שבועות דף ל"ט ע"א

מהו ההבדל בין שאר עבירות לבין שבועה, לענין להפרע ממנו בייסורים?

כשעשה תשובה כשלא עשה תשובה
בשבועה נפרעים ממנו נפרעים ממנו
בשאר עבירות אין נפרעים ממנו נפרעים ממנו

מה ההבדל בין כרת לבין שבועה, לענין להפרע ממנו ומשפחתו?

ממנו ממשפחתו
בשבועה בעונש שבועה בעונש שבועה
בעבירת כרת בכרת בעונש אחר

שבועות דף ל"ט ע"ב

מה ההבדל בשאר עבירות בין משפחת הרשע לבין עלמא, לענין אם נדונים ובמה?

משפחתו מעלמא
צדיקים פטורים פטורים
רשעים בדין חמור בדין קל

מה ההבדל גבי שבועה בין משפחת הרשע לבין עלמא, לענין איזה דין נדונים?

משפחתו מעלמא
צדיקים בדין קל בדין קל
רשעים בדין שבועה בדיןחמור

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף