13 יונ 2016

יום ב

ז סיון 5776

אורח חיים א:א-ג

14 יונ 2016

יום ג

ח סיון 5776

אורח חיים א:ד-ו

15 יונ 2016

יום ד

ט סיון 5776

אורח חיים א:ז-ט

16 יונ 2016

יום ה

י סיון 5776

אורח חיים ב:א-ג

17 יונ 2016

יום ו

יא סיון 5776

אורח חיים ב:ד-ו

18 יונ 2016

שבת

יב סיון 5776

אורח חיים ג:א-ג

19 יונ 2016

יום א

יג סיון 5776

אורח חיים ג:ד-ו

20 יונ 2016

יום ב

יד סיון 5776

אורח חיים ג:ז-ט

21 יונ 2016

יום ג

טו סיון 5776

אורח חיים ג:י-יב

22 יונ 2016

יום ד

טז סיון 5776

אורח חיים ג:יג-טו

23 יונ 2016

יום ה

יז סיון 5776

אורח חיים ג:טז - ד:א

24 יונ 2016

יום ו

יח סיון 5776

אורח חיים ד:ב-ד

25 יונ 2016

שבת

יט סיון 5776

אורח חיים ד:ה-ז

26 יונ 2016

יום א

כ סיון 5776

אורח חיים ד:ח-י

27 יונ 2016

יום ב

כא סיון 5776

אורח חיים ד:יא-יג

28 יונ 2016

יום ג

כב סיון 5776

אורח חיים ד:יד-טז

29 יונ 2016

יום ד

כג סיון 5776

אורח חיים ד:יז-יט

30 יונ 2016

יום ה

כד סיון 5776

אורח חיים ד:כ-כב

1 יול 2016

יום ו

כה סיון 5776

אורח חיים ד:כג - ו:א

2 יול 2016

שבת

כו סיון 5776

אורח חיים ו:ב-ד

3 יול 2016

יום א

כז סיון 5776

אורח חיים ז:א-ג

4 יול 2016

יום ב

כח סיון 5776

אורח חיים ז:ד - ח:ב

5 יול 2016

יום ג

כט סיון 5776

אורח חיים ח:ג-ה

6 יול 2016

יום ד

ל סיון 5776

אורח חיים ח:ו-ח

7 יול 2016

יום ה

א תמוז 5776

אורח חיים ח:ט-יא

8 יול 2016

יום ו

ב תמוז 5776

אורח חיים ח:יב-יד

9 יול 2016

שבת

ג תמוז 5776

אורח חיים ח:טו-יז

10 יול 2016

יום א

ד תמוז 5776

אורח חיים ט:א-ג

11 יול 2016

יום ב

ה תמוז 5776

אורח חיים ט:ד-ו

12 יול 2016

יום ג

ו תמוז 5776

אורח חיים י:א-ג

13 יול 2016

יום ד

ז תמוז 5776

אורח חיים י:ד-ו

14 יול 2016

יום ה

ח תמוז 5776

אורח חיים י:ז-ט

15 יול 2016

יום ו

ט תמוז 5776

אורח חיים י:י-יב

16 יול 2016

שבת

י תמוז 5776

אורח חיים יא:א-ג

17 יול 2016

יום א

יא תמוז 5776

אורח חיים יא:ד-ו

18 יול 2016

יום ב

יב תמוז 5776

אורח חיים יא:ז-ט

19 יול 2016

יום ג

יג תמוז 5776

אורח חיים יא:י-יב

20 יול 2016

יום ד

יד תמוז 5776

אורח חיים יא:יג-טו

21 יול 2016

יום ה

טו תמוז 5776

אורח חיים יב:א-ג

22 יול 2016

יום ו

טז תמוז 5776

אורח חיים יג:א-ג

23 יול 2016

שבת

יז תמוז 5776

אורח חיים יד:א-ג

24 יול 2016

יום א

יח תמוז 5776

אורח חיים יד:ד - טו:א

25 יול 2016

יום ב

יט תמוז 5776

אורח חיים טו:ב-ד

26 יול 2016

יום ג

כ תמוז 5776

אורח חיים טו:ה - טז:א

27 יול 2016

יום ד

כא תמוז 5776

אורח חיים יז:א-ג

28 יול 2016

יום ה

כב תמוז 5776

אורח חיים יח:א-ג

29 יול 2016

יום ו

כג תמוז 5776

אורח חיים יט:א - כ:א

30 יול 2016

שבת

כד תמוז 5776

אורח חיים כ:ב - כא:ב

31 יול 2016

יום א

כה תמוז 5776

אורח חיים כא:ג - כב:א

1 אוג 2016

יום ב

כו תמוז 5776

אורח חיים כג:א-ג

2 אוג 2016

יום ג

כז תמוז 5776

אורח חיים כד:א-ג

3 אוג 2016

יום ד

כח תמוז 5776

אורח חיים כד:ד-ו

4 אוג 2016

יום ה

כט תמוז 5776

אורח חיים כה:א-ג

5 אוג 2016

יום ו

א אב 5776

אורח חיים כה:ד-ו

6 אוג 2016

שבת

ב אב 5776

אורח חיים כה:ז-ט

7 אוג 2016

יום א

ג אב 5776

אורח חיים כה:י-יב

8 אוג 2016

יום ב

ד אב 5776

אורח חיים כה:יג - כו:ב

9 אוג 2016

יום ג

ה אב 5776

אורח חיים כז:א-ג

10 אוג 2016

יום ד

ו אב 5776

אורח חיים כז:ד-ו

11 אוג 2016

יום ה

ז אב 5776

אורח חיים כז:ז-ט

12 אוג 2016

יום ו

ח אב 5776

אורח חיים כז:י - כח:א

13 אוג 2016

שבת

ט אב 5776

אורח חיים כח:ב - כט:א

14 אוג 2016

יום א

י אב 5776

אורח חיים ל:א-ג

15 אוג 2016

יום ב

יא אב 5776

אורח חיים ל:ד - לא:א

16 אוג 2016

יום ג

יב אב 5776

אורח חיים לא:ב - לב:ב

17 אוג 2016

יום ד

יג אב 5776

אורח חיים לב:ג-ה

18 אוג 2016

יום ה

יד אב 5776

אורח חיים לב:ו-ח

19 אוג 2016

יום ו

טו אב 5776

אורח חיים לב:ט-יא

20 אוג 2016

שבת

טז אב 5776

אורח חיים לב:יב-יד

21 אוג 2016

יום א

יז אב 5776

אורח חיים לב:טו-יז

22 אוג 2016

יום ב

יח אב 5776

אורח חיים לב:יח-כ

23 אוג 2016

יום ג

יט אב 5776

אורח חיים לב:כא-כג

24 אוג 2016

יום ד

כ אב 5776

אורח חיים לב:כד-כו

25 אוג 2016

יום ה

כא אב 5776

אורח חיים לב:כז-כט

26 אוג 2016

יום ו

כב אב 5776

אורח חיים לב:ל-לב

27 אוג 2016

שבת

כג אב 5776

אורח חיים לב:לג-לה

28 אוג 2016

יום א

כד אב 5776

אורח חיים לב:לו-לח

29 אוג 2016

יום ב

כה אב 5776

אורח חיים לב:לט-מא

30 אוג 2016

יום ג

כו אב 5776

אורח חיים לב:מב-מד

31 אוג 2016

יום ד

כז אב 5776

אורח חיים לב:מה-מז

1 ספט 2016

יום ה

כח אב 5776

אורח חיים לב:מח-נ

2 ספט 2016

יום ו

כט אב 5776

אורח חיים לב:נא - לג:א

3 ספט 2016

שבת

ל אב 5776

אורח חיים לג:ב-ד

4 ספט 2016

יום א

א אלול 5776

אורח חיים לג:ה - לד:ב

5 ספט 2016

יום ב

ב אלול 5776

אורח חיים לד:ג - לה:א

6 ספט 2016

יום ג

ג אלול 5776

אורח חיים לו:א-ג

7 ספט 2016

יום ד

ד אלול 5776

אורח חיים לז:א-ג

8 ספט 2016

יום ה

ה אלול 5776

אורח חיים לח:א-ג

9 ספט 2016

יום ו

ו אלול 5776

אורח חיים לח:ד-ו

10 ספט 2016

שבת

ז אלול 5776

אורח חיים לח:ז-ט

11 ספט 2016

יום א

ח אלול 5776

אורח חיים לח:י-יב

12 ספט 2016

יום ב

ט אלול 5776

אורח חיים לח:יג - לט:ב

13 ספט 2016

יום ג

י אלול 5776

אורח חיים לט:ג-ה

14 ספט 2016

יום ד

יא אלול 5776

אורח חיים לט:ו-ח

15 ספט 2016

יום ה

יב אלול 5776

אורח חיים לט:ט - מ:א

16 ספט 2016

יום ו

יג אלול 5776

אורח חיים מ:ב-ד

17 ספט 2016

שבת

יד אלול 5776

אורח חיים מ:ה-ז

18 ספט 2016

יום א

טו אלול 5776

אורח חיים מ:ח - מב:א

19 ספט 2016

יום ב

טז אלול 5776

אורח חיים מב:ב - מג:א

20 ספט 2016

יום ג

יז אלול 5776

אורח חיים מג:ב-ד

21 ספט 2016

יום ד

יח אלול 5776

אורח חיים מג:ה-ז

22 ספט 2016

יום ה

יט אלול 5776

אורח חיים מג:ח - מד:א

23 ספט 2016

יום ו

כ אלול 5776

אורח חיים מה:א - מו:א

24 ספט 2016

שבת

כא אלול 5776

אורח חיים מו:ב-ד

25 ספט 2016

יום א

כב אלול 5776

אורח חיים מו:ה-ז

26 ספט 2016

יום ב

כג אלול 5776

אורח חיים מו:ח - מז:א

27 ספט 2016

יום ג

כד אלול 5776

אורח חיים מז:ב-ד

28 ספט 2016

יום ד

כה אלול 5776

אורח חיים מז:ה-ז

29 ספט 2016

יום ה

כו אלול 5776

אורח חיים מז:ח-י

30 ספט 2016

יום ו

כז אלול 5776

אורח חיים מז:יא-יג

1 אוק 2016

שבת

כח אלול 5776

אורח חיים מז:יד - מט:א

2 אוק 2016

יום א

כט אלול 5776

אורח חיים נ:א - נא:ב

3 אוק 2016

יום ב

א תשרי 5777

אורח חיים נא:ג-ה

4 אוק 2016

יום ג

ב תשרי 5777

אורח חיים נא:ו-ח

5 אוק 2016

יום ד

ג תשרי 5777

אורח חיים נא:ט - נג:א

6 אוק 2016

יום ה

ד תשרי 5777

אורח חיים נג:ב-ד

7 אוק 2016

יום ו

ה תשרי 5777

אורח חיים נג:ה-ז

8 אוק 2016

שבת

ו תשרי 5777

אורח חיים נג:ח-י

9 אוק 2016

יום א

ז תשרי 5777

אורח חיים נג:יא-יג

10 אוק 2016

יום ב

ח תשרי 5777

אורח חיים נג:יד-טז

11 אוק 2016

יום ג

ט תשרי 5777

אורח חיים נג:יז-יט

12 אוק 2016

יום ד

י תשרי 5777

אורח חיים נג:כ-כב

13 אוק 2016

יום ה

יא תשרי 5777

אורח חיים נג:כג-כה

14 אוק 2016

יום ו

יב תשרי 5777

אורח חיים נג:כו - נד:ב

15 אוק 2016

שבת

יג תשרי 5777

אורח חיים נד:ג - נה:ב

16 אוק 2016

יום א

יד תשרי 5777

אורח חיים נה:ג-ה

17 אוק 2016

יום ב

טו תשרי 5777

אורח חיים נה:ו-ח

18 אוק 2016

יום ג

טז תשרי 5777

אורח חיים נה:ט-יא

19 אוק 2016

יום ד

יז תשרי 5777

אורח חיים נה:יב-יד

20 אוק 2016

יום ה

יח תשרי 5777

אורח חיים נה:טו-יז

21 אוק 2016

יום ו

יט תשרי 5777

אורח חיים נה:יח-כ

22 אוק 2016

שבת

כ תשרי 5777

אורח חיים נה:כא - נו:א

23 אוק 2016

יום א

כא תשרי 5777

אורח חיים נו:ב-ד

24 אוק 2016

יום ב

כב תשרי 5777

אורח חיים נו:ה - נז:ב

25 אוק 2016

יום ג

כג תשרי 5777

אורח חיים נח:א-ג

26 אוק 2016

יום ד

כד תשרי 5777

אורח חיים נח:ד-ו

27 אוק 2016

יום ה

כה תשרי 5777

אורח חיים נח:ז - נט:ב

28 אוק 2016

יום ו

כו תשרי 5777

אורח חיים נט:ג-ה

29 אוק 2016

שבת

כז תשרי 5777

אורח חיים ס:א-ג

30 אוק 2016

יום א

כח תשרי 5777

אורח חיים ס:ד - סא:א

31 אוק 2016

יום ב

כט תשרי 5777

אורח חיים סא:ב-ד

1 נוב 2016

יום ג

ל תשרי 5777

אורח חיים סא:ה-ז

2 נוב 2016

יום ד

א חשון 5777

אורח חיים סא:ח-י

3 נוב 2016

יום ה

ב חשון 5777

אורח חיים סא:יא-יג

4 נוב 2016

יום ו

ג חשון 5777

אורח חיים סא:יד-טז

5 נוב 2016

שבת

ד חשון 5777

אורח חיים סא:יז-יט

6 נוב 2016

יום א

ה חשון 5777

אורח חיים סא:כ-כב

7 נוב 2016

יום ב

ו חשון 5777

אורח חיים סא:כג-כה

8 נוב 2016

יום ג

ז חשון 5777

אורח חיים סא:כו - סב:ב

9 נוב 2016

יום ד

ח חשון 5777

אורח חיים סב:ג-ה

10 נוב 2016

יום ה

ט חשון 5777

אורח חיים סג:א-ג

11 נוב 2016

יום ו

י חשון 5777

אורח חיים סג:ד-ו

12 נוב 2016

שבת

יא חשון 5777

אורח חיים סג:ז-ט

13 נוב 2016

יום א

יב חשון 5777

אורח חיים סד:א-ג

14 נוב 2016

יום ב

יג חשון 5777

אורח חיים סד:ד - סה:ב

15 נוב 2016

יום ג

יד חשון 5777

אורח חיים סה:ג - סו:ב

16 נוב 2016

יום ד

טו חשון 5777

אורח חיים סו:ג-ה

17 נוב 2016

יום ה

טז חשון 5777

אורח חיים סו:ו-ח

18 נוב 2016

יום ו

יז חשון 5777

אורח חיים סו:ט - סז:א

19 נוב 2016

שבת

יח חשון 5777

אורח חיים סח:א - סט:ב

20 נוב 2016

יום א

יט חשון 5777

אורח חיים ע:א-ג

21 נוב 2016

יום ב

כ חשון 5777

אורח חיים ע:ד - עא:א

22 נוב 2016

יום ג

כא חשון 5777

אורח חיים עא:ב-ד

23 נוב 2016

יום ד

כב חשון 5777

אורח חיים עא:ה-ז

24 נוב 2016

יום ה

כג חשון 5777

אורח חיים עב:א-ג

25 נוב 2016

יום ו

כד חשון 5777

אורח חיים עב:ד - עג:א

26 נוב 2016

שבת

כה חשון 5777

אורח חיים עג:ב-ד

27 נוב 2016

יום א

כו חשון 5777

אורח חיים עד:א-ג

28 נוב 2016

יום ב

כז חשון 5777

אורח חיים עד:ד-ו

29 נוב 2016

יום ג

כח חשון 5777

אורח חיים עה:א-ג

30 נוב 2016

יום ד

כט חשון 5777

אורח חיים עה:ד-ו

1 דצמ 2016

יום ה

א כסלו 5777

אורח חיים עו:א-ג

2 דצמ 2016

יום ו

ב כסלו 5777

אורח חיים עו:ד-ו

3 דצמ 2016

שבת

ג כסלו 5777

אורח חיים עו:ז - עז:א

4 דצמ 2016

יום א

ד כסלו 5777

אורח חיים עז:ב - עט:א

5 דצמ 2016

יום ב

ה כסלו 5777

אורח חיים עט:ב-ד

6 דצמ 2016

יום ג

ו כסלו 5777

אורח חיים עט:ה-ז

7 דצמ 2016

יום ד

ז כסלו 5777

אורח חיים עט:ח - פ:א

8 דצמ 2016

יום ה

ח כסלו 5777

אורח חיים פא:א - פב:א

9 דצמ 2016

יום ו

ט כסלו 5777

אורח חיים פב:ב - פג:ב

10 דצמ 2016

שבת

י כסלו 5777

אורח חיים פג:ג-ה

11 דצמ 2016

יום א

יא כסלו 5777

אורח חיים פד:א - פה:ב

12 דצמ 2016

יום ב

יב כסלו 5777

אורח חיים פו:א - פז:ב

13 דצמ 2016

יום ג

יג כסלו 5777

אורח חיים פז:ג - פט:א

14 דצמ 2016

יום ד

יד כסלו 5777

אורח חיים פט:ב-ד

15 דצמ 2016

יום ה

טו כסלו 5777

אורח חיים פט:ה-ז

16 דצמ 2016

יום ו

טז כסלו 5777

אורח חיים פט:ח - צ:ב

17 דצמ 2016

שבת

יז כסלו 5777

אורח חיים צ:ג-ה

18 דצמ 2016

יום א

יח כסלו 5777

אורח חיים צ:ו-ח

19 דצמ 2016

יום ב

יט כסלו 5777

אורח חיים צ:ט-יא

20 דצמ 2016

יום ג

כ כסלו 5777

אורח חיים צ:יב-יד

21 דצמ 2016

יום ד

כא כסלו 5777

אורח חיים צ:טו-יז

22 דצמ 2016

יום ה

כב כסלו 5777

אורח חיים צ:יח-כ

23 דצמ 2016

יום ו

כג כסלו 5777

אורח חיים צ:כא-כג

24 דצמ 2016

שבת

כד כסלו 5777

אורח חיים צ:כד-כו

25 דצמ 2016

יום א

כה כסלו 5777

אורח חיים צ:כז - צא:ב

26 דצמ 2016

יום ב

כו כסלו 5777

אורח חיים צא:ג-ה

27 דצמ 2016

יום ג

כז כסלו 5777

אורח חיים צא:ו - צב:ב

28 דצמ 2016

יום ד

כח כסלו 5777

אורח חיים צב:ג-ה

29 דצמ 2016

יום ה

כט כסלו 5777

אורח חיים צב:ו-ח

30 דצמ 2016

יום ו

א טבת 5777

אורח חיים צב:ט - צג:א

31 דצמ 2016

שבת

ב טבת 5777

אורח חיים צג:ב-ד

1 ינו 2017

יום א

ג טבת 5777

אורח חיים צד:א-ג

2 ינו 2017

יום ב

ד טבת 5777

אורח חיים צד:ד-ו

3 ינו 2017

יום ג

ה טבת 5777

אורח חיים צד:ז-ט

4 ינו 2017

יום ד

ו טבת 5777

אורח חיים צה:א-ג

5 ינו 2017

יום ה

ז טבת 5777

אורח חיים צה:ד - צו:ב

6 ינו 2017

יום ו

ח טבת 5777

אורח חיים צז:א-ג

7 ינו 2017

שבת

ט טבת 5777

אורח חיים צז:ד - צח:א

8 ינו 2017

יום א

י טבת 5777

אורח חיים צח:ב-ד

9 ינו 2017

יום ב

יא טבת 5777

אורח חיים צח:ה - צט:ב

10 ינו 2017

יום ג

יב טבת 5777

אורח חיים צט:ג - קא:א

11 ינו 2017

יום ד

יג טבת 5777

אורח חיים קא:ב-ד

12 ינו 2017

יום ה

יד טבת 5777

אורח חיים קב:א-ג

13 ינו 2017

יום ו

טו טבת 5777

אורח חיים קב:ד - קג:א

14 ינו 2017

שבת

טז טבת 5777

אורח חיים קג:ב - קד:א

15 ינו 2017

יום א

יז טבת 5777

אורח חיים קד:ב-ד

16 ינו 2017

יום ב

יח טבת 5777

אורח חיים קד:ה-ז

17 ינו 2017

יום ג

יט טבת 5777

אורח חיים קד:ח - קו:א

18 ינו 2017

יום ד

כ טבת 5777

אורח חיים קו:ב - קז:ב

19 ינו 2017

יום ה

כא טבת 5777

אורח חיים קז:ג - קח:א

20 ינו 2017

יום ו

כב טבת 5777

אורח חיים קח:ב-ד

21 ינו 2017

שבת

כג טבת 5777

אורח חיים קח:ה-ז

22 ינו 2017

יום א

כד טבת 5777

אורח חיים קח:ח-י

23 ינו 2017

יום ב

כה טבת 5777

אורח חיים קח:יא - קט:א

24 ינו 2017

יום ג

כו טבת 5777

אורח חיים קט:ב - קי:א

25 ינו 2017

יום ד

כז טבת 5777

אורח חיים קי:ב-ד

26 ינו 2017

יום ה

כח טבת 5777

אורח חיים קי:ה-ז

27 ינו 2017

יום ו

כט טבת 5777

אורח חיים קי:ח - קיא:ב

28 ינו 2017

שבת

א שבט 5777

אורח חיים קיא:ג - קיב:ב

29 ינו 2017

יום א

ב שבט 5777

אורח חיים קיג:א-ג

30 ינו 2017

יום ב

ג שבט 5777

אורח חיים קיג:ד-ו

31 ינו 2017

יום ג

ד שבט 5777

אורח חיים קיג:ז-ט

1 פבר 2017

יום ד

ה שבט 5777

אורח חיים קיד:א-ג

2 פבר 2017

יום ה

ו שבט 5777

אורח חיים קיד:ד-ו

3 פבר 2017

יום ו

ז שבט 5777

אורח חיים קיד:ז-ט

4 פבר 2017

שבת

ח שבט 5777

אורח חיים קטו:א - קיז:א

5 פבר 2017

יום א

ט שבט 5777

אורח חיים קיז:ב-ד

6 פבר 2017

יום ב

י שבט 5777

אורח חיים קיז:ה - קיט:א

7 פבר 2017

יום ג

יא שבט 5777

אורח חיים קיט:ב-ד

8 פבר 2017

יום ד

יב שבט 5777

אורח חיים קכ:א - קכא:ב

9 פבר 2017

יום ה

יג שבט 5777

אורח חיים קכא:ג - קכב:ב

10 פבר 2017

יום ו

יד שבט 5777

אורח חיים קכב:ג - קכג:ב

11 פבר 2017

שבת

טו שבט 5777

אורח חיים קכג:ג-ה

12 פבר 2017

יום א

טז שבט 5777

אורח חיים קכג:ו - קכד:ב

13 פבר 2017

יום ב

יז שבט 5777

אורח חיים קכד:ג-ה

14 פבר 2017

יום ג

יח שבט 5777

אורח חיים קכד:ו-ח

15 פבר 2017

יום ד

יט שבט 5777

אורח חיים קכד:ט-יא

16 פבר 2017

יום ה

כ שבט 5777

אורח חיים קכד:יב - קכה:ב

17 פבר 2017

יום ו

כא שבט 5777

אורח חיים קכו:א-ג

18 פבר 2017

שבת

כב שבט 5777

אורח חיים קכו:ד - קכז:ב

19 פבר 2017

יום א

כג שבט 5777

אורח חיים קכח:א-ג

20 פבר 2017

יום ב

כד שבט 5777

אורח חיים קכח:ד-ו

21 פבר 2017

יום ג

כה שבט 5777

אורח חיים קכח:ז-ט

22 פבר 2017

יום ד

כו שבט 5777

אורח חיים קכח:י-יב

23 פבר 2017

יום ה

כז שבט 5777

אורח חיים קכח:יג-טו

24 פבר 2017

יום ו

כח שבט 5777

אורח חיים קכח:טז-יח

25 פבר 2017

שבת

כט שבט 5777

אורח חיים קכח:יט-כא

26 פבר 2017

יום א

ל שבט 5777

אורח חיים קכח:כב-כד

27 פבר 2017

יום ב

א אדר 5777

אורח חיים קכח:כה-כז

28 פבר 2017

יום ג

ב אדר 5777

אורח חיים קכח:כח-ל

1 מרץ 2017

יום ד

ג אדר 5777

אורח חיים קכח:לא-לג

2 מרץ 2017

יום ה

ד אדר 5777

אורח חיים קכח:לד-לו

3 מרץ 2017

יום ו

ה אדר 5777

אורח חיים קכח:לז-לט

4 מרץ 2017

שבת

ו אדר 5777

אורח חיים קכח:מ-מב

5 מרץ 2017

יום א

ז אדר 5777

אורח חיים קכח:מג-מה

6 מרץ 2017

יום ב

ח אדר 5777

אורח חיים קכט:א - קל:א

7 מרץ 2017

יום ג

ט אדר 5777

אורח חיים קלא:א-ג

8 מרץ 2017

יום ד

י אדר 5777

אורח חיים קלא:ד-ו

9 מרץ 2017

יום ה

יא אדר 5777

אורח חיים קלא:ז - קלב:א

10 מרץ 2017

יום ו

יב אדר 5777

אורח חיים קלב:ב - קלד:א

11 מרץ 2017

שבת

יג אדר 5777

אורח חיים קלד:ב - קלה:ב

12 מרץ 2017

יום א

יד אדר 5777

אורח חיים קלה:ג-ה

13 מרץ 2017

יום ב

טו אדר 5777

אורח חיים קלה:ו-ח

14 מרץ 2017

יום ג

טז אדר 5777

אורח חיים קלה:ט-יא

15 מרץ 2017

יום ד

יז אדר 5777

אורח חיים קלה:יב-יד

16 מרץ 2017

יום ה

יח אדר 5777

אורח חיים קלו:א - קלז:ב

17 מרץ 2017

יום ו

יט אדר 5777

אורח חיים קלז:ג-ה

18 מרץ 2017

שבת

כ אדר 5777

אורח חיים קלז:ו - קלט:א

19 מרץ 2017

יום א

כא אדר 5777

אורח חיים קלט:ב-ד

20 מרץ 2017

יום ב

כב אדר 5777

אורח חיים קלט:ה-ז

21 מרץ 2017

יום ג

כג אדר 5777

אורח חיים קלט:ח-י

22 מרץ 2017

יום ד

כד אדר 5777

אורח חיים קלט:יא - קמ:ב

23 מרץ 2017

יום ה

כה אדר 5777

אורח חיים קמ:ג - קמא:ב

24 מרץ 2017

יום ו

כו אדר 5777

אורח חיים קמא:ג-ה

25 מרץ 2017

שבת

כז אדר 5777

אורח חיים קמא:ו-ח

26 מרץ 2017

יום א

כח אדר 5777

אורח חיים קמב:א - קמג:א

27 מרץ 2017

יום ב

כט אדר 5777

אורח חיים קמג:ב-ד

28 מרץ 2017

יום ג

א ניסן 5777

אורח חיים קמג:ה - קמד:ב

29 מרץ 2017

יום ד

ב ניסן 5777

אורח חיים קמד:ג - קמה:א

30 מרץ 2017

יום ה

ג ניסן 5777

אורח חיים קמה:ב - קמו:א

31 מרץ 2017

יום ו

ד ניסן 5777

אורח חיים קמו:ב-ד

1 אפר 2017

שבת

ה ניסן 5777

אורח חיים קמז:א-ג

2 אפר 2017

יום א

ו ניסן 5777

אורח חיים קמז:ד-ו

3 אפר 2017

יום ב

ז ניסן 5777

אורח חיים קמז:ז - קמח:א

4 אפר 2017

יום ג

ח ניסן 5777

אורח חיים קמט:א - קנ:ב

5 אפר 2017

יום ד

ט ניסן 5777

אורח חיים קנ:ג-ה

6 אפר 2017

יום ה

י ניסן 5777

אורח חיים קנא:א-ג

7 אפר 2017

יום ו

יא ניסן 5777

אורח חיים קנא:ד-ו

8 אפר 2017

שבת

יב ניסן 5777

אורח חיים קנא:ז-ט

9 אפר 2017

יום א

יג ניסן 5777

אורח חיים קנא:י-יב

10 אפר 2017

יום ב

יד ניסן 5777

אורח חיים קנב:א - קנג:ב

11 אפר 2017

יום ג

טו ניסן 5777

אורח חיים קנג:ג-ה

12 אפר 2017

יום ד

טז ניסן 5777

אורח חיים קנג:ו-ח

13 אפר 2017

יום ה

יז ניסן 5777

אורח חיים קנג:ט-יא

14 אפר 2017

יום ו

יח ניסן 5777

אורח חיים קנג:יב-יד

15 אפר 2017

שבת

יט ניסן 5777

אורח חיים קנג:טו-יז

16 אפר 2017

יום א

כ ניסן 5777

אורח חיים קנג:יח-כ

17 אפר 2017

יום ב

כא ניסן 5777

אורח חיים קנג:כא - קנד:א

18 אפר 2017

יום ג

כב ניסן 5777

אורח חיים קנד:ב-ד

19 אפר 2017

יום ד

כג ניסן 5777

אורח חיים קנד:ה-ז

20 אפר 2017

יום ה

כד ניסן 5777

אורח חיים קנד:ח-י

21 אפר 2017

יום ו

כה ניסן 5777

אורח חיים קנד:יא-יג

22 אפר 2017

שבת

כו ניסן 5777

אורח חיים קנד:יד - קנה:א

23 אפר 2017

יום א

כז ניסן 5777

אורח חיים קנה:ב - קנז:א

24 אפר 2017

יום ב

כח ניסן 5777

אורח חיים קנח:א-ג

25 אפר 2017

יום ג

כט ניסן 5777

אורח חיים קנח:ד-ו

26 אפר 2017

יום ד

ל ניסן 5777

אורח חיים קנח:ז-ט

27 אפר 2017

יום ה

א אייר 5777

אורח חיים קנח:י-יב

28 אפר 2017

יום ו

ב אייר 5777

אורח חיים קנח:יג - קנט:ב

29 אפר 2017

שבת

ג אייר 5777

אורח חיים קנט:ג-ה

30 אפר 2017

יום א

ד אייר 5777

אורח חיים קנט:ו-ח

1 מאי 2017

יום ב

ה אייר 5777

אורח חיים קנט:ט-יא

2 מאי 2017

יום ג

ו אייר 5777

אורח חיים קנט:יב-יד

3 מאי 2017

יום ד

ז אייר 5777

אורח חיים קנט:טו-יז

4 מאי 2017

יום ה

ח אייר 5777

אורח חיים קנט:יח-כ

5 מאי 2017

יום ו

ט אייר 5777

אורח חיים קס:א-ג

6 מאי 2017

שבת

י אייר 5777

אורח חיים קס:ד-ו

7 מאי 2017

יום א

יא אייר 5777

אורח חיים קס:ז-ט

8 מאי 2017

יום ב

יב אייר 5777

אורח חיים קס:י-יב

9 מאי 2017

יום ג

יג אייר 5777

אורח חיים קס:יג-טו

10 מאי 2017

יום ד

יד אייר 5777

אורח חיים קסא:א-ג

11 מאי 2017

יום ה

טו אייר 5777

אורח חיים קסא:ד - קסב:ב

12 מאי 2017

יום ו

טז אייר 5777

אורח חיים קסב:ג-ה

13 מאי 2017

שבת

יז אייר 5777

אורח חיים קסב:ו-ח

14 מאי 2017

יום א

יח אייר 5777

אורח חיים קסב:ט - קסג:א

15 מאי 2017

יום ב

יט אייר 5777

אורח חיים קסג:ב - קסד:ב

16 מאי 2017

יום ג

כ אייר 5777

אורח חיים קסה:א - קסו:א

17 מאי 2017

יום ד

כא אייר 5777

אורח חיים קסז:א-ג

18 מאי 2017

יום ה

כב אייר 5777

אורח חיים קסז:ד-ו

19 מאי 2017

יום ו

כג אייר 5777

אורח חיים קסז:ז-ט

20 מאי 2017

שבת

כד אייר 5777

אורח חיים קסז:י-יב

21 מאי 2017

יום א

כה אייר 5777

אורח חיים קסז:יג-טו

22 מאי 2017

יום ב

כו אייר 5777

אורח חיים קסז:טז-יח

23 מאי 2017

יום ג

כז אייר 5777

אורח חיים קסז:יט - קסח:א

24 מאי 2017

יום ד

כח אייר 5777

אורח חיים קסח:ב-ד

25 מאי 2017

יום ה

כט אייר 5777

אורח חיים קסח:ה-ז

26 מאי 2017

יום ו

א סיון 5777

אורח חיים קסח:ח-י

27 מאי 2017

שבת

ב סיון 5777

אורח חיים קסח:יא-יג

28 מאי 2017

יום א

ג סיון 5777

אורח חיים קסח:יד-טז

29 מאי 2017

יום ב

ד סיון 5777

אורח חיים קסח:יז - קסט:ב

30 מאי 2017

יום ג

ה סיון 5777

אורח חיים קסט:ג - קע:ב

31 מאי 2017

יום ד

ו סיון 5777

אורח חיים קע:ג-ה

1 יונ 2017

יום ה

ז סיון 5777

אורח חיים קע:ו-ח

2 יונ 2017

יום ו

ח סיון 5777

אורח חיים קע:ט-יא

3 יונ 2017

שבת

ט סיון 5777

אורח חיים קע:יב-יד

4 יונ 2017

יום א

י סיון 5777

אורח חיים קע:טו-יז

5 יונ 2017

יום ב

יא סיון 5777

אורח חיים קע:יח-כ

6 יונ 2017

יום ג

יב סיון 5777

אורח חיים קע:כא - קעא:א

7 יונ 2017

יום ד

יג סיון 5777

אורח חיים קעא:ב-ד

8 יונ 2017

יום ה

יד סיון 5777

אורח חיים קעא:ה - קעב:ב

9 יונ 2017

יום ו

טו סיון 5777

אורח חיים קעג:א-ג

10 יונ 2017

שבת

טז סיון 5777

אורח חיים קעד:א-ג

11 יונ 2017

יום א

יז סיון 5777

אורח חיים קעד:ד-ו

12 יונ 2017

יום ב

יח סיון 5777

אורח חיים קעד:ז - קעה:א

13 יונ 2017

יום ג

יט סיון 5777

אורח חיים קעה:ב-ד

14 יונ 2017

יום ד

כ סיון 5777

אורח חיים קעה:ה - קעו:א

15 יונ 2017

יום ה

כא סיון 5777

אורח חיים קעז:א-ג

16 יונ 2017

יום ו

כב סיון 5777

אורח חיים קעז:ד - קעח:א

17 יונ 2017

שבת

כג סיון 5777

אורח חיים קעח:ב-ד

18 יונ 2017

יום א

כד סיון 5777

אורח חיים קעח:ה-ז

19 יונ 2017

יום ב

כה סיון 5777

אורח חיים קעט:א-ג

20 יונ 2017

יום ג

כו סיון 5777

אורח חיים קעט:ד-ו

21 יונ 2017

יום ד

כז סיון 5777

אורח חיים קפ:א-ג

22 יונ 2017

יום ה

כח סיון 5777

אורח חיים קפ:ד - קפא:א

23 יונ 2017

יום ו

כט סיון 5777

אורח חיים קפא:ב-ד

24 יונ 2017

שבת

ל סיון 5777

אורח חיים קפא:ה-ז

25 יונ 2017

יום א

א תמוז 5777

אורח חיים קפא:ח-י

26 יונ 2017

יום ב

ב תמוז 5777

אורח חיים קפב:א-ג

27 יונ 2017

יום ג

ג תמוז 5777

אורח חיים קפב:ד-ו

28 יונ 2017

יום ד

ד תמוז 5777

אורח חיים קפב:ז - קפג:ב

29 יונ 2017

יום ה

ה תמוז 5777

אורח חיים קפג:ג-ה

30 יונ 2017

יום ו

ו תמוז 5777

אורח חיים קפג:ו-ח

1 יול 2017

שבת

ז תמוז 5777

אורח חיים קפג:ט-יא

2 יול 2017

יום א

ח תמוז 5777

אורח חיים קפג:יב - קפד:ב

3 יול 2017

יום ב

ט תמוז 5777

אורח חיים קפד:ג-ה

4 יול 2017

יום ג

י תמוז 5777

אורח חיים קפד:ו - קפה:ב

5 יול 2017

יום ד

יא תמוז 5777

אורח חיים קפה:ג-ה

6 יול 2017

יום ה

יב תמוז 5777

אורח חיים קפו:א - קפז:א

7 יול 2017

יום ו

יג תמוז 5777

אורח חיים קפז:ב-ד

8 יול 2017

שבת

יד תמוז 5777

אורח חיים קפח:א-ג

9 יול 2017

יום א

טו תמוז 5777

אורח חיים קפח:ד-ו

10 יול 2017

יום ב

טז תמוז 5777

אורח חיים קפח:ז-ט

11 יול 2017

יום ג

יז תמוז 5777

אורח חיים קפח:י - קפט:ב

12 יול 2017

יום ד

יח תמוז 5777

אורח חיים קצ:א-ג

13 יול 2017

יום ה

יט תמוז 5777

אורח חיים קצ:ד - קצא:א

14 יול 2017

יום ו

כ תמוז 5777

אורח חיים קצא:ב - קצב:א

15 יול 2017

שבת

כא תמוז 5777

אורח חיים קצב:ב - קצג:ב

16 יול 2017

יום א

כב תמוז 5777

אורח חיים קצג:ג-ה

17 יול 2017

יום ב

כג תמוז 5777

אורח חיים קצג:ו - קצד:ב

18 יול 2017

יום ג

כד תמוז 5777

אורח חיים קצד:ג - קצה:ב

19 יול 2017

יום ד

כה תמוז 5777

אורח חיים קצה:ג - קצו:ב

20 יול 2017

יום ה

כו תמוז 5777

אורח חיים קצו:ג - קצז:א

21 יול 2017

יום ו

כז תמוז 5777

אורח חיים קצז:ב-ד

22 יול 2017

שבת

כח תמוז 5777

אורח חיים קצח:א - קצט:ב

23 יול 2017

יום א

כט תמוז 5777

אורח חיים קצט:ג-ה

24 יול 2017

יום ב

א אב 5777

אורח חיים קצט:ו-ח

25 יול 2017

יום ג

ב אב 5777

אורח חיים קצט:ט-יא

26 יול 2017

יום ד

ג אב 5777

אורח חיים ר:א - רא:א

27 יול 2017

יום ה

ד אב 5777

אורח חיים רא:ב-ד

28 יול 2017

יום ו

ה אב 5777

אורח חיים רב:א-ג

29 יול 2017

שבת

ו אב 5777

אורח חיים רב:ד-ו

30 יול 2017

יום א

ז אב 5777

אורח חיים רב:ז-ט

31 יול 2017

יום ב

ח אב 5777

אורח חיים רב:י-יב

1 אוג 2017

יום ג

ט אב 5777

אורח חיים רב:יג-טו

2 אוג 2017

יום ד

י אב 5777

אורח חיים רב:טז-יח

3 אוג 2017

יום ה

יא אב 5777

אורח חיים רג:א-ג

4 אוג 2017

יום ו

יב אב 5777

אורח חיים רג:ד-ו

5 אוג 2017

שבת

יג אב 5777

אורח חיים רג:ז - רד:א

6 אוג 2017

יום א

יד אב 5777

אורח חיים רד:ב-ד

7 אוג 2017

יום ב

טו אב 5777

אורח חיים רד:ה-ז

8 אוג 2017

יום ג

טז אב 5777

אורח חיים רד:ח-י

9 אוג 2017

יום ד

יז אב 5777

אורח חיים רד:יא-יג

10 אוג 2017

יום ה

יח אב 5777

אורח חיים רה:א-ג

11 אוג 2017

יום ו

יט אב 5777

אורח חיים רה:ד - רו:א

12 אוג 2017

שבת

כ אב 5777

אורח חיים רו:ב-ד

13 אוג 2017

יום א

כא אב 5777

אורח חיים רו:ה - רז:א

14 אוג 2017

יום ב

כב אב 5777

אורח חיים רח:א-ג

15 אוג 2017

יום ג

כג אב 5777

אורח חיים רח:ד-ו

16 אוג 2017

יום ד

כד אב 5777

אורח חיים רח:ז-ט

17 אוג 2017

יום ה

כה אב 5777

אורח חיים רח:י-יב

18 אוג 2017

יום ו

כו אב 5777

אורח חיים רח:יג-טו

19 אוג 2017

שבת

כז אב 5777

אורח חיים רח:טז-יח

20 אוג 2017

יום א

כח אב 5777

אורח חיים רט:א-ג

21 אוג 2017

יום ב

כט אב 5777

אורח חיים רי:א - ריא:א

22 אוג 2017

יום ג

ל אב 5777

אורח חיים ריא:ב-ד

23 אוג 2017

יום ד

א אלול 5777

אורח חיים ריא:ה - ריב:א

24 אוג 2017

יום ה

ב אלול 5777

אורח חיים ריב:ב - ריג:ב

25 אוג 2017

יום ו

ג אלול 5777

אורח חיים ריג:ג - רטו:א

26 אוג 2017

שבת

ד אלול 5777

אורח חיים רטו:ב-ד

27 אוג 2017

יום א

ה אלול 5777

אורח חיים רטז:א-ג

28 אוג 2017

יום ב

ו אלול 5777

אורח חיים רטז:ד-ו

29 אוג 2017

יום ג

ז אלול 5777

אורח חיים רטז:ז-ט

30 אוג 2017

יום ד

ח אלול 5777

אורח חיים רטז:י-יב

31 אוג 2017

יום ה

ט אלול 5777

אורח חיים רטז:יג - ריז:א

1 ספט 2017

יום ו

י אלול 5777

אורח חיים ריז:ב-ד

2 ספט 2017

שבת

יא אלול 5777

אורח חיים ריז:ה-ז

3 ספט 2017

יום א

יב אלול 5777

אורח חיים ריז:ח - ריח:ב

4 ספט 2017

יום ב

יג אלול 5777

אורח חיים ריח:ג-ה

5 ספט 2017

יום ג

יד אלול 5777

אורח חיים ריח:ו-ח

6 ספט 2017

יום ד

טו אלול 5777

אורח חיים ריח:ט - ריט:ב

7 ספט 2017

יום ה

טז אלול 5777

אורח חיים ריט:ג-ה

8 ספט 2017

יום ו

יז אלול 5777

אורח חיים ריט:ו-ח

9 ספט 2017

שבת

יח אלול 5777

אורח חיים ריט:ט - רכ:ב

10 ספט 2017

יום א

יט אלול 5777

אורח חיים רכא:א - רכב:א

11 ספט 2017

יום ב

כ אלול 5777

אורח חיים רכב:ב-ד

12 ספט 2017

יום ג

כא אלול 5777

אורח חיים רכג:א-ג

13 ספט 2017

יום ד

כב אלול 5777

אורח חיים רכג:ד-ו

14 ספט 2017

יום ה

כג אלול 5777

אורח חיים רכד:א-ג

15 ספט 2017

יום ו

כד אלול 5777

אורח חיים רכד:ד-ו

16 ספט 2017

שבת

כה אלול 5777

אורח חיים רכד:ז-ט

17 ספט 2017

יום א

כו אלול 5777

אורח חיים רכד:י-יב

18 ספט 2017

יום ב

כז אלול 5777

אורח חיים רכד:יג - רכה:ב

19 ספט 2017

יום ג

כח אלול 5777

אורח חיים רכה:ג-ה

20 ספט 2017

יום ד

כט אלול 5777

אורח חיים רכה:ו-ח

21 ספט 2017

יום ה

א תשרי 5778

אורח חיים רכה:ט - רכו:א

22 ספט 2017

יום ו

ב תשרי 5778

אורח חיים רכז:א-ג

23 ספט 2017

שבת

ג תשרי 5778

אורח חיים רכח:א-ג

24 ספט 2017

יום א

ד תשרי 5778

אורח חיים רכט:א - רל:א

25 ספט 2017

יום ב

ה תשרי 5778

אורח חיים רל:ב-ד

26 ספט 2017

יום ג

ו תשרי 5778

אורח חיים רל:ה - רלב:א

27 ספט 2017

יום ד

ז תשרי 5778

אורח חיים רלב:ב - רלג:א

28 ספט 2017

יום ה

ח תשרי 5778

אורח חיים רלג:ב - רלד:ב

29 ספט 2017

יום ו

ט תשרי 5778

אורח חיים רלה:א-ג

30 ספט 2017

שבת

י תשרי 5778

אורח חיים רלה:ד - רלו:ב

1 אוק 2017

יום א

יא תשרי 5778

אורח חיים רלו:ג - רלז:א

2 אוק 2017

יום ב

יב תשרי 5778

אורח חיים רלח:א - רלט:א

3 אוק 2017

יום ג

יג תשרי 5778

אורח חיים רלט:ב - רמ:ב

4 אוק 2017

יום ד

יד תשרי 5778

אורח חיים רמ:ג-ה

5 אוק 2017

יום ה

טו תשרי 5778

אורח חיים רמ:ו-ח

6 אוק 2017

יום ו

טז תשרי 5778

אורח חיים רמ:ט-יא

7 אוק 2017

שבת

יז תשרי 5778

אורח חיים רמ:יב-יד

8 אוק 2017

יום א

יח תשרי 5778

אורח חיים רמ:טו-יז

9 אוק 2017

יום ב

יט תשרי 5778

אורח חיים רמא:א - רמג:א

10 אוק 2017

יום ג

כ תשרי 5778

אורח חיים רמג:ב - רמד:ב

11 אוק 2017

יום ד

כא תשרי 5778

אורח חיים רמד:ג-ה

12 אוק 2017

יום ה

כב תשרי 5778

אורח חיים רמד:ו - רמה:ב

13 אוק 2017

יום ו

כג תשרי 5778

אורח חיים רמה:ג-ה

14 אוק 2017

שבת

כד תשרי 5778

אורח חיים רמה:ו - רמו:ב

15 אוק 2017

יום א

כה תשרי 5778

אורח חיים רמו:ג-ה

16 אוק 2017

יום ב

כו תשרי 5778

אורח חיים רמז:א-ג

17 אוק 2017

יום ג

כז תשרי 5778

אורח חיים רמז:ד-ו

18 אוק 2017

יום ד

כח תשרי 5778

אורח חיים רמח:א-ג

19 אוק 2017

יום ה

כט תשרי 5778

אורח חיים רמח:ד - רמט:ב

20 אוק 2017

יום ו

ל תשרי 5778

אורח חיים רמט:ג - רנ:א

21 אוק 2017

שבת

א חשון 5778

אורח חיים רנ:ב - רנא:ב

22 אוק 2017

יום א

ב חשון 5778

אורח חיים רנב:א-ג

23 אוק 2017

יום ב

ג חשון 5778

אורח חיים רנב:ד-ו

24 אוק 2017

יום ג

ד חשון 5778

אורח חיים רנב:ז - רנג:ב

25 אוק 2017

יום ד

ה חשון 5778

אורח חיים רנג:ג-ה

26 אוק 2017

יום ה

ו חשון 5778

אורח חיים רנד:א-ג

27 אוק 2017

יום ו

ז חשון 5778

אורח חיים רנד:ד-ו

28 אוק 2017

שבת

ח חשון 5778

אורח חיים רנד:ז-ט

29 אוק 2017

יום א

ט חשון 5778

אורח חיים רנה:א-ג

30 אוק 2017

יום ב

י חשון 5778

אורח חיים רנו:א - רנז:ב

31 אוק 2017

יום ג

יא חשון 5778

אורח חיים רנז:ג-ה

1 נוב 2017

יום ד

יב חשון 5778

אורח חיים רנז:ו-ח

2 נוב 2017

יום ה

יג חשון 5778

אורח חיים רנח:א - רנט:ב

3 נוב 2017

יום ו

יד חשון 5778

אורח חיים רנט:ג-ה

4 נוב 2017

שבת

טו חשון 5778

אורח חיים רנט:ו - רס:א

5 נוב 2017

יום א

טז חשון 5778

אורח חיים רס:ב - רסא:ב

6 נוב 2017

יום ב

יז חשון 5778

אורח חיים רסא:ג - רסב:א

7 נוב 2017

יום ג

יח חשון 5778

אורח חיים רסב:ב - רסג:א

8 נוב 2017

יום ד

יט חשון 5778

אורח חיים רסג:ב-ד

9 נוב 2017

יום ה

כ חשון 5778

אורח חיים רסג:ה-ז

10 נוב 2017

יום ו

כא חשון 5778

אורח חיים רסג:ח-י

11 נוב 2017

שבת

כב חשון 5778

אורח חיים רסג:יא-יג

12 נוב 2017

יום א

כג חשון 5778

אורח חיים רסג:יד-טז

13 נוב 2017

יום ב

כד חשון 5778

אורח חיים רסג:יז - רסד:ב

14 נוב 2017

יום ג

כה חשון 5778

אורח חיים רסד:ג-ה

15 נוב 2017

יום ד

כו חשון 5778

אורח חיים רסד:ו-ח

16 נוב 2017

יום ה

כז חשון 5778

אורח חיים רסד:ט - רסה:א

17 נוב 2017

יום ו

כח חשון 5778

אורח חיים רסה:ב-ד

18 נוב 2017

שבת

כט חשון 5778

אורח חיים רסו:א-ג

19 נוב 2017

יום א

א כסלו 5778

אורח חיים רסו:ד-ו

20 נוב 2017

יום ב

ב כסלו 5778

אורח חיים רסו:ז-ט

21 נוב 2017

יום ג

ג כסלו 5778

אורח חיים רסו:י-יב

22 נוב 2017

יום ד

ד כסלו 5778

אורח חיים רסו:יג - רסז:ב

23 נוב 2017

יום ה

ה כסלו 5778

אורח חיים רסז:ג - רסח:ב

24 נוב 2017

יום ו

ו כסלו 5778

אורח חיים רסח:ג-ה

25 נוב 2017

שבת

ז כסלו 5778

אורח חיים רסח:ו-ח

26 נוב 2017

יום א

ח כסלו 5778

אורח חיים רסח:ט-יא

27 נוב 2017

יום ב

ט כסלו 5778

אורח חיים רסח:יב - רסט:א

28 נוב 2017

יום ג

י כסלו 5778

אורח חיים רע:א - רעא:א

29 נוב 2017

יום ד

יא כסלו 5778

אורח חיים רעא:ב-ד

30 נוב 2017

יום ה

יב כסלו 5778

אורח חיים רעא:ה-ז

1 דצמ 2017

יום ו

יג כסלו 5778

אורח חיים רעא:ח-י

2 דצמ 2017

שבת

יד כסלו 5778

אורח חיים רעא:יא-יג

3 דצמ 2017

יום א

טו כסלו 5778

אורח חיים רעא:יד-טז

4 דצמ 2017

יום ב

טז כסלו 5778

אורח חיים רעא:יז - רעב:ב

5 דצמ 2017

יום ג

יז כסלו 5778

אורח חיים רעב:ג-ה

6 דצמ 2017

יום ד

יח כסלו 5778

אורח חיים רעב:ו-ח

7 דצמ 2017

יום ה

יט כסלו 5778

אורח חיים רעב:ט - רעג:א

8 דצמ 2017

יום ו

כ כסלו 5778

אורח חיים רעג:ב-ד

9 דצמ 2017

שבת

כא כסלו 5778

אורח חיים רעג:ה-ז

10 דצמ 2017

יום א

כב כסלו 5778

אורח חיים רעד:א-ג

11 דצמ 2017

יום ב

כג כסלו 5778

אורח חיים רעד:ד - רעה:ב

12 דצמ 2017

יום ג

כד כסלו 5778

אורח חיים רעה:ג-ה

13 דצמ 2017

יום ד

כה כסלו 5778

אורח חיים רעה:ו-ח

14 דצמ 2017

יום ה

כו כסלו 5778

אורח חיים רעה:ט-יא

15 דצמ 2017

יום ו

כז כסלו 5778

אורח חיים רעה:יב - רעו:ב

16 דצמ 2017

שבת

כח כסלו 5778

אורח חיים רעו:ג-ה

17 דצמ 2017

יום א

כט כסלו 5778

אורח חיים רעז:א-ג

18 דצמ 2017

יום ב

ל כסלו 5778

אורח חיים רעז:ד - רעח:א

19 דצמ 2017

יום ג

א טבת 5778

אורח חיים רעט:א-ג

20 דצמ 2017

יום ד

ב טבת 5778

אורח חיים רעט:ד-ו

21 דצמ 2017

יום ה

ג טבת 5778

אורח חיים רעט:ז - רפ:ב

22 דצמ 2017

יום ו

ד טבת 5778

אורח חיים רפא:א - רפב:ב

23 דצמ 2017

שבת

ה טבת 5778

אורח חיים רפב:ג-ה

24 דצמ 2017

יום א

ו טבת 5778

אורח חיים רפב:ו - רפג:א

25 דצמ 2017

יום ב

ז טבת 5778

אורח חיים רפד:א-ג

26 דצמ 2017

יום ג

ח טבת 5778

אורח חיים רפד:ד-ו

27 דצמ 2017

יום ד

ט טבת 5778

אורח חיים רפד:ז - רפה:ב

28 דצמ 2017

יום ה

י טבת 5778

אורח חיים רפה:ג-ה

29 דצמ 2017

יום ו

יא טבת 5778

אורח חיים רפה:ו - רפו:א

30 דצמ 2017

שבת

יב טבת 5778

אורח חיים רפו:ב-ד

31 דצמ 2017

יום א

יג טבת 5778

אורח חיים רפו:ה - רפח:א

1 ינו 2018

יום ב

יד טבת 5778

אורח חיים רפח:ב-ד

2 ינו 2018

יום ג

טו טבת 5778

אורח חיים רפח:ה-ז

3 ינו 2018

יום ד

טז טבת 5778

אורח חיים רפח:ח-י

4 ינו 2018

יום ה

יז טבת 5778

אורח חיים רפט:א - רצ:א

5 ינו 2018

יום ו

יח טבת 5778

אורח חיים רצ:ב - רצא:ב

6 ינו 2018

שבת

יט טבת 5778

אורח חיים רצא:ג-ה

7 ינו 2018

יום א

כ טבת 5778

אורח חיים רצא:ו - רצב:ב

8 ינו 2018

יום ב

כא טבת 5778

אורח חיים רצג:א-ג

9 ינו 2018

יום ג

כב טבת 5778

אורח חיים רצד:א-ג

10 ינו 2018

יום ד

כג טבת 5778

אורח חיים רצד:ד - רצה:א

11 ינו 2018

יום ה

כד טבת 5778

אורח חיים רצו:א-ג

12 ינו 2018

יום ו

כה טבת 5778

אורח חיים רצו:ד-ו

13 ינו 2018

שבת

כו טבת 5778

אורח חיים רצו:ז - רצז:א

14 ינו 2018

יום א

כז טבת 5778

אורח חיים רצז:ב-ד

15 ינו 2018

יום ב

כח טבת 5778

אורח חיים רצז:ה - רצח:ב

16 ינו 2018

יום ג

כט טבת 5778

אורח חיים רצח:ג-ה

17 ינו 2018

יום ד

א שבט 5778

אורח חיים רצח:ו-ח

18 ינו 2018

יום ה

ב שבט 5778

אורח חיים רצח:ט-יא

19 ינו 2018

יום ו

ג שבט 5778

אורח חיים רצח:יב-יד

20 ינו 2018

שבת

ד שבט 5778

אורח חיים רצח:טו - רצט:ב

21 ינו 2018

יום א

ה שבט 5778

אורח חיים רצט:ג-ה

22 ינו 2018

יום ב

ו שבט 5778

אורח חיים רצט:ו-ח

23 ינו 2018

יום ג

ז שבט 5778

אורח חיים רצט:ט - ש:א

24 ינו 2018

יום ד

ח שבט 5778

אורח חיים שא:א-ג

25 ינו 2018

יום ה

ט שבט 5778

אורח חיים שא:ד-ו

26 ינו 2018

יום ו

י שבט 5778

אורח חיים שא:ז-ט

27 ינו 2018

שבת

יא שבט 5778

אורח חיים שא:י-יב

28 ינו 2018

יום א

יב שבט 5778

אורח חיים שא:יג-טו

29 ינו 2018

יום ב

יג שבט 5778

אורח חיים שא:טז-יח

30 ינו 2018

יום ג

יד שבט 5778

אורח חיים שא:יט-כא

31 ינו 2018

יום ד

טו שבט 5778

אורח חיים שא:כב-כד

1 פבר 2018

יום ה

טז שבט 5778

אורח חיים שא:כה-כז

2 פבר 2018

יום ו

יז שבט 5778

אורח חיים שא:כח-ל

3 פבר 2018

שבת

יח שבט 5778

אורח חיים שא:לא-לג

4 פבר 2018

יום א

יט שבט 5778

אורח חיים שא:לד-לו

5 פבר 2018

יום ב

כ שבט 5778

אורח חיים שא:לז-לט

6 פבר 2018

יום ג

כא שבט 5778

אורח חיים שא:מ-מב

7 פבר 2018

יום ד

כב שבט 5778

אורח חיים שא:מג-מה

8 פבר 2018

יום ה

כג שבט 5778

אורח חיים שא:מו-מח

9 פבר 2018

יום ו

כד שבט 5778

אורח חיים שא:מט-נא

10 פבר 2018

שבת

כה שבט 5778

אורח חיים שב:א-ג

11 פבר 2018

יום א

כו שבט 5778

אורח חיים שב:ד-ו

12 פבר 2018

יום ב

כז שבט 5778

אורח חיים שב:ז-ט

13 פבר 2018

יום ג

כח שבט 5778

אורח חיים שב:י-יב

14 פבר 2018

יום ד

כט שבט 5778

אורח חיים שב:יג - שג:ב

15 פבר 2018

יום ה

ל שבט 5778

אורח חיים שג:ג-ה

16 פבר 2018

יום ו

א אדר 5778

אורח חיים שג:ו-ח

17 פבר 2018

שבת

ב אדר 5778

אורח חיים שג:ט-יא

18 פבר 2018

יום א

ג אדר 5778

אורח חיים שג:יב-יד

19 פבר 2018

יום ב

ד אדר 5778

אורח חיים שג:טו-יז

20 פבר 2018

יום ג

ה אדר 5778

אורח חיים שג:יח-כ

21 פבר 2018

יום ד

ו אדר 5778

אורח חיים שג:כא-כג

22 פבר 2018

יום ה

ז אדר 5778

אורח חיים שג:כד-כו

23 פבר 2018

יום ו

ח אדר 5778

אורח חיים שג:כז - שד:ב

24 פבר 2018

שבת

ט אדר 5778

אורח חיים שד:ג - שה:ב

25 פבר 2018

יום א

י אדר 5778

אורח חיים שה:ג-ה

26 פבר 2018

יום ב

יא אדר 5778

אורח חיים שה:ו-ח

27 פבר 2018

יום ג

יב אדר 5778

אורח חיים שה:ט-יא

28 פבר 2018

יום ד

יג אדר 5778

אורח חיים שה:יב-יד

1 מרץ 2018

יום ה

יד אדר 5778

אורח חיים שה:טו-יז

2 מרץ 2018

יום ו

טו אדר 5778

אורח חיים שה:יח-כ

3 מרץ 2018

שבת

טז אדר 5778

אורח חיים שה:כא-כג

4 מרץ 2018

יום א

יז אדר 5778

אורח חיים שו:א-ג

5 מרץ 2018

יום ב

יח אדר 5778

אורח חיים שו:ד-ו

6 מרץ 2018

יום ג

יט אדר 5778

אורח חיים שו:ז-ט

7 מרץ 2018

יום ד

כ אדר 5778

אורח חיים שו:י-יב

8 מרץ 2018

יום ה

כא אדר 5778

אורח חיים שו:יג - שז:א

9 מרץ 2018

יום ו

כב אדר 5778

אורח חיים שז:ב-ד

10 מרץ 2018

שבת

כג אדר 5778

אורח חיים שז:ה-ז

11 מרץ 2018

יום א

כד אדר 5778

אורח חיים שז:ח-י

12 מרץ 2018

יום ב

כה אדר 5778

אורח חיים שז:יא-יג

13 מרץ 2018

יום ג

כו אדר 5778

אורח חיים שז:יד-טז

14 מרץ 2018

יום ד

כז אדר 5778

אורח חיים שז:יז-יט

15 מרץ 2018

יום ה

כח אדר 5778

אורח חיים שז:כ-כב

16 מרץ 2018

יום ו

כט אדר 5778

אורח חיים שח:א-ג

17 מרץ 2018

שבת

א ניסן 5778

אורח חיים שח:ד-ו

18 מרץ 2018

יום א

ב ניסן 5778

אורח חיים שח:ז-ט

19 מרץ 2018

יום ב

ג ניסן 5778

אורח חיים שח:י-יב

20 מרץ 2018

יום ג

ד ניסן 5778

אורח חיים שח:יג-טו

21 מרץ 2018

יום ד

ה ניסן 5778

אורח חיים שח:טז-יח

22 מרץ 2018

יום ה

ו ניסן 5778

אורח חיים שח:יט-כא

23 מרץ 2018

יום ו

ז ניסן 5778

אורח חיים שח:כב-כד

24 מרץ 2018

שבת

ח ניסן 5778

אורח חיים שח:כה-כז

25 מרץ 2018

יום א

ט ניסן 5778

אורח חיים שח:כח-ל

26 מרץ 2018

יום ב

י ניסן 5778

אורח חיים שח:לא-לג

27 מרץ 2018

יום ג

יא ניסן 5778

אורח חיים שח:לד-לו

28 מרץ 2018

יום ד

יב ניסן 5778

אורח חיים שח:לז-לט

29 מרץ 2018

יום ה

יג ניסן 5778

אורח חיים שח:מ-מב

30 מרץ 2018

יום ו

יד ניסן 5778

אורח חיים שח:מג-מה

31 מרץ 2018

שבת

טו ניסן 5778

אורח חיים שח:מו-מח

1 אפר 2018

יום א

טז ניסן 5778

אורח חיים שח:מט-נא

2 אפר 2018

יום ב

יז ניסן 5778

אורח חיים שח:נב - שט:ב

3 אפר 2018

יום ג

יח ניסן 5778

אורח חיים שט:ג-ה

4 אפר 2018

יום ד

יט ניסן 5778

אורח חיים שי:א-ג

5 אפר 2018

יום ה

כ ניסן 5778

אורח חיים שי:ד-ו

6 אפר 2018

יום ו

כא ניסן 5778

אורח חיים שי:ז-ט

7 אפר 2018

שבת

כב ניסן 5778

אורח חיים שיא:א-ג

8 אפר 2018

יום א

כג ניסן 5778

אורח חיים שיא:ד-ו

9 אפר 2018

יום ב

כד ניסן 5778

אורח חיים שיא:ז-ט

10 אפר 2018

יום ג

כה ניסן 5778

אורח חיים שיב:א-ג

11 אפר 2018

יום ד

כו ניסן 5778

אורח חיים שיב:ד-ו

12 אפר 2018

יום ה

כז ניסן 5778

אורח חיים שיב:ז-ט

13 אפר 2018

יום ו

כח ניסן 5778

אורח חיים שיב:י - שיג:ב

14 אפר 2018

שבת

כט ניסן 5778

אורח חיים שיג:ג-ה

15 אפר 2018

יום א

ל ניסן 5778

אורח חיים שיג:ו-ח

16 אפר 2018

יום ב

א אייר 5778

אורח חיים שיג:ט - שיד:א

17 אפר 2018

יום ג

ב אייר 5778

אורח חיים שיד:ב-ד

18 אפר 2018

יום ד

ג אייר 5778

אורח חיים שיד:ה-ז

19 אפר 2018

יום ה

ד אייר 5778

אורח חיים שיד:ח-י

20 אפר 2018

יום ו

ה אייר 5778

אורח חיים שיד:יא - שטו:א

21 אפר 2018

שבת

ו אייר 5778

אורח חיים שטו:ב-ד

22 אפר 2018

יום א

ז אייר 5778

אורח חיים שטו:ה-ז

23 אפר 2018

יום ב

ח אייר 5778

אורח חיים שטו:ח-י

24 אפר 2018

יום ג

ט אייר 5778

אורח חיים שטו:יא-יג

25 אפר 2018

יום ד

י אייר 5778

אורח חיים שטז:א-ג

26 אפר 2018

יום ה

יא אייר 5778

אורח חיים שטז:ד-ו

27 אפר 2018

יום ו

יב אייר 5778

אורח חיים שטז:ז-ט

28 אפר 2018

שבת

יג אייר 5778

אורח חיים שטז:י-יב

29 אפר 2018

יום א

יד אייר 5778

אורח חיים שיז:א-ג

30 אפר 2018

יום ב

טו אייר 5778

אורח חיים שיז:ד-ו

1 מאי 2018

יום ג

טז אייר 5778

אורח חיים שיז:ז - שיח:ב

2 מאי 2018

יום ד

יז אייר 5778

אורח חיים שיח:ג-ה

3 מאי 2018

יום ה

יח אייר 5778

אורח חיים שיח:ו-ח

4 מאי 2018

יום ו

יט אייר 5778

אורח חיים שיח:ט-יא

5 מאי 2018

שבת

כ אייר 5778

אורח חיים שיח:יב-יד

6 מאי 2018

יום א

כא אייר 5778

אורח חיים שיח:טו-יז

7 מאי 2018

יום ב

כב אייר 5778

אורח חיים שיח:יח - שיט:א

8 מאי 2018

יום ג

כג אייר 5778

אורח חיים שיט:ב-ד

9 מאי 2018

יום ד

כד אייר 5778

אורח חיים שיט:ה-ז

10 מאי 2018

יום ה

כה אייר 5778

אורח חיים שיט:ח-י

11 מאי 2018

יום ו

כו אייר 5778

אורח חיים שיט:יא-יג

12 מאי 2018

שבת

כז אייר 5778

אורח חיים שיט:יד-טז

13 מאי 2018

יום א

כח אייר 5778

אורח חיים שיט:יז - שכ:ב

14 מאי 2018

יום ב

כט אייר 5778

אורח חיים שכ:ג-ה

15 מאי 2018

יום ג

א סיון 5778

אורח חיים שכ:ו-ח

16 מאי 2018

יום ד

ב סיון 5778

אורח חיים שכ:ט-יא

17 מאי 2018

יום ה

ג סיון 5778

אורח חיים שכ:יב-יד

18 מאי 2018

יום ו

ד סיון 5778

אורח חיים שכ:טו-יז

19 מאי 2018

שבת

ה סיון 5778

אורח חיים שכ:יח-כ

20 מאי 2018

יום א

ו סיון 5778

אורח חיים שכא:א-ג

21 מאי 2018

יום ב

ז סיון 5778

אורח חיים שכא:ד-ו

22 מאי 2018

יום ג

ח סיון 5778

אורח חיים שכא:ז-ט

23 מאי 2018

יום ד

ט סיון 5778

אורח חיים שכא:י-יב

24 מאי 2018

יום ה

י סיון 5778

אורח חיים שכא:יג-טו

25 מאי 2018

יום ו

יא סיון 5778

אורח חיים שכא:טז-יח

26 מאי 2018

שבת

יב סיון 5778

אורח חיים שכא:יט - שכב:ב

27 מאי 2018

יום א

יג סיון 5778

אורח חיים שכב:ג-ה

28 מאי 2018

יום ב

יד סיון 5778

אורח חיים שכב:ו - שכג:ב

29 מאי 2018

יום ג

טו סיון 5778

אורח חיים שכג:ג-ה

30 מאי 2018

יום ד

טז סיון 5778

אורח חיים שכג:ו-ח

31 מאי 2018

יום ה

יז סיון 5778

אורח חיים שכג:ט - שכד:א

1 יונ 2018

יום ו

יח סיון 5778

אורח חיים שכד:ב-ד

2 יונ 2018

שבת

יט סיון 5778

אורח חיים שכד:ה-ז

3 יונ 2018

יום א

כ סיון 5778

אורח חיים שכד:ח-י

4 יונ 2018

יום ב

כא סיון 5778

אורח חיים שכד:יא-יג

5 יונ 2018

יום ג

כב סיון 5778

אורח חיים שכד:יד - שכה:א

6 יונ 2018

יום ד

כג סיון 5778

אורח חיים שכה:ב-ד

7 יונ 2018

יום ה

כד סיון 5778

אורח חיים שכה:ה-ז

8 יונ 2018

יום ו

כה סיון 5778

אורח חיים שכה:ח-י

9 יונ 2018

שבת

כו סיון 5778

אורח חיים שכה:יא-יג

10 יונ 2018

יום א

כז סיון 5778

אורח חיים שכה:יד-טז

11 יונ 2018

יום ב

כח סיון 5778

אורח חיים שכו:א-ג

12 יונ 2018

יום ג

כט סיון 5778

אורח חיים שכו:ד-ו

13 יונ 2018

יום ד

ל סיון 5778

אורח חיים שכו:ז-ט

14 יונ 2018

יום ה

א תמוז 5778

אורח חיים שכו:י-יב

15 יונ 2018

יום ו

ב תמוז 5778

אורח חיים שכו:יג - שכז:ב

16 יונ 2018

שבת

ג תמוז 5778

אורח חיים שכז:ג - שכח:א

17 יונ 2018

יום א

ד תמוז 5778

אורח חיים שכח:ב-ד

18 יונ 2018

יום ב

ה תמוז 5778

אורח חיים שכח:ה-ז

19 יונ 2018

יום ג

ו תמוז 5778

אורח חיים שכח:ח-י

20 יונ 2018

יום ד

ז תמוז 5778

אורח חיים שכח:יא-יג

21 יונ 2018

יום ה

ח תמוז 5778

אורח חיים שכח:יד-טז

22 יונ 2018

יום ו

ט תמוז 5778

אורח חיים שכח:יז-יט

23 יונ 2018

שבת

י תמוז 5778

אורח חיים שכח:כ-כב

24 יונ 2018

יום א

יא תמוז 5778

אורח חיים שכח:כג-כה

25 יונ 2018

יום ב

יב תמוז 5778

אורח חיים שכח:כו-כח

26 יונ 2018

יום ג

יג תמוז 5778

אורח חיים שכח:כט-לא

27 יונ 2018

יום ד

יד תמוז 5778

אורח חיים שכח:לב-לד

28 יונ 2018

יום ה

טו תמוז 5778

אורח חיים שכח:לה-לז

29 יונ 2018

יום ו

טז תמוז 5778

אורח חיים שכח:לח-מ

30 יונ 2018

שבת

יז תמוז 5778

אורח חיים שכח:מא-מג

1 יול 2018

יום א

יח תמוז 5778

אורח חיים שכח:מד-מו

2 יול 2018

יום ב

יט תמוז 5778

אורח חיים שכח:מז-מט

3 יול 2018

יום ג

כ תמוז 5778

אורח חיים שכט:א-ג

4 יול 2018

יום ד

כא תמוז 5778

אורח חיים שכט:ד-ו

5 יול 2018

יום ה

כב תמוז 5778

אורח חיים שכט:ז-ט

6 יול 2018

יום ו

כג תמוז 5778

אורח חיים של:א-ג

7 יול 2018

שבת

כד תמוז 5778

אורח חיים של:ד-ו

8 יול 2018

יום א

כה תמוז 5778

אורח חיים של:ז-ט

9 יול 2018

יום ב

כו תמוז 5778

אורח חיים של:י - שלא:א

10 יול 2018

יום ג

כז תמוז 5778

אורח חיים שלא:ב-ד

11 יול 2018

יום ד

כח תמוז 5778

אורח חיים שלא:ה-ז

12 יול 2018

יום ה

כט תמוז 5778

אורח חיים שלא:ח-י

13 יול 2018

יום ו

א אב 5778

אורח חיים שלב:א-ג

14 יול 2018

שבת

ב אב 5778

אורח חיים שלב:ד - שלג:ב

15 יול 2018

יום א

ג אב 5778

אורח חיים שלג:ג - שלד:ב

16 יול 2018

יום ב

ד אב 5778

אורח חיים שלד:ג-ה

17 יול 2018

יום ג

ה אב 5778

אורח חיים שלד:ו-ח

18 יול 2018

יום ד

ו אב 5778

אורח חיים שלד:ט-יא

19 יול 2018

יום ה

ז אב 5778

אורח חיים שלד:יב-יד

20 יול 2018

יום ו

ח אב 5778

אורח חיים שלד:טו-יז

21 יול 2018

שבת

ט אב 5778

אורח חיים שלד:יח-כ

22 יול 2018

יום א

י אב 5778

אורח חיים שלד:כא-כג

23 יול 2018

יום ב

יא אב 5778

אורח חיים שלד:כד-כו

24 יול 2018

יום ג

יב אב 5778

אורח חיים שלד:כז - שלה:ב

25 יול 2018

יום ד

יג אב 5778

אורח חיים שלה:ג-ה

26 יול 2018

יום ה

יד אב 5778

אורח חיים שלו:א-ג

27 יול 2018

יום ו

טו אב 5778

אורח חיים שלו:ד-ו

28 יול 2018

שבת

טז אב 5778

אורח חיים שלו:ז-ט

29 יול 2018

יום א

יז אב 5778

אורח חיים שלו:י-יב

30 יול 2018

יום ב

יח אב 5778

אורח חיים שלו:יג - שלז:ב

31 יול 2018

יום ג

יט אב 5778

אורח חיים שלז:ג - שלח:א

1 אוג 2018

יום ד

כ אב 5778

אורח חיים שלח:ב-ד

2 אוג 2018

יום ה

כא אב 5778

אורח חיים שלח:ה-ז

3 אוג 2018

יום ו

כב אב 5778

אורח חיים שלח:ח - שלט:ב

4 אוג 2018

שבת

כג אב 5778

אורח חיים שלט:ג-ה

5 אוג 2018

יום א

כד אב 5778

אורח חיים שלט:ו - שמ:א

6 אוג 2018

יום ב

כה אב 5778

אורח חיים שמ:ב-ד

7 אוג 2018

יום ג

כו אב 5778

אורח חיים שמ:ה-ז

8 אוג 2018

יום ד

כז אב 5778

אורח חיים שמ:ח-י

9 אוג 2018

יום ה

כח אב 5778

אורח חיים שמ:יא-יג

10 אוג 2018

יום ו

כט אב 5778

אורח חיים שמ:יד - שמא:ב

11 אוג 2018

שבת

ל אב 5778

אורח חיים שמא:ג - שמג:א

12 אוג 2018

יום א

א אלול 5778

אורח חיים שמד:א - שמה:א

13 אוג 2018

יום ב

ב אלול 5778

אורח חיים שמה:ב-ד

14 אוג 2018

יום ג

ג אלול 5778

אורח חיים שמה:ה-ז

15 אוג 2018

יום ד

ד אלול 5778

אורח חיים שמה:ח-י

16 אוג 2018

יום ה

ה אלול 5778

אורח חיים שמה:יא-יג

17 אוג 2018

יום ו

ו אלול 5778

אורח חיים שמה:יד-טז

18 אוג 2018

שבת

ז אלול 5778

אורח חיים שמה:יז-יט

19 אוג 2018

יום א

ח אלול 5778

אורח חיים שמו:א-ג

20 אוג 2018

יום ב

ט אלול 5778

אורח חיים שמז:א - שמט:א

21 אוג 2018

יום ג

י אלול 5778

אורח חיים שמט:ב-ד

22 אוג 2018

יום ד

יא אלול 5778

אורח חיים שמט:ה - שנ:ב

23 אוג 2018

יום ה

יב אלול 5778

אורח חיים שנ:ג - שנב:א

24 אוג 2018

יום ו

יג אלול 5778

אורח חיים שנב:ב - שנג:ב

25 אוג 2018

שבת

יד אלול 5778

אורח חיים שנג:ג - שנד:ב

26 אוג 2018

יום א

טו אלול 5778

אורח חיים שנה:א-ג

27 אוג 2018

יום ב

טז אלול 5778

אורח חיים שנה:ד - שנו:א

28 אוג 2018

יום ג

יז אלול 5778

אורח חיים שנו:ב - שנז:ב

29 אוג 2018

יום ד

יח אלול 5778

אורח חיים שנז:ג - שנח:ב

30 אוג 2018

יום ה

יט אלול 5778

אורח חיים שנח:ג-ה

31 אוג 2018

יום ו

כ אלול 5778

אורח חיים שנח:ו-ח

1 ספט 2018

שבת

כא אלול 5778

אורח חיים שנח:ט-יא

2 ספט 2018

יום א

כב אלול 5778

אורח חיים שנח:יב-יד

3 ספט 2018

יום ב

כג אלול 5778

אורח חיים שנט:א - שס:ב

4 ספט 2018

יום ג

כד אלול 5778

אורח חיים שס:ג - שסא:ב

5 ספט 2018

יום ד

כה אלול 5778

אורח חיים שסב:א-ג

6 ספט 2018

יום ה

כו אלול 5778

אורח חיים שסב:ד-ו

7 ספט 2018

יום ו

כז אלול 5778

אורח חיים שסב:ז-ט

8 ספט 2018

שבת

כח אלול 5778

אורח חיים שסב:י-יב

9 ספט 2018

יום א

כט אלול 5778

אורח חיים שסג:א-ג

10 ספט 2018

יום ב

א תשרי 5779

אורח חיים שסג:ד-ו

11 ספט 2018

יום ג

ב תשרי 5779

אורח חיים שסג:ז-ט

12 ספט 2018

יום ד

ג תשרי 5779

אורח חיים שסג:י-יב

13 ספט 2018

יום ה

ד תשרי 5779

אורח חיים שסג:יג-טו

14 ספט 2018

יום ו

ה תשרי 5779

אורח חיים שסג:טז-יח

15 ספט 2018

שבת

ו תשרי 5779

אורח חיים שסג:יט-כא

16 ספט 2018

יום א

ז תשרי 5779

אורח חיים שסג:כב-כד

17 ספט 2018

יום ב

ח תשרי 5779

אורח חיים שסג:כה-כז

18 ספט 2018

יום ג

ט תשרי 5779

אורח חיים שסג:כח-ל

19 ספט 2018

יום ד

י תשרי 5779

אורח חיים שסג:לא-לג

20 ספט 2018

יום ה

יא תשרי 5779

אורח חיים שסג:לד-לו

21 ספט 2018

יום ו

יב תשרי 5779

אורח חיים שסד:א-ג

22 ספט 2018

שבת

יג תשרי 5779

אורח חיים שסד:ד - שסה:א

23 ספט 2018

יום א

יד תשרי 5779

אורח חיים שסה:ב-ד

24 ספט 2018

יום ב

טו תשרי 5779

אורח חיים שסה:ה-ז

25 ספט 2018

יום ג

טז תשרי 5779

אורח חיים שסה:ח - שסו:ב

26 ספט 2018

יום ד

יז תשרי 5779

אורח חיים שסו:ג-ה

27 ספט 2018

יום ה

יח תשרי 5779

אורח חיים שסו:ו-ח

28 ספט 2018

יום ו

יט תשרי 5779

אורח חיים שסו:ט-יא

29 ספט 2018

שבת

כ תשרי 5779

אורח חיים שסו:יב-יד

30 ספט 2018

יום א

כא תשרי 5779

אורח חיים שסו:טו - שסח:א

1 אוק 2018

יום ב

כב תשרי 5779

אורח חיים שסח:ב-ד

2 אוק 2018

יום ג

כג תשרי 5779

אורח חיים שסח:ה - שע:א

3 אוק 2018

יום ד

כד תשרי 5779

אורח חיים שע:ב-ד

4 אוק 2018

יום ה

כה תשרי 5779

אורח חיים שע:ה-ז

5 אוק 2018

יום ו

כו תשרי 5779

אורח חיים שע:ח - שעא:ב

6 אוק 2018

שבת

כז תשרי 5779

אורח חיים שעא:ג-ה

7 אוק 2018

יום א

כח תשרי 5779

אורח חיים שעא:ו - שעב:ב

8 אוק 2018

יום ב

כט תשרי 5779

אורח חיים שעב:ג-ה

9 אוק 2018

יום ג

ל תשרי 5779

אורח חיים שעב:ו-ח

10 אוק 2018

יום ד

א חשון 5779

אורח חיים שעב:ט-יא

11 אוק 2018

יום ה

ב חשון 5779

אורח חיים שעב:יב-יד

12 אוק 2018

יום ו

ג חשון 5779

אורח חיים שעב:טו-יז

13 אוק 2018

שבת

ד חשון 5779

אורח חיים שעב:יח - שעג:א

14 אוק 2018

יום א

ה חשון 5779

אורח חיים שעד:א-ג

15 אוק 2018

יום ב

ו חשון 5779

אורח חיים שעד:ד - שעה:ב

16 אוק 2018

יום ג

ז חשון 5779

אורח חיים שעה:ג - שעו:א

17 אוק 2018

יום ד

ח חשון 5779

אורח חיים שעו:ב-ד

18 אוק 2018

יום ה

ט חשון 5779

אורח חיים שעז:א - שעח:ב

19 אוק 2018

יום ו

י חשון 5779

אורח חיים שעח:ג-ה

20 אוק 2018

שבת

יא חשון 5779

אורח חיים שעט:א - שפ:א

21 אוק 2018

יום א

יב חשון 5779

אורח חיים שפ:ב-ד

22 אוק 2018

יום ב

יג חשון 5779

אורח חיים שפא:א-ג

23 אוק 2018

יום ג

יד חשון 5779

אורח חיים שפא:ד-ו

24 אוק 2018

יום ד

טו חשון 5779

אורח חיים שפא:ז - שפב:ב

25 אוק 2018

יום ה

טז חשון 5779

אורח חיים שפב:ג-ה

26 אוק 2018

יום ו

יז חשון 5779

אורח חיים שפב:ו-ח

27 אוק 2018

שבת

יח חשון 5779

אורח חיים שפב:ט-יא

28 אוק 2018

יום א

יט חשון 5779

אורח חיים שפב:יב-יד

29 אוק 2018

יום ב

כ חשון 5779

אורח חיים שפב:טו-יז

30 אוק 2018

יום ג

כא חשון 5779

אורח חיים שפב:יח-כ

31 אוק 2018

יום ד

כב חשון 5779

אורח חיים שפג:א - שפד:ב

1 נוב 2018

יום ה

כג חשון 5779

אורח חיים שפה:א-ג

2 נוב 2018

יום ו

כד חשון 5779

אורח חיים שפה:ד - שפו:ב

3 נוב 2018

שבת

כה חשון 5779

אורח חיים שפו:ג-ה

4 נוב 2018

יום א

כו חשון 5779

אורח חיים שפו:ו-ח

5 נוב 2018

יום ב

כז חשון 5779

אורח חיים שפו:ט - שפח:א

6 נוב 2018

יום ג

כח חשון 5779

אורח חיים שפט:א - שצ:ב

7 נוב 2018

יום ד

כט חשון 5779

אורח חיים שצא:א - שצב:א

8 נוב 2018

יום ה

ל חשון 5779

אורח חיים שצב:ב-ד

9 נוב 2018

יום ו

א כסלו 5779

אורח חיים שצב:ה-ז

10 נוב 2018

שבת

ב כסלו 5779

אורח חיים שצב:ח - שצג:ב

11 נוב 2018

יום א

ג כסלו 5779

אורח חיים שצג:ג - שצד:ב

12 נוב 2018

יום ב

ד כסלו 5779

אורח חיים שצד:ג - שצו:א

13 נוב 2018

יום ג

ה כסלו 5779

אורח חיים שצו:ב - שצז:ב

14 נוב 2018

יום ד

ו כסלו 5779

אורח חיים שצז:ג-ה

15 נוב 2018

יום ה

ז כסלו 5779

אורח חיים שצז:ו-ח

16 נוב 2018

יום ו

ח כסלו 5779

אורח חיים שצז:ט-יא

17 נוב 2018

שבת

ט כסלו 5779

אורח חיים שצז:יב-יד

18 נוב 2018

יום א

י כסלו 5779

אורח חיים שצז:טו-יז

19 נוב 2018

יום ב

יא כסלו 5779

אורח חיים שצז:יח - שצח:ב

20 נוב 2018

יום ג

יב כסלו 5779

אורח חיים שצח:ג-ה

21 נוב 2018

יום ד

יג כסלו 5779

אורח חיים שצח:ו-ח

22 נוב 2018

יום ה

יד כסלו 5779

אורח חיים שצח:ט-יא

23 נוב 2018

יום ו

טו כסלו 5779

אורח חיים שצט:א-ג

24 נוב 2018

שבת

טז כסלו 5779

אורח חיים שצט:ד-ו

25 נוב 2018

יום א

יז כסלו 5779

אורח חיים שצט:ז-ט

26 נוב 2018

יום ב

יח כסלו 5779

אורח חיים שצט:י - ת:א

27 נוב 2018

יום ג

יט כסלו 5779

אורח חיים תא:א - תג:א

28 נוב 2018

יום ד

כ כסלו 5779

אורח חיים תד:א - תה:ב

29 נוב 2018

יום ה

כא כסלו 5779

אורח חיים תה:ג-ה

30 נוב 2018

יום ו

כב כסלו 5779

אורח חיים תה:ו-ח

1 דצמ 2018

שבת

כג כסלו 5779

אורח חיים תה:ט - תז:א

2 דצמ 2018

יום א

כד כסלו 5779

אורח חיים תז:ב - תח:א

3 דצמ 2018

יום ב

כה כסלו 5779

אורח חיים תח:ב-ד

4 דצמ 2018

יום ג

כו כסלו 5779

אורח חיים תט:א-ג

5 דצמ 2018

יום ד

כז כסלו 5779

אורח חיים תט:ד-ו

6 דצמ 2018

יום ה

כח כסלו 5779

אורח חיים תט:ז-ט

7 דצמ 2018

יום ו

כט כסלו 5779

אורח חיים תט:י-יב

8 דצמ 2018

שבת

ל כסלו 5779

אורח חיים תט:יג - תי:ב

9 דצמ 2018

יום א

א טבת 5779

אורח חיים תי:ג - תיב:א

10 דצמ 2018

יום ב

ב טבת 5779

אורח חיים תיג:א - תיד:ב

11 דצמ 2018

יום ג

ג טבת 5779

אורח חיים תטו:א-ג

12 דצמ 2018

יום ד

ד טבת 5779

אורח חיים תטו:ד - תטז:ב

13 דצמ 2018

יום ה

ה טבת 5779

אורח חיים תטז:ג-ה

14 דצמ 2018

יום ו

ו טבת 5779

אורח חיים תיז:א - תיח:ב

15 דצמ 2018

שבת

ז טבת 5779

אורח חיים תיח:ג-ה

16 דצמ 2018

יום א

ח טבת 5779

אורח חיים תיט:א - תכ:ב

17 דצמ 2018

יום ב

ט טבת 5779

אורח חיים תכא:א - תכב:ב

18 דצמ 2018

יום ג

י טבת 5779

אורח חיים תכב:ג-ה

19 דצמ 2018

יום ד

יא טבת 5779

אורח חיים תכב:ו - תכג:א

20 דצמ 2018

יום ה

יב טבת 5779

אורח חיים תכג:ב-ד

21 דצמ 2018

יום ו

יג טבת 5779

אורח חיים תכד:א - תכה:ב

22 דצמ 2018

שבת

יד טבת 5779

אורח חיים תכה:ג - תכו:ב

23 דצמ 2018

יום א

טו טבת 5779

אורח חיים תכו:ג - תכז:א

24 דצמ 2018

יום ב

טז טבת 5779

אורח חיים תכח:א-ג

25 דצמ 2018

יום ג

יז טבת 5779

אורח חיים תכח:ד-ו

26 דצמ 2018

יום ד

יח טבת 5779

אורח חיים תכח:ז - תכט:א

27 דצמ 2018

יום ה

יט טבת 5779

אורח חיים תכט:ב - תלא:א

28 דצמ 2018

יום ו

כ טבת 5779

אורח חיים תלא:ב - תלב:ב

29 דצמ 2018

שבת

כא טבת 5779

אורח חיים תלג:א-ג

30 דצמ 2018

יום א

כב טבת 5779

אורח חיים תלג:ד-ו

31 דצמ 2018

יום ב

כג טבת 5779

אורח חיים תלג:ז-ט

1 ינו 2019

יום ג

כד טבת 5779

אורח חיים תלג:י - תלד:א

2 ינו 2019

יום ד

כה טבת 5779

אורח חיים תלד:ב-ד

3 ינו 2019

יום ה

כו טבת 5779

אורח חיים תלה:א - תלו:ב

4 ינו 2019

יום ו

כז טבת 5779

אורח חיים תלו:ג - תלז:ב

5 ינו 2019

שבת

כח טבת 5779

אורח חיים תלז:ג - תלח:א

6 ינו 2019

יום א

כט טבת 5779

אורח חיים תלח:ב - תלט:ב

7 ינו 2019

יום ב

א שבט 5779

אורח חיים תלט:ג - תמ:א

8 ינו 2019

יום ג

ב שבט 5779

אורח חיים תמ:ב-ד

9 ינו 2019

יום ד

ג שבט 5779

אורח חיים תמא:א - תמב:א

10 ינו 2019

יום ה

ד שבט 5779

אורח חיים תמב:ב-ד

11 ינו 2019

יום ו

ה שבט 5779

אורח חיים תמב:ה-ז

12 ינו 2019

שבת

ו שבט 5779

אורח חיים תמב:ח-י

13 ינו 2019

יום א

ז שבט 5779

אורח חיים תמב:יא - תמג:ב

14 ינו 2019

יום ב

ח שבט 5779

אורח חיים תמג:ג - תמד:ב

15 ינו 2019

יום ג

ט שבט 5779

אורח חיים תמד:ג-ה

16 ינו 2019

יום ד

י שבט 5779

אורח חיים תמד:ו-ח

17 ינו 2019

יום ה

יא שבט 5779

אורח חיים תמה:א-ג

18 ינו 2019

יום ו

יב שבט 5779

אורח חיים תמו:א-ג

19 ינו 2019

שבת

יג שבט 5779

אורח חיים תמו:ד - תמז:ב

20 ינו 2019

יום א

יד שבט 5779

אורח חיים תמז:ג-ה

21 ינו 2019

יום ב

טו שבט 5779

אורח חיים תמז:ו-ח

22 ינו 2019

יום ג

טז שבט 5779

אורח חיים תמז:ט-יא

23 ינו 2019

יום ד

יז שבט 5779

אורח חיים תמז:יב - תמח:ב

24 ינו 2019

יום ה

יח שבט 5779

אורח חיים תמח:ג-ה

25 ינו 2019

יום ו

יט שבט 5779

אורח חיים תמח:ו - תמט:א

26 ינו 2019

שבת

כ שבט 5779

אורח חיים תנ:א-ג

27 ינו 2019

יום א

כא שבט 5779

אורח חיים תנ:ד-ו

28 ינו 2019

יום ב

כב שבט 5779

אורח חיים תנ:ז - תנא:ב

29 ינו 2019

יום ג

כג שבט 5779

אורח חיים תנא:ג-ה

30 ינו 2019

יום ד

כד שבט 5779

אורח חיים תנא:ו-ח

31 ינו 2019

יום ה

כה שבט 5779

אורח חיים תנא:ט-יא

1 פבר 2019

יום ו

כו שבט 5779

אורח חיים תנא:יב-יד

2 פבר 2019

שבת

כז שבט 5779

אורח חיים תנא:טו-יז

3 פבר 2019

יום א

כח שבט 5779

אורח חיים תנא:יח-כ

4 פבר 2019

יום ב

כט שבט 5779

אורח חיים תנא:כא-כג

5 פבר 2019

יום ג

ל שבט 5779

אורח חיים תנא:כד-כו

6 פבר 2019

יום ד

א אדר א 5779

אורח חיים תנא:כז - תנב:ב

7 פבר 2019

יום ה

ב אדר א 5779

אורח חיים תנב:ג-ה

8 פבר 2019

יום ו

ג אדר א 5779

אורח חיים תנב:ו - תנג:א

9 פבר 2019

שבת

ד אדר א 5779

אורח חיים תנג:ב-ד

10 פבר 2019

יום א

ה אדר א 5779

אורח חיים תנג:ה-ז

11 פבר 2019

יום ב

ו אדר א 5779

אורח חיים תנג:ח - תנד:א

12 פבר 2019

יום ג

ז אדר א 5779

אורח חיים תנד:ב-ד

13 פבר 2019

יום ד

ח אדר א 5779

אורח חיים תנה:א-ג

14 פבר 2019

יום ה

ט אדר א 5779

אורח חיים תנה:ד-ו

15 פבר 2019

יום ו

י אדר א 5779

אורח חיים תנו:א-ג

16 פבר 2019

שבת

יא אדר א 5779

אורח חיים תנז:א - תנח:א

17 פבר 2019

יום א

יב אדר א 5779

אורח חיים תנט:א-ג

18 פבר 2019

יום ב

יג אדר א 5779

אורח חיים תנט:ד-ו

19 פבר 2019

יום ג

יד אדר א 5779

אורח חיים תס:א-ג

20 פבר 2019

יום ד

טו אדר א 5779

אורח חיים תס:ד-ו

21 פבר 2019

יום ה

טז אדר א 5779

אורח חיים תס:ז - תסא:ב

22 פבר 2019

יום ו

יז אדר א 5779

אורח חיים תסא:ג-ה

23 פבר 2019

שבת

יח אדר א 5779

אורח חיים תסב:א-ג

24 פבר 2019

יום א

יט אדר א 5779

אורח חיים תסב:ד-ו

25 פבר 2019

יום ב

כ אדר א 5779

אורח חיים תסב:ז - תסג:ב

26 פבר 2019

יום ג

כא אדר א 5779

אורח חיים תסג:ג - תסה:א

27 פבר 2019

יום ד

כב אדר א 5779

אורח חיים תסה:ב - תסו:א

28 פבר 2019

יום ה

כג אדר א 5779

אורח חיים תסו:ב-ד

1 מרץ 2019

יום ו

כד אדר א 5779

אורח חיים תסו:ה - תסז:א

2 מרץ 2019

שבת

כה אדר א 5779

אורח חיים תסז:ב-ד

3 מרץ 2019

יום א

כו אדר א 5779

אורח חיים תסז:ה-ז

4 מרץ 2019

יום ב

כז אדר א 5779

אורח חיים תסז:ח-י

5 מרץ 2019

יום ג

כח אדר א 5779

אורח חיים תסז:יא-יג

6 מרץ 2019

יום ד

כט אדר א 5779

אורח חיים תסז:יד-טז

7 מרץ 2019

יום ה

ל אדר א 5779

אורח חיים תסח:א-ג

8 מרץ 2019

יום ו

א אדר ב 5779

אורח חיים תסח:ד-ו

9 מרץ 2019

שבת

ב אדר ב 5779

אורח חיים תסח:ז-ט

10 מרץ 2019

יום א

ג אדר ב 5779

אורח חיים תסח:י - תע:א

11 מרץ 2019

יום ב

ד אדר ב 5779

אורח חיים תע:ב - תעא:א

12 מרץ 2019

יום ג

ה אדר ב 5779

אורח חיים תעא:ב - תעב:א

13 מרץ 2019

יום ד

ו אדר ב 5779

אורח חיים תעב:ב-ד

14 מרץ 2019

יום ה

ז אדר ב 5779

אורח חיים תעב:ה-ז

15 מרץ 2019

יום ו

ח אדר ב 5779

אורח חיים תעב:ח-י

16 מרץ 2019

שבת

ט אדר ב 5779

אורח חיים תעב:יא-יג

17 מרץ 2019

יום א

י אדר ב 5779

אורח חיים תעב:יד-טז

18 מרץ 2019

יום ב

יא אדר ב 5779

אורח חיים תעג:א-ג

19 מרץ 2019

יום ג

יב אדר ב 5779

אורח חיים תעג:ד-ו

20 מרץ 2019

יום ד

יג אדר ב 5779

אורח חיים תעג:ז - תעה:א

21 מרץ 2019

יום ה

יד אדר ב 5779

אורח חיים תעה:ב-ד

22 מרץ 2019

יום ו

טו אדר ב 5779

אורח חיים תעה:ה-ז

23 מרץ 2019

שבת

טז אדר ב 5779

אורח חיים תעו:א - תעז:א

24 מרץ 2019

יום א

יז אדר ב 5779

אורח חיים תעז:ב - תעח:ב

25 מרץ 2019

יום ב

יח אדר ב 5779

אורח חיים תעט:א - תפא:א

26 מרץ 2019

יום ג

יט אדר ב 5779

אורח חיים תפא:ב - תפג:א

27 מרץ 2019

יום ד

כ אדר ב 5779

אורח חיים תפד:א - תפו:א

28 מרץ 2019

יום ה

כא אדר ב 5779

אורח חיים תפז:א-ג

29 מרץ 2019

יום ו

כב אדר ב 5779

אורח חיים תפז:ד - תפח:ב

30 מרץ 2019

שבת

כג אדר ב 5779

אורח חיים תפח:ג - תפט:ב

31 מרץ 2019

יום א

כד אדר ב 5779

אורח חיים תפט:ג-ה

1 אפר 2019

יום ב

כה אדר ב 5779

אורח חיים תפט:ו-ח

2 אפר 2019

יום ג

כו אדר ב 5779

אורח חיים תפט:ט - תצ:א

3 אפר 2019

יום ד

כז אדר ב 5779

אורח חיים תצ:ב-ד

4 אפר 2019

יום ה

כח אדר ב 5779

אורח חיים תצ:ה-ז

5 אפר 2019

יום ו

כט אדר ב 5779

אורח חיים תצ:ח - תצא:א

6 אפר 2019

שבת

א ניסן 5779

אורח חיים תצא:ב - תצג:א

7 אפר 2019

יום א

ב ניסן 5779

אורח חיים תצג:ב-ד

8 אפר 2019

יום ב

ג ניסן 5779

אורח חיים תצד:א-ג

9 אפר 2019

יום ג

ד ניסן 5779

אורח חיים תצה:א-ג

10 אפר 2019

יום ד

ה ניסן 5779

אורח חיים תצה:ד - תצו:ב

11 אפר 2019

יום ה

ו ניסן 5779

אורח חיים תצו:ג - תצז:ב

12 אפר 2019

יום ו

ז ניסן 5779

אורח חיים תצז:ג-ה

13 אפר 2019

שבת

ח ניסן 5779

אורח חיים תצז:ו-ח

14 אפר 2019

יום א

ט ניסן 5779

אורח חיים תצז:ט-יא

15 אפר 2019

יום ב

י ניסן 5779

אורח חיים תצז:יב-יד

16 אפר 2019

יום ג

יא ניסן 5779

אורח חיים תצז:טו-יז

17 אפר 2019

יום ד

יב ניסן 5779

אורח חיים תצח:א-ג

18 אפר 2019

יום ה

יג ניסן 5779

אורח חיים תצח:ד-ו

19 אפר 2019

יום ו

יד ניסן 5779

אורח חיים תצח:ז-ט

20 אפר 2019

שבת

טו ניסן 5779

אורח חיים תצח:י-יב

21 אפר 2019

יום א

טז ניסן 5779

אורח חיים תצח:יג-טו

22 אפר 2019

יום ב

יז ניסן 5779

אורח חיים תצח:טז-יח

23 אפר 2019

יום ג

יח ניסן 5779

אורח חיים תצח:יט - תצט:א

24 אפר 2019

יום ד

יט ניסן 5779

אורח חיים תצט:ב-ד

25 אפר 2019

יום ה

כ ניסן 5779

אורח חיים תצט:ה - תק:ב

26 אפר 2019

יום ו

כא ניסן 5779

אורח חיים תק:ג-ה

27 אפר 2019

שבת

כב ניסן 5779

אורח חיים תק:ו - תקא:ב

28 אפר 2019

יום א

כג ניסן 5779

אורח חיים תקא:ג-ה

29 אפר 2019

יום ב

כד ניסן 5779

אורח חיים תקא:ו - תקב:א

30 אפר 2019

יום ג

כה ניסן 5779

אורח חיים תקב:ב-ד

1 מאי 2019

יום ד

כו ניסן 5779

אורח חיים תקג:א - תקד:א

2 מאי 2019

יום ה

כז ניסן 5779

אורח חיים תקד:ב-ד

3 מאי 2019

יום ו

כח ניסן 5779

אורח חיים תקה:א - תקו:ב

4 מאי 2019

שבת

כט ניסן 5779

אורח חיים תקו:ג-ה

5 מאי 2019

יום א

ל ניסן 5779

אורח חיים תקו:ו-ח

6 מאי 2019

יום ב

א אייר 5779

אורח חיים תקו:ט - תקז:ב

7 מאי 2019

יום ג

ב אייר 5779

אורח חיים תקז:ג-ה

8 מאי 2019

יום ד

ג אייר 5779

אורח חיים תקז:ו - תקח:א

9 מאי 2019

יום ה

ד אייר 5779

אורח חיים תקח:ב - תקט:ב

10 מאי 2019

יום ו

ה אייר 5779

אורח חיים תקט:ג-ה

11 מאי 2019

שבת

ו אייר 5779

אורח חיים תקט:ו - תקי:א

12 מאי 2019

יום א

ז אייר 5779

אורח חיים תקי:ב-ד

13 מאי 2019

יום ב

ח אייר 5779

אורח חיים תקי:ה-ז

14 מאי 2019

יום ג

ט אייר 5779

אורח חיים תקי:ח-י

15 מאי 2019

יום ד

י אייר 5779

אורח חיים תקי:יא - תקיא:ב

16 מאי 2019

יום ה

יא אייר 5779

אורח חיים תקיא:ג - תקיב:א

17 מאי 2019

יום ו

יב אייר 5779

אורח חיים תקיב:ב - תקיג:א

18 מאי 2019

שבת

יג אייר 5779

אורח חיים תקיג:ב-ד

19 מאי 2019

יום א

יד אייר 5779

אורח חיים תקיג:ה-ז

20 מאי 2019

יום ב

טו אייר 5779

אורח חיים תקיג:ח - תקיד:ב

21 מאי 2019

יום ג

טז אייר 5779

אורח חיים תקיד:ג-ה

22 מאי 2019

יום ד

יז אייר 5779

אורח חיים תקיד:ו-ח

23 מאי 2019

יום ה

יח אייר 5779

אורח חיים תקיד:ט-יא

24 מאי 2019

יום ו

יט אייר 5779

אורח חיים תקטו:א-ג

25 מאי 2019

שבת

כ אייר 5779

אורח חיים תקטו:ד-ו

26 מאי 2019

יום א

כא אייר 5779

אורח חיים תקטו:ז-ט

27 מאי 2019

יום ב

כב אייר 5779

אורח חיים תקטז:א-ג

28 מאי 2019

יום ג

כג אייר 5779

אורח חיים תקיז:א-ג

29 מאי 2019

יום ד

כד אייר 5779

אורח חיים תקיז:ד - תקיח:ב

30 מאי 2019

יום ה

כה אייר 5779

אורח חיים תקיח:ג-ה

31 מאי 2019

יום ו

כו אייר 5779

אורח חיים תקיח:ו-ח

1 יונ 2019

שבת

כז אייר 5779

אורח חיים תקיח:ט - תקיט:ב

2 יונ 2019

יום א

כח אייר 5779

אורח חיים תקיט:ג-ה

3 יונ 2019

יום ב

כט אייר 5779

אורח חיים תקכ:א - תקכא:ב

4 יונ 2019

יום ג

א סיון 5779

אורח חיים תקכא:ג - תקכב:ב

5 יונ 2019

יום ד

ב סיון 5779

אורח חיים תקכב:ג - תקכג:א

6 יונ 2019

יום ה

ג סיון 5779

אורח חיים תקכג:ב-ד

7 יונ 2019

יום ו

ד סיון 5779

אורח חיים תקכד:א - תקכה:א

8 יונ 2019

שבת

ה סיון 5779

אורח חיים תקכה:ב - תקכו:ב

9 יונ 2019

יום א

ו סיון 5779

אורח חיים תקכו:ג-ה

10 יונ 2019

יום ב

ז סיון 5779

אורח חיים תקכו:ו-ח

11 יונ 2019

יום ג

ח סיון 5779

אורח חיים תקכו:ט-יא

12 יונ 2019

יום ד

ט סיון 5779

אורח חיים תקכו:יב - תקכז:ב

13 יונ 2019

יום ה

י סיון 5779

אורח חיים תקכז:ג-ה

14 יונ 2019

יום ו

יא סיון 5779

אורח חיים תקכז:ו-ח

15 יונ 2019

שבת

יב סיון 5779

אורח חיים תקכז:ט-יא

16 יונ 2019

יום א

יג סיון 5779

אורח חיים תקכז:יב-יד

17 יונ 2019

יום ב

יד סיון 5779

אורח חיים תקכז:טו-יז

18 יונ 2019

יום ג

טו סיון 5779

אורח חיים תקכז:יח-כ

19 יונ 2019

יום ד

טז סיון 5779

אורח חיים תקכז:כא-כג

20 יונ 2019

יום ה

יז סיון 5779

אורח חיים תקכז:כד - תקכח:ב

21 יונ 2019

יום ו

יח סיון 5779

אורח חיים תקכט:א-ג

22 יונ 2019

שבת

יט סיון 5779

אורח חיים תקכט:ד - תקלא:א

23 יונ 2019

יום א

כ סיון 5779

אורח חיים תקלא:ב-ד

24 יונ 2019

יום ב

כא סיון 5779

אורח חיים תקלא:ה-ז

25 יונ 2019

יום ג

כב סיון 5779

אורח חיים תקלא:ח - תקלב:ב

26 יונ 2019

יום ד

כג סיון 5779

אורח חיים תקלג:א-ג

27 יונ 2019

יום ה

כד סיון 5779

אורח חיים תקלג:ד - תקלד:א

28 יונ 2019

יום ו

כה סיון 5779

אורח חיים תקלד:ב - תקלה:א

29 יונ 2019

שבת

כו סיון 5779

אורח חיים תקלה:ב - תקלו:א

30 יונ 2019

יום א

כז סיון 5779

אורח חיים תקלו:ב-ד

1 יול 2019

יום ב

כח סיון 5779

אורח חיים תקלז:א-ג

2 יול 2019

יום ג

כט סיון 5779

אורח חיים תקלז:ד-ו

3 יול 2019

יום ד

ל סיון 5779

אורח חיים תקלז:ז-ט

4 יול 2019

יום ה

א תמוז 5779

אורח חיים תקלז:י-יב

5 יול 2019

יום ו

ב תמוז 5779

אורח חיים תקלז:יג-טו

6 יול 2019

שבת

ג תמוז 5779

אורח חיים תקלז:טז - תקלח:ב

7 יול 2019

יום א

ד תמוז 5779

אורח חיים תקלח:ג-ה

8 יול 2019

יום ב

ה תמוז 5779

אורח חיים תקלח:ו - תקלט:ב

9 יול 2019

יום ג

ו תמוז 5779

אורח חיים תקלט:ג-ה

10 יול 2019

יום ד

ז תמוז 5779

אורח חיים תקלט:ו-ח

11 יול 2019

יום ה

ח תמוז 5779

אורח חיים תקלט:ט-יא

12 יול 2019

יום ו

ט תמוז 5779

אורח חיים תקלט:יב-יד

13 יול 2019

שבת

י תמוז 5779

אורח חיים תקמ:א-ג

14 יול 2019

יום א

יא תמוז 5779

אורח חיים תקמ:ד-ו

15 יול 2019

יום ב

יב תמוז 5779

אורח חיים תקמ:ז - תקמא:א

16 יול 2019

יום ג

יג תמוז 5779

אורח חיים תקמא:ב-ד

17 יול 2019

יום ד

יד תמוז 5779

אורח חיים תקמא:ה - תקמב:ב

18 יול 2019

יום ה

טו תמוז 5779

אורח חיים תקמג:א-ג

19 יול 2019

יום ו

טז תמוז 5779

אורח חיים תקמד:א - תקמה:א

20 יול 2019

שבת

יז תמוז 5779

אורח חיים תקמה:ב-ד

21 יול 2019

יום א

יח תמוז 5779

אורח חיים תקמה:ה-ז

22 יול 2019

יום ב

יט תמוז 5779

אורח חיים תקמה:ח-י

23 יול 2019

יום ג

כ תמוז 5779

אורח חיים תקמה:יא - תקמו:ב

24 יול 2019

יום ד

כא תמוז 5779

אורח חיים תקמו:ג-ה

25 יול 2019

יום ה

כב תמוז 5779

אורח חיים תקמז:א-ג

26 יול 2019

יום ו

כג תמוז 5779

אורח חיים תקמז:ד-ו

27 יול 2019

שבת

כד תמוז 5779

אורח חיים תקמז:ז-ט

28 יול 2019

יום א

כה תמוז 5779

אורח חיים תקמז:י-יב

29 יול 2019

יום ב

כו תמוז 5779

אורח חיים תקמח:א-ג

30 יול 2019

יום ג

כז תמוז 5779

אורח חיים תקמח:ד-ו

31 יול 2019

יום ד

כח תמוז 5779

אורח חיים תקמח:ז-ט

1 אוג 2019

יום ה

כט תמוז 5779

אורח חיים תקמח:י-יב

2 אוג 2019

יום ו

א אב 5779

אורח חיים תקמח:יג-טו

3 אוג 2019

שבת

ב אב 5779

אורח חיים תקמח:טז-יח

4 אוג 2019

יום א

ג אב 5779

אורח חיים תקמח:יט - תקמט:א

5 אוג 2019

יום ב

ד אב 5779

אורח חיים תקמט:ב - תקנ:ב

6 אוג 2019

יום ג

ה אב 5779

אורח חיים תקנ:ג - תקנא:א

7 אוג 2019

יום ד

ו אב 5779

אורח חיים תקנא:ב-ד

8 אוג 2019

יום ה

ז אב 5779

אורח חיים תקנא:ה-ז

9 אוג 2019

יום ו

ח אב 5779

אורח חיים תקנא:ח-י

10 אוג 2019

שבת

ט אב 5779

אורח חיים תקנא:יא-יג

11 אוג 2019

יום א

י אב 5779

אורח חיים תקנא:יד-טז

12 אוג 2019

יום ב

יא אב 5779

אורח חיים תקנא:יז - תקנב:א

13 אוג 2019

יום ג

יב אב 5779

אורח חיים תקנב:ב-ד

14 אוג 2019

יום ד

יג אב 5779

אורח חיים תקנב:ה-ז

15 אוג 2019

יום ה

יד אב 5779

אורח חיים תקנב:ח-י

16 אוג 2019

יום ו

טו אב 5779

אורח חיים תקנב:יא - תקנג:א

17 אוג 2019

שבת

טז אב 5779

אורח חיים תקנג:ב - תקנד:ב

18 אוג 2019

יום א

יז אב 5779

אורח חיים תקנד:ג-ה

19 אוג 2019

יום ב

יח אב 5779

אורח חיים תקנד:ו-ח

20 אוג 2019

יום ג

יט אב 5779

אורח חיים תקנד:ט-יא

21 אוג 2019

יום ד

כ אב 5779

אורח חיים תקנד:יב-יד

22 אוג 2019

יום ה

כא אב 5779

אורח חיים תקנד:טו-יז

23 אוג 2019

יום ו

כב אב 5779

אורח חיים תקנד:יח-כ

24 אוג 2019

שבת

כג אב 5779

אורח חיים תקנד:כא-כג

25 אוג 2019

יום א

כד אב 5779

אורח חיים תקנד:כד - תקנה:א

26 אוג 2019

יום ב

כה אב 5779

אורח חיים תקנה:ב - תקנז:א

27 אוג 2019

יום ג

כו אב 5779

אורח חיים תקנח:א - תקנט:ב

28 אוג 2019

יום ד

כז אב 5779

אורח חיים תקנט:ג-ה

29 אוג 2019

יום ה

כח אב 5779

אורח חיים תקנט:ו-ח

30 אוג 2019

יום ו

כט אב 5779

אורח חיים תקנט:ט - תקס:א

31 אוג 2019

שבת

ל אב 5779

אורח חיים תקס:ב-ד

1 ספט 2019

יום א

א אלול 5779

אורח חיים תקס:ה - תקסא:ב

2 ספט 2019

יום ב

ב אלול 5779

אורח חיים תקסא:ג-ה

3 ספט 2019

יום ג

ג אלול 5779

אורח חיים תקסב:א-ג

4 ספט 2019

יום ד

ד אלול 5779

אורח חיים תקסב:ד-ו

5 ספט 2019

יום ה

ה אלול 5779

אורח חיים תקסב:ז-ט

6 ספט 2019

יום ו

ו אלול 5779

אורח חיים תקסב:י-יב

7 ספט 2019

שבת

ז אלול 5779

אורח חיים תקסב:יג - תקסד:א

8 ספט 2019

יום א

ח אלול 5779

אורח חיים תקסה:א-ג

9 ספט 2019

יום ב

ט אלול 5779

אורח חיים תקסה:ד-ו

10 ספט 2019

יום ג

י אלול 5779

אורח חיים תקסו:א-ג

11 ספט 2019

יום ד

יא אלול 5779

אורח חיים תקסו:ד-ו

12 ספט 2019

יום ה

יב אלול 5779

אורח חיים תקסו:ז - תקסז:א

13 ספט 2019

יום ו

יג אלול 5779

אורח חיים תקסז:ב - תקסח:א

14 ספט 2019

שבת

יד אלול 5779

אורח חיים תקסח:ב-ד

15 ספט 2019

יום א

טו אלול 5779

אורח חיים תקסח:ה-ז

16 ספט 2019

יום ב

טז אלול 5779

אורח חיים תקסח:ח-י

17 ספט 2019

יום ג

יז אלול 5779

אורח חיים תקסח:יא - תקסט:א

18 ספט 2019

יום ד

יח אלול 5779

אורח חיים תקסט:ב - תקע:ב

19 ספט 2019

יום ה

יט אלול 5779

אורח חיים תקע:ג - תקעא:ב

20 ספט 2019

יום ו

כ אלול 5779

אורח חיים תקעא:ג - תקעב:ב

21 ספט 2019

שבת

כא אלול 5779

אורח חיים תקעב:ג - תקעד:א

22 ספט 2019

יום א

כב אלול 5779

אורח חיים תקעד:ב-ד

23 ספט 2019

יום ב

כג אלול 5779

אורח חיים תקעד:ה - תקעה:ב

24 ספט 2019

יום ג

כד אלול 5779

אורח חיים תקעה:ג-ה

25 ספט 2019

יום ד

כה אלול 5779

אורח חיים תקעה:ו-ח

26 ספט 2019

יום ה

כו אלול 5779

אורח חיים תקעה:ט-יא

27 ספט 2019

יום ו

כז אלול 5779

אורח חיים תקעה:יב - תקעו:א

28 ספט 2019

שבת

כח אלול 5779

אורח חיים תקעו:ב-ד

29 ספט 2019

יום א

כט אלול 5779

אורח חיים תקעו:ה-ז

30 ספט 2019

יום ב

א תשרי 5780

אורח חיים תקעו:ח-י

1 אוק 2019

יום ג

ב תשרי 5780

אורח חיים תקעו:יא-יג

2 אוק 2019

יום ד

ג תשרי 5780

אורח חיים תקעו:יד-טז

3 אוק 2019

יום ה

ד תשרי 5780

אורח חיים תקעז:א - תקעט:א

4 אוק 2019

יום ו

ה תשרי 5780

אורח חיים תקעט:ב - תקפ:א

5 אוק 2019

שבת

ו תשרי 5780

אורח חיים תקפ:ב - תקפא:א

6 אוק 2019

יום א

ז תשרי 5780

אורח חיים תקפא:ב-ד

7 אוק 2019

יום ב

ח תשרי 5780

אורח חיים תקפב:א-ג

8 אוק 2019

יום ג

ט תשרי 5780

אורח חיים תקפב:ד-ו

9 אוק 2019

יום ד

י תשרי 5780

אורח חיים תקפב:ז-ט

10 אוק 2019

יום ה

יא תשרי 5780

אורח חיים תקפג:א - תקפד:א

11 אוק 2019

יום ו

יב תשרי 5780

אורח חיים תקפד:ב-ד

12 אוק 2019

שבת

יג תשרי 5780

אורח חיים תקפה:א-ג

13 אוק 2019

יום א

יד תשרי 5780

אורח חיים תקפה:ד - תקפו:א

14 אוק 2019

יום ב

טו תשרי 5780

אורח חיים תקפו:ב-ד

15 אוק 2019

יום ג

טז תשרי 5780

אורח חיים תקפו:ה-ז

16 אוק 2019

יום ד

יז תשרי 5780

אורח חיים תקפו:ח-י

17 אוק 2019

יום ה

יח תשרי 5780

אורח חיים תקפו:יא-יג

18 אוק 2019

יום ו

יט תשרי 5780

אורח חיים תקפו:יד-טז

19 אוק 2019

שבת

כ תשרי 5780

אורח חיים תקפו:יז-יט

20 אוק 2019

יום א

כא תשרי 5780

אורח חיים תקפו:כ-כב

21 אוק 2019

יום ב

כב תשרי 5780

אורח חיים תקפו:כג - תקפז:ב

22 אוק 2019

יום ג

כג תשרי 5780

אורח חיים תקפז:ג - תקפח:ב

23 אוק 2019

יום ד

כד תשרי 5780

אורח חיים תקפח:ג-ה

24 אוק 2019

יום ה

כה תשרי 5780

אורח חיים תקפט:א-ג

25 אוק 2019

יום ו

כו תשרי 5780

אורח חיים תקפט:ד-ו

26 אוק 2019

שבת

כז תשרי 5780

אורח חיים תקפט:ז-ט

27 אוק 2019

יום א

כח תשרי 5780

אורח חיים תקצ:א-ג

28 אוק 2019

יום ב

כט תשרי 5780

אורח חיים תקצ:ד-ו

29 אוק 2019

יום ג

ל תשרי 5780

אורח חיים תקצ:ז-ט

30 אוק 2019

יום ד

א חשון 5780

אורח חיים תקצא:א-ג

31 אוק 2019

יום ה

ב חשון 5780

אורח חיים תקצא:ד-ו

1 נוב 2019

יום ו

ג חשון 5780

אורח חיים תקצא:ז - תקצב:א

2 נוב 2019

שבת

ד חשון 5780

אורח חיים תקצב:ב-ד

3 נוב 2019

יום א

ה חשון 5780

אורח חיים תקצג:א - תקצד:א

4 נוב 2019

יום ב

ו חשון 5780

אורח חיים תקצה:א - תקצז:א

5 נוב 2019

יום ג

ז חשון 5780

אורח חיים תקצז:ב - תקצח:א

6 נוב 2019

יום ד

ח חשון 5780

אורח חיים תקצט:א - תר:ב

7 נוב 2019

יום ה

ט חשון 5780

אורח חיים תר:ג - תרא:ב

8 נוב 2019

יום ו

י חשון 5780

אורח חיים תרב:א - תרד:א

9 נוב 2019

שבת

יא חשון 5780

אורח חיים תרד:ב - תרו:א

10 נוב 2019

יום א

יב חשון 5780

אורח חיים תרו:ב-ד

11 נוב 2019

יום ב

יג חשון 5780

אורח חיים תרז:א-ג

12 נוב 2019

יום ג

יד חשון 5780

אורח חיים תרז:ד-ו

13 נוב 2019

יום ד

טו חשון 5780

אורח חיים תרח:א-ג

14 נוב 2019

יום ה

טז חשון 5780

אורח חיים תרח:ד - תרי:א

15 נוב 2019

יום ו

יז חשון 5780

אורח חיים תרי:ב-ד

16 נוב 2019

שבת

יח חשון 5780

אורח חיים תריא:א - תריב:א

17 נוב 2019

יום א

יט חשון 5780

אורח חיים תריב:ב-ד

18 נוב 2019

יום ב

כ חשון 5780

אורח חיים תריב:ה-ז

19 נוב 2019

יום ג

כא חשון 5780

אורח חיים תריב:ח-י

20 נוב 2019

יום ד

כב חשון 5780

אורח חיים תריג:א-ג

21 נוב 2019

יום ה

כג חשון 5780

אורח חיים תריג:ד-ו

22 נוב 2019

יום ו

כד חשון 5780

אורח חיים תריג:ז-ט

23 נוב 2019

שבת

כה חשון 5780

אורח חיים תריג:י-יב

24 נוב 2019

יום א

כו חשון 5780

אורח חיים תריד:א-ג

25 נוב 2019

יום ב

כז חשון 5780

אורח חיים תריד:ד - תרטו:ב

26 נוב 2019

יום ג

כח חשון 5780

אורח חיים תרטז:א - תריז:א

27 נוב 2019

יום ד

כט חשון 5780

אורח חיים תריז:ב-ד

28 נוב 2019

יום ה

ל חשון 5780

אורח חיים תריח:א-ג

29 נוב 2019

יום ו

א כסלו 5780

אורח חיים תריח:ד-ו

30 נוב 2019

שבת

ב כסלו 5780

אורח חיים תריח:ז-ט

1 דצמ 2019

יום א

ג כסלו 5780

אורח חיים תריח:י - תריט:ב

2 דצמ 2019

יום ב

ד כסלו 5780

אורח חיים תריט:ג-ה

3 דצמ 2019

יום ג

ה כסלו 5780

אורח חיים תריט:ו - תרכא:א

4 דצמ 2019

יום ד

ו כסלו 5780

אורח חיים תרכא:ב-ד

5 דצמ 2019

יום ה

ז כסלו 5780

אורח חיים תרכא:ה - תרכב:א

6 דצמ 2019

יום ו

ח כסלו 5780

אורח חיים תרכב:ב-ד

7 דצמ 2019

שבת

ט כסלו 5780

אורח חיים תרכג:א-ג

8 דצמ 2019

יום א

י כסלו 5780

אורח חיים תרכג:ד-ו

9 דצמ 2019

יום ב

יא כסלו 5780

אורח חיים תרכד:א-ג

10 דצמ 2019

יום ג

יב כסלו 5780

אורח חיים תרכד:ד - תרכה:א

11 דצמ 2019

יום ד

יג כסלו 5780

אורח חיים תרכו:א-ג

12 דצמ 2019

יום ה

יד כסלו 5780

אורח חיים תרכז:א-ג

13 דצמ 2019

יום ו

טו כסלו 5780

אורח חיים תרכז:ד - תרכח:ב

14 דצמ 2019

שבת

טז כסלו 5780

אורח חיים תרכח:ג - תרכט:ב

15 דצמ 2019

יום א

יז כסלו 5780

אורח חיים תרכט:ג-ה

16 דצמ 2019

יום ב

יח כסלו 5780

אורח חיים תרכט:ו-ח

17 דצמ 2019

יום ג

יט כסלו 5780

אורח חיים תרכט:ט-יא

18 דצמ 2019

יום ד

כ כסלו 5780

אורח חיים תרכט:יב-יד

19 דצמ 2019

יום ה

כא כסלו 5780

אורח חיים תרכט:טו-יז

20 דצמ 2019

יום ו

כב כסלו 5780

אורח חיים תרכט:יח - תרל:א

21 דצמ 2019

שבת

כג כסלו 5780

אורח חיים תרל:ב-ד

22 דצמ 2019

יום א

כד כסלו 5780

אורח חיים תרל:ה-ז

23 דצמ 2019

יום ב

כה כסלו 5780

אורח חיים תרל:ח-י

24 דצמ 2019

יום ג

כו כסלו 5780

אורח חיים תרל:יא-יג

25 דצמ 2019

יום ד

כז כסלו 5780

אורח חיים תרלא:א-ג

26 דצמ 2019

יום ה

כח כסלו 5780

אורח חיים תרלא:ד-ו

27 דצמ 2019

יום ו

כט כסלו 5780

אורח חיים תרלא:ז-ט

28 דצמ 2019

שבת

ל כסלו 5780

אורח חיים תרלא:י - תרלב:ב

29 דצמ 2019

יום א

א טבת 5780

אורח חיים תרלב:ג - תרלג:א

30 דצמ 2019

יום ב

ב טבת 5780

אורח חיים תרלג:ב-ד

31 דצמ 2019

יום ג

ג טבת 5780

אורח חיים תרלג:ה-ז

1 ינו 2020

יום ד

ד טבת 5780

אורח חיים תרלג:ח-י

2 ינו 2020

יום ה

ה טבת 5780

אורח חיים תרלד:א-ג

3 ינו 2020

יום ו

ו טבת 5780

אורח חיים תרלד:ד - תרלו:א

4 ינו 2020

שבת

ז טבת 5780

אורח חיים תרלו:ב - תרלז:ב

5 ינו 2020

יום א

ח טבת 5780

אורח חיים תרלז:ג - תרלח:ב

6 ינו 2020

יום ב

ט טבת 5780

אורח חיים תרלט:א-ג

7 ינו 2020

יום ג

י טבת 5780

אורח חיים תרלט:ד-ו

8 ינו 2020

יום ד

יא טבת 5780

אורח חיים תרלט:ז - תרמ:א

9 ינו 2020

יום ה

יב טבת 5780

אורח חיים תרמ:ב-ד

10 ינו 2020

יום ו

יג טבת 5780

אורח חיים תרמ:ה-ז

11 ינו 2020

שבת

יד טבת 5780

אורח חיים תרמ:ח-י

12 ינו 2020

יום א

טו טבת 5780

אורח חיים תרמא:א - תרמג:א

13 ינו 2020

יום ב

טז טבת 5780

אורח חיים תרמג:ב - תרמד:א

14 ינו 2020

יום ג

יז טבת 5780

אורח חיים תרמד:ב - תרמה:ב

15 ינו 2020

יום ד

יח טבת 5780

אורח חיים תרמה:ג-ה

16 ינו 2020

יום ה

יט טבת 5780

אורח חיים תרמה:ו-ח

17 ינו 2020

יום ו

כ טבת 5780

אורח חיים תרמה:ט - תרמו:ב

18 ינו 2020

שבת

כא טבת 5780

אורח חיים תרמו:ג-ה

19 ינו 2020

יום א

כב טבת 5780

אורח חיים תרמו:ו-ח

20 ינו 2020

יום ב

כג טבת 5780

אורח חיים תרמו:ט-יא

21 ינו 2020

יום ג

כד טבת 5780

אורח חיים תרמז:א - תרמח:א

22 ינו 2020

יום ד

כה טבת 5780

אורח חיים תרמח:ב-ד

23 ינו 2020

יום ה

כו טבת 5780

אורח חיים תרמח:ה-ז

24 ינו 2020

יום ו

כז טבת 5780

אורח חיים תרמח:ח-י

25 ינו 2020

שבת

כח טבת 5780

אורח חיים תרמח:יא-יג

26 ינו 2020

יום א

כט טבת 5780

אורח חיים תרמח:יד-טז

27 ינו 2020

יום ב

א שבט 5780

אורח חיים תרמח:יז-יט

28 ינו 2020

יום ג

ב שבט 5780

אורח חיים תרמח:כ-כב

29 ינו 2020

יום ד

ג שבט 5780

אורח חיים תרמט:א-ג

30 ינו 2020

יום ה

ד שבט 5780

אורח חיים תרמט:ד-ו

31 ינו 2020

יום ו

ה שבט 5780

אורח חיים תרנ:א - תרנא:א

1 פבר 2020

שבת

ו שבט 5780

אורח חיים תרנא:ב-ד

2 פבר 2020

יום א

ז שבט 5780

אורח חיים תרנא:ה-ז

3 פבר 2020

יום ב

ח שבט 5780

אורח חיים תרנא:ח-י

4 פבר 2020

יום ג

ט שבט 5780

אורח חיים תרנא:יא-יג

5 פבר 2020

יום ד

י שבט 5780

אורח חיים תרנא:יד - תרנב:א

6 פבר 2020

יום ה

יא שבט 5780

אורח חיים תרנב:ב - תרנג:ב

7 פבר 2020

יום ו

יב שבט 5780

אורח חיים תרנד:א - תרנו:א

8 פבר 2020

שבת

יג שבט 5780

אורח חיים תרנז:א - תרנח:ב

9 פבר 2020

יום א

יד שבט 5780

אורח חיים תרנח:ג-ה

10 פבר 2020

יום ב

טו שבט 5780

אורח חיים תרנח:ו-ח

11 פבר 2020

יום ג

טז שבט 5780

אורח חיים תרנח:ט - תרס:א

12 פבר 2020

יום ד

יז שבט 5780

אורח חיים תרס:ב - תרסא:א

13 פבר 2020

יום ה

יח שבט 5780

אורח חיים תרסב:א-ג

14 פבר 2020

יום ו

יט שבט 5780

אורח חיים תרסג:א-ג

15 פבר 2020

שבת

כ שבט 5780

אורח חיים תרסד:א-ג

16 פבר 2020

יום א

כא שבט 5780

אורח חיים תרסד:ד-ו

17 פבר 2020

יום ב

כב שבט 5780

אורח חיים תרסד:ז-ט

18 פבר 2020

יום ג

כג שבט 5780

אורח חיים תרסד:י - תרסה:א

19 פבר 2020

יום ד

כד שבט 5780

אורח חיים תרסה:ב - תרסז:א

20 פבר 2020

יום ה

כה שבט 5780

אורח חיים תרסח:א - תרסט:א

21 פבר 2020

יום ו

כו שבט 5780

אורח חיים תרע:א-ג

22 פבר 2020

שבת

כז שבט 5780

אורח חיים תרעא:א-ג

23 פבר 2020

יום א

כח שבט 5780

אורח חיים תרעא:ד-ו

24 פבר 2020

יום ב

כט שבט 5780

אורח חיים תרעא:ז - תרעב:א

25 פבר 2020

יום ג

ל שבט 5780

אורח חיים תרעב:ב - תרעג:ב

26 פבר 2020

יום ד

א אדר 5780

אורח חיים תרעג:ג - תרעד:א

27 פבר 2020

יום ה

ב אדר 5780

אורח חיים תרעד:ב - תרעה:ב

28 פבר 2020

יום ו

ג אדר 5780

אורח חיים תרעה:ג - תרעו:ב

29 פבר 2020

שבת

ד אדר 5780

אורח חיים תרעו:ג-ה

1 מרץ 2020

יום א

ה אדר 5780

אורח חיים תרעז:א-ג

2 מרץ 2020

יום ב

ו אדר 5780

אורח חיים תרעז:ד - תרעט:א

3 מרץ 2020

יום ג

ז אדר 5780

אורח חיים תרפ:א - תרפא:א

4 מרץ 2020

יום ד

ח אדר 5780

אורח חיים תרפא:ב - תרפב:ב

5 מרץ 2020

יום ה

ט אדר 5780

אורח חיים תרפב:ג - תרפד:א

6 מרץ 2020

יום ו

י אדר 5780

אורח חיים תרפד:ב - תרפה:א

7 מרץ 2020

שבת

יא אדר 5780

אורח חיים תרפה:ב-ד

8 מרץ 2020

יום א

יב אדר 5780

אורח חיים תרפה:ה-ז

9 מרץ 2020

יום ב

יג אדר 5780

אורח חיים תרפו:א-ג

10 מרץ 2020

יום ג

יד אדר 5780

אורח חיים תרפז:א - תרפח:א

11 מרץ 2020

יום ד

טו אדר 5780

אורח חיים תרפח:ב-ד

12 מרץ 2020

יום ה

טז אדר 5780

אורח חיים תרפח:ה-ז

13 מרץ 2020

יום ו

יז אדר 5780

אורח חיים תרפח:ח - תרפט:ב

14 מרץ 2020

שבת

יח אדר 5780

אורח חיים תרפט:ג-ה

15 מרץ 2020

יום א

יט אדר 5780

אורח חיים תרפט:ו - תרצ:ב

16 מרץ 2020

יום ב

כ אדר 5780

אורח חיים תרצ:ג-ה

17 מרץ 2020

יום ג

כא אדר 5780

אורח חיים תרצ:ו-ח

18 מרץ 2020

יום ד

כב אדר 5780

אורח חיים תרצ:ט-יא

19 מרץ 2020

יום ה

כג אדר 5780

אורח חיים תרצ:יב-יד

20 מרץ 2020

יום ו

כד אדר 5780

אורח חיים תרצ:טו-יז

21 מרץ 2020

שבת

כה אדר 5780

אורח חיים תרצ:יח - תרצא:ב

22 מרץ 2020

יום א

כו אדר 5780

אורח חיים תרצא:ג-ה

23 מרץ 2020

יום ב

כז אדר 5780

אורח חיים תרצא:ו-ח

24 מרץ 2020

יום ג

כח אדר 5780

אורח חיים תרצא:ט-יא

25 מרץ 2020

יום ד

כט אדר 5780

אורח חיים תרצב:א-ג

26 מרץ 2020

יום ה

א ניסן 5780

אורח חיים תרצב:ד - תרצג:ב

27 מרץ 2020

יום ו

ב ניסן 5780

אורח חיים תרצג:ג - תרצד:א

28 מרץ 2020

שבת

ג ניסן 5780

אורח חיים תרצד:ב-ד

29 מרץ 2020

יום א

ד ניסן 5780

אורח חיים תרצה:א-ג

30 מרץ 2020

יום ב

ה ניסן 5780

אורח חיים תרצה:ד - תרצו:ב

31 מרץ 2020

יום ג

ו ניסן 5780

אורח חיים תרצו:ג-ה

1 אפר 2020

יום ד

ז ניסן 5780

אורח חיים תרצו:ו - תרצז:א

2 אפר 2020

יום ה

ח ניסן 5780

קצש''ע יא:א-ה

3 אפר 2020

יום ו

ט ניסן 5780

קצש''ע יא:ו-י

4 אפר 2020

שבת

י ניסן 5780

קצש''ע יא:יא-טו

5 אפר 2020

יום א

יא ניסן 5780

קצש''ע יא:טז-כ

6 אפר 2020

יום ב

יב ניסן 5780

קצש''ע יא:כא-כה

7 אפר 2020

יום ג

יג ניסן 5780

קצש''ע כד:א-ה

8 אפר 2020

יום ד

יד ניסן 5780

קצש''ע כד:ו-י

9 אפר 2020

יום ה

טו ניסן 5780

קצש''ע כד:יא - כז:ג

10 אפר 2020

יום ו

טז ניסן 5780

קצש''ע כז:ד - כח:ג

11 אפר 2020

שבת

יז ניסן 5780

קצש''ע כח:ד-ח

12 אפר 2020

יום א

יח ניסן 5780

קצש''ע כח:ט-יג

13 אפר 2020

יום ב

יט ניסן 5780

קצש''ע כט:א-ה

14 אפר 2020

יום ג

כ ניסן 5780

קצש''ע כט:ו-י

15 אפר 2020

יום ד

כא ניסן 5780

קצש''ע כט:יא-טו

16 אפר 2020

יום ה

כב ניסן 5780

קצש''ע כט:טז-כ

17 אפר 2020

יום ו

כג ניסן 5780

קצש''ע כט:כא - ל:ד

18 אפר 2020

שבת

כד ניסן 5780

קצש''ע ל:ה-ט

19 אפר 2020

יום א

כה ניסן 5780

קצש''ע לא:א-ה

20 אפר 2020

יום ב

כו ניסן 5780

קצש''ע לא:ו - לב:ג

21 אפר 2020

יום ג

כז ניסן 5780

קצש''ע לב:ד-ח

22 אפר 2020

יום ד

כח ניסן 5780

קצש''ע לב:ט-יג

23 אפר 2020

יום ה

כט ניסן 5780

קצש''ע לב:יד-יח

24 אפר 2020

יום ו

ל ניסן 5780

קצש''ע לב:יט-כג

25 אפר 2020

שבת

א אייר 5780

קצש''ע לב:כד - לג:א

26 אפר 2020

יום א

ב אייר 5780

קצש''ע לג:ב-ו

27 אפר 2020

יום ב

ג אייר 5780

קצש''ע לג:ז-יא

28 אפר 2020

יום ג

ד אייר 5780

קצש''ע לג:יב - לד:ב

29 אפר 2020

יום ד

ה אייר 5780

קצש''ע לד:ג-ז

30 אפר 2020

יום ה

ו אייר 5780

קצש''ע לד:ח-יב

1 מאי 2020

יום ו

ז אייר 5780

קצש''ע לד:יג - לה:א

2 מאי 2020

שבת

ח אייר 5780

קצש''ע לה:ב-ו

3 מאי 2020

יום א

ט אייר 5780

קצש''ע לה:ז - לו:ב

4 מאי 2020

יום ב

י אייר 5780

קצש''ע לו:ג-ז

5 מאי 2020

יום ג

יא אייר 5780

קצש''ע לו:ח-יב

6 מאי 2020

יום ד

יב אייר 5780

קצש''ע לו:יג-יז

7 מאי 2020

יום ה

יג אייר 5780

קצש''ע לו:יח-כב

8 מאי 2020

יום ו

יד אייר 5780

קצש''ע לו:כג-כז

9 מאי 2020

שבת

טו אייר 5780

קצש''ע לו:כח - לז:ד

10 מאי 2020

יום א

טז אייר 5780

קצש''ע לז:ה-ט

11 מאי 2020

יום ב

יז אייר 5780

קצש''ע לז:י - לח:א

12 מאי 2020

יום ג

יח אייר 5780

קצש''ע לח:ב-ו

13 מאי 2020

יום ד

יט אייר 5780

קצש''ע לח:ז-יא

14 מאי 2020

יום ה

כ אייר 5780

קצש''ע לח:יב - מו:א

15 מאי 2020

יום ו

כא אייר 5780

קצש''ע מו:ב-ו

16 מאי 2020

שבת

כב אייר 5780

קצש''ע מו:ז-יא

17 מאי 2020

יום א

כג אייר 5780

קצש''ע מו:יב-טז

18 מאי 2020

יום ב

כד אייר 5780

קצש''ע מו:יז-כא

19 מאי 2020

יום ג

כה אייר 5780

קצש''ע מו:כב-כו

20 מאי 2020

יום ד

כו אייר 5780

קצש''ע מו:כז-לא

21 מאי 2020

יום ה

כז אייר 5780

קצש''ע מו:לב-לו

22 מאי 2020

יום ו

כח אייר 5780

קצש''ע מו:לז-מא

23 מאי 2020

שבת

כט אייר 5780

קצש''ע מו:מב-מו

24 מאי 2020

יום א

א סיון 5780

קצש''ע מז:א-ה

25 מאי 2020

יום ב

ב סיון 5780

קצש''ע מז:ו-י

26 מאי 2020

יום ג

ג סיון 5780

קצש''ע מז:יא-טו

27 מאי 2020

יום ד

ד סיון 5780

קצש''ע מז:טז-כ

28 מאי 2020

יום ה

ה סיון 5780

קצש''ע מז:כא - סב:ג

29 מאי 2020

יום ו

ו סיון 5780

קצש''ע סב:ד-ח

30 מאי 2020

שבת

ז סיון 5780

קצש''ע סב:ט-יג

31 מאי 2020

יום א

ח סיון 5780

קצש''ע סב:יד-יח

1 יונ 2020

יום ב

ט סיון 5780

קצש''ע סג:א-ה

2 יונ 2020

יום ג

י סיון 5780

קצש''ע סד:א - סה:א

3 יונ 2020

יום ד

יא סיון 5780

קצש''ע סה:ב-ו

4 יונ 2020

יום ה

יב סיון 5780

קצש''ע סה:ז-יא

5 יונ 2020

יום ו

יג סיון 5780

קצש''ע סה:יב-טז

6 יונ 2020

שבת

יד סיון 5780

קצש''ע סה:יז-כא

7 יונ 2020

יום א

טו סיון 5780

קצש''ע סה:כב-כו

8 יונ 2020

יום ב

טז סיון 5780

קצש''ע סה:כז - סו:א

9 יונ 2020

יום ג

יז סיון 5780

קצש''ע סו:ב-ו

10 יונ 2020

יום ד

יח סיון 5780

קצש''ע סו:ז-יא

11 יונ 2020

יום ה

יט סיון 5780

קצש''ע סו:יב - סז:ד

12 יונ 2020

יום ו

כ סיון 5780

קצש''ע סז:ה-ט

13 יונ 2020

שבת

כא סיון 5780

קצש''ע סז:י - עא:ג

14 יונ 2020

יום א

כב סיון 5780

קצש''ע עא:ד - קמג:ג

15 יונ 2020

יום ב

כג סיון 5780

קצש''ע קמג:ד-ח

16 יונ 2020

יום ג

כד סיון 5780

קצש''ע קמג:ט-יג

17 יונ 2020

יום ד

כה סיון 5780

קצש''ע קמג:יד-יח

18 יונ 2020

יום ה

כו סיון 5780

קצש''ע קמג:יט - קמד:א

19 יונ 2020

יום ו

כז סיון 5780

קצש''ע קמד:ב-ו

20 יונ 2020

שבת

כח סיון 5780

קצש''ע קמד:ז - קמה:ב

21 יונ 2020

יום א

כט סיון 5780

קצש''ע קמה:ג-ז

22 יונ 2020

יום ב

ל סיון 5780

קצש''ע קמה:ח-יב

23 יונ 2020

יום ג

א תמוז 5780

קצש''ע קמה:יג-יז

24 יונ 2020

יום ד

ב תמוז 5780

קצש''ע קמה:יח-כב

25 יונ 2020

יום ה

ג תמוז 5780

קצש''ע קמה:כג - קמו:א

26 יונ 2020

יום ו

ד תמוז 5780

קצש''ע קמו:ב - קמז:ב

27 יונ 2020

שבת

ה תמוז 5780

קצש''ע קמז:ג - קמח:ב

28 יונ 2020

יום א

ו תמוז 5780

קצש''ע קמח:ג - קמט:ג

29 יונ 2020

יום ב

ז תמוז 5780

קצש''ע קמט:ד-ח

30 יונ 2020

יום ג

ח תמוז 5780

קצש''ע קמט:ט-יג

1 יול 2020

יום ד

ט תמוז 5780

קצש''ע קנ:א-ה

2 יול 2020

יום ה

י תמוז 5780

קצש''ע קנ:ו-י

3 יול 2020

יום ו

יא תמוז 5780

קצש''ע קנ:יא-טו

4 יול 2020

שבת

יב תמוז 5780

קצש''ע קנ:טז - קנא:ג

5 יול 2020

יום א

יג תמוז 5780

קצש''ע קנא:ד - קנב:א

6 יול 2020

יום ב

יד תמוז 5780

קצש''ע קנב:ב-ו

7 יול 2020

יום ג

טו תמוז 5780

קצש''ע קנב:ז-יא

8 יול 2020

יום ד

טז תמוז 5780

קצש''ע קנב:יב-טז

9 יול 2020

יום ה

יז תמוז 5780

קצש''ע קנב:יז - קנג:ד

10 יול 2020

יום ו

יח תמוז 5780

קצש''ע קנג:ה-ט

11 יול 2020

שבת

יט תמוז 5780

קצש''ע קנג:י-יד

12 יול 2020

יום א

כ תמוז 5780

קצש''ע קנג:טו - קנד:ג

13 יול 2020

יום ב

כא תמוז 5780

קצש''ע קנד:ד - קנה:א

14 יול 2020

יום ג

כב תמוז 5780

קצש''ע קנה:ב-ו

15 יול 2020

יום ד

כג תמוז 5780

קצש''ע קנה:ז-יא

16 יול 2020

יום ה

כד תמוז 5780

קצש''ע קנה:יב - קנז:א

17 יול 2020

יום ו

כה תמוז 5780

קצש''ע קנז:ב-ו

18 יול 2020

שבת

כו תמוז 5780

קצש''ע קנז:ז - קנח:ג

19 יול 2020

יום א

כז תמוז 5780

קצש''ע קנח:ד - קנט:ד

20 יול 2020

יום ב

כח תמוז 5780

קצש''ע קנט:ה-ט

21 יול 2020

יום ג

כט תמוז 5780

קצש''ע קנט:י - קס:ד

22 יול 2020

יום ד

א אב 5780

קצש''ע קס:ה - קסא:ג

23 יול 2020

יום ה

ב אב 5780

קצש''ע קסא:ד-ח

24 יול 2020

יום ו

ג אב 5780

קצש''ע קסא:ט-יג

25 יול 2020

שבת

ד אב 5780

קצש''ע קסא:יד-יח

26 יול 2020

יום א

ה אב 5780

קצש''ע קסא:יט - קסב:ג

27 יול 2020

יום ב

ו אב 5780

קצש''ע קסב:ד-ח

28 יול 2020

יום ג

ז אב 5780

קצש''ע קסב:ט-יג

29 יול 2020

יום ד

ח אב 5780

קצש''ע קסב:יד - קסג:ד

30 יול 2020

יום ה

ט אב 5780

קצש''ע קסג:ה - קסד:א

31 יול 2020

יום ו

י אב 5780

קצש''ע קסד:ב-ו

1 אוג 2020

שבת

יא אב 5780

קצש''ע קסד:ז - קסה:א

2 אוג 2020

יום א

יב אב 5780

קצש''ע קסה:ב-ו

3 אוג 2020

יום ב

יג אב 5780

קצש''ע קסה:ז-יא

4 אוג 2020

יום ג

יד אב 5780

קצש''ע קסה:יב-טז

5 אוג 2020

יום ד

טו אב 5780

קצש''ע קסו:א-ה

6 אוג 2020

יום ה

טז אב 5780

קצש''ע קסז:א-ה

7 אוג 2020

יום ו

יז אב 5780

קצש''ע קסז:ו-י

8 אוג 2020

שבת

יח אב 5780

קצש''ע קסז:יא-טו

9 אוג 2020

יום א

יט אב 5780

קצש''ע קסח:א-ה

10 אוג 2020

יום ב

כ אב 5780

קצש''ע קסח:ו - קסט:ג

11 אוג 2020

יום ג

כא אב 5780

קצש''ע קע:א - קעא:ג

12 אוג 2020

יום ד

כב אב 5780

קצש''ע קעב:א - קעג:ב

13 אוג 2020

יום ה

כג אב 5780

קצש''ע קעג:ג - קעד:ג

14 אוג 2020

יום ו

כד אב 5780

קצש''ע קעה:א-ה

15 אוג 2020

שבת

כה אב 5780

קצש''ע קעה:ו - קעו:ד

16 אוג 2020

יום א

כו אב 5780

קצש''ע קעו:ה - קעז:א

17 אוג 2020

יום ב

כז אב 5780

קצש''ע קעז:ב-ו

18 אוג 2020

יום ג

כח אב 5780

קצש''ע קעז:ז-יא

19 אוג 2020

יום ד

כט אב 5780

קצש''ע קעז:יב - קעח:א

20 אוג 2020

יום ה

ל אב 5780

קצש''ע קעח:ב - קעט:א

21 אוג 2020

יום ו

א אלול 5780

קצש''ע קעט:ב-ו

22 אוג 2020

שבת

ב אלול 5780

קצש''ע קעט:ז-יא

23 אוג 2020

יום א

ג אלול 5780

קצש''ע קעט:יב - קפ:א

24 אוג 2020

יום ב

ד אלול 5780

קצש''ע קפ:ב-ו

25 אוג 2020

יום ג

ה אלול 5780

קצש''ע קפ:ז-יא

26 אוג 2020

יום ד

ו אלול 5780

קצש''ע קפ:יב-טז

27 אוג 2020

יום ה

ז אלול 5780

קצש''ע קפא:א-ה

28 אוג 2020

יום ו

ח אלול 5780

קצש''ע קפא:ו-י

29 אוג 2020

שבת

ט אלול 5780

קצש''ע קפא:יא-טו

30 אוג 2020

יום א

י אלול 5780

קצש''ע קפא:טז-כ

31 אוג 2020

יום ב

יא אלול 5780

קצש''ע קפא:כא - קפב:ג

1 ספט 2020

יום ג

יב אלול 5780

קצש''ע קפב:ד-ח

2 ספט 2020

יום ד

יג אלול 5780

קצש''ע קפב:ט-יג

3 ספט 2020

יום ה

יד אלול 5780

קצש''ע קפב:יד - קפג:ב

4 ספט 2020

יום ו

טו אלול 5780

קצש''ע קפג:ג-ז

5 ספט 2020

שבת

טז אלול 5780

קצש''ע קפד:א-ה

6 ספט 2020

יום א

יז אלול 5780

קצש''ע קפד:ו-י

7 ספט 2020

יום ב

יח אלול 5780

קצש''ע קפד:יא - קפה:ד

8 ספט 2020

יום ג

יט אלול 5780

קצש''ע קפה:ה - קפו:ג

9 ספט 2020

יום ד

כ אלול 5780

קצש''ע קפו:ד - קפז:ד

10 ספט 2020

יום ה

כא אלול 5780

קצש''ע קפז:ה - קפח:ד

11 ספט 2020

יום ו

כב אלול 5780

קצש''ע קפח:ה - קפט:ד

12 ספט 2020

שבת

כג אלול 5780

קצש''ע - קפט:ה - קצ:ג

13 ספט 2020

יום א

כד אלול 5780

קצש''ע - קצא:א-ה

14 ספט 2020

יום ב

כה אלול 5780

קצש''ע - קצא:ו - קצב:ד

15 ספט 2020

יום ג

כו אלול 5780

קצש''ע - קצב:ה-ט

16 ספט 2020

יום ד

כז אלול 5780

קצש''ע - קצב:י - קצג:ד

17 ספט 2020

יום ה

כח אלול 5780

קצש''ע - קצג:ה-ט

18 ספט 2020

יום ו

כט אלול 5780

קצש''ע - קצג:י-יד

19 ספט 2020

שבת

א תשרי 5781

קצש''ע - קצד:א-ה

20 ספט 2020

יום א

ב תשרי 5781

קצש''ע - קצד:ו-י

21 ספט 2020

יום ב

ג תשרי 5781

קצש''ע - קצד:יא - קצה:ג

22 ספט 2020

יום ג

ד תשרי 5781

קצש''ע - קצה:ד-ח

23 ספט 2020

יום ד

ה תשרי 5781

קצש''ע - קצה:ט-יג

24 ספט 2020

יום ה

ו תשרי 5781

קצש''ע - קצה:יד - קצו:ד

25 ספט 2020

יום ו

ז תשרי 5781

קצש''ע - קצו:ה-ט

26 ספט 2020

שבת

ח תשרי 5781

קצש''ע - קצו:י-יד

27 ספט 2020

יום א

ט תשרי 5781

קצש''ע - קצו:טו-יט

28 ספט 2020

יום ב

י תשרי 5781

קצש''ע - קצו:כ - קצז:ב

29 ספט 2020

יום ג

יא תשרי 5781

קצש''ע - קצז:ג-ז

30 ספט 2020

יום ד

יב תשרי 5781

קצש''ע - קצז:ח-יב

1 אוק 2020

יום ה

יג תשרי 5781

קצש''ע - קצז:יג - קצח:ד

2 אוק 2020

יום ו

יד תשרי 5781

קצש''ע - קצח:ה-ט

3 אוק 2020

שבת

טו תשרי 5781

קצש''ע - קצח:י-יד

4 אוק 2020

יום א

טז תשרי 5781

קצש''ע - קצח:טו - קצט:ג

5 אוק 2020

יום ב

יז תשרי 5781

קצש''ע - קצט:ד-ח

6 אוק 2020

יום ג

יח תשרי 5781

קצש''ע - קצט:ט-יג

7 אוק 2020

יום ד

יט תשרי 5781

קצש''ע - קצט:יד - ר:א

8 אוק 2020

יום ה

כ תשרי 5781

קצש''ע - ר:ב-ו

9 אוק 2020

יום ו

כא תשרי 5781

קצש''ע - ר:ז-יא

10 אוק 2020

שבת

כב תשרי 5781

קצש''ע - רא:א-ה

11 אוק 2020

יום א

כג תשרי 5781

קצש''ע - רא:ו - רב:ג

12 אוק 2020

יום ב

כד תשרי 5781

קצש''ע - רב:ד-ח

13 אוק 2020

יום ג

כה תשרי 5781

קצש''ע - רב:ט-יג

14 אוק 2020

יום ד

כו תשרי 5781

קצש''ע - רב:יד - רג:ב

15 אוק 2020

יום ה

כז תשרי 5781

קצש''ע - רג:ג - רד:ב

16 אוק 2020

יום ו

כח תשרי 5781

קצש''ע - רד:ג-ז

17 אוק 2020

שבת

כט תשרי 5781

קצש''ע - רד:ח - רה:א

18 אוק 2020

יום א

ל תשרי 5781

קצש''ע - רה:ב-ו

19 אוק 2020

יום ב

א חשון 5781

קצש''ע - רה:ז - רו:ב

20 אוק 2020

יום ג

ב חשון 5781

קצש''ע - רו:ג-ז

21 אוק 2020

יום ד

ג חשון 5781

קצש''ע - רו:ח - רז:א

22 אוק 2020

יום ה

ד חשון 5781

קצש''ע - רז:ב-ו

23 אוק 2020

יום ו

ה חשון 5781

קצש''ע - רז:ז - רח:ד

24 אוק 2020

שבת

ו חשון 5781

קצש''ע - רח:ה-ט

25 אוק 2020

יום א

ז חשון 5781

קצש''ע - רח:י-יד

26 אוק 2020

יום ב

ח חשון 5781

קצש''ע - רח:טו - רט:ד

27 אוק 2020

יום ג

ט חשון 5781

קצש''ע - רט:ה - רי:א

28 אוק 2020

יום ד

י חשון 5781

קצש''ע - רי:ב-ו

29 אוק 2020

יום ה

יא חשון 5781

קצש''ע - רי:ז - ריא:ב

30 אוק 2020

יום ו

יב חשון 5781

קצש''ע - ריא:ג-ז

31 אוק 2020

שבת

יג חשון 5781

קצש''ע - ריא:ח-יב

1 נוב 2020

יום א

יד חשון 5781

קצש''ע - ריא:יג - ריב:ב

2 נוב 2020

יום ב

טו חשון 5781

קצש''ע - ריב:ג - ריג:ב

3 נוב 2020

יום ג

טז חשון 5781

קצש''ע - ריג:ג - ריד:ב

4 נוב 2020

יום ד

יז חשון 5781

קצש''ע - ריד:ג - רטז:א

5 נוב 2020

יום ה

יח חשון 5781

קצש''ע - רטז:ב - ריז:ג

6 נוב 2020

יום ו

יט חשון 5781

קצש''ע - ריח:א - ריט:ג

7 נוב 2020

שבת

כ חשון 5781

קצש''ע - ריט:ד-ח

8 נוב 2020

יום א

כא חשון 5781

קצש''ע - ריט:ט - רכ:ד

9 נוב 2020

יום ב

כב חשון 5781

קצש''ע - רכ:ה-ט

10 נוב 2020

יום ג

כג חשון 5781

קצש''ע - רכ:י - רכא:ד

11 נוב 2020

יום ד

כד חשון 5781

קצש''ע - רכא:ה-ח

ממשיכים למחזור הבא...