For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע של שבת פסח תשע"ז
אפריל 9 - אפריל 15 2017

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן יג יד טו טז יז יח יט
אפריל 9 10 11 12 13 14 15
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא בתרא
עז
בבא בתרא
עח
בבא בתרא
עט
בבא בתרא
פ
בבא בתרא
פא
בבא בתרא
פב
בבא בתרא
פג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
נדרים
ה
נדרים
ו
נדרים
ז
נדרים
ח
נדרים
ט
נדרים
י
נדרים
יא
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא בתרא

מהנ''ל עד טז: ומסתלקין לצדדין
בבא בתרא

מהנ''ל עד טז: רבי שמואל
בבא בתרא

מהנ''ל עד יז. הל''ב
בבא בתרא

הלכה ב עד יז. אמר רבי יוחנן
בבא בתרא

כמו אתמול
בבא בתרא

מהנ''ל עד יז: הל''ג
בבא בתרא

הלכה ג עד יז: הל''ד
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
שבת
טז:ו-ז
שבת
טז:ח-יז:א
שבת
יז:ב-ג
שבת
יז:ד-ה
שבת
יז:ו-ז
שבת
יז:ח-יח:א
שבת
יח:ב-ג
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
קנא:י-יב קנב:א - קנג:ב קנג:ג-ה קנג:ו-ח קנג:ט-יא קנג:יב-יד קנג:טו-יז
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף כב
עמוד ב
כרך א
דף כג
עמוד א
כרך א
דף כג
עמוד ב
כרך א
דף כד
עמוד א
כרך א
דף כד
עמוד ב
כרך א
דף כה
עמוד א
כרך א
דף כה
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ט
5-6
הלכות לשון הרע
כלל י
1-2
הלכות לשון הרע
כלל י
3-4
הלכות לשון הרע
כלל י
5-6
הלכות לשון הרע
כלל י
7-8
הלכות לשון הרע
כלל י
9-10
הלכות לשון הרע
כלל י
11-12
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
שלוחין ושותפים
ה
שלוחין ושותפים
ו
שלוחין ושותפים
ז
שלוחין ושותפים
ח
שלוחין ושותפים
ט
שלוחין ושותפים
י
עבדים
א
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
פסולי המוקדשין
ב-ד
פסולי המוקדשין
ה-ז
פסולי המוקדשין
ח-י
פסולי המוקדשין
יא-יג
פסולי המוקדשין
יד-טז
פסולי המוקדשין
יז-יט
עבודת יום כיפור
א-ג

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע של שבת פסח 5777 \ אפריל 9 - אפריל 15 2017

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 9-16
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 17-21

תוכניות לימוד חודשיות
(מפעל הש"ס)

ניסן 5777 / מרץ 28 - אפריל 26 2017

20 דף/חודש

[מחזור בן 10 שנים]
יבמות קה - קכב
30 דף/חודש

[מחזור בן 7 שנים]
קדושין עא - פב; ב''ק ב - יז סוף פרק
טור ושו"ע


יורה דעה
סימן רסז סעיף נז - סימן רעד
טור ושו"ע


סימן לז סעיף יד - לט סעיף טז

דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס