For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת יתרו תשע"ו
ינואר 24 - ינואר 30 2016

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
שבט יד טו טז יז יח יט כ
ינואר 24 25 26 27 28 29 30
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
גיטין
מב
גיטין
מג
גיטין
מד
גיטין
מה
גיטין
מו
גיטין
מז
גיטין
מח
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
ביצה
טז
ביצה
יז
ביצה
יח
ביצה
יט
ביצה
כ
ביצה
כא
ביצה
כב
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
גיטין

הלכה ה עד כד. הל''ו
גיטין

הלכה ו עד כד: תני יוצא
גיטין

מהנ''ל עד כד: רבי טבלא
גיטין

מהנ''ל עד כד: הל''ז
גיטין

הלכה ז עד כה: מתניתא דרבי
גיטין

מהנ''ל עד כו. סוף הפרק
גיטין

פרק ה הל''א עד כו: מניין לרבי
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
מכשירין
ד:ו-ז
מכשירין
ד:ח-ט
מכשירין
ד:י-ה:א
מכשירין
ה:ב-ג
מכשירין
ה:ד-ה
מכשירין
ה:ו-ז
מכשירין
ה:ח-ט
הלכה יומית
(קיצור שולחן שרוך)

[מחזור בן 4 שנים]
קמה:יח-כב קמה:כג - קמו:א קמו:ב - קמז:ב קמז:ג - קמח:ב קמח:ג - קמט:ג קמט:ד-ח קמט:ט-יג
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ה
דף קיד
עמוד א
כרך ה
דף קיד
עמוד ב
כרך ה
דף קטו
עמוד א
כרך ה
דף קטו
עמוד ב
כרך ה
דף קטז
עמוד א
כרך ה
דף קטז
עמוד ב
כרך ה
דף קיז
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הקדמה
ואחשבה לדעת - בפנים הספר
הקדמה
על כן אזרתי - על צד הדין
הקדמה
ואחלה לקורא - בימינו אמן (כולל הגהה)
פתיחה
באהבת - במדרש איכה
פתיחה
ומפני גודל - החונן דעת
לאוין
1-2
לאוין
3-4
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מעשר שני ונטע רבעי
ב
מעשר שני ונטע רבעי
ג
מעשר שני ונטע רבעי
ד
מעשר שני ונטע רבעי
ה
מעשר שני ונטע רבעי
ו
מעשר שני ונטע רבעי
ז
מעשר שני ונטע רבעי
ח
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
תעניות
ב-ד
תעניות ה
- מגילה וחנוכה ב
מגילה וחנוכה ג
- אישות א
אישות
ב-ד
אישות
ה-ז
אישות
ח-י
אישות
יא-יג

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת יתרו 5776 \ ינואר 24 - ינואר 30 2016

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מלכים ב 12-17
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
משלי 20-24

תוכניות לימוד חודשיות
(מפעל הש"ס)

שבט 5776 / ינואר 11 - פברואר 9 2016

20 דף/חודש

[מחזור בן 10 שנים]
ביצה כז - מ מגילה ב - ח
30 דף/חודש

[מחזור בן 7 שנים]
נדרים כה - נד
טור ושו"ע


יורה דעה
סימן רא סעיף א - סימן רא סעיף נא
טור ושו"ע


חושן משפט
סימן שסו - סימן שפב

D.A.F. Homepage
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס