________________________________________________________

POINT BY POINT SUMMARY OF TOSFOS

Kollel Iyun Hadaf

prepared by Yaakov Montrose of Kollel Iyun Hadaf, Yerushalayim

daf@dafyomi.co.il, www.dafyomi.co.il

Rosh Kollel: Rabbi Mordecai Kornfeld

________________________________________________________

  Previous
Previous
ROSH HASHANAH 17 Next
Next
Ask the Kollel
Ask the
Kollel

1) TOSFOS DH V’ALEIHEM

תוספות ד"ה ועליהם

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara’s teaching from “Dalosi.”)

דכתיב ביה אפפוני חבלי מות וכתיב דלותי ולי יהושיע כשהוא דל במצות רב חסד מטה ומושיע כדדרשינן לקמן

(a) Explanation #1: This is as the Pasuk states, “The ropes of death wrapped around me” and “I was poor, and he will save me.” This means that when one is poor in Mitzvos, there is much kindness to bend and save, as we derive later.

אי נמי מלשון דלה דלה לנו (שמות ב) שמעלהו מבור עמוק וכתיב בתריה (תהלים קטז) שובי נפשי למנוחיכי וגו' והדר אתהלך בארצות החיים

(b) Explanation #2: Alternatively, (the term “Dalosi” in the Pasuk from Tehilim) it is from the Pasuk, “he drew for us,” meaning drawing water from a deep well. The Pasuk afterwards (in Tehilim) states, “Return my soul to your rest etc.” and it then says, “I will walk in the land of the living.”

2) TOSFOS DH HA’MINIM

תוספות ד"ה המינים

(SUMMARY: Tosfos notes that the Gemara in Avodah Zarah contains an argument about what type of sinner is considered a heretic.)

פליגי בה רב אחא ורבינא בפרק אין מעמידין (ע"ז כו:) (מהו מין) [ס"א]

(a) Explanation: Rav Acha and Ravina argue about this in Avodah Zarah (26b).

3) TOSFOS DH KI

תוספות ד"ה כי

(SUMMARY: Tosfos discusses what happens to various types of sinners.)

ואית בהו עון דפושעי ישראל בגופן

(a) Explanation: These have a sin in the class of “sinners of Israel with their bodies.”

והא דאמר לעיל רשעים דהיינו רובן עוונות נכתבים ונחתמים לאלתר לגיהנם אף על גב דכתיב בקרא לדראון עולם

(b) Implied Question: The Gemara stated earlier that evildoers who have more sins than merits are written and signed immediately to go to Gehinnom, even though the Pasuk states, “for eternal damnation.”

לא שלא יהא להם תקנה אלא נדונים שנים עשר חדש ועולים

(c) Answer: This does not mean that they will not be fixed (those who have more sins than merits but are not in the category of sinning with their bodies), rather that they will be judged for twelve months and come out.

והא דאמר בפרק הזהב (ב"מ דף נח: ושם) שלשה יורדים ואינם עולים

(d) Implied Question: The Gemara in Bava Metzia (58b) states that three go down and do not go up.

היינו לאלתר

(e) Answer: This means they do not go up right away.

והא דאמר ריש לקיש בסוף חגיגה (דף כז. ושם) פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולט בהן

(f) Implied Question: Reish Lakish says in Chagigah (27a) that Jewish sinners do not have the fire of Gehinnom rule over them. (Our Gemara implies they do go in the fire!)

הא אמר עלה בריש עושין פסין (עירובין דף יט. ושם) דנחית אברהם ומסיק להו

(g) Answer: The Gemara in Eruvin (19a) says that this is only if Avraham Avinu takes them out.

4) TOSFOS DH KARKAFTA

תוספות ד"ה קרקפתא

(SUMMARY: Tosfos states that when one learns Torah it is as if he is also wearing Tefilin.)

אם עוסק בתורה כמניח תפלין דמי דאמר במכילתא העוסק בתורה פטור מן התפלין

(a) Observation: If one learns Torah it is as if he is wearing Tefilin, as the Mechilta states that if someone is learning Torah he is exempt from Tefilin.

ורבינו תם מפרש דהכא כשהמצוה בזויה עליו שמגונות עליו רצועות של תפלין שבראשו אבל אם ירא להניח משום דבעינן גוף נקי כאלישע בעל כנפים כדאיתא בריש במה טומנין (שבת דף מט. ושם) והוא דואג כל שעה שמא לא יוכל להזהר לשמרה בטהרה ובקדושה הא ודאי אין עליו דין פושעי ישראל בגופן

(b) Explanation: Rabeinu Tam explains that one who does not wear Tefilin is called this only if he looks down at the straps of Tefilin in a denigrating way. However, if he does not wear Tefilin because he is scared he will not have a clean body like that of Elisha Ba’al Kenafayim which is necessary for wearing Tefilin, as stated in Shabbos (49a), and he is always worried that he is not able to wear the Tefilin while he is holy and pure, he is certainly not called, “Jewish sinners with their bodies.”

וכל הני דשמעתין בשלא עשה תשובה אבל עשה תשובה אמרינן ביומא (דף פו.) דתשובה תולה ומיתה ממרקת

(c) Observation: All of the types of sinners and their punishments listed in our Gemara are only regarding people who do not repent. If they do, we say in Yoma (86a) that repentance staves off punishment and death atones.

5) TOSFOS DH AMAR RAV

תוספות ד"ה אמר רב

(SUMMARY: Tosfos explains which sin the Gemara is referring to.)

