For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע של שבת פסח תשע"ו
אפריל 17 - אפריל 23 2016

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן ט י יא יב יג יד טו
אפריל 17 18 19 20 21 22 23
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
קידושין
לז
קידושין
לח
קידושין
לט
קידושין
מ
קידושין
מא
קידושין
מב
קידושין
מג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
סוכה
יד
סוכה
טו
סוכה
טז
סוכה
יז
סוכה
יח
סוכה
יט
סוכה
כ
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
קידושין

עד כב: הלכה ט
קידושין

כמו אתמול
קידושין

הלכה ט עד כג. היה מחציין
קידושין

עד כג. סוף הפרק
קידושין

פרק ב ה''א עד כג: בש''א אין השליח
קידושין

כמו אתמול
קידושין

עד כג: תמן תנינן נערה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
ברכות
ו:ו-ז
ברכות
ו:ח-ז:א
ברכות
ז:ב-ג
ברכות
ז:ד-ה
ברכות
ח:א-ב
ברכות
ח:ג-ד
ברכות
ח:ה-ו
הלכה יומית
(קיצור שולחן שרוך)

[מחזור בן 4 שנים]
קצב:י - קצג:ד קצג:ה-ט קצג:י-יד קצד:א-ה קצד:ו-י קצד:יא - קצה:ג קצה:ד-ח
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ו
דף ד
עמוד א
כרך ו
דף ד
עמוד ב
כרך ו
דף ה
עמוד א
כרך ו
דף ה
עמוד ב
כרך ו
דף ו
עמוד א
כרך ו
דף ו
עמוד ב
כרך ו
דף ז
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל א
1-2
הלכות רכילות
כלל א
3
הלכות רכילות
כלל א
4-5
הלכות רכילות
כלל א
6-7
הלכות רכילות
כלל א
8-9
הלכות רכילות
כלל א
10-11
הלכות רכילות
כלל ב
1-2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מעשה קרבנות
טז
מעשה קרבנות
יז
מעשה קרבנות
יח
מעשה קרבנות
יט
תמידין ומוספים
א
תמידין ומוספים
ב
תמידין ומוספים
ג
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
כלי מקדש והעובדים בו
ג-ה
כלי מקדש והעובדים בו
ו-ח
כלי מקדש והעובדים בו ט
- ביאת מקדש א
ביאת מקדש
ב-ד
ביאת מקדש
ה-ז
ביאת מקדש ח
- איסורי מזבח א
איסורי מזבח
ב-ד

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע של שבת פסח 5776 \ אפריל 17 - אפריל 23 2016

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 27-29
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 30-31

תוכניות לימוד חודשיות
(מפעל הש"ס)

ניסן 5776 / אפריל 9 - מאי 8 2016

20 דף/חודש

[מחזור בן 10 שנים]
חגיגה ט - כז
30 דף/חודש

[מחזור בן 7 שנים]
סוטה ה - לד
טור ושו"ע


יורה דעה
סימן ריד - סימן רכ סעיף ח
טור ושו"ע


חושן משפט
סימן שפח סעיף י - סימן תא

D.A.F. Homepage
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס