 247:4-6

Mar 19, 2022

Shab

16 AdarII 5782

OC 248:1-3

Mar 20, 2022

Sun

17 AdarII 5782

OC 248:4 - 249:2

Mar 21, 2022

Mon

18 AdarII 5782

OC 249:3 - 250:1

Mar 22, 2022

Tue

19 AdarII 5782

OC 250:2 - 251:2

Mar 23, 2022

Wed

20 AdarII 5782

OC 252:1-3

Mar 24, 2022

Thu

21 AdarII 5782

OC 252:4-6

Mar 25, 2022

Fri

22 AdarII 5782

OC 252:7 - 253:2

Mar 26, 2022

Shab

23 AdarII 5782

OC 253:3-5

Mar 27, 2022

Sun

24 AdarII 5782

OC 254:1-3

Mar 28, 2022

Mon

25 AdarII 5782

OC 254:4-6

Mar 29, 2022

Tue

26 AdarII 5782

OC 254:7-9

Mar 30, 2022

Wed

27 AdarII 5782

OC 255:1-3

Mar 31, 2022

Thu

28 AdarII 5782

OC 256:1 - 257:2

Apr 1, 2022

Fri

29 AdarII 5782

OC 257:3-5

Apr 2, 2022

Shab

1 Nisan 5782

OC 257:6-8

Apr 3, 2022

Sun

2 Nisan 5782

OC 258:1 - 259:2

Apr 4, 2022

Mon

3 Nisan 5782

OC 259:3-5

Apr 5, 2022

Tue

4 Nisan 5782

OC 259:6 - 260:1

Apr 6, 2022

Wed

5 Nisan 5782

OC 260:2 - 261:2

Apr 7, 2022

Thu

6 Nisan 5782

OC 261:3 - 262:1

Apr 8, 2022

Fri

7 Nisan 5782

OC 262:2 - 263:1

Apr 9, 2022

Shab

8 Nisan 5782

OC 263:2-4

Apr 10, 2022

Sun

9 Nisan 5782

OC 263:5-7

Apr 11, 2022

Mon

10 Nisan 5782

OC 263:8-10

Apr 12, 2022

Tue

11 Nisan 5782

OC 263:11-13

Apr 13, 2022

Wed

12 Nisan 5782

OC 263:14-16

Apr 14, 2022

Thu

13 Nisan 5782

OC 263:17 - 264:2

Apr 15, 2022

Fri

14 Nisan 5782

OC 264:3-5

Apr 16, 2022

Shab

15 Nisan 5782

OC 264:6-8

Apr 17, 2022

Sun

16 Nisan 5782

OC 264:9 - 265:1

Apr 18, 2022

Mon

17 Nisan 5782

OC 265:2-4

Apr 19, 2022

Tue

18 Nisan 5782

OC 266:1-3

Apr 20, 2022

Wed

19 Nisan 5782

OC 266:4-6

Apr 21, 2022

Thu

20 Nisan 5782

OC 266:7-9

Apr 22, 2022

Fri

21 Nisan 5782

OC 266:10-12

Apr 23, 2022

Shab

22 Nisan 5782

OC 266:13 - 267:2

Apr 24, 2022

Sun

23 Nisan 5782

OC 267:3 - 268:2

Apr 25, 2022

Mon

24 Nisan 5782

OC 268:3-5

Apr 26, 2022

Tue

25 Nisan 5782

OC 268:6-8

Apr 27, 2022

Wed

26 Nisan 5782

OC 268:9-11

Apr 28, 2022

Thu

27 Nisan 5782

OC 268:12 - 269:1

Apr 29, 2022

Fri

28 Nisan 5782

OC 270:1 - 271:1

Apr 30, 2022

Shab

29 Nisan 5782

OC 271:2-4

May 1, 2022

Sun

30 Nisan 5782

OC 271:5-7

May 2, 2022

Mon

1 Iyar 5782

OC 271:8-10

May 3, 2022

Tue

2 Iyar 5782

OC 271:11-13

May 4, 2022

Wed

3 Iyar 5782

OC 271:14-16

May 5, 2022

Thu

4 Iyar 5782

OC 271:17 - 272:2

May 6, 2022

Fri

5 Iyar 5782

OC 272:3-5

May 7, 2022

Shab

6 Iyar 5782

OC 272:6-8

May 8, 2022

Sun

7 Iyar 5782

OC 272:9 - 273:1

May 9, 2022

Mon

8 Iyar 5782

OC 273:2-4

May 10, 2022

Tue

9 Iyar 5782

OC 273:5-7

May 11, 2022

Wed

10 Iyar 5782

OC 274:1-3

May 12, 2022

Thu

11 Iyar 5782

OC 274:4 - 275:2

May 13, 2022

Fri

12 Iyar 5782

OC 275:3-5

May 14, 2022

Shab

13 Iyar 5782

OC 275:6-8

May 15, 2022

Sun

14 Iyar 5782

OC 275:9-11

May 16, 2022

Mon

15 Iyar 5782

OC 275:12 - 276:2

May 17, 2022

Tue

16 Iyar 5782

OC 276:3-5

May 18, 2022

Wed

17 Iyar 5782

OC 277:1-3

May 19, 2022

Thu

18 Iyar 5782

OC 277:4 - 278:1

May 20, 2022

Fri

19 Iyar 5782

OC 279:1-3

May 21, 2022

Shab

20 Iyar 5782

OC 279:4-6

May 22, 2022

Sun

21 Iyar 5782

OC 279:7 - 280:2

May 23, 2022

Mon

22 Iyar 5782

OC 281:1 - 282:2

May 24, 2022

Tue

23 Iyar 5782

OC 282:3-5

May 25, 2022

Wed

24 Iyar 5782

OC 282:6 - 283:1

May 26, 2022

Thu

25 Iyar 5782

OC 284:1-3

May 27, 2022

Fri

26 Iyar 5782

OC 284:4-6

May 28, 2022

Shab

27 Iyar 5782

OC 284:7 - 285:2

May 29, 2022

Sun

28 Iyar 5782

OC 285:3-5

May 30, 2022

Mon

29 Iyar 5782

OC 285:6 - 286:1

May 31, 2022

Tue

1 Sivan 5782

OC 286:2-4

Jun 1, 2022

Wed

2 Sivan 5782

OC 286:5 - 288:1

Jun 2, 2022

Thu

3 Sivan 5782

OC 288:2-4

Jun 3, 2022

Fri

4 Sivan 5782

OC 288:5-7

Jun 4, 2022

Shab

5 Sivan 5782

OC 288:8-10

Jun 5, 2022

Sun

6 Sivan 5782

OC 289:1 - 290:1

Jun 6, 2022

Mon

7 Sivan 5782

OC 290:2 - 291:2

Jun 7, 2022

Tue

8 Sivan 5782

OC 291:3-5

Jun 8, 2022

Wed

9 Sivan 5782

OC 291:6 - 292:2

Jun 9, 2022

Thu

10 Sivan 5782

OC 293:1-3

Jun 10, 2022

Fri

11 Sivan 5782

OC 294:1-3

Jun 11, 2022

Shab

12 Sivan 5782

OC 294:4 - 295:1

Jun 12, 2022

Sun

13 Sivan 5782

OC 296:1-3

Jun 13, 2022

Mon

14 Sivan 5782

OC 296:4-6

Jun 14, 2022

Tue

15 Sivan 5782

OC 296:7 - 297:1

Jun 15, 2022

Wed

16 Sivan 5782

OC 297:2-4

Jun 16, 2022

Thu

17 Sivan 5782

OC 297:5 - 298:2

Jun 17, 2022

Fri

18 Sivan 5782

OC 298:3-5

Jun 18, 2022

Shab

19 Sivan 5782

OC 298:6-8

Jun 19, 2022

Sun

20 Sivan 5782

OC 298:9-11

Jun 20, 2022

Mon

21 Sivan 5782

OC 298:12-14

Jun 21, 2022

Tue

22 Sivan 5782

OC 298:15 - 299:2

Jun 22, 2022

Wed

23 Sivan 5782

OC 299:3-5

Jun 23, 2022

Thu

24 Sivan 5782

OC 299:6-8

Jun 24, 2022

Fri

25 Sivan 5782

OC 299:9 - 300:1

Jun 25, 2022

Shab

26 Sivan 5782

OC 301:1-3

Jun 26, 2022

Sun

27 Sivan 5782

OC 301:4-6

Jun 27, 2022

Mon

28 Sivan 5782

OC 301:7-9

Jun 28, 2022

Tue

29 Sivan 5782

OC 301:10-12

Jun 29, 2022

Wed

30 Sivan 5782

OC 301:13-15

Jun 30, 2022

Thu

1 Tamuz 5782

OC 301:16-18

Jul 1, 2022

Fri

2 Tamuz 5782

OC 301:19-21

Jul 2, 2022

Shab

3 Tamuz 5782

OC 301:22-24

Jul 3, 2022

Sun

4 Tamuz 5782

OC 301:25-27

Jul 4, 2022

Mon

5 Tamuz 5782

OC 301:28-30

Jul 5, 2022

Tue

6 Tamuz 5782

OC 301:31-33

Jul 6, 2022

Wed

7 Tamuz 5782

OC 301:34-36

Jul 7, 2022

Thu

8 Tamuz 5782

OC 301:37-39

Jul 8, 2022

Fri

9 Tamuz 5782

OC 301:40-42

Jul 9, 2022

Shab

10 Tamuz 5782

OC 301:43-45

Jul 10, 2022

Sun

11 Tamuz 5782

OC 301:46-48

Jul 11, 2022

Mon

12 Tamuz 5782

OC 301:49-51

Jul 12, 2022

Tue

13 Tamuz 5782

OC 302:1-3

Jul 13, 2022

Wed

14 Tamuz 5782

OC 302:4-6

Jul 14, 2022

Thu

15 Tamuz 5782

OC 302:7-9

Jul 15, 2022

Fri

16 Tamuz 5782

OC 302:10-12

Jul 16, 2022

Shab

17 Tamuz 5782

OC 302:13 - 303:2

Jul 17, 2022

Sun

18 Tamuz 5782

OC 303:3-5

Jul 18, 2022

Mon

19 Tamuz 5782

OC 303:6-8

Jul 19, 2022

Tue

20 Tamuz 5782

OC 303:9-11

Jul 20, 2022

Wed

21 Tamuz 5782

OC 303:12-14

Jul 21, 2022

Thu

22 Tamuz 5782

OC 303:15-17

Jul 22, 2022

Fri

23 Tamuz 5782

OC 303:18-20

Jul 23, 2022

Shab

24 Tamuz 5782

OC 303:21-23

Jul 24, 2022

Sun

25 Tamuz 5782

OC 303:24-26

Jul 25, 2022

Mon

26 Tamuz 5782

OC 303:27 - 304:2

Jul 26, 2022

Tue

27 Tamuz 5782

OC 304:3 - 305:2

Jul 27, 2022

Wed

28 Tamuz 5782

OC 305:3-5

Jul 28, 2022

Thu

29 Tamuz 5782

OC 305:6-8

Jul 29, 2022

Fri

1 Av 5782

OC 305:9-11

Jul 30, 2022

Shab

2 Av 5782

OC 305:12-14

Jul 31, 2022

Sun

3 Av 5782

OC 305:15-17

Aug 1, 2022

Mon

4 Av 5782

OC 305:18-20

Aug 2, 2022

Tue

5 Av 5782

OC 305:21-23

Aug 3, 2022

Wed

6 Av 5782

OC 306:1-3

Aug 4, 2022

Thu

7 Av 5782

OC 306:4-6

Aug 5, 2022

Fri

8 Av 5782

OC 306:7-9

Aug 6, 2022

Shab

9 Av 5782

OC 306:10-12

Aug 7, 2022

Sun

10 Av 5782

OC 306:13 - 307:1

Aug 8, 2022

Mon

11 Av 5782

OC 307:2-4

Aug 9, 2022

Tue

12 Av 5782

OC 307:5-7

Aug 10, 2022

Wed

13 Av 5782

OC 307:8-10

Aug 11, 2022

Thu

14 Av 5782

OC 307:11-13

Aug 12, 2022

Fri

15 Av 5782

OC 307:14-16

Aug 13, 2022

Shab

16 Av 5782

OC 307:17-19

Aug 14, 2022

Sun

17 Av 5782

OC 307:20-22

Aug 15, 2022

Mon

18 Av 5782

OC 308:1-3

Aug 16, 2022

Tue

19 Av 5782

OC 308:4-6

Aug 17, 2022

Wed

20 Av 5782

OC 308:7-9

Aug 18, 2022

Thu

21 Av 5782

OC 308:10-12

Aug 19, 2022

Fri

22 Av 5782

OC 308:13-15

Aug 20, 2022

Shab

23 Av 5782

OC 308:16-18

Aug 21, 2022

Sun

24 Av 5782

OC 308:19-21

Aug 22, 2022

Mon

25 Av 5782

OC 308:22-24

Aug 23, 2022

Tue

26 Av 5782

OC 308:25-27

Aug 24, 2022

Wed

27 Av 5782

OC 308:28-30

Aug 25, 2022

Thu

28 Av 5782

OC 308:31-33

Aug 26, 2022

Fri

29 Av 5782

OC 308:34-36

Aug 27, 2022

Shab

30 Av 5782

OC 308:37-39

Aug 28, 2022

Sun

1 Elul 5782

OC 308:40-42

Aug 29, 2022

Mon

2 Elul 5782

OC 308:43-45

Aug 30, 2022

Tue

3 Elul 5782

OC 308:46-48

Aug 31, 2022

Wed

4 Elul 5782

OC 308:49-51

Sep 1, 2022

Thu

5 Elul 5782

OC 308:52 - 309:2

Sep 2, 2022

Fri

6 Elul 5782

OC 309:3-5

Sep 3, 2022

Shab

7 Elul 5782

OC 310:1-3

Sep 4, 2022

Sun

8 Elul 5782

OC 310:4-6

Sep 5, 2022

Mon

9 Elul 5782

OC 310:7-9

Sep 6, 2022

Tue

10 Elul 5782

OC 311:1-3

Sep 7, 2022

Wed

11 Elul 5782

OC 311:4-6

Sep 8, 2022

Thu

12 Elul 5782

OC 311:7-9

Sep 9, 2022

Fri

13 Elul 5782

OC 312:1-3

Sep 10, 2022

Shab

14 Elul 5782

OC 312:4-6

Sep 11, 2022

Sun

15 Elul 5782

OC 312:7-9

Sep 12, 2022

Mon

16 Elul 5782

OC 312:10 - 313:2

Sep 13, 2022

Tue

17 Elul 5782

OC 313:3-5

Sep 14, 2022

Wed

18 Elul 5782

OC 313:6-8

Sep 15, 2022

Thu

19 Elul 5782

OC 313:9 - 314:1

Sep 16, 2022

Fri

20 Elul 5782

OC 314:2-4

Sep 17, 2022

Shab

21 Elul 5782

OC 314:5-7

Sep 18, 2022

Sun

22 Elul 5782

OC 314:8-10

Sep 19, 2022

Mon

23 Elul 5782

OC 314:11 - 315:1

Sep 20, 2022

Tue

24 Elul 5782

OC 315:2-4

Sep 21, 2022

Wed

25 Elul 5782

OC 315:5-7

Sep 22, 2022

Thu

26 Elul 5782

OC 315:8-10

Sep 23, 2022

Fri

27 Elul 5782

OC 315:11-13

Sep 24, 2022

Shab

28 Elul 5782

OC 316:1-3

Sep 25, 2022

Sun

29 Elul 5782

OC 316:4-6

Sep 26, 2022

Mon

1 Tishrei 5783

OC 316:7-9

Sep 27, 2022

Tue

2 Tishrei 5783

OC 316:10-12

Sep 28, 2022

Wed

3 Tishrei 5783

OC 317:1-3

Sep 29, 2022

Thu

4 Tishrei 5783

OC 317:4-6

Sep 30, 2022

Fri

5 Tishrei 5783

OC 317:7 - 318:2

Oct 1, 2022

Shab

6 Tishrei 5783

OC 318:3-5

Oct 2, 2022

Sun

7 Tishrei 5783

OC 318:6-8

Oct 3, 2022

Mon

8 Tishrei 5783

OC 318:9-11

Oct 4, 2022

Tue

9 Tishrei 5783

OC 318:12-14

Oct 5, 2022

Wed

10 Tishrei 5783

OC 318:15-17

Oct 6, 2022

Thu

11 Tishrei 5783

OC 318:18 - 319:1

Oct 7, 2022

Fri

12 Tishrei 5783

OC 319:2-4

Oct 8, 2022

Shab

13 Tishrei 5783

OC 319:5-7

Oct 9, 2022

Sun

14 Tishrei 5783

OC 319:8-10

Oct 10, 2022

Mon

15 Tishrei 5783

OC 319:11-13

Oct 11, 2022

Tue

16 Tishrei 5783

OC 319:14-16

Oct 12, 2022

Wed

17 Tishrei 5783

OC 319:17 - 320:2

Oct 13, 2022

Thu

18 Tishrei 5783

OC 320:3-5

Oct 14, 2022

Fri

19 Tishrei 5783

OC 320:6-8

Oct 15, 2022

Shab

20 Tishrei 5783

OC 320:9-11

Oct 16, 2022

Sun

21 Tishrei 5783

OC 320:12-14

Oct 17, 2022

Mon

22 Tishrei 5783

OC 320:15-17

Oct 18, 2022

Tue

23 Tishrei 5783

OC 320:18-20

Oct 19, 2022

Wed

24 Tishrei 5783

OC 321:1-3

Oct 20, 2022

Thu

25 Tishrei 5783

OC 321:4-6

Oct 21, 2022

Fri

26 Tishrei 5783

OC 321:7-9

Oct 22, 2022

Shab

27 Tishrei 5783

OC 321:10-12

Oct 23, 2022

Sun

28 Tishrei 5783

OC 321:13-15

Oct 24, 2022

Mon

29 Tishrei 5783

OC 321:16-18

Oct 25, 2022

Tue

30 Tishrei 5783

OC 321:19 - 322:2

Oct 26, 2022

Wed

1 Cheshvan 5783

OC 322:3-5

Oct 27, 2022

Thu

2 Cheshvan 5783

OC 322:6 - 323:2

Oct 28, 2022

Fri

3 Cheshvan 5783

OC 323:3-5

Oct 29, 2022

Shab

4 Cheshvan 5783

OC 323:6-8

Oct 30, 2022

Sun

5 Cheshvan 5783

OC 323:9 - 324:1

Oct 31, 2022

Mon

6 Cheshvan 5783

OC 324:2-4

Nov 1, 2022

Tue

7 Cheshvan 5783

OC 324:5-7

Nov 2, 2022

Wed

8 Cheshvan 5783

OC 324:8-10

Nov 3, 2022

Thu

9 Cheshvan 5783

OC 324:11-13

Nov 4, 2022

Fri

10 Cheshvan 5783

OC 324:14 - 325:1

Nov 5, 2022

Shab

11 Cheshvan 5783

OC 325:2-4

Nov 6, 2022

Sun

12 Cheshvan 5783

OC 325:5-7

Nov 7, 2022

Mon

13 Cheshvan 5783

OC 325:8-10

Nov 8, 2022

Tue

14 Cheshvan 5783

OC 325:11-13

Nov 9, 2022

Wed

15 Cheshvan 5783

OC 325:14-16

Nov 10, 2022

Thu

16 Cheshvan 5783

OC 326:1-3

Nov 11, 2022

Fri

17 Cheshvan 5783

OC 326:4-6

Nov 12, 2022

Shab

18 Cheshvan 5783

OC 326:7-9

Nov 13, 2022

Sun

19 Cheshvan 5783

OC 326:10-12

Nov 14, 2022

Mon

20 Cheshvan 5783

OC 326:13 - 327:2

Nov 15, 2022

Tue

21 Cheshvan 5783

OC 327:3 - 328:1

Nov 16, 2022

Wed

22 Cheshvan 5783

OC 328:2-4

Nov 17, 2022

Thu

23 Cheshvan 5783

OC 328:5-7

Nov 18, 2022

Fri

24 Cheshvan 5783

OC 328:8-10

Nov 19, 2022

Shab

25 Cheshvan 5783

OC 328:11-13

Nov 20, 2022

Sun

26 Cheshvan 5783

OC 328:14-16

Nov 21, 2022

Mon

27 Cheshvan 5783

OC 328:17-19

Nov 22, 2022

Tue

28 Cheshvan 5783

OC 328:20-22

Nov 23, 2022

Wed

29 Cheshvan 5783

OC 328:23-25

Nov 24, 2022

Thu

30 Cheshvan 5783

OC 328:26-28

Nov 25, 2022

Fri

1 Kislev 5783

OC 328:29-31

Nov 26, 2022

Shab

2 Kislev 5783

OC 328:32-34

Nov 27, 2022

Sun

3 Kislev 5783

OC 328:35-37

Nov 28, 2022

Mon

4 Kislev 5783

OC 328:38-40

Nov 29, 2022

Tue

5 Kislev 5783

OC 328:41-43

Nov 30, 2022

Wed

6 Kislev 5783

OC 328:44-46

Dec 1, 2022

Thu

7 Kislev 5783

OC 328:47-49

Dec 2, 2022

Fri

8 Kislev 5783

OC 329:1-3

Dec 3, 2022

Shab

9 Kislev 5783

OC 329:4-6

Dec 4, 2022

Sun

10 Kislev 5783

OC 329:7-9

Dec 5, 2022

Mon

11 Kislev 5783

OC 330:1-3

Dec 6, 2022

Tue

12 Kislev 5783

OC 330:4-6

Dec 7, 2022

Wed

13 Kislev 5783

OC 330:7-9

Dec 8, 2022

Thu

14 Kislev 5783

OC 330:10 - 331:1

Dec 9, 2022

Fri

15 Kislev 5783

OC 331:2-4

Dec 10, 2022

Shab

16 Kislev 5783

OC 331:5-7

Dec 11, 2022

Sun

17 Kislev 5783

OC 331:8-10

Dec 12, 2022

Mon

18 Kislev 5783

OC 332:1-3

Dec 13, 2022

Tue

19 Kislev 5783

OC 332:4 - 333:2

Dec 14, 2022

Wed

20 Kislev 5783

OC 333:3 - 334:2

Dec 15, 2022

Thu

21 Kislev 5783

OC 334:3-5

Dec 16, 2022

Fri

22 Kislev 5783

OC 334:6-8

Dec 17, 2022

Shab

23 Kislev 5783

OC 334:9-11

Dec 18, 2022

Sun

24 Kislev 5783

OC 334:12-14

Dec 19, 2022

Mon

25 Kislev 5783

OC 334:15-17

Dec 20, 2022

Tue

26 Kislev 5783

OC 334:18-20

Dec 21, 2022

Wed

27 Kislev 5783

OC 334:21-23

Dec 22, 2022

Thu

28 Kislev 5783

OC 334:24-26

Dec 23, 2022

Fri

29 Kislev 5783

OC 334:27 - 335:2

Dec 24, 2022

Shab

30 Kislev 5783

OC 335:3-5

Dec 25, 2022

Sun

1 Teves 5783

OC 336:1-3

Dec 26, 2022

Mon

2 Teves 5783

OC 336:4-6

Dec 27, 2022

Tue

3 Teves 5783

OC 336:7-9

Dec 28, 2022

Wed

4 Teves 5783

OC 336:10-12

Dec 29, 2022

Thu

5 Teves 5783

OC 336:13 - 337:2

Dec 30, 2022

Fri

6 Teves 5783

OC 337:3 - 338:1

Dec 31, 2022

Shab

7 Teves 5783

OC 338:2-4

Jan 1, 2023

Sun

8 Teves 5783

OC 338:5-7

Jan 2, 2023

Mon

9 Teves 5783

OC 338:8 - 339:2

Jan 3, 2023

Tue

10 Teves 5783

OC 339:3-5

Jan 4, 2023

Wed

11 Teves 5783

OC 339:6 - 340:1

Jan 5, 2023

Thu

12 Teves 5783

OC 340:2-4

Jan 6, 2023

Fri

13 Teves 5783

OC 340:5-7

Jan 7, 2023

Shab

14 Teves 5783

OC 340:8-10

Jan 8, 2023

Sun

15 Teves 5783

OC 340:11-13

Jan 9, 2023

Mon

16 Teves 5783

OC 340:14 - 341:2

Jan 10, 2023

Tue

17 Teves 5783

OC 341:3 - 343:1

Jan 11, 2023

Wed

18 Teves 5783

OC 344:1 - 345:1

Jan 12, 2023

Thu

19 Teves 5783

OC 345:2-4

Jan 13, 2023

Fri

20 Teves 5783

OC 345:5-7

Jan 14, 2023

Shab

21 Teves 5783

OC 345:8-10

Jan 15, 2023

Sun

22 Teves 5783

OC 345:11-13

Jan 16, 2023

Mon

23 Teves 5783

OC 345:14-16

Jan 17, 2023

Tue

24 Teves 5783

OC 345:17-19

Jan 18, 2023

Wed

25 Teves 5783

OC 346:1-3

Jan 19, 2023

Thu

26 Teves 5783

OC 347:1 - 349:1

Jan 20, 2023

Fri

27 Teves 5783

OC 349:2-4

Jan 21, 2023

Shab

28 Teves 5783

OC 349:5 - 350:2

Jan 22, 2023

Sun

29 Teves 5783

OC 350:3 - 352:1

Jan 23, 2023

Mon

1 Shevat 5783

OC 352:2 - 353:2

Jan 24, 2023

Tue

2 Shevat 5783

OC 353:3 - 354:2

Jan 25, 2023

Wed

3 Shevat 5783

OC 355:1-3

Jan 26, 2023

Thu

4 Shevat 5783

OC 355:4 - 356:1

Jan 27, 2023

Fri

5 Shevat 5783

OC 356:2 - 357:2

Jan 28, 2023

Shab

6 Shevat 5783

OC 357:3 - 358:2

Jan 29, 2023

Sun

7 Shevat 5783

OC 358:3-5

Jan 30, 2023

Mon

8 Shevat 5783

OC 358:6-8

Jan 31, 2023

Tue

9 Shevat 5783

OC 358:9-11

Feb 1, 2023

Wed

10 Shevat 5783

OC 358:12-14

Feb 2, 2023

Thu

11 Shevat 5783

OC 359:1 - 360:2

Feb 3, 2023

Fri

12 Shevat 5783

OC 360:3 - 361:2

Feb 4, 2023

Shab

13 Shevat 5783

OC 362:1-3

Feb 5, 2023

Sun

14 Shevat 5783

OC 362:4-6

Feb 6, 2023

Mon

15 Shevat 5783

OC 362:7-9

Feb 7, 2023

Tue

16 Shevat 5783

OC 362:10-12

Feb 8, 2023

Wed

17 Shevat 5783

OC 363:1-3

Feb 9, 2023

Thu

18 Shevat 5783

OC 363:4-6

Feb 10, 2023

Fri

19 Shevat 5783

OC 363:7-9

Feb 11, 2023

Shab

20 Shevat 5783

OC 363:10-12

Feb 12, 2023

Sun

21 Shevat 5783

OC 363:13-15

Feb 13, 2023

Mon

22 Shevat 5783

OC 363:16-18

Feb 14, 2023

Tue

23 Shevat 5783

OC 363:19-21

Feb 15, 2023

Wed

24 Shevat 5783

OC 363:22-24

Feb 16, 2023

Thu

25 Shevat 5783

OC 363:25-27

Feb 17, 2023

Fri

26 Shevat 5783

OC 363:28-30

Feb 18, 2023

Shab

27 Shevat 5783

OC 363:31-33

Feb 19, 2023

Sun

28 Shevat 5783

OC 363:34-36

Feb 20, 2023

Mon

29 Shevat 5783

OC 364:1-3

Feb 21, 2023

Tue

30 Shevat 5783

OC 364:4 - 365:1

Feb 22, 2023

Wed

1 Adar 5783

OC 365:2-4

Feb 23, 2023

Thu

2 Adar 5783

OC 365:5-7

Feb 24, 2023

Fri

3 Adar 5783

OC 365:8 - 366:2

Feb 25, 2023

Shab

4 Adar 5783

OC 366:3-5

Feb 26, 2023

Sun

5 Adar 5783

OC 366:6-8

Feb 27, 2023

Mon

6 Adar 5783

OC 366:9-11

Feb 28, 2023

Tue

7 Adar 5783

OC 366:12-14

Mar 1, 2023

Wed

8 Adar 5783

OC 366:15 - 368:1

Mar 2, 2023

Thu

9 Adar 5783

OC 368:2-4

Mar 3, 2023

Fri

10 Adar 5783

OC 368:5 - 370:1

Mar 4, 2023

Shab

11 Adar 5783

OC 370:2-4

Mar 5, 2023

Sun

12 Adar 5783

OC 370:5-7

Mar 6, 2023

Mon

13 Adar 5783

OC 370:8 - 371:2

Mar 7, 2023

Tue

14 Adar 5783

OC 371:3-5

Mar 8, 2023

Wed

15 Adar 5783

OC 371:6 - 372:2

Mar 9, 2023

Thu

16 Adar 5783

OC 372:3-5

Mar 10, 2023

Fri

17 Adar 5783

OC 372:6-8

Mar 11, 2023

Shab

18 Adar 5783

OC 372:9-11

Mar 12, 2023

Sun

19 Adar 5783

OC 372:12-14

Mar 13, 2023

Mon

20 Adar 5783

OC 372:15-17

Mar 14, 2023

Tue

21 Adar 5783

OC 372:18 - 373:1

Mar 15, 2023

Wed

22 Adar 5783

OC 374:1-3

Mar 16, 2023

Thu

23 Adar 5783

OC 374:4 - 375:2

Mar 17, 2023

Fri

24 Adar 5783

OC 375:3 - 376:1

Mar 18, 2023

Shab

25 Adar 5783

OC 376:2-4

Mar 19, 2023

Sun

26 Adar 5783

OC 377:1 - 378:2

Mar 20, 2023

Mon

27 Adar 5783

OC 378:3-5

Mar 21, 2023

Tue

28 Adar 5783

OC 379:1 - 380:1

Mar 22, 2023

Wed

29 Adar 5783

OC 380:2-4

Mar 23, 2023

Thu

1 Nisan 5783

OC 381:1-3

Mar 24, 2023

Fri

2 Nisan 5783

OC 381:4-6

Mar 25, 2023

Shab

3 Nisan 5783

OC 381:7 - 382:2

Mar 26, 2023

Sun

4 Nisan 5783

OC 382:3-5

Mar 27, 2023

Mon

5 Nisan 5783

OC 382:6-8

Mar 28, 2023

Tue

6 Nisan 5783

OC 382:9-11

Mar 29, 2023

Wed

7 Nisan 5783

OC 382:12-14

Mar 30, 2023

Thu

8 Nisan 5783

OC 382:15-17

Mar 31, 2023

Fri

9 Nisan 5783

OC 382:18-20

Apr 1, 2023

Shab

10 Nisan 5783

OC 383:1 - 384:2

Apr 2, 2023

Sun

11 Nisan 5783

OC 385:1-3

Apr 3, 2023

Mon

12 Nisan 5783

OC 385:4 - 386:2

Apr 4, 2023

Tue

13 Nisan 5783

OC 386:3-5

Apr 5, 2023

Wed

14 Nisan 5783

OC 386:6-8

Apr 6, 2023

Thu

15 Nisan 5783

OC 386:9 - 388:1

Apr 7, 2023

Fri

16 Nisan 5783

OC 389:1 - 390:2

Apr 8, 2023

Shab

17 Nisan 5783

OC 391:1 - 392:1

Apr 9, 2023

Sun

18 Nisan 5783

OC 392:2-4

Apr 10, 2023

Mon

19 Nisan 5783

OC 392:5-7

Apr 11, 2023

Tue

20 Nisan 5783

OC 392:8 - 393:2

Apr 12, 2023

Wed

21 Nisan 5783

OC 393:3 - 394:2

Apr 13, 2023

Thu

22 Nisan 5783

OC 394:3 - 396:1

Apr 14, 2023

Fri

23 Nisan 5783

OC 396:2 - 397:2

Apr 15, 2023

Shab

24 Nisan 5783

OC 397:3-5

Apr 16, 2023

Sun

25 Nisan 5783

OC 397:6-8

Apr 17, 2023

Mon

26 Nisan 5783

OC 397:9-11

Apr 18, 2023

Tue

27 Nisan 5783

OC 397:12-14

Apr 19, 2023

Wed

28 Nisan 5783

OC 397:15-17

Apr 20, 2023

Thu

29 Nisan 5783

OC 397:18 - 398:2

Apr 21, 2023

Fri

30 Nisan 5783

OC 398:3-5

Apr 22, 2023

Shab

1 Iyar 5783

OC 398:6-8

Apr 23, 2023

Sun

2 Iyar 5783

OC 398:9-11

Apr 24, 2023

Mon

3 Iyar 5783

OC 399:1-3

Apr 25, 2023

Tue

4 Iyar 5783

OC 399:4-6

Apr 26, 2023

Wed

5 Iyar 5783

OC 399:7-9

Apr 27, 2023

Thu

6 Iyar 5783

OC 399:10 - 400:1

Apr 28, 2023

Fri

7 Iyar 5783

OC 401:1 - 403:1

Apr 29, 2023

Shab

8 Iyar 5783

OC 404:1 - 405:2

Apr 30, 2023

Sun

9 Iyar 5783

OC 405:3-5

May 1, 2023

Mon

10 Iyar 5783

OC 405:6-8

May 2, 2023

Tue

11 Iyar 5783

OC 405:9 - 407:1

May 3, 2023

Wed

12 Iyar 5783

OC 407:2 - 408:1

May 4, 2023

Thu

13 Iyar 5783

OC 408:2-4

May 5, 2023

Fri

14 Iyar 5783

OC 409:1-3

May 6, 2023

Shab

15 Iyar 5783

OC 409:4-6

May 7, 2023

Sun

16 Iyar 5783

OC 409:7-9

May 8, 2023

Mon

17 Iyar 5783

OC 409:10-12

May 9, 2023

Tue

18 Iyar 5783

OC 409:13 - 410:2

May 10, 2023

Wed

19 Iyar 5783

OC 410:3 - 412:1

May 11, 2023

Thu

20 Iyar 5783

OC 413:1 - 414:2

May 12, 2023

Fri

21 Iyar 5783

OC 415:1-3

May 13, 2023

Shab

22 Iyar 5783

OC 415:4 - 416:2

May 14, 2023

Sun

23 Iyar 5783

OC 416:3-5

May 15, 2023

Mon

24 Iyar 5783

OC 417:1 - 418:2

May 16, 2023

Tue

25 Iyar 5783

OC 418:3-5

May 17, 2023

Wed

26 Iyar 5783

OC 419:1 - 420:2

May 18, 2023

Thu

27 Iyar 5783

OC 421:1 - 422:2

May 19, 2023

Fri

28 Iyar 5783

OC 422:3-5

May 20, 2023

Shab

29 Iyar 5783

OC 422:6 - 423:1

May 21, 2023

Sun

1 Sivan 5783

OC 423:2-4

May 22, 2023

Mon

2 Sivan 5783

OC 424:1 - 425:2

May 23, 2023

Tue

3 Sivan 5783

OC 425:3 - 426:2

May 24, 2023

Wed

4 Sivan 5783

OC 426:3 - 427:1

May 25, 2023

Thu

5 Sivan 5783

OC 428:1-3

May 26, 2023

Fri

6 Sivan 5783

OC 428:4-6

May 27, 2023

Shab

7 Sivan 5783

OC 428:7 - 429:1

May 28, 2023

Sun

8 Sivan 5783

OC 429:2 - 431:1

May 29, 2023

Mon

9 Sivan 5783

OC 431:2 - 432:2

May 30, 2023

Tue

10 Sivan 5783

OC 433:1-3

May 31, 2023

Wed

11 Sivan 5783

OC 433:4-6

Jun 1, 2023

Thu

12 Sivan 5783

OC 433:7-9

Jun 2, 2023

Fri

13 Sivan 5783

OC 433:10 - 434:1

Jun 3, 2023

Shab

14 Sivan 5783

OC 434:2-4

Jun 4, 2023

Sun

15 Sivan 5783

OC 435:1 - 436:2

Jun 5, 2023

Mon

16 Sivan 5783

OC 436:3 - 437:2

Jun 6, 2023

Tue

17 Sivan 5783

OC 437:3 - 438:1

Jun 7, 2023

Wed

18 Sivan 5783

OC 438:2 - 439:2

Jun 8, 2023

Thu

19 Sivan 5783

OC 439:3 - 440:1

Jun 9, 2023

Fri

20 Sivan 5783

OC 440:2-4

Jun 10, 2023

Shab

21 Sivan 5783

OC 441:1 - 442:1

Jun 11, 2023

Sun

22 Sivan 5783

OC 442:2-4

Jun 12, 2023

Mon

23 Sivan 5783

OC 442:5-7

Jun 13, 2023

Tue

24 Sivan 5783

OC 442:8-10

Jun 14, 2023

Wed

25 Sivan 5783

OC 442:11 - 443:2

Jun 15, 2023

Thu

26 Sivan 5783

OC 443:3 - 444:2

Jun 16, 2023

Fri

27 Sivan 5783

OC 444:3-5

Jun 17, 2023

Shab

28 Sivan 5783

OC 444:6-8

Jun 18, 2023

Sun

29 Sivan 5783

OC 445:1-3

Jun 19, 2023

Mon

30 Sivan 5783

OC 446:1-3

Jun 20, 2023

Tue

1 Tamuz 5783

OC 446:4 - 447:2

Jun 21, 2023

Wed

2 Tamuz 5783

OC 447:3-5

Jun 22, 2023

Thu

3 Tamuz 5783

OC 447:6-8

Jun 23, 2023

Fri

4 Tamuz 5783

OC 447:9-11

Jun 24, 2023

Shab

5 Tamuz 5783

OC 447:12 - 448:2

Jun 25, 2023

Sun

6 Tamuz 5783

OC 448:3-5

Jun 26, 2023

Mon

7 Tamuz 5783

OC 448:6 - 449:1

Jun 27, 2023

Tue

8 Tamuz 5783

OC 450:1-3

Jun 28, 2023

Wed

9 Tamuz 5783

OC 450:4-6

Jun 29, 2023

Thu

10 Tamuz 5783

OC 450:7 - 451:2

Jun 30, 2023

Fri

11 Tamuz 5783

OC 451:3-5

Jul 1, 2023

Shab

12 Tamuz 5783

OC 451:6-8

Jul 2, 2023

Sun

13 Tamuz 5783

OC 451:9-11

Jul 3, 2023

Mon

14 Tamuz 5783

OC 451:12-14

Jul 4, 2023

Tue

15 Tamuz 5783

OC 451:15-17

Jul 5, 2023

Wed

16 Tamuz 5783

OC 451:18-20

Jul 6, 2023

Thu

17 Tamuz 5783

OC 451:21-23

Jul 7, 2023

Fri

18 Tamuz 5783

OC 451:24-26

Jul 8, 2023

Shab

19 Tamuz 5783

OC 451:27 - 452:2

Jul 9, 2023

Sun

20 Tamuz 5783

OC 452:3-5

Jul 10, 2023

Mon

21 Tamuz 5783

OC 452:6 - 453:1

Jul 11, 2023

Tue

22 Tamuz 5783

OC 453:2-4

Jul 12, 2023

Wed

23 Tamuz 5783

OC 453:5-7

Jul 13, 2023

Thu

24 Tamuz 5783

OC 453:8 - 454:1

Jul 14, 2023

Fri

25 Tamuz 5783

OC 454:2-4

Jul 15, 2023

Shab

26 Tamuz 5783

OC 455:1-3

Jul 16, 2023

Sun

27 Tamuz 5783

OC 455:4-6

Jul 17, 2023

Mon

28 Tamuz 5783

OC 456:1-3

Jul 18, 2023

Tue

29 Tamuz 5783

OC 457:1 - 458:1

Jul 19, 2023

Wed

1 Av 5783

OC 459:1-3

Jul 20, 2023

Thu

2 Av 5783

OC 459:4-6

Jul 21, 2023

Fri

3 Av 5783

OC 460:1-3

Jul 22, 2023

Shab

4 Av 5783

OC 460:4-6

Jul 23, 2023

Sun

5 Av 5783

OC 460:7 - 461:2

Jul 24, 2023

Mon

6 Av 5783

OC 461:3-5

Jul 25, 2023

Tue

7 Av 5783

OC 462:1-3

Jul 26, 2023

Wed

8 Av 5783

OC 462:4-6

Jul 27, 2023

Thu

9 Av 5783

OC 462:7 - 463:2

Jul 28, 2023

Fri

10 Av 5783

OC 463:3 - 465:1

Jul 29, 2023

Shab

11 Av 5783

OC 465:2 - 466:1

Jul 30, 2023

Sun

12 Av 5783

OC 466:2-4

Jul 31, 2023

Mon

13 Av 5783

OC 466:5 - 467:1

Aug 1, 2023

Tue

14 Av 5783

OC 467:2-4

Aug 2, 2023

Wed

15 Av 5783

OC 467:5-7

Aug 3, 2023

Thu

16 Av 5783

OC 467:8-10

Aug 4, 2023

Fri

17 Av 5783

OC 467:11-13

Aug 5, 2023

Shab

18 Av 5783

OC 467:14-16

Aug 6, 2023

Sun

19 Av 5783

OC 468:1-3

Aug 7, 2023

Mon

20 Av 5783

OC 468:4-6

Aug 8, 2023

Tue

21 Av 5783

OC 468:7-9

Aug 9, 2023

Wed

22 Av 5783

OC 468:10 - 470:1

Aug 10, 2023

Thu

23 Av 5783

OC 470:2 - 471:1

Aug 11, 2023

Fri

24 Av 5783

OC 471:2 - 472:1

Aug 12, 2023

Shab

25 Av 5783

OC 472:2-4

Aug 13, 2023

Sun

26 Av 5783

OC 472:5-7

Aug 14, 2023

Mon

27 Av 5783

OC 472:8-10

Aug 15, 2023

Tue

28 Av 5783

OC 472:11-13

Aug 16, 2023

Wed

29 Av 5783

OC 472:14-16

Aug 17, 2023

Thu

30 Av 5783

OC 473:1-3

Aug 18, 2023

Fri

1 Elul 5783

OC 473:4-6

Aug 19, 2023

Shab

2 Elul 5783

OC 473:7 - 475:1

Aug 20, 2023

Sun

3 Elul 5783

OC 475:2-4

Aug 21, 2023

Mon

4 Elul 5783

OC 475:5-7

Aug 22, 2023

Tue

5 Elul 5783

OC 476:1 - 477:1

Aug 23, 2023

Wed

6 Elul 5783

OC 477:2 - 478:2

Aug 24, 2023

Thu

7 Elul 5783

OC 479:1 - 481:1

Aug 25, 2023

Fri

8 Elul 5783

OC 481:2 - 483:1

Aug 26, 2023

Shab

9 Elul 5783

OC 484:1 - 486:1

Aug 27, 2023

Sun

10 Elul 5783

OC 487:1-3

Aug 28, 2023

Mon

11 Elul 5783

OC 487:4 - 488:2

Aug 29, 2023

Tue

12 Elul 5783

OC 488:3 - 489:2

Aug 30, 2023

Wed

13 Elul 5783

OC 489:3-5

Aug 31, 2023

Thu

14 Elul 5783

OC 489:6-8

Sep 1, 2023

Fri

15 Elul 5783

OC 489:9 - 490:1

Sep 2, 2023

Shab

16 Elul 5783

OC 490:2-4

Sep 3, 2023

Sun

17 Elul 5783

OC 490:5-7

Sep 4, 2023

Mon

18 Elul 5783

OC 490:8 - 491:1

Sep 5, 2023

Tue

19 Elul 5783

OC 491:2 - 493:1

Sep 6, 2023

Wed

20 Elul 5783

OC 493:2-4

Sep 7, 2023

Thu

21 Elul 5783

OC 494:1-3

Sep 8, 2023

Fri

22 Elul 5783

OC 495:1-3

Sep 9, 2023

Shab

23 Elul 5783

OC 495:4 - 496:2

Sep 10, 2023

Sun

24 Elul 5783

OC 496:3 - 497:2

Sep 11, 2023

Mon

25 Elul 5783

OC 497:3-5

Sep 12, 2023

Tue

26 Elul 5783

OC 497:6-8

Sep 13, 2023

Wed

27 Elul 5783

OC 497:9-11

Sep 14, 2023

Thu

28 Elul 5783

OC 497:12-14

Sep 15, 2023

Fri

29 Elul 5783

OC 497:15-17

Sep 16, 2023

Shab

1 Tishrei 5784

OC 498:1-3

Sep 17, 2023

Sun

2 Tishrei 5784

OC 498:4-6

Sep 18, 2023

Mon

3 Tishrei 5784

OC 498:7-9

Sep 19, 2023

Tue

4 Tishrei 5784

OC 498:10-12

Sep 20, 2023

Wed

5 Tishrei 5784

OC 498:13-15

Sep 21, 2023

Thu

6 Tishrei 5784

OC 498:16-18

Sep 22, 2023

Fri

7 Tishrei 5784

OC 498:19 - 499:1

Sep 23, 2023

Shab

8 Tishrei 5784

OC 499:2-4

Sep 24, 2023

Sun

9 Tishrei 5784

OC 499:5 - 500:2

Sep 25, 2023

Mon

10 Tishrei 5784

OC 500:3-5

Sep 26, 2023

Tue

11 Tishrei 5784

OC 500:6 - 501:2

Sep 27, 2023

Wed

12 Tishrei 5784

OC 501:3-5

Sep 28, 2023

Thu

13 Tishrei 5784

OC 501:6 - 502:1

Sep 29, 2023

Fri

14 Tishrei 5784

OC 502:2-4

Sep 30, 2023

Shab

15 Tishrei 5784

OC 503:1 - 504:1

Oct 1, 2023

Sun

16 Tishrei 5784

OC 504:2-4

Oct 2, 2023

Mon

17 Tishrei 5784

OC 505:1 - 506:2

Oct 3, 2023

Tue

18 Tishrei 5784

OC 506:3-5

Oct 4, 2023

Wed

19 Tishrei 5784

OC 506:6-8

Oct 5, 2023

Thu

20 Tishrei 5784

OC 506:9 - 507:2

Oct 6, 2023

Fri

21 Tishrei 5784

OC 507:3-5

Oct 7, 2023

Shab

22 Tishrei 5784

OC 507:6 - 508:1

Oct 8, 2023

Sun

23 Tishrei 5784

OC 508:2 - 509:2

Oct 9, 2023

Mon

24 Tishrei 5784

OC 509:3-5

Oct 10, 2023

Tue

25 Tishrei 5784

OC 509:6 - 510:1

Oct 11, 2023

Wed

26 Tishrei 5784

OC 510:2-4

Oct 12, 2023

Thu

27 Tishrei 5784

OC 510:5-7

Oct 13, 2023

Fri

28 Tishrei 5784

OC 510:8-10

Oct 14, 2023

Shab

29 Tishrei 5784

OC 510:11 - 511:2

Oct 15, 2023

Sun

30 Tishrei 5784

OC 511:3 - 512:1

Oct 16, 2023

Mon

1 Cheshvan 5784

OC 512:2 - 513:1

Oct 17, 2023

Tue

2 Cheshvan 5784

OC 513:2-4

Oct 18, 2023

Wed

3 Cheshvan 5784

OC 513:5-7

Oct 19, 2023

Thu

4 Cheshvan 5784

OC 513:8 - 514:2

Oct 20, 2023

Fri

5 Cheshvan 5784

OC 514:3-5

Oct 21, 2023

Shab

6 Cheshvan 5784

OC 514:6-8

Oct 22, 2023

Sun

7 Cheshvan 5784

OC 514:9-11

Oct 23, 2023

Mon

8 Cheshvan 5784

OC 515:1-3

Oct 24, 2023

Tue

9 Cheshvan 5784

OC 515:4-6

Oct 25, 2023

Wed

10 Cheshvan 5784

OC 515:7-9

Oct 26, 2023

Thu

11 Cheshvan 5784

OC 516:1-3

Oct 27, 2023

Fri

12 Cheshvan 5784

OC 517:1-3

Oct 28, 2023

Shab

13 Cheshvan 5784

OC 517:4 - 518:2

Oct 29, 2023

Sun

14 Cheshvan 5784

OC 518:3-5

Oct 30, 2023

Mon

15 Cheshvan 5784

OC 518:6-8

Oct 31, 2023

Tue

16 Cheshvan 5784

OC 518:9 - 519:2

Nov 1, 2023

Wed

17 Cheshvan 5784

OC 519:3-5

Nov 2, 2023

Thu

18 Cheshvan 5784

OC 520:1 - 521:2

Nov 3, 2023

Fri

19 Cheshvan 5784

OC 521:3 - 522:2

Nov 4, 2023

Shab

20 Cheshvan 5784

OC 522:3 - 523:1

Nov 5, 2023

Sun

21 Cheshvan 5784

OC 523:2-4

Nov 6, 2023

Mon

22 Cheshvan 5784

OC 524:1 - 525:1

Nov 7, 2023

Tue

23 Cheshvan 5784

OC 525:2 - 526:2

Nov 8, 2023

Wed

24 Cheshvan 5784

OC 526:3-5

Nov 9, 2023

Thu

25 Cheshvan 5784

OC 526:6-8

Nov 10, 2023

Fri

26 Cheshvan 5784

OC 526:9-11

Nov 11, 2023

Shab

27 Cheshvan 5784

OC 526:12 - 527:2

Nov 12, 2023

Sun

28 Cheshvan 5784

OC 527:3-5

Nov 13, 2023

Mon

29 Cheshvan 5784

OC 527:6-8

Nov 14, 2023

Tue

1 Kislev 5784

OC 527:9-11

Nov 15, 2023

Wed

2 Kislev 5784

OC 527:12-14

Nov 16, 2023

Thu

3 Kislev 5784

OC 527:15-17

Nov 17, 2023

Fri

4 Kislev 5784

OC 527:18-20

Nov 18, 2023

Shab

5 Kislev 5784

OC 527:21-23

Nov 19, 2023

Sun

6 Kislev 5784

OC 527:24 - 528:2

Nov 20, 2023

Mon

7 Kislev 5784

OC 529:1-3

Nov 21, 2023

Tue

8 Kislev 5784

OC 529:4 - 531:1

Nov 22, 2023

Wed

9 Kislev 5784

OC 531:2-4

Nov 23, 2023

Thu

10 Kislev 5784

OC 531:5-7

Nov 24, 2023

Fri

11 Kislev 5784

OC 531:8 - 532:2

Nov 25, 2023

Shab

12 Kislev 5784

OC 533:1-3

Nov 26, 2023

Sun

13 Kislev 5784

OC 533:4 - 534:1

Nov 27, 2023

Mon

14 Kislev 5784

OC 534:2 - 535:1

Nov 28, 2023

Tue

15 Kislev 5784

OC 535:2 - 536:1

Nov 29, 2023

Wed

16 Kislev 5784

OC 536:2-4

Nov 30, 2023

Thu

17 Kislev 5784

OC 537:1-3

Dec 1, 2023

Fri

18 Kislev 5784

OC 537:4-6

Dec 2, 2023

Shab

19 Kislev 5784

OC 537:7-9

Dec 3, 2023

Sun

20 Kislev 5784

OC 537:10-12

Dec 4, 2023

Mon

21 Kislev 5784

OC 537:13-15

Dec 5, 2023

Tue

22 Kislev 5784

OC 537:16 - 538:2

Dec 6, 2023

Wed

23 Kislev 5784

OC 538:3-5

Dec 7, 2023

Thu

24 Kislev 5784

OC 538:6 - 539:2

Dec 8, 2023

Fri

25 Kislev 5784

OC 539:3-5

Dec 9, 2023

Shab

26 Kislev 5784

OC 539:6-8

Dec 10, 2023

Sun

27 Kislev 5784

OC 539:9-11

Dec 11, 2023

Mon

28 Kislev 5784

OC 539:12-14

Dec 12, 2023

Tue

29 Kislev 5784

OC 540:1-3

Dec 13, 2023

Wed

1 Teves 5784

OC 540:4-6

Dec 14, 2023

Thu

2 Teves 5784

OC 540:7 - 541:1

Dec 15, 2023

Fri

3 Teves 5784

OC 541:2-4

Dec 16, 2023

Shab

4 Teves 5784

OC 541:5 - 542:2

Dec 17, 2023

Sun

5 Teves 5784

OC 543:1-3

Dec 18, 2023

Mon

6 Teves 5784

OC 544:1 - 545:1

Dec 19, 2023

Tue

7 Teves 5784

OC 545:2-4

Dec 20, 2023

Wed

8 Teves 5784

OC 545:5-7

Dec 21, 2023

Thu

9 Teves 5784

OC 545:8-10

Dec 22, 2023

Fri

10 Teves 5784

OC 545:11 - 546:2

Dec 23, 2023

Shab

11 Teves 5784

OC 546:3-5

Dec 24, 2023

Sun

12 Teves 5784

OC 547:1-3

Dec 25, 2023

Mon

13 Teves 5784

OC 547:4-6

Dec 26, 2023

Tue

14 Teves 5784

OC 547:7-9

Dec 27, 2023

Wed

15 Teves 5784

OC 547:10-12

Dec 28, 2023

Thu

16 Teves 5784

OC 548:1-3

Dec 29, 2023

Fri

17 Teves 5784

OC 548:4-6

Dec 30, 2023

Shab

18 Teves 5784

OC 548:7-9

Dec 31, 2023

Sun

19 Teves 5784

OC 548:10-12

Jan 1, 2024

Mon

20 Teves 5784

OC 548:13-15

Jan 2, 2024

Tue

21 Teves 5784

OC 548:16-18

Jan 3, 2024

Wed

22 Teves 5784

OC 548:19 - 549:1

Jan 4, 2024

Thu

23 Teves 5784

OC 549:2 - 550:2

Jan 5, 2024

Fri

24 Teves 5784

OC 550:3 - 551:1

Jan 6, 2024

Shab

25 Teves 5784

OC 551:2-4

Jan 7, 2024

Sun

26 Teves 5784

OC 551:5-7

Jan 8, 2024

Mon

27 Teves 5784

OC 551:8-10

Jan 9, 2024

Tue

28 Teves 5784

OC 551:11-13

Jan 10, 2024

Wed

29 Teves 5784

OC 551:14-16

Jan 11, 2024

Thu

1 Shevat 5784

OC 551:17 - 552:1

Jan 12, 2024

Fri

2 Shevat 5784

OC 552:2-4

Jan 13, 2024

Shab

3 Shevat 5784

OC 552:5-7

Jan 14, 2024

Sun

4 Shevat 5784

OC 552:8-10

Jan 15, 2024

Mon

5 Shevat 5784

OC 552:11 - 553:1

Jan 16, 2024

Tue

6 Shevat 5784

OC 553:2 - 554:2

Jan 17, 2024

Wed

7 Shevat 5784

OC 554:3-5

Jan 18, 2024

Thu

8 Shevat 5784

OC 554:6-8

Jan 19, 2024

Fri

9 Shevat 5784

OC 554:9-11

Jan 20, 2024

Shab

10 Shevat 5784

OC 554:12-14

Jan 21, 2024

Sun

11 Shevat 5784

OC 554:15-17

Jan 22, 2024

Mon

12 Shevat 5784

OC 554:18-20

Jan 23, 2024

Tue

13 Shevat 5784

OC 554:21-23

Jan 24, 2024

Wed

14 Shevat 5784

OC 554:24 - 555:1

Jan 25, 2024

Thu

15 Shevat 5784

OC 555:2 - 557:1

Jan 26, 2024

Fri

16 Shevat 5784

OC 558:1 - 559:2

Jan 27, 2024

Shab

17 Shevat 5784

OC 559:3-5

Jan 28, 2024

Sun

18 Shevat 5784

OC 559:6-8

Jan 29, 2024

Mon

19 Shevat 5784

OC 559:9 - 560:1

Jan 30, 2024

Tue

20 Shevat 5784

OC 560:2-4

Jan 31, 2024

Wed

21 Shevat 5784

OC 560:5 - 561:2

Feb 1, 2024

Thu

22 Shevat 5784

OC 561:3-5

Feb 2, 2024

Fri

23 Shevat 5784

OC 562:1-3

Feb 3, 2024

Shab

24 Shevat 5784

OC 562:4-6

Feb 4, 2024

Sun

25 Shevat 5784

OC 562:7-9

Feb 5, 2024

Mon

26 Shevat 5784

OC 562:10-12

Feb 6, 2024

Tue

27 Shevat 5784

OC 562:13 - 564:1

Feb 7, 2024

Wed

28 Shevat 5784

OC 565:1-3

Feb 8, 2024

Thu

29 Shevat 5784

OC 565:4-6

Feb 9, 2024

Fri

30 Shevat 5784

OC 566:1-3

Feb 10, 2024

Shab

1 AdarI 5784

OC 566:4-6

Feb 11, 2024

Sun

2 AdarI 5784

OC 566:7 - 567:1

Feb 12, 2024

Mon

3 AdarI 5784

OC 567:2 - 568:1

Feb 13, 2024

Tue

4 AdarI 5784

OC 568:2-4

Feb 14, 2024

Wed

5 AdarI 5784

OC 568:5-7

Feb 15, 2024

Thu

6 AdarI 5784

OC 568:8-10

Feb 16, 2024

Fri

7 AdarI 5784

OC 568:11 - 569:1

Feb 17, 2024

Shab

8 AdarI 5784

OC 569:2 - 570:2

Feb 18, 2024

Sun

9 AdarI 5784

OC 570:3 - 571:2

Feb 19, 2024

Mon

10 AdarI 5784

OC 571:3 - 572:2

Feb 20, 2024

Tue

11 AdarI 5784

OC 572:3 - 574:1

Feb 21, 2024

Wed

12 AdarI 5784

OC 574:2-4

Feb 22, 2024

Thu

13 AdarI 5784

OC 574:5 - 575:2

Feb 23, 2024

Fri

14 AdarI 5784

OC 575:3-5

Feb 24, 2024

Shab

15 AdarI 5784

OC 575:6-8

Feb 25, 2024

Sun

16 AdarI 5784

OC 575:9-11

Feb 26, 2024

Mon

17 AdarI 5784

OC 575:12 - 576:1

Feb 27, 2024

Tue

18 AdarI 5784

OC 576:2-4

Feb 28, 2024

Wed

19 AdarI 5784

OC 576:5-7

Feb 29, 2024

Thu

20 AdarI 5784

OC 576:8-10

Mar 1, 2024

Fri

21 AdarI 5784

OC 576:11-13

Mar 2, 2024

Shab

22 AdarI 5784

OC 576:14-16

Mar 3, 2024

Sun

23 AdarI 5784

OC 577:1 - 579:1

Mar 4, 2024

Mon

24 AdarI 5784

OC 579:2 - 580:1

Mar 5, 2024

Tue

25 AdarI 5784

OC 580:2 - 581:1

Mar 6, 2024

Wed

26 AdarI 5784

OC 581:2-4

Mar 7, 2024

Thu

27 AdarI 5784

OC 582:1-3

Mar 8, 2024

Fri

28 AdarI 5784

OC 582:4-6

Mar 9, 2024

Shab

29 AdarI 5784

OC 582:7-9

Mar 10, 2024

Sun

30 AdarI 5784

OC 583:1 - 584:1

Mar 11, 2024

Mon

1 AdarII 5784

OC 584:2-4

Mar 12, 2024

Tue

2 AdarII 5784

OC 585:1-3

Mar 13, 2024

Wed

3 AdarII 5784

OC 585:4 - 586:1

Mar 14, 2024

Thu

4 AdarII 5784

OC 586:2-4

Mar 15, 2024

Fri

5 AdarII 5784

OC 586:5-7

Mar 16, 2024

Shab

6 AdarII 5784

OC 586:8-10

Mar 17, 2024

Sun

7 AdarII 5784

OC 586:11-13

Mar 18, 2024

Mon

8 AdarII 5784

OC 586:14-16

Mar 19, 2024

Tue

9 AdarII 5784

OC 586:17-19

Mar 20, 2024

Wed

10 AdarII 5784

OC 586:20-22

Mar 21, 2024

Thu

11 AdarII 5784

OC 586:23 - 587:2

Mar 22, 2024

Fri

12 AdarII 5784

OC 587:3 - 588:2

Mar 23, 2024

Shab

13 AdarII 5784

OC 588:3-5

Mar 24, 2024

Sun

14 AdarII 5784

OC 589:1-3

Mar 25, 2024

Mon

15 AdarII 5784

OC 589:4-6

Mar 26, 2024

Tue

16 AdarII 5784

OC 589:7-9

Mar 27, 2024

Wed

17 AdarII 5784

OC 590:1-3

Mar 28, 2024

Thu

18 AdarII 5784

OC 590:4-6

Mar 29, 2024

Fri

19 AdarII 5784

OC 590:7-9

Mar 30, 2024

Shab

20 AdarII 5784

OC 591:1-3

Mar 31, 2024

Sun

21 AdarII 5784

OC 591:4-6

Apr 1, 2024

Mon

22 AdarII 5784

OC 591:7 - 592:1

Apr 2, 2024

Tue

23 AdarII 5784

OC 592:2-4

Apr 3, 2024

Wed

24 AdarII 5784

OC 593:1 - 594:1

Apr 4, 2024

Thu

25 AdarII 5784

OC 595:1 - 597:1

Apr 5, 2024

Fri

26 AdarII 5784

OC 597:2 - 598:1

Apr 6, 2024

Shab

27 AdarII 5784

OC 599:1 - 600:2

Apr 7, 2024

Sun

28 AdarII 5784

OC 600:3 - 601:2

Apr 8, 2024

Mon

29 AdarII 5784

OC 602:1 - 604:1

Apr 9, 2024

Tue

1 Nisan 5784

OC 604:2 - 606:1

Apr 10, 2024

Wed

2 Nisan 5784

OC 606:2-4

Apr 11, 2024

Thu

3 Nisan 5784

OC 607:1-3

Apr 12, 2024

Fri

4 Nisan 5784

OC 607:4-6

Apr 13, 2024

Shab

5 Nisan 5784

OC 608:1-3

Apr 14, 2024

Sun

6 Nisan 5784

OC 608:4 - 610:1

Apr 15, 2024

Mon

7 Nisan 5784

OC 610:2-4

Apr 16, 2024

Tue

8 Nisan 5784

OC 611:1 - 612:1

Apr 17, 2024

Wed

9 Nisan 5784

OC 612:2-4

Apr 18, 2024

Thu

10 Nisan 5784

OC 612:5-7

Apr 19, 2024

Fri

11 Nisan 5784

OC 612:8-10

Apr 20, 2024

Shab

12 Nisan 5784

OC 613:1-3

Apr 21, 2024

Sun

13 Nisan 5784

OC 613:4-6

Apr 22, 2024

Mon

14 Nisan 5784

OC 613:7-9

Apr 23, 2024

Tue

15 Nisan 5784

OC 613:10-12

Apr 24, 2024

Wed

16 Nisan 5784

OC 614:1-3

Apr 25, 2024

Thu

17 Nisan 5784

OC 614:4 - 615:2

Apr 26, 2024

Fri

18 Nisan 5784

OC 616:1 - 617:1

Apr 27, 2024

Shab

19 Nisan 5784

OC 617:2-4

Apr 28, 2024

Sun

20 Nisan 5784

OC 618:1-3

Apr 29, 2024

Mon

21 Nisan 5784

OC 618:4-6

Apr 30, 2024

Tue

22 Nisan 5784

OC 618:7-9

May 1, 2024

Wed

23 Nisan 5784

OC 618:10 - 619:2

May 2, 2024

Thu

24 Nisan 5784

OC 619:3-5

May 3, 2024

Fri

25 Nisan 5784

OC 619:6 - 621:1

May 4, 2024

Shab

26 Nisan 5784

OC 621:2-4

May 5, 2024

Sun

27 Nisan 5784

OC 621:5 - 622:1

May 6, 2024

Mon

28 Nisan 5784

OC 622:2-4

May 7, 2024

Tue

29 Nisan 5784

OC 623:1-3

May 8, 2024

Wed

30 Nisan 5784

OC 623:4-6

May 9, 2024

Thu

1 Iyar 5784

OC 624:1-3

May 10, 2024

Fri

2 Iyar 5784

OC 624:4 - 625:1

May 11, 2024

Shab

3 Iyar 5784

OC 626:1-3

May 12, 2024

Sun

4 Iyar 5784

OC 627:1-3

May 13, 2024

Mon

5 Iyar 5784

OC 627:4 - 628:2

May 14, 2024

Tue

6 Iyar 5784

OC 628:3 - 629:2

May 15, 2024

Wed

7 Iyar 5784

OC 629:3-5

May 16, 2024

Thu

8 Iyar 5784

OC 629:6-8

May 17, 2024

Fri

9 Iyar 5784

OC 629:9-11

May 18, 2024

Shab

10 Iyar 5784

OC 629:12-14

May 19, 2024

Sun

11 Iyar 5784

OC 629:15-17

May 20, 2024

Mon

12 Iyar 5784

OC 629:18 - 630:1

May 21, 2024

Tue

13 Iyar 5784

OC 630:2-4

May 22, 2024

Wed

14 Iyar 5784

OC 630:5-7

May 23, 2024

Thu

15 Iyar 5784

OC 630:8-10

May 24, 2024

Fri

16 Iyar 5784

OC 630:11-13

May 25, 2024

Shab

17 Iyar 5784

OC 631:1-3

May 26, 2024

Sun

18 Iyar 5784

OC 631:4-6

May 27, 2024

Mon

19 Iyar 5784

OC 631:7-9

May 28, 2024

Tue

20 Iyar 5784

OC 631:10 - 632:2

May 29, 2024

Wed

21 Iyar 5784

OC 632:3 - 633:1

May 30, 2024

Thu

22 Iyar 5784

OC 633:2-4

May 31, 2024

Fri

23 Iyar 5784

OC 633:5-7

Jun 1, 2024

Shab

24 Iyar 5784

OC 633:8-10

Jun 2, 2024

Sun

25 Iyar 5784

OC 634:1-3

Jun 3, 2024

Mon

26 Iyar 5784

OC 634:4 - 636:1

Jun 4, 2024

Tue

27 Iyar 5784

OC 636:2 - 637:2

Jun 5, 2024

Wed

28 Iyar 5784

OC 637:3 - 638:2

Jun 6, 2024

Thu

29 Iyar 5784

OC 639:1-3

Jun 7, 2024

Fri

1 Sivan 5784

OC 639:4-6

Jun 8, 2024

Shab

2 Sivan 5784

OC 639:7 - 640:1

Jun 9, 2024

Sun

3 Sivan 5784

OC 640:2-4

Jun 10, 2024

Mon

4 Sivan 5784

OC 640:5-7

Jun 11, 2024

Tue

5 Sivan 5784

OC 640:8-10

Jun 12, 2024

Wed

6 Sivan 5784

OC 641:1 - 643:1

Jun 13, 2024

Thu

7 Sivan 5784

OC 643:2 - 644:1

Jun 14, 2024

Fri

8 Sivan 5784

OC 644:2 - 645:2

Jun 15, 2024

Shab

9 Sivan 5784

OC 645:3-5

Jun 16, 2024

Sun

10 Sivan 5784

OC 645:6-8

Jun 17, 2024

Mon

11 Sivan 5784

OC 645:9 - 646:2

Jun 18, 2024

Tue

12 Sivan 5784

OC 646:3-5

Jun 19, 2024

Wed

13 Sivan 5784

OC 646:6-8

Jun 20, 2024

Thu

14 Sivan 5784

OC 646:9-11

Jun 21, 2024

Fri

15 Sivan 5784

OC 647:1 - 648:1

Jun 22, 2024

Shab

16 Sivan 5784

OC 648:2-4

Jun 23, 2024

Sun

17 Sivan 5784

OC 648:5-7

Jun 24, 2024

Mon

18 Sivan 5784

OC 648:8-10

Jun 25, 2024

Tue

19 Sivan 5784

OC 648:11-13

Jun 26, 2024

Wed

20 Sivan 5784

OC 648:14-16

Jun 27, 2024

Thu

21 Sivan 5784

OC 648:17-19

Jun 28, 2024

Fri

22 Sivan 5784

OC 648:20-22

Jun 29, 2024

Shab

23 Sivan 5784

OC 649:1-3

Jun 30, 2024

Sun

24 Sivan 5784

OC 649:4-6

Jul 1, 2024

Mon

25 Sivan 5784

OC 650:1 - 651:1

Jul 2, 2024

Tue

26 Sivan 5784

OC 651:2-4

Jul 3, 2024

Wed

27 Sivan 5784

OC 651:5-7

Jul 4, 2024

Thu

28 Sivan 5784

OC 651:8-10

Jul 5, 2024

Fri

29 Sivan 5784

OC 651:11-13

Jul 6, 2024

Shab

30 Sivan 5784

OC 651:14 - 652:1

Jul 7, 2024

Sun

1 Tamuz 5784

OC 652:2 - 653:2

Jul 8, 2024

Mon

2 Tamuz 5784

OC 654:1 - 656:1

Jul 9, 2024

Tue

3 Tamuz 5784

OC 657:1 - 658:2

Jul 10, 2024

Wed

4 Tamuz 5784

OC 658:3-5

Jul 11, 2024

Thu

5 Tamuz 5784

OC 658:6-8

Jul 12, 2024

Fri

6 Tamuz 5784

OC 658:9 - 660:1

Jul 13, 2024

Shab

7 Tamuz 5784

OC 660:2 - 661:1

Jul 14, 2024

Sun

8 Tamuz 5784

OC 662:1-3

Jul 15, 2024

Mon

9 Tamuz 5784

OC 663:1-3

Jul 16, 2024

Tue

10 Tamuz 5784

OC 664:1-3

Jul 17, 2024

Wed

11 Tamuz 5784

OC 664:4-6

Jul 18, 2024

Thu

12 Tamuz 5784

OC 664:7-9

Jul 19, 2024

Fri

13 Tamuz 5784

OC 664:10 - 665:1

Jul 20, 2024

Shab

14 Tamuz 5784

OC 665:2 - 667:1

Jul 21, 2024

Sun

15 Tamuz 5784

OC 668:1 - 669:1

Jul 22, 2024

Mon

16 Tamuz 5784

OC 670:1-3

Jul 23, 2024

Tue

17 Tamuz 5784

OC 671:1-3

Jul 24, 2024

Wed

18 Tamuz 5784

OC 671:4-6

Jul 25, 2024

Thu

19 Tamuz 5784

OC 671:7 - 672:1

Jul 26, 2024

Fri

20 Tamuz 5784

OC 672:2 - 673:2

Jul 27, 2024

Shab

21 Tamuz 5784

OC 673:3 - 674:1

Jul 28, 2024

Sun

22 Tamuz 5784

OC 674:2 - 675:2

Jul 29, 2024

Mon

23 Tamuz 5784

OC 675:3 - 676:2

Jul 30, 2024

Tue

24 Tamuz 5784

OC 676:3-5

Jul 31, 2024

Wed

25 Tamuz 5784

OC 677:1-3

Aug 1, 2024

Thu

26 Tamuz 5784

OC 677:4 - 679:1

Aug 2, 2024

Fri

27 Tamuz 5784

OC 680:1 - 681:1

Aug 3, 2024

Shab

28 Tamuz 5784

OC 681:2 - 682:2

Aug 4, 2024

Sun

29 Tamuz 5784

OC 682:3 - 684:1

Aug 5, 2024

Mon

1 Av 5784

OC 684:2 - 685:1

Aug 6, 2024

Tue

2 Av 5784

OC 685:2-4

Aug 7, 2024

Wed

3 Av 5784

OC 685:5-7

Aug 8, 2024

Thu

4 Av 5784

OC 686:1-3

Aug 9, 2024

Fri

5 Av 5784

OC 687:1 - 688:1

Aug 10, 2024

Shab

6 Av 5784

OC 688:2-4

Aug 11, 2024

Sun

7 Av 5784

OC 688:5-7

Aug 12, 2024

Mon

8 Av 5784

OC 688:8 - 689:2

Aug 13, 2024

Tue

9 Av 5784

OC 689:3-5

Aug 14, 2024

Wed

10 Av 5784

OC 689:6 - 690:2

Aug 15, 2024

Thu

11 Av 5784

OC 690:3-5

Aug 16, 2024

Fri

12 Av 5784

OC 690:6-8

Aug 17, 2024

Shab

13 Av 5784

OC 690:9-11

Aug 18, 2024

Sun

14 Av 5784

OC 690:12-14

Aug 19, 2024

Mon

15 Av 5784

OC 690:15-17

Aug 20, 2024

Tue

16 Av 5784

OC 690:18 - 691:2

Aug 21, 2024

Wed

17 Av 5784

OC 691:3-5

Aug 22, 2024

Thu

18 Av 5784

OC 691:6-8

Aug 23, 2024

Fri

19 Av 5784

OC 691:9-11

Aug 24, 2024

Shab

20 Av 5784

OC 692:1-3

Aug 25, 2024

Sun

21 Av 5784

OC 692:4 - 693:2

Aug 26, 2024

Mon

22 Av 5784

OC 693:3 - 694:1

Aug 27, 2024

Tue

23 Av 5784

OC 694:2-4

Aug 28, 2024

Wed

24 Av 5784

OC 695:1-3

Aug 29, 2024

Thu

25 Av 5784

OC 695:4 - 696:2

Aug 30, 2024

Fri

26 Av 5784

OC 696:3-5

Aug 31, 2024

Shab

27 Av 5784

OC 696:6 - 697:1

Sep 1, 2024

Sun

28 Av 5784

Kitzur 11:1-5

Sep 2, 2024

Mon

29 Av 5784

Kitzur 11:6-10

Sep 3, 2024

Tue

30 Av 5784

Kitzur 11:11-15

Sep 4, 2024

Wed

1 Elul 5784

Kitzur 11:16-20

Sep 5, 2024

Thu

2 Elul 5784

Kitzur 11:21-25

Sep 6, 2024

Fri

3 Elul 5784

Kitzur 24:1-5

Sep 7, 2024

Shab

4 Elul 5784

Kitzur 24:6-10

Sep 8, 2024

Sun

5 Elul 5784

Kitzur 24:11 - 27:3

Sep 9, 2024

Mon

6 Elul 5784

Kitzur 27:4 - 28:3

Sep 10, 2024

Tue

7 Elul 5784

Kitzur 28:4-8

Sep 11, 2024

Wed

8 Elul 5784

Kitzur 28:9-13

Sep 12, 2024

Thu

9 Elul 5784

Kitzur 29:1-5

Sep 13, 2024

Fri

10 Elul 5784

Kitzur 29:6-10

Sep 14, 2024

Shab

11 Elul 5784

Kitzur 29:11-15

Sep 15, 2024

Sun

12 Elul 5784

Kitzur 29:16-20

Sep 16, 2024

Mon

13 Elul 5784

Kitzur 29:21 - 30:4

Sep 17, 2024

Tue

14 Elul 5784

Kitzur 30:5-9

Sep 18, 2024

Wed

15 Elul 5784

Kitzur 31:1-5

Sep 19, 2024

Thu

16 Elul 5784

Kitzur 31:6 - 32:3

Sep 20, 2024

Fri

17 Elul 5784

Kitzur 32:4-8

Sep 21, 2024

Shab

18 Elul 5784

Kitzur 32:9-13

Sep 22, 2024

Sun

19 Elul 5784

Kitzur 32:14-18

Sep 23, 2024

Mon

20 Elul 5784

Kitzur 32:19-23

Sep 24, 2024

Tue

21 Elul 5784

Kitzur 32:24 - 33:1

Sep 25, 2024

Wed

22 Elul 5784

Kitzur 33:2-6

Sep 26, 2024

Thu

23 Elul 5784

Kitzur 33:7-11

Sep 27, 2024

Fri

24 Elul 5784

Kitzur 33:12 - 34:2

Sep 28, 2024

Shab

25 Elul 5784

Kitzur 34:3-7

Sep 29, 2024

Sun

26 Elul 5784

Kitzur 34:8-12

Sep 30, 2024

Mon

27 Elul 5784

Kitzur 34:13 - 35:1

Oct 1, 2024

Tue

28 Elul 5784

Kitzur 35:2-6

Oct 2, 2024

Wed

29 Elul 5784

Kitzur 35:7 - 36:2

Oct 3, 2024

Thu

1 Tishrei 5785

Kitzur 36:3-7

Oct 4, 2024

Fri

2 Tishrei 5785

Kitzur 36:8-12

Oct 5, 2024

Shab

3 Tishrei 5785

Kitzur 36:13-17

Oct 6, 2024

Sun

4 Tishrei 5785

Kitzur 36:18-22

Oct 7, 2024

Mon

5 Tishrei 5785

Kitzur 36:23-27

Oct 8, 2024

Tue

6 Tishrei 5785

Kitzur 36:28 - 37:4

Oct 9, 2024

Wed

7 Tishrei 5785

Kitzur 37:5-9

Oct 10, 2024

Thu

8 Tishrei 5785

Kitzur 37:10 - 38:1

Oct 11, 2024

Fri

9 Tishrei 5785

Kitzur 38:2-6

Oct 12, 2024

Shab

10 Tishrei 5785

Kitzur 38:7-11

Oct 13, 2024

Sun

11 Tishrei 5785

Kitzur 38:12 - 46:1

Oct 14, 2024

Mon

12 Tishrei 5785

Kitzur 46:2-6

Oct 15, 2024

Tue

13 Tishrei 5785

Kitzur 46:7-11

Oct 16, 2024

Wed

14 Tishrei 5785

Kitzur 46:12-16

Oct 17, 2024

Thu

15 Tishrei 5785

Kitzur 46:17-21

Oct 18, 2024

Fri

16 Tishrei 5785

Kitzur 46:22-26

Oct 19, 2024

Shab

17 Tishrei 5785

Kitzur 46:27-31

Oct 20, 2024

Sun

18 Tishrei 5785

Kitzur 46:32-36

Oct 21, 2024

Mon

19 Tishrei 5785

Kitzur 46:37-41

Oct 22, 2024

Tue

20 Tishrei 5785

Kitzur 46:42-46

Oct 23, 2024

Wed

21 Tishrei 5785

Kitzur 47:1-5

Oct 24, 2024

Thu

22 Tishrei 5785

Kitzur 47:6-10

Oct 25, 2024

Fri

23 Tishrei 5785

Kitzur 47:11-15

Oct 26, 2024

Shab

24 Tishrei 5785

Kitzur 47:16-20

Oct 27, 2024

Sun

25 Tishrei 5785

Kitzur 47:21 - 62:3

Oct 28, 2024

Mon

26 Tishrei 5785

Kitzur 62:4-8

Oct 29, 2024

Tue

27 Tishrei 5785

Kitzur 62:9-13

Oct 30, 2024

Wed

28 Tishrei 5785

Kitzur 62:14-18

Oct 31, 2024

Thu

29 Tishrei 5785

Kitzur 63:1-5

Nov 1, 2024

Fri

30 Tishrei 5785

Kitzur 64:1 - 65:1

Nov 2, 2024

Shab

1 Cheshvan 5785

Kitzur 65:2-6

Nov 3, 2024

Sun

2 Cheshvan 5785

Kitzur 65:7-11

Nov 4, 2024

Mon

3 Cheshvan 5785

Kitzur 65:12-16

Nov 5, 2024

Tue

4 Cheshvan 5785

Kitzur 65:17-21

Nov 6, 2024

Wed

5 Cheshvan 5785

Kitzur 65:22-26

Nov 7, 2024

Thu

6 Cheshvan 5785

Kitzur 65:27 - 66:1

Nov 8, 2024

Fri

7 Cheshvan 5785

Kitzur 66:2-6

Nov 9, 2024

Shab

8 Cheshvan 5785

Kitzur 66:7-11

Nov 10, 2024

Sun

9 Cheshvan 5785

Kitzur 66:12 - 67:4

Nov 11, 2024

Mon

10 Cheshvan 5785

Kitzur 67:5-9

Nov 12, 2024

Tue

11 Cheshvan 5785

Kitzur 67:10 - 71:3

Nov 13, 2024

Wed

12 Cheshvan 5785

Kitzur 71:4 - 143:3

Nov 14, 2024

Thu

13 Cheshvan 5785

Kitzur 143:4-8

Nov 15, 2024

Fri

14 Cheshvan 5785

Kitzur 143:9-13

Nov 16, 2024

Shab

15 Cheshvan 5785

Kitzur 143:14-18

Nov 17, 2024

Sun

16 Cheshvan 5785

Kitzur 143:19 - 144:1

Nov 18, 2024

Mon

17 Cheshvan 5785

Kitzur 144:2-6

Nov 19, 2024

Tue

18 Cheshvan 5785

Kitzur 144:7 - 145:2

Nov 20, 2024

Wed

19 Cheshvan 5785

Kitzur 145:3-7

Nov 21, 2024

Thu

20 Cheshvan 5785

Kitzur 145:8-12

Nov 22, 2024

Fri

21 Cheshvan 5785

Kitzur 145:13-17

Nov 23, 2024

Shab

22 Cheshvan 5785

Kitzur 145:18-22

Nov 24, 2024

Sun

23 Cheshvan 5785

Kitzur 145:23 - 146:1

Nov 25, 2024

Mon

24 Cheshvan 5785

Kitzur 146:2 - 147:2

Nov 26, 2024

Tue

25 Cheshvan 5785

Kitzur 147:3 - 148:2

Nov 27, 2024

Wed

26 Cheshvan 5785

Kitzur 148:3 - 149:3

Nov 28, 2024

Thu

27 Cheshvan 5785

Kitzur 149:4-8

Nov 29, 2024

Fri

28 Cheshvan 5785

Kitzur 149:9-13

Nov 30, 2024

Shab

29 Cheshvan 5785

Kitzur 150:1-5

Dec 1, 2024

Sun

30 Cheshvan 5785

Kitzur 150:6-10

Dec 2, 2024

Mon

1 Kislev 5785

Kitzur 150:11-15

Dec 3, 2024

Tue

2 Kislev 5785

Kitzur 150:16 - 151:3

Dec 4, 2024

Wed

3 Kislev 5785

Kitzur 151:4 - 152:1

Dec 5, 2024

Thu

4 Kislev 5785

Kitzur 152:2-6

Dec 6, 2024

Fri

5 Kislev 5785

Kitzur 152:7-11

Dec 7, 2024

Shab

6 Kislev 5785

Kitzur 152:12-16

Dec 8, 2024

Sun

7 Kislev 5785

Kitzur 152:17 - 153:4

Dec 9, 2024

Mon

8 Kislev 5785

Kitzur 153:5-9

Dec 10, 2024

Tue

9 Kislev 5785

Kitzur 153:10-14

Dec 11, 2024

Wed

10 Kislev 5785

Kitzur 153:15 - 154:3

Dec 12, 2024

Thu

11 Kislev 5785

Kitzur 154:4 - 155:1

Dec 13, 2024

Fri

12 Kislev 5785

Kitzur 155:2-6

Dec 14, 2024

Shab

13 Kislev 5785

Kitzur 155:7-11

Dec 15, 2024

Sun

14 Kislev 5785

Kitzur 155:12 - 157:1

Dec 16, 2024

Mon

15 Kislev 5785

Kitzur 157:2-6

Dec 17, 2024

Tue

16 Kislev 5785

Kitzur 157:7 - 158:3

Dec 18, 2024

Wed

17 Kislev 5785

Kitzur 158:4 - 159:4

Dec 19, 2024

Thu

18 Kislev 5785

Kitzur 159:5-9

Dec 20, 2024

Fri

19 Kislev 5785

Kitzur 159:10 - 160:4

Dec 21, 2024

Shab

20 Kislev 5785

Kitzur 160:5 - 161:3

Dec 22, 2024

Sun

21 Kislev 5785

Kitzur 161:4-8

Dec 23, 2024

Mon

22 Kislev 5785

Kitzur 161:9-13

Dec 24, 2024

Tue

23 Kislev 5785

Kitzur 161:14-18

Dec 25, 2024

Wed

24 Kislev 5785

Kitzur 161:19 - 162:3

Dec 26, 2024

Thu

25 Kislev 5785

Kitzur 162:4-8

Dec 27, 2024

Fri

26 Kislev 5785

Kitzur 162:9-13

Dec 28, 2024

Shab

27 Kislev 5785

Kitzur 162:14 - 163:4

Dec 29, 2024

Sun

28 Kislev 5785

Kitzur 163:5 - 164:1

Dec 30, 2024

Mon

29 Kislev 5785

Kitzur 164:2-6

Dec 31, 2024

Tue

30 Kislev 5785

Kitzur 164:7 - 165:1

Jan 1, 2025

Wed

1 Teves 5785

Kitzur 165:2-6

Jan 2, 2025

Thu

2 Teves 5785

Kitzur 165:7-11

Jan 3, 2025

Fri

3 Teves 5785

Kitzur 165:12-16

Jan 4, 2025

Shab

4 Teves 5785

Kitzur 166:1-5

Jan 5, 2025

Sun

5 Teves 5785

Kitzur 167:1-5

Jan 6, 2025

Mon

6 Teves 5785

Kitzur 167:6-10

Jan 7, 2025

Tue

7 Teves 5785

Kitzur 167:11-15

Jan 8, 2025

Wed

8 Teves 5785

Kitzur 168:1-5

Jan 9, 2025

Thu

9 Teves 5785

Kitzur 168:6 - 169:3

Jan 10, 2025

Fri

10 Teves 5785

Kitzur 170:1 - 171:3

Jan 11, 2025

Shab

11 Teves 5785

Kitzur 172:1 - 173:2

Jan 12, 2025

Sun

12 Teves 5785

Kitzur 173:3 - 174:3

Jan 13, 2025

Mon

13 Teves 5785

Kitzur 175:1-5

Jan 14, 2025

Tue

14 Teves 5785

Kitzur 175:6 - 176:4

Jan 15, 2025

Wed

15 Teves 5785

Kitzur 176:5 - 177:1

Jan 16, 2025

Thu

16 Teves 5785

Kitzur 177:2-6

Jan 17, 2025

Fri

17 Teves 5785

Kitzur 177:7-11

Jan 18, 2025

Shab

18 Teves 5785

Kitzur 177:12 - 178:1

Jan 19, 2025

Sun

19 Teves 5785

Kitzur 178:2 - 179:1

Jan 20, 2025

Mon

20 Teves 5785

Kitzur 179:2-6

Jan 21, 2025

Tue

21 Teves 5785

Kitzur 179:7-11

Jan 22, 2025

Wed

22 Teves 5785

Kitzur 179:12 - 180:1

Jan 23, 2025

Thu

23 Teves 5785

Kitzur 180:2-6

Jan 24, 2025

Fri

24 Teves 5785

Kitzur 180:7-11

Jan 25, 2025

Shab

25 Teves 5785

Kitzur 180:12-16

Jan 26, 2025

Sun

26 Teves 5785

Kitzur 181:1-5

Jan 27, 2025

Mon

27 Teves 5785

Kitzur 181:6-10

Jan 28, 2025

Tue

28 Teves 5785

Kitzur 181:11-15

Jan 29, 2025

Wed

29 Teves 5785

Kitzur 181:16-20

Jan 30, 2025

Thu

1 Shevat 5785

Kitzur 181:21 - 182:3

Jan 31, 2025

Fri

2 Shevat 5785

Kitzur 182:4-8

Feb 1, 2025

Shab

3 Shevat 5785

Kitzur 182:9-13

Feb 2, 2025

Sun

4 Shevat 5785

Kitzur 182:14 - 183:2

Feb 3, 2025

Mon

5 Shevat 5785

Kitzur 183:3-7

Feb 4, 2025

Tue

6 Shevat 5785

Kitzur 184:1-5

Feb 5, 2025

Wed

7 Shevat 5785

Kitzur 184:6-10

Feb 6, 2025

Thu

8 Shevat 5785

Kitzur 184:11 - 185:4

Feb 7, 2025

Fri

9 Shevat 5785

Kitzur 185:5 - 186:3

Feb 8, 2025

Shab

10 Shevat 5785

Kitzur 186:4 - 187:4

Feb 9, 2025

Sun

11 Shevat 5785

Kitzur 187:5 - 188:4

Feb 10, 2025

Mon

12 Shevat 5785

Kitzur 188:5 - 189:4

Feb 11, 2025

Tue

13 Shevat 5785

Kitzur 189:5 - 190:3

Feb 12, 2025

Wed

14 Shevat 5785

Kitzur 191:1-5

Feb 13, 2025

Thu

15 Shevat 5785

Kitzur 191:6 - 192:4

Feb 14, 2025

Fri

16 Shevat 5785

Kitzur 192:5-9

Feb 15, 2025

Shab

17 Shevat 5785

Kitzur 192:10 - 193:4

Feb 16, 2025

Sun

18 Shevat 5785

Kitzur 193:5-9

Feb 17, 2025

Mon

19 Shevat 5785

Kitzur 193:10-14

Feb 18, 2025

Tue

20 Shevat 5785

Kitzur 194:1-5

Feb 19, 2025

Wed

21 Shevat 5785

Kitzur 194:6-10

Feb 20, 2025

Thu

22 Shevat 5785

Kitzur 194:11 - 195:3

Feb 21, 2025

Fri

23 Shevat 5785

Kitzur 195:4-8

Feb 22, 2025

Shab

24 Shevat 5785

Kitzur 195:9-13

Feb 23, 2025

Sun

25 Shevat 5785

Kitzur 195:14 - 196:4

Feb 24, 2025

Mon

26 Shevat 5785

Kitzur 196:5-9

Feb 25, 2025

Tue

27 Shevat 5785

Kitzur 196:10-14

Feb 26, 2025

Wed

28 Shevat 5785

Kitzur 196:15-19

Feb 27, 2025

Thu

29 Shevat 5785

Kitzur 196:20 - 197:2

Feb 28, 2025

Fri

30 Shevat 5785

Kitzur 197:3-7

Mar 1, 2025

Shab

1 Adar 5785

Kitzur 197:8-12

Mar 2, 2025

Sun

2 Adar 5785

Kitzur 197:13 - 198:4

Mar 3, 2025

Mon

3 Adar 5785

Kitzur 198:5-9

Mar 4, 2025

Tue

4 Adar 5785

Kitzur 198:10-14

Mar 5, 2025

Wed

5 Adar 5785

Kitzur 198:15 - 199:3

Mar 6, 2025

Thu

6 Adar 5785

Kitzur 199:4-8

Mar 7, 2025

Fri

7 Adar 5785

Kitzur 199:9-13

Mar 8, 2025

Shab

8 Adar 5785

Kitzur 199:14 - 200:1

Mar 9, 2025

Sun

9 Adar 5785

Kitzur 200:2-6

Mar 10, 2025

Mon

10 Adar 5785

Kitzur 200:7-11

Mar 11, 2025

Tue

11 Adar 5785

Kitzur 201:1-5

Mar 12, 2025

Wed

12 Adar 5785

Kitzur 201:6 - 202:3

Mar 13, 2025

Thu

13 Adar 5785

Kitzur 202:4-8

Mar 14, 2025

Fri

14 Adar 5785

Kitzur 202:9-13

Mar 15, 2025

Shab

15 Adar 5785

Kitzur 202:14 - 203:2

Mar 16, 2025

Sun

16 Adar 5785

Kitzur 203:3 - 204:2

Mar 17, 2025

Mon

17 Adar 5785

Kitzur 204:3-7

Mar 18, 2025

Tue

18 Adar 5785

Kitzur 204:8 - 205:1

Mar 19, 2025

Wed

19 Adar 5785

Kitzur 205:2-6

Mar 20, 2025

Thu

20 Adar 5785

Kitzur 205:7 - 206:2

Mar 21, 2025

Fri

21 Adar 5785

Kitzur 206:3-7

Mar 22, 2025

Shab

22 Adar 5785

Kitzur 206:8 - 207:1

Mar 23, 2025

Sun

23 Adar 5785

Kitzur 207:2-6

Mar 24, 2025

Mon

24 Adar 5785

Kitzur 207:7 - 208:4

Mar 25, 2025

Tue

25 Adar 5785

Kitzur 208:5-9

Mar 26, 2025

Wed

26 Adar 5785

Kitzur 208:10-14

Mar 27, 2025

Thu

27 Adar 5785

Kitzur 208:15 - 209:4

Mar 28, 2025

Fri

28 Adar 5785

Kitzur 209:5 - 210:1

Mar 29, 2025

Shab

29 Adar 5785

Kitzur 210:2-6

Mar 30, 2025

Sun

1 Nisan 5785

Kitzur 210:7 - 211:2

Mar 31, 2025

Mon

2 Nisan 5785

Kitzur 211:3-7

Apr 1, 2025

Tue

3 Nisan 5785

Kitzur 211:8-12

Apr 2, 2025

Wed

4 Nisan 5785

Kitzur 211:13 - 212:2

Apr 3, 2025

Thu

5 Nisan 5785

Kitzur 212:3 - 213:2

Apr 4, 2025

Fri

6 Nisan 5785

Kitzur 213:3 - 214:2

Apr 5, 2025

Shab

7 Nisan 5785

Kitzur 214:3 - 216:1

Apr 6, 2025

Sun

8 Nisan 5785

Kitzur 216:2 - 217:3

Apr 7, 2025

Mon

9 Nisan 5785

Kitzur 218:1 - 219:3

Apr 8, 2025

Tue

10 Nisan 5785

Kitzur 219:4-8

Apr 9, 2025

Wed

11 Nisan 5785

Kitzur 219:9 - 220:4

Apr 10, 2025

Thu

12 Nisan 5785

Kitzur 220:5-9

Apr 11, 2025

Fri

13 Nisan 5785

Kitzur 220:10 - 221:4

Apr 12, 2025

Shab

14 Nisan 5785

Kitzur 221:5-8

On to the next cycle...