For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת ויחי תשע"ו
דצמבר 20 - דצמבר 26 2015

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
טבת ח ט י יא יב יג יד
דצמבר 20 21 22 23 24 25 26
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
גיטין
ז
גיטין
ח
גיטין
ט
גיטין
י
גיטין
יא
גיטין
יב
גיטין
יג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
פסחים
נב
פסחים
נג
פסחים
נד
פסחים
נה
פסחים
נו
פסחים
נז
פסחים
נח
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
גיטין

הלכה ב עד ה. ר' יעקב בר
גיטין

מהנ''ל עד ה: הל''ג
גיטין

הלכה ג עד ו: הל''ד
גיטין

הלכה ד עד ז. כותים משום
גיטין

מהנ''ל עד ז: הל''ה
גיטין

הלכה ה עד ח. האומר טבי
גיטין

מהנ''ל עד ח: האומר תן מנה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
נדה
ו:ג-ד
נדה
ו:ה-ו
נדה
ו:ז-ח
נדה
ו:ט-י
נדה
ו:יא-יב
נדה
ו:יג-יד
נדה
ז:א-ב
הלכה יומית
(קיצור שולחן שרוך)

[מחזור בן 4 שנים]
מו:כז-לא מו:לב-לו מו:לז-מא מו:מב-מו מז:א-ה מז:ו-י מז:יא-טו
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ה
דף צו
עמוד ב
כרך ה
דף צז
עמוד א
כרך ה
דף צז
עמוד ב
כרך ה
דף צח
עמוד א
כרך ה
דף צח
עמוד ב
כרך ה
דף צט
עמוד א
כרך ה
דף צט
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ג
2-4
הלכות רכילות
כלל ד
1-3
הלכות רכילות
כלל ה
1-2
הלכות רכילות
כלל ה
3-4
הלכות רכילות
כלל ה
5
הלכות רכילות
כלל ה
6-7
הלכות רכילות
כלל ו
1-2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מתנות עניים
ו
מתנות עניים
ז
מתנות עניים
ח
מתנות עניים
ט
מתנות עניים
י
תרומות
א
תרומות
ב
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
ברכות
ד-ו
ברכות
ז-ט
ברכות י
- מילה א
מילה ב
- סדר התפילות (עד המלים נוסח ברכות התפילה וסידורן)
סדר התפילות
מ-נוסח ברכות התפילה וסידורן עד נוסח ברכת המזון
סדר התפילות (מ-נוסח ברכת המזון)
- שבת ב
שבת
ג-ה

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת ויחי 5776 \ דצמבר 20 - דצמבר 26 2015

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מלכים א 1-5
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
תהלים 119-135

תוכניות לימוד חודשיות
(מפעל הש"ס)

טבת 5776 / דצמבר 13 2015 - ינואר 10 2016

20 דף/חודש

[מחזור בן 10 שנים]
חזרה: תשרי - חשון - כסלו
30 דף/חודש

[מחזור בן 7 שנים]
חזרה: תשרי - חשון - כסלו
טור ושו"ע


יורה דעה
משניות מקוואות פא-פז עם רמ ורש
טור ושו"ע


חושן משפט
סימן שנז - סימן שסה

D.A.F. Homepage
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס