מסכת ברכות

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מנין שקורין את ק"ש בערבית (ע"ע כא.)? מאמתי (6) ועד מתי (4) קורין אותה? מדוע נקטה המשנה בק"ש דערבית קודם (2) ובברכות ק"ש דשחרית קודם? (ב)

ב. "ובא השמש וטהר" באלו ב' אפשרויות אפשר לפרש פסוק זה, ומהיכן פשטינן פירושו? מאמתי מתחיל היום ומתי נגמר ומנ"ל? מהו זמן בין השמשות (2)? (ב)

ג. מה הם הסימנים של המשמרות, לאיזה זמן הוי סימן, ולמאי נפק"מ (2)? אלו ג' הלכות למד ר"י מאליהו הנביא, ומה עוד אמר לו? (ג.)

ד. מדוע אין נכנסים לחורבה (3) ומאי נפק"מ בכל הנך טעמי? כמה משמרות יש בכל לילה ומנ"ל? מה אין אומרים בפני המת (2) ומדוע? (ג)

ה. מה היה עושה דוד עד חצות לילה ומה מחצות לילה (3), ומדוע הוצרך דוד לכנור (2)? מדוע אמר משה כחצות הלילה (3)? מה עשו בנ"י בזמן דוד לפני שהיו יוצאים למלחמה? (3 באר עפ"י רש"י)? (ג:-ד.)

ו. מדוע דוד היה חסיד (2)? מפיבושת וכלאב מה היה שמם האמיתי, ומדוע נקראו בשמות אלו? מי חשש שיגרום החטא (2) והיכן גרם החטא (1)? (ד.)

ז. מהו הזמן ד"ובשכבך" (2)? ומ"ט דחכמים דקרינן עד חצות? מדוע איתא בברייתא דכל העובר על ד"ח חייב מיתה (2)? (ד)

ח. האם בלילה צריך לסמוך גאולה לתפילה (2) ומדוע (2)? היאך סמכינן גאולה לתפילה אם אומרים השכיבנו וה' שפתי תפתח? (ד: ט:)

ט. מה נא' על האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יום ומ"ט? בכמה פריחות עפים מיכאל גבריאל אליהו ומלה"מ? מה ומנ"ל שניתנו מסיני? מה נאמ' על הקורא ק"ש על מטתו (2)? ועל מי שעוסק ולא עוסק בתורה? (ד:-ה.)

י. מהו הסימן ליסורין של אהבה (3)? האם בנים ונגעים הוו יסורין של אהבה (2)? ואלו מתנות ניתנו ביסורין (3)? (ה)

יא. מה היה המעשה דר"ה עם ד' מאות דני דחמרא, ומה היה בסופו עם החומץ? מדוע יש ליתן המיטה בין צפון לדרום (רש"י)? ולמה זוכה העושה כן (2)? מה נא' על הממתין ועל מי שלא ממתין לחבירו לאחר תפילתו? (ה:-ו.)

יב. האם ניתן לראות את המזיקין? וכיצד ניתן לדעתם בלא לראותם? מי הם ששכינה עמהם? ואלו חילוקי דברים יש ביניהם? (ו.)

יג. איזה תפילין מניח הקב"ה, ומה כתוב בפרשיותיו? ואיזה תפילין ראה משה? (ו.-ז.)

יד. מה עושה הקב"ה בשעה שבא לביהכנ"ס ואין בו עשרה, או שלא בא אדם הרגיל לבא לביהכנ"ס? ומה נא' על הקובע מקום לתפילתו? מתי מצוה לרוץ? והיכן ניתן 'שכר ריצה'? (ו:)

טו. באיזה תפילה יהא אדם זהיר ומנ"ל (3)? מה נא' על הנהנה מסעודת חתן ומשמחו או אינו משמחו, ועל אדם שיש בו יראת שמים (4)? מנין ומה הקב"ה מתפלל? מנין ומתי הקב"ה כועס? (ו:-ז.)

טז. אלו ג' דברים ביקש משה וניתן לו, באלו ג' דברים זכה ובשכר מה, והאם זה לכו"ע? כמה היו צאצאיו של מרע"ה, ומה ילפינן מזה? (ז.)

יז. מי הראשון שקראו לקב"ה אדון, ומי הראשונה שהודתה לו? ראובן ורות מדוע נקראו כך? "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו" מדוע שמח דוד? ומה עוד ילפינן מפסוק זה? (ז.)

יח. האם מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז (3)? מנ"ל דיש חשיבות להתפלל עם הציבור (3)? מה נא' על העוסק בתורה ובגמ"ח, על המקדימי ומחשכי לביהמ"ד, ועל מי שיש לו ביהכנ"ס בעירו ואינו נכנס? (ז:-ח.)

יט. על מה יתפלל כל חסיד (5) ומנ"ל? רב אמי ור"א היכן היו מתפללים ומדוע? האם אדם צריך לגור במקום רבו (2)? מתי מותר לצאת בקריאת התורה? (ח.)

כ. אלו ג' דברים צוה ריב"ל את בניו, ואלו ג' צוה רבא את בניו - באר מדוע? באלו ג' דברים המדיים והפרסיים אהובים? (ח:)

כא. האם מותר להתפלל ולעבור אחורי ביהכנ"ס [בשעה שהציבור מתפללים]? (ח:)

כב. האם שייך שאדם יקרא ק"ש ב"פ ביום או בלילה, כיצד מדוע וכמאן הלכתא? ומה הדין בנאנס ולא קרא ק"ש עד חצות ומדוע? הקטר חלבים ואברים, הלל בליל פסח, ואכילת פסח עד מתי מצוותן ומנ"ל? (ח:-ט.)

כג. באר הפסוקים דלהלן: שם תזבח את הפסח בערב וכו' (2) דבר נא באזני העם, וישאילום (2), וינצלו את מצרים (2), ענני ה' ענני? (ט)

כד. מאימתי (5) ועד מתי (2) קורין את שמע בשחרית? מה השיעור לתפילין ולותיקין? מה נא' על הסומך גאולה לתפילה, ומדע ר"ז ניזוק? (ט:)

כה. הבא ג' ראיות שאשרי ולמה רגשו גויים חדא פרשתא הויא? כנגד אלו ה' דברים אמר דוד שירה (2)? באר הפסוקים: דלהלן יתמו חטאים מן הארץ, רני עקרה לא ילדה, כי אין בלתך ואין צור כאלוקינו, מי כהחכם ומי יודע פשר? (ט:-י.)

כו. אלו ו' דברים עשה חזקיהו המלך ועל מה הודו לו? התולה עצמו ובזכות אחרים בזכות מי תולין לו ומנ"ל? האם מותר להנות משל אחרים ומנ"ל? מאי עלית קיר (2), ומנא ידעה שהוא קדוש (2)? (י:)

כז. מה אין עושין קודם התפילה ומה נא' על העושה כן, היכן וכיצד עומדים בזמן התפילה ומנ"ל? באר "הקורא מכאן ואילך לא הפסיד"! (י:)

כח. מנין שעוסק במעשה ובמחשבת מצוה פטור מן המצוה? באיזו צורה קורין ק"ש ומנ"ל (2) מה הדין אם עשה כדברי ב"ש (3) (י:-יא.)

כט. כיצד מברכין ב' ברכות ראשונות של ק"ש? על איזה לימוד צריך לברך ברכת התורה (4)? ואלו ברכות צריך לברך? (יא:)

ל. אלו ברכות ברכו בבית המקדש - פרט! באר "ברכות אין מעכבות זו את זו" (2)? מה בקשו לקבוע בגבולין ומדוע לא עשו כן? (יא:-יב.)

לא. האם הולכים בתר עיקר ברכה או בתר חתימה? פרט היטב! היכן וכיצד כורעים וזוקפים בתפילה? מה השינויים בתפילה בעשי"ת ומדוע? (יב)

לב. מה נא' על העושה דבר עבירה ומתבייש בה, ומנ"ל? פרשת בלק מדוע בקשו לקובעה בק"ש ומדוע לא קבעה (פרט)? מדוע נקבעה פרשת ציצית בק"ש? האם יזכירו יציאת מצרים לימות המשיח, ומדוע (2)? (יב:)

לג. האם מותר לקרוא לאברהם אברם, לשרה שרי, וליעקב יעקב, ומדוע? (יג.)

לד. מהם הפרקים ובין הפרקים, ומה דין שאלת והשבת שלום בהם (2) ובהלל? מה ילפינן משמע ומוהיו הדברים לרבנן ולרבי? האם ק"ש צריכה כוונה? (2) והיכן צריך לכוון (המילים) (4) ולעמוד (2)? (יג-יד.)

לה. לענין מה טעימה אינה כאכילה (2) ועד כמה? האם וכיצד מותר לשאול בשלום קודם התפילה? מה ילפינן מ"צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו"? (יד.)

לו. מנין שצריכים לומר 'אמת ויציב'? (יב.), ומה הדין בספק אם אמר? (כא.), והאם ניתן להפסיק בין 'ויאמר' לאמת ויציב, ומדוע (יד)?

לז. במערבא כיצד נהגו ערבית בפרשת ציצית, וכיצד אנן עבדינן, ומדוע? מי שאינו אומר פרשת ציצית בערבית כיצד יוצא ביצי"מ? באר את סדר פרשיות ק"ש (2)? (יד:)

לח. ק"ש ותפילין מה קודם, כיצד נהג רב, ומה נא' על ההופך סדר זה? מהי מלכות שמים שלמה, והעושה כן כאילו מה עשה? האם ועד כמה מהדרינן לקמיה ולאחוריה לק"ש ולתפילה, ומדוע? (יד:-טו.)

לט. הקורא האם צריך שישמיע לאוזנו בק"ש, בברכת התרומה, בברהמ"ז, במגילה ובשאר כל הברכות! ומדוע? (טו)

מ. מה הדין בקרא ק"ש ולא דקדק באותיותיה, למפרע, וטעה? מדוע נסמך שאול לרחם, ואהלים לנחלים? מה ילפינן מוכתבתם ומולמדתם? (טו:-טז.)

מא. מה דין האומנין בק"ש ובתפילה, ומדוע? פרט! אנינות מדאורייתא היא או מדרבנן? מה אומרים על עבד כשר שמת (2)? למי קורין אבות ואמהות ולמי אין קורין ומדוע? (טז)

מב. אלו ה' מתפילות האמוראים אנו אומרים, ומתי? אלו ב' לומדים שלא לשמה יש, מה התפללו, ומה נאמר על א' מהם? על מי נא' טוב שם משמן טוב, א' המרבה וכו'? (יז.)

מג. עולם הבא מה יש בו, וכיצד זוכים בו הנשים? באר הפסוקים: אלופינו מסובלים (2), אין פרץ וגו', שמעו אלי אבירי לב וגו' (2)? האם חיישינן ליוהרא? פרט! (יז)

מד. מי שמתו מוטל לפניו (בשבת ויום חול) או מוטל לקוברו, אינו מתו ומשמרו, המהלך בבית הקברות, המלווים המת העומדים בשורה והעוסקים בהספד, מאלו מצוות פטורים ומדוע? (יז:-יח.-יט)

מה. האם המת יודע דברים הקורים בעולם, בצערא דידיה, כשמספרים עליו (4)? היאך ידעה הרוח שנשמעו דבריה בין החיים, והיאך ידעה אושפזכתיה דזעירי מי אתיא למחר? (יח)

מו. אלו ג' דברים הוזכרו בסוגיא דמשתנים בכה"ג ד'מת חשוב'? באלו ה' מקומות מצינו שנידו על כבוד הרב? (יח:-יט.)

מז. אלו מקרים הוזכרו בסוגיא דלא אמרינן "אין חכמה וכו' לנגד ה' " (5)? ומדוע? (יט:-כ.)

מח. למי אתרחיש ניסא ולמי לא, מי היה יותר גדול ובמה? מי הם שישבו אשערי טבילה (2) ומדוע, על מה שאלו אותם מדוע לא מסתפו, ומה ענו? (כ.)

מט. מה דין נשים בק"ש, תפילין, תפילה, ברהמ"ז וקידוש היום? מדוע ומאי קמ"ל? קטן ואשה האם מוציאים גדול בברהמ"ז? (כ)

נ. בעל קרי מה דינו בק"ש וברכותיה, בתפילה, בברכות ובברכת המזון, ומדוע? ברכת התורה והמזון, לפניה ולאחריה, דאו' או דרבנן (2) ומדוע? (כ:-כא.)

נא. מה הדין בספק קרא ק"ש, ספק אמר אמת ויציב וספק התפלל, ומדוע? (כא.)

נב. עומד בתפילה ונזכר שהתפלל, עומד בברכת חול ונזכר ששבת, מה יעשה ומדוע? נכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין בהתפלל כבר ולא התפלל, מה יעשה ומדוע? האם פוסק ליש"ר בשמו"ע, ולהלכה? (כא)

נג. ר"י האם דורש סמוכין - הוכח, האם אית ליה תקנת עזרא בטמא וטהור, ואלו דברים מתיר בבעל קרי? מה הם שיטות התנאים בבעל קרי בדברי תורה (7)? נהוג עלמא כהני תלת סבי, מי הם ומה הלכותיהם? (כא:-כב.)

נד. ברי וחולה המרגיל ולאונסו, מה דינו מתקנת עזרא מזמן רבנן ומזמן האמוראים, לעסוק בתורה לעצמו ולאחרים (פרט - טבילה ונתינה, ט' קבין ומ' סאה, קרקע וכלים, האם צריך טבילה או ביטלו)? (כב)

נה. היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי, ומים שותתין על ברכיו, ראה צואה כנגדו ובמקומו מה דינו? הנצרך לנקביו האם יתפלל (פרט) ומדוע? (כב:-כג.)

נו. פרט דין התפילין בנכנס לבית הכסא קבע ועראי, בהולך להשתין מים ולסעודת קבע? האם מותר לצרור מעות עם כיס התפילין? (כג)

נז. היכן ראוי להניח התפילין? והאם מותר לתלותן? שנים שישנים במטה אחת האם יכולים לקרא ק"ש (פרט)? (כג:-כד.)

נח. משמיע ומגביה קולו, מגהק ומפהק, מתעטש ורק בתפילתו, האם עושה כהוגן, פרט? (כד)

נט. מהלך ובא במבואות המטונפות, האם קורא ק"ש לכתחילה ובנמצא באמצע (2), אם מפסיק להיכן חוזר, ומה נא' אם לא הפסיק? לבו רואה את הערוה או מגולה, מה דינו לק"ש ולתפילה? (כד:-כה.)

ס. מה דין צואה על בשרו, מריח ריח שיש לו עיקר ושאין לו עיקר, ספק צואה וצואה עוברת, לענין ק"ש וד"ת? פרט! מי רגלים מה דינם מדאו' ומדרבנן? צואה כחרס מה היא ומה דינה? (כה.)

סא. הנמצא במים רגילים רעים ומי רגלים, האם וכיצד יכול לקרא ק"ש? צואה בעששית, בגומא ודבוקה בסנדלו, האם יכול לקרא ק"ש? האם יש ערוה ברואה דרך עששית ובעכו"ם ומדוע? (כה:)

סב. מה הדין לקרות ק"ש סמוך לגרף של רעי, לפני המיטה ולאחר המיטה, ובמניחן מתחת למיטה בפחות מג', בד' ובעשרה? (כה:)

סג. בית שיש בו ס"ת ותפילין האם והיאך מותר בו תשה"מ, מה ההרחק מצואה לפניה, כיצד אפשר לעמוד כנגד בית הכסא ולהתפלל (פרט)? מה דין הטבילה לזב שראה קרי, ולבעל קרי שראה זיבה? (כו.)

סד. עד מתי זמן תפילת שחרית, מנחה (פרט), ערבית, ומוסף? ומדוע? ולהלכתא? (כו-כז.)

סה. מה הדין טעה ולא התפלל ערבית, שחרית, מנחה, מנחה בערב שבת ומנחה בשבת? (כו)

סו. כנגד מה נתקנו התפילות? ומי תיקן את תפילת המוספין? מה קודם למה מנחה או מוסף (ולהלכתא כח.)? (כו:-כז.)

סז. מהו הזמן דפלג המנחה? הזמן לר"י ולרבנן הוא עד ועד בכלל, או עד ולא עד בכלל? אלו ה' דברים העיד ר"י בן בבא? (כו:-כז.)

סח. לעבור כנגד המתפללים ולהתפלל אחורי רבו, אסור או מותר? אלו ה' דברים גורמים לשכינה שתסתלק מישראל? תפילה וקידוש של שבת בערב שבת, תפילה והבדלה של מוצ"ש בשבת, בדעת ובטעות האם מהני? (כז)

סט. אלו ב' מחלוקות נחלקו ר"ג ור"י בו ביום? באלו ד' פעמים ציער ר"ג לר"י? את מי מינו ואת מי לא מינו במקום ר"ג, ומדוע? לאחר שהחזירו את ר"ג כמה שבתות דרש ר"א ומדוע? (כז:-כח.)

ע. המתפלל מוסף לאחר ז' שעות ושחרית לאחר ד' שעות (לר"י ולרבנן) מה נא' עליו? האם מותר לטעום קודם תפילה? פרט! האם מותר להקדים תפילתו לתפילת הציבור? (כח.)

עא. מהי תפילת ביהמ"ד דרנבה"ק? מהו האורחות חיים שלימד ר"א לתלמידיו (4)? ריב"ז קודם פטירתו מפני מה בכה ומה בירך לתלמידיו? (כח:)

עב. כנגד מה תקנו י"ח ברכות, ברכת הצדוקים, שבע דשבתא, תשע דר"ה וכ"ד דתעניתא? כיצד כורעים בשמו"ע? מדוע לא אסקוהו לשמואל הקטן כששכח ברכת הצדיקים (2)? (כח:-כט.)

עג. באר מהם: מעין שמו"ע (2) תפילה קצרה. במקום סכנה (4), תפילת קבע (4), פרשת העיבור (2)? טעה ולא הזכיר: גבורות גשמים בתחיית המתים ובברכת השנים, הבדלה בחונן הדעת, ר"ח בעבודה מה דינו פרט? (כח:-כט:)

עד. תפילת הדרך באיזה לשון צריך לאומרה ומדוע? מאמתי וכיצד אומרה? מאי איכא בין הביננו לתפילה קצרה? רוכב על חמורו כיצד מתפלל (2)? (ל.)

עה. כיצד נהגו רב ואבוה דשמואל, מרימר ומר זוטרא, כשהוצרכו להתפלל שחרית מוקדם ומדוע? האם יחיד חייב בתפילת המוספין או לא? מה דין בטעה ולא הזכיר של ר"ח (פרט ונמק)? (ל.)

עו. מתוך מה עומדין להתפלל לתנא דמתני' ומנ"ל [להו"א (3) ולמסקנא], ולתנא דברייתא והיכי דמי (3)? ומתוך מה אין עומדין להתפלל (8)? כיצד יפטר ולא יפטר אדם מחבירו ומנ"ל? (ל:-לא.)

עז. המתפלל באיזה בית יתפלל, כמה תפילות, באיזה זמן, ולאיזה רוח? כיצד סדר התפילה, ומה היה מנהגו של ר"ע? (לא.)

עח. אילו דינים ילפינן מקראי דחנה (9)? באר הפסוקים דלהלן: ותאמר ה' צבקות, אם ראה תראה (2), אמתך ג' פעמים, זרע אנשים (4), מדברת על לבה? (לא.)

עט. מיהם שהטיחו דברים כלפי מעלה (3) ולמי הודה הקב"ה והיכן? באר קראי דלהלן: ודי זהב, לך רד, הרף ממני, ויחל משה (6), נשבעת להם בך, מבלתי יכולת ה', ואולם חי אני? (לא:-לב.)

פ. מאלו דברים גדולה תפילה (2) ומנ"ל? אלו ב' דברים קרו מיום שחרב ביהמ"ק, ומנ"ל? מה נא' על המאריך בתפילתו (פרט)? אלו ד' דברים צריכין חיזוק? אלו דברים הקב"ה זוכר ואלו שוכח (כביכול)? (לב:)

פא. מה היה מנהג חסידים הראשונים, ומה היה עם תורתן ומלאכתן? האם יש להפסיק בתפלה לשאלת שלום המלך (פרט), לנחש לעקרב ולשוורים (פרט)? (לב:-לג.)

פב. היכן מזכירין גבורות גשמים ושאלה, ומדוע? היכן תקנו להבדיל (פרט) והיכן מבדילין, במוצ"ש רגיל וביו"ט שאחר השבת, האם יבדיל פעמיים, טעה בזו ובזו מה דינו? כמאן הלכתא בכל הנ"ל? (לג)

פג. אלו ד' משתקים ומדוע? איזה קילוס הוא גנאי ואיזה מעשה הוא מגונה? פרט את דיני הסירוב לש"ץ (4)? אלו דברים רובן קשה ומיעוטן יפה (3)? (לג:-לד.)

פד. ברכות שמו"ע טעה להיכן חוזר (פרט - 2)? ובאלו ניתן לשאול צרכיו? מה אמר ר"א על החזן הארכן ומה על הקצרן? היכן כורע הדיוט מלך וכהן? כריעה בהודאה (3) מה דינה? מהי קידה ומהי השתחואה? (לד)

פה. אלו דינים מיוחדים נאמרו באבות (2)? כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא למה (3) ואמאי פליגי? ומאי עין לא ראתה? מי הם תרי חציפי? (לב:)

פו. מנלן דצריך לברך ברכה ראשונה ואחרונה לס"ד ולמסקנא? מה מברך על פירות האילן והארץ ועל הירקות? מה נא' על מי שלא בירך? מה ילפינן מקראי דהילולים, ואספת דגנך, ביערתי הקודש מן הבית, ואכלו בשעריך ושבעו? (לה)

פז. מה מברכים על יין ושמן, קמחא דחיטי ודשערי, זמית קורא צנון וצלף, פרט ונמק? מה דין צלף לענין ערלה מעשר כלאים פרט ונמק? מתי הוי שומר לפרי לס"ד דרבא (2) וכיצד נדחה, ולמסקנא? (לה:-לו)

פח. כס פלפלי וזנגבילא ביו"כ מה דינו (פרט)? מה מברכים בכס פלפלי וזנבילא, אורז דוחן וחיטה? כל שיש בו וכל שהוא מה' מיני דגן, מה דינו ומאי קמ"ל? מה מברך על פת אורז וחיטה בעינה ובבישלה, חביץ קדירה (פרט) ודייסה, ברכה ראשונה ואחרונה? (לו:-לז)

פט. מה מברכים על חביצא דאית ביה פרורין (פרט), טרוקנין טריתא, דובשא דתמרי ומי פירות, טרימא ושתיתא, ומדוע? לחם העשוי לכותח מה דינו בחלה? בחישת שתות בשבת האם מותרת משום גיבול ורפואה, ומדוע? (לז:-לח.)

צ. מהו נוסח ברכת הפת, במה ובמאי פליגי? כמאן הלכתא? מה מברכים על שלקות? פרט! ר"י היכי מברך על זית מלוח, מה שאלת הגמ' ומה התשובה? מה היה המעשה דתלמידי דבר קפרא, במאי פליגי להו"א ולמסקנא? (לח:-לט.)

צא. מה מברכין על גרלידי דלפתא, תבשילא דסלקא ודלפתא, מיא דכולהו שלקי ודשיבתא, פת צנומה בקערה? כשמברך על פת מתי בוצע, מדוע ולהלכתא? (לט)

צב. בצל קטן שלם וחצי בצל גדול, איזה תורמין ומדוע להו"א ולמסקנא? פתיתין ושלמין על מה יברך קודם (פרט, ויר"ש)? בציעת הפת אלו ב' דברים עושים בשבת אחרת מכל יום? כיצד מברכין בפסח, איזה מעלה יש ברפתא דערובא? (לט:)

צג. מה דין השח בין ברכה לאכילה? פרט! האם רשאי לבצוע ללא מלח? כיצד מי רגלים כלים (3)? מה צריך לעשות לאחר אכילה ושתיה ואם לא למה ידאג? מה נא' על הרגיל בעדשים ובחרדל, בדגים קטנים ובקצח? (מ.)

צד. לר"י מה מברכים על ירקות וחיטה, ומדוע? האם ניתן לשנות מברכת הפת? פרט! אלו דברים שהחסיר בברכה מעכבים (2)? (מ)

צה. האם פטריות חשיבי גדולי קרקע? נובלות מה ברכתם ומה דינם בדמאי, פרט? הפקר מתי חייב במעשר? זית ותפוח או רימון או צנון איזה יקדים, פרט? קרא דארץ חיטה ושעורה למה נאמר (2)? (מ:-מא)

צו. הביאו לפניו פירות, יין, פהב"כ ותרדין בתוך ולאחר סעודה מה דין ברכה ראשונה ואחרונה שלהם ומדוע? פהב"כ מה ברכתה (פרט) והאם מערבין בה ומדוע? מה קובע את סיום הסעודה כשנמצא בביתו ואצל אחרים? אלו ד' תכיפות יש? (מא:-מב.)

צז. האם יין שלפני ובתוך המזון פוטר את שלאחר המזון? פרט! בש"א אף לא מעשה קדירה - באר (2)? אכילת פת ושתיית יין מתי הוי קביעות לפטור אחרים קודם בתוך ולאחר הסעודה? (מב-מג.)

צח. מה ילפינן מדתני במתני' והוא אומר על המוגמר? ממתי מברכים על הריח, הוכח? מה מברכין על מוגמרות משחא דאפרסמון, משחא טחינא וכבישא, נרקום, הרואה אילנות המלבלבין בימי ניסן? ומנין שמברכים על הריח? (מג)

צט. אבוקה וירח לכמה נחשבים ליוצא בלילה, ומאי נפק"מ? הביאו לפניו שמן והדס או יין על מה יברך קודם, ולהלכתא? מה גנאי הוא לת"ח (8)? ומתי אינם גנאי? (מג:)

ק. נמצא לפניו מליח ופת על מה יברך, ומדוע? עד מתי היו אוכלים האמוראים פירות גינוסר (3)? אלו דברים לא מצויים היו בהר המלך (2) ובגופנית? איזו ברכה ראשונה ואחרונה מברכים על ה' וז' מינים, שלק מים ביעא וירקא, ומדוע? (מד)

קא. טחול וכרישין למה יפים ולמה קשים, ומה תקנתם? מתי ירק אסור לאכילה, והאם מותר לספר עם האוכלו? במה שוברים כוחו של הלפת (5), וכיצד אכלינן דג קטן מלוח? (מד:)

קב. מהו זימון, מכמה מזמנים (רשות וחובה), ומנ"ל (2)? שמש נכרי, נשים עבדים וקטנים, האם מצטרפים לזמון ומזמנים לעצמן (פרט) ומדוע? שלישי או עשירי שיצא לשוק מהיכן יכול לענות לזימון (2)? ומדוע? (מה)

קג. שנים או ג' שאכלו כ"א ואין ביניהם אדם גדול, האם מצוה ליחלק או לא? שלשה שאכלו ולא סיימו כולם לאכול (2) או בא רביעי שלא אכל עמהם האם צריכים לענות לזימון, ומה? (מה:)

קד. בעה"ב ואורח מי מברך הברכות ומדוע? כמה ברכות יש בברהמ"ז? פרט! ברכת הטוב והמטיב דאורייתא או לא, הוכח (3)? להיכן הוא חוזר, על מי הנידון ומה דינו? (מו)

קה. במה מכבדין את הגדול (3) ובמה אין מכבדין (3)? כשאינו עיקר סעודה האם מברך? מתי ולמי ממתינין בקערה, ולמי הבוצע צריך להמתין בבציעתו, ומדוע? איזה אמן אין עונים (3) ואיזה רצוי לענות? (מו:-מז.)

קו. אכל דמאי וכותי (פרט) האם מזמנין עליהם ומדוע? מה החידוש במעשר ראשון שנטלה תרומתו, ובמעשר שני ושמש שמזמנים עליהם? איזה הוא עם הארץ (6)? (מז)

קז. מה החידוש שאין מזמנים על: אכל טבל ומעשר שלא נטלה תרומתו, מע"ש וכו' ונכרי? מה דין קטן לזימון, פרט (4)? תשעה ועבד וארון ושבת, נראין כי' (באר), ששה שאכלו דגן וד' ירק האם מצטרפין לזימון? ובאכל ירק האם יכול להוציאם? (מז:-מח.)

קח. מי תיקן ברכת המזון (5), ומה סדר ברכת המזון? מנין לברכת המזון (2) הזימון (2) ברכה ראשונה (4) וברכת התורה (3)? (מח:)

קט. אלו דברים מעכבין בברכת הארץ ובבונה ירושלים? הטוב והמטיב האם צריכה מלכות וכמה, ובמאי קמפלגי? האם ומדוע יש חסרון לחתום מושיע ישראל ובונה ירושלים, על הארץ ועל המזון ועל הפירות, מקדש השבת וישראל או ישראל והזמנים? (מח:-מט.)

קי. מה דין טעה ולא הזכיר של שבת, של יו"ט, של ר"ח בתפילה ובברהמ"ז (פרט ונמק)? כביצה וכזית איזה שיעור חשוב לר"מ ולר"י (2)? (מט)

קיא. מהו לשון הזימון מתי ובכמה רשאין להחלק בזימון (פרט)? מברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא, כיצד (4)? מה ילפינן מקרא דבמקהלות ברכו וגו'? (מט:-נ)

קיב. יין שאינו מזוג מה ברכתו, האם מברכין עליו כוס של ברכה, והאם נוטלין ממנו לידים? אלו ד' דברים נאמרו בפת ומה אמר שמואל? אלו ב' חילוקי דינים יש בין דבר הנמאס לדבר שאינו נמאס? (נ:)

קיג. אכל ושתה ולא ברך ברכה ראשונה מה דינו? אספרגוס למה יפה, למה קשה, ואלו ו' דברים נאמרו בו? אלו ג' דברים אמרו שר הפנים ומלאה"מ לא לעשות? (נא.)

קיד. מה טעון כוס של ברכהמ"ז? פרט! לאיזה כוס אין מסיחין ואין מברכין? ברכת המזון מעומד או מיושב? (נא)

קטו. מהו סדר קידוש והבדלה לב"ש ולב"ה (פרט ונמק)? כיצד אומרים ברכת האש ומדוע? (נא:-נב)

קטז. מתי נוטלין ידים ראשונים ואחרונים, והיכן מניחים המפה שניגבו בה מים ראשונים לב"ש ולב"ה, ומדוע? (נב)

קיז. נר ובשמים של נכרי ומתים (פרט), מהלך בעיר שחלקה נכרים וחלקה ישראל, אור של תנור כבשן ושל ביהכנ"ס האם מברך עליהם? הביאו אור לביהמ"ד כיצד מברכין (2) ומדוע? (נב:-נג.)

קיח. מהו יאותו לאורו (פרט) והאם מחזרין על הנר? אכל ושכח ולא בירך, האם צריך ומצוה לחזור למקומו, ועד מתי יברך? מה עדיף לברך או לענות אמן, האם עונה אמן כשלא שמע כל הברכה או בשמע מקטן? מה ילפינן מקרא דוהתקדשתם וגו'? (נג:)

קיט. על אלו ה' דברים אומר עושה מע"ב וה' שאומר שכוחו וגבורתו? אלו ו' דברים לא יעשה בהר הבית? מי מברך ועל איזה נס מברכים ומנ"ל? אלו ז' ניסא דרבים וד' סוגי ניסא דיחיד מפורט בגמ' (פרט)? מה מברך על לוט ואשתו? (נד)

קכ. ברכת הגומל בפני מי צריכים לברך? פטרתון יתי מלאודויי היאך? אלו ג' צריכין שימור, מאריכין ומקצרין ימיו ושנותיו, מזכירין עוונותיו של אדם, צריכים רחמים, מכריז עליהם הקב"ה בעצמו? ואלו י' דברים מביאים האדם לידי תחתוניות? (נד:-נה.)

קכא. מה הם ו' מימרות דר' חסדא על חלומות? מנ"ל דיצפה לחלום טוב עד כ"ב שנה? אלו חלומות אין מראין לאדם? הרואה חלום ונפשו עגומה עליו או לא ידע מאי חזא מה יעשה (פרט)? מאן דדחיל מעינא בישא ומאן דחליש מה יעשה? (נה)?

קכב. מנ"ל שכל החלומות הולכין אחר הפה, ובמי נתקיים זה? אלו חלומות מתקיימין ומהי נבואה קטנה? מנ"ל דאין מראין לאדם אלא מהרהורי ליבו (3) ובמי התקיים זה (2)? (נה:-נו.)

קכג. מה פתר בר הדיא לאביי ורבא על החלומות דלהלן: שורך טבוח לעיניך, בניך ובנותיך נתונים לע"א, ובאו כל עמי הארץ, חזן בשרא, ורומנא דקדחי אפום דני, בר חמרא דקאי אאיסדן ונוער? מה פתר לרבא כשראה אדפנו של אביי ושלו שנפלו? כיצד נודע לרבא דבדידו קיימו ומה ארע בסופו? (נו.)

קכד. אלו הן שלשה שלומות? הרואה נהר צפור קדרה ענבים הר שופר כלב ארי תגלחת באר קנה שור, מה ישכים ויאמר ומדוע? אלו דברים מעלו לחלמא, ואלו דברים נאמרו בשור (6)? הרואה ישמעאל פיל הספד ומתפלל בחלום, בא על אש"א, ז' וד' (ללא ערבה) מינים (פרט), מהו פתרונו? (נו:-נז.)

קכה. אלו חלומות חלמו ר"פ והבדר"י, רב אשי ורב ששת? מי הם ג'. מלכים, נביאים, כתובים (2), חכמים, תלמידי חכמים, ומה יצפה הרואה אותם? אלו מיני חיות מתכות פירות צבעונין ועופות אינן יפים לחלום? (נז)

קכו. אלו ג' דברים מעין עוה"ב, משיבין ומרחיבין דעתו של אדם? אלו ה' דברים הם א' משישים? אלו ו' דברים סימן יפה לחולה ואלו מרפאין את החולה? (נז:)

קכז. הרואה בבל מה יברך? מה בירך בן זומא כשראה אוכלוסא? מיהו אורח טוב ואורח רע ומה נא' עליהם? הרואה חכמי ומלכי ישראל ועכו"ם, מה מברך? מה היה המעשה עם רב ששת והצדוקי, ורב שילא עם הבועל מצרית? לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, באר (2)? (נז:-נח.)

קכח. הרואה בתי ישראל ועכו"ם בישובן ובחורבנן, והרואה קבריהם מה אומר? מדוע ר"ח נאנח ליד ביתו של רחב"ח, ומה אמר לו ע"ז עולא? הרואה את חבירו לאחר זמן שלא ראוהו מה מברך? הרואה את הבהקנין מה מברך, ועל אלו בריות אומר משנה הבריות? (נח:)

קכט. וגמירי דלא עבר כסלא - באר - ומדוע חזינן דקא עבר (3)? מהו כסיל וכימה, ומה היה קורה אילו לא היו? מתי והיאך (5) קורה רעידת אדמה? מהם רעמים (4) ולמה נבראו? מתי גמירי דאין זעפא וכיצד יש? (נח:-נט.)

קל. אלו עננים קשים ואלו אין בהם מששא? מה עושים ואין עושים כשרואים את הקשת? מהו רקיע בטהרתה, והאם ומה מברך כשרואה? פרת למה נקראה כך, היכן היא, ומה מברך הרואה? מה מברכין על גשמים (פרט)? (נט:)

קלא. מתי מברכין הטוב והמטיב (פרט)? הקונה כלים מתי מברך? מה יבקש אדם כשאשתו מעוברת (פרט)? פחד האם הוא טוב? הנכנס והיוצא מן הכרך, מבית המרחץ, מהקזת דם ומבית הכסא, מה אומר (פרט)? (נט:-ס)

קלב. הנכנס לישן וכי מיתער (פרט) מה אומר? כיצד צריך לברך על רעה ומנ"ל (4)? מה היה המעשה עם ר"ע שאמר הכל לטובה? מדוע כתוב וייצר בשני יודין (2)? (ס:-סא.)

קלג. מהו הצלע (2) באר לפי"ז מהו אחור וקדם צרתני, וייצר בב' יודין, זכר ונקבה בראם, ויסגור בשר תחתנה, ויבן? מה ילפינן מקראי דויביאה אל האדם, יד ליד לא ינקה, וילך מנוח אחר אשתו? (סא.)

קלד. עכו"ם, ארי, אשה, ביהכנ"ס בשעה שהציבור מתפללין, מה סדר הקדימויות לא ללכת אחריהם? מתי מותר ללכת אחורי ביהכנ"ס (4)? יצה"ר למה דומה (2)? פרט 13 מאברי הגוף מה תפקידם? (סא)

קלה. מי שופט האדם ולמי נברא העולם? מדוע נא' בכל נפשך ובכל מאודך? מה היה מעשה דפפוס ור"ע, ומה היה בשעה הוציאו את ר"ע להריגה? אלו ד' תנאים שלא נאסר להקל ראשו כנגד שער המזרח? (סא:)

קלו. כיצד צריך להפנות בגליל, ביהודה ובחו"ל? מה למד ר"ע מר"י בבית הכסא (3)? מפני מה אין מקנחין בימין (5)? הצנוע בבית הכסא ממה ניצול? מה עשו ר"א ור"א, אביי ורבא, לינצל ממזיקי ביהכ"ס? (סא:-סב.)

קלז. אחורי הגדר ובבקעה מתי נפנה (2) והאם יש מקום שהקילו (2)? מה ר"נ שאל את הספדן, ומדוע? איזהו צנוע זה הנפנה בלילה וכו' באר (2)? משמש ושב באר, ואם לא עשה כן מה יעשה? (סב.)

קלח. מה הם "מילי" דבר קפרא? מדוע רב אבא הקפיד על רב ספרא שאמר לו ליעול מר, ומה סבר ר"ס? מה הציל את שאול מדוד, מדוע היה קר לדוד בעת זקנותו, ומדוע נכשל במנית עם ישראל? כמה מתו באותו זמן, וע"י מה ניחם הקב"ה (4)? (סב:)

קלט. מהי קפנדריא ומתי מותר לעשותה בביהכנ"ס (2)? מנעל ורקיקה וקפנדריא, מה מותר בביהכנ"ס ומה אסור, ומדוע? חותמי ברכות שבמקדש מה היו עושין ומדוע? מהו ה"ואומר" הכתוב גבי שאילת שלום? (סב:-סג.)

קמ. מה ילפינן מקרא דעת לעשות לה' וגו', בכל דרכיך דעהו, איש רעים להתרועע? לאלו שתי פרשיות נסמכה פרשת סוטה, ומדוע? מה נא' על המשתף שם שמים בצערו (2) ועל המתרפה ממצוה אחת? (סג.)

קמא. מדוע שלחו את ר"י בן כיפר וב"ב של זכריה בן קבוטל לבני הגולה, ומה אמרו להם? היאך יכלו לומר בהלכות דלא כריב"ח? כיצד פתחו רבותינו שברכם ביבנה בכבוד אכסניא? (סג)

קמב. מהו הסכת ושמע ישראל (3), כי מיץ חלב יוציא חמאה וגו' אם נבלת בהתנשא וגו', ישגבך שם אלוקי יעקב? מנ"ל דהנדחה מפני השעה שעה נדחית מפניו? מה נא' על הנהנה מסעודה שת"ח שרוי בתוכה ועל היוצא מבית הכנסת לביהמ"ד? הנפטר מחבירו ומן המת מה יאמר? מנ"ל דת"ח מרבים שלום בעולם? (סג:-סד.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת ברכות