בעריות שכן בן נח מוזהר עליו כדאיתא בפ' ארבע מיתות (סנהדרין דף נו.)

(a) Explanation: This is referring to illicit relations, as even a Noahide is warned against them, as stated in Sanhedrin (56a).

17b----------------------------------------17b

6) TOSFOS DH B’TECHILAH

תוספות ד"ה בתחלה

(SUMMARY: Tosfos explains the derivation from the Pasuk.)

והכי קאמר קרא ולך ה' החסד ליכנס לפנים משורת הדין כשאתה רואה שאין העולם מתקיים כשתשלם לאיש כמעשהו

(a) Explanation: The Pasuk means that You Hash-m use kindness when You go beyond the letter of the law, when You see that the world otherwise will not continue to exist, when you pay each person according to their deeds.

7) TOSFOS DH SHALOSH ESREI MIDOS

תוספות ד"ה שלש עשרה מדות

(SUMMARY: Tosfos explains some of the Thirteen Attributes of Mercy.)

אומר רבינו תם דשני שמות הראשונים הם שני מדות כדאמרינן הכא אני ה' קודם שיחטא לרחם עליו ואני מרחם לאחר שיחטא אם ישוב ה' מדת רחמים הוא ולא כאלהים שהוא מדת הדין

(a) Opinion #1: Rabeinu Tam says that the two first names are two separate attributes. This is as the Gemara states here, “I am Hash-m before one sins Who will have mercy on him, and I am Hash-m after he sins,” unlike Elokim which is a name representing the attribute of (strict) judgement.

עון ופשע וחטאה ונקה הם נמנים בד' כדאית' ביומא בפ' שני שעירים (דף לו: ושם) דעונות אלו זדונות פשעים אלו המרדים וחטאות אלו השגגות

1. Opinion #1 (cont.): “Avon,” “Pesha,” “v’Chatah,” and “v’Nakey” are considered four different attributes. This is as stated in Yoma (36b) that “Avonos” are sins done on purposes, “Peshaim” are done rebelliously, and “Chataos” are done accidentally.

ובמגלת סתרים דרבינו נסים אין מונה שם הראשון שיש פסיק בין השמות משום דהכי קאמר קרא הקדוש ברוך הוא ששמו ה' קרא ה' רחום וחנון

(b) Opinion #2: In Megilas Starim of Rabeinu Nisim, he does not count the first name as a separate attribute, as there is a Psik between the two names. The Pasuk means as follows: Hakadosh Baruch Hu Whose name is Hash-m called out, “Hash-m Rachum v’Chanun etc.”

ונוצר חסד לאלפים מונה בשתי מדות דנוצר חסד היינו מדה אחת לאלפים מדה אחרת שמדה טובה מרובה חמש מאות על מדת פורענות דהתם כתיב על רבעים והכא כתיב לאלפים

(c) Explanation: “Notzer Chesed l’Alafim” is considered two separate attributes. “Notzer Chesed” is one attribute while “l’Alafim” is another. This is because the payment Hash-m gives for good deeds can last up to five hundred times more than the punishment for sins. This is apparent from the Pasuk stating, “Al Ribaim” – “for four generations” regarding sins, while it says, “l’Alafim” (for thousands, a minimum of two thousand) for good deeds.

8) TOSFOS DH V’SHAV

תוספות ד"ה ושב

(SUMMARY: Tosfos explains the Pasuk.)

סליחת העון קרא רפואה כדאיתא פרק שני דמגילה (דף יז:)

(a) Explanation: Forgiveness for sins is called healing, as stated in Megilah (17b).

9) TOSFOS DH ASHER

תוספות ד"ה אשר

(SUMMARY: Tosfos explains the simple explanation of the Pesukim being discussed by our Gemara.)

פשטיה דקרא אפני אדם קאי שאין נושא פנים בשביל גדולתו ועושרו או באדם זקן ונשוא פנים כדכתיב (דברים כח) אשר לא ישא פנים לזקן אבל ישא ה' פניו אליך אפני שכינה קאי שיראה לך פנים שוחקות ולא פנים של כעס

(a) Explanation: The simple explanation of the Pasuk is referring to the face of a man, that Hash-m does not favor a person because he is esteemed or wealthy. Similarly, it could be referring to an older person, as the Pasuk states, “That he will not favor an old person.” “Hash-m should lift his face towards you” is referring to the face of the Shechinah. This means that He should look at you in a pleased manner and not with anger.

והא דלא פריך הכא מדכתי' (איוב מב) וישא ה' את פני איוב וכתיב (שם) כי אם פניו אשא

(b) Implied Question: The Gemara here does not ask a question from the Pasuk in Iyov, “And Hash-m favored the face of Iyov” and the Pasuk, “For I will favor his face.” (Why not?)

משום דהתם [חס] בשביל צדקו [עי' תוס' נדה ע: ד"ה כתוב וכו' הניחו בקושיא]

(c) Answer: This is because there Hash-m had mercy on him because he was so righteous. [See Tosfos in Nidah 70b, DH “Kasuv” where Tosfos asks this and leaves it unanswered.]

Next
Next

Dafyomi Advancement Forum homepage
D.A.F. Homepage


Insights to
the Daf
 •  Background
to the Daf
 •  Review
Questions
 •  Review
Summary
 •  Point by
Point
 •  Halachah
Outlines
 •  English
Charts

Revach
l'Daf
 •  Review
Quiz
 •  Hebrew
Charts
 •  Yosef
Da'as
 •  Chidonim
on the Daf
 •  Galei
Masechta
 •  Video/Audio
Lectures