For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת מצורע תשע"ו
אפריל 10 - אפריל 16 2016

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן ב ג ד ה ו ז ח
אפריל 10 11 12 13 14 15 16
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
קידושין
ל
קידושין
לא
קידושין
לב
קידושין
לג
קידושין
לד
קידושין
לה
קידושין
לו
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
סוכה
ז
סוכה
ח
סוכה
ט
סוכה
י
סוכה
יא
סוכה
יב
סוכה
יג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
קידושין

עד יט: תמן תנינן האב זכה
קידושין

עד כ. מצות שהבן חייב לעשות
קידושין

כמו אתמול
קידושין

עד כא. אי זו היא מצות עשה
קידושין

עד כא: חוץ מבל תשחית
קידושין

כמו אתמול
קידושין

כמו אתמול
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
ברכות
ד:ד-ה
ברכות
ד:ו-ז
ברכות
ה:א-ב
ברכות
ה:ג-ד
ברכות
ה:ה-ו:א
ברכות
ו:ב-ג
ברכות
ו:ד-ה
הלכה יומית
(קיצור שולחן שרוך)

[מחזור בן 4 שנים]
קפו:ד - קפז:ד קפז:ה - קפח:ד קפח:ה - קפט:ד קפט:ה - קצ:ג קצא:א-ה קצא:ו - קצב:ד קצב:ה-ט
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ה
דף קנב
עמוד ב
כרך ה
דף קנג
עמוד א
כרך ה
דף קנג
עמוד ב
כרך ו
דף ב
עמוד א
כרך ו
דף ב
עמוד ב
כרך ו
דף ג
עמוד א
כרך ו
דף ג
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל י
7-8
הלכות לשון הרע
כלל י
9-10
הלכות לשון הרע
כלל י
11-12
הלכות לשון הרע
כלל י
13
הלכות לשון הרע
כלל י
14
הלכות לשון הרע
כלל י
15-16
הלכות לשון הרע
כלל י
17
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מעשה קרבנות
ט
מעשה קרבנות
י
מעשה קרבנות
יא
מעשה קרבנות
יב
מעשה קרבנות
יג
מעשה קרבנות
יד
מעשה קרבנות
טו
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שמיטה ויובל
ג-ה
שמיטה ויובל
ו-ח
שמיטה ויובל
ט-יא
שמיטה ויובל יב
- בית הבחירה א
בית הבחירה
ב-ד
בית הבחירה
ה-ז
בית הבחירה ח
- כלי מקדש והעובדים בו ב

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת מצורע 5776 \ אפריל 10 - אפריל 16 2016

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 22-26
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 27-29

תוכניות לימוד חודשיות
(מפעל הש"ס)

ניסן 5776 / אפריל 9 - מאי 8 2016

20 דף/חודש

[מחזור בן 10 שנים]
חגיגה ט - כז
30 דף/חודש

[מחזור בן 7 שנים]
סוטה ה - לד
טור ושו"ע


יורה דעה
סימן ריד - סימן רכ סעיף ח
טור ושו"ע


חושן משפט
סימן שפח סעיף י - סימן תא

D.A.F. Homepage
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס