For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת בראשית תשע"ו
אוקטובר 4 - אוקטובר 10 2015

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
תשרי כא כב כג כד כה כו כז
אוקטובר 4 5 6 7 8 9 10
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
נזיר
מג
נזיר
מד
נזיר
מה
נזיר
מו
נזיר
מז
נזיר
מח
נזיר
מט
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
ערובין
מ
ערובין
מא
ערובין
מב
ערובין
מג
ערובין
מד
ערובין
מה
ערובין
מו
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
נזיר

הלכה ה עד כט: הל''ו
נזיר

הלכה ו עד ל. הל''ז
נזיר

הלכה ז עד לא. הל''ט
נזיר

הלכה ט עד לב. הל''יא
נזיר

הלכה יא עד לג. אי זהו
נזיר

מהנ''ל עד לד. ר' יונה
נזיר

מהנ''ל עד לד: הל''ב
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
טהרות
ו:ב-ג
טהרות
ו:ד-ה
טהרות
ו:ו-ז
טהרות
ו:ח-ט
טהרות
ו:י-ז:א
טהרות
ז:ב-ג
טהרות
ז:ד-ה
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תרפא:ב - תרפב:ב תרפב:ג - תרפד:א תרפד:ב - תרפה:א תרפה:ב-ד תרפה:ה-ז תרפו:א-ג תרפז:א - תרפח:א
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ה
דף נח
עמוד א
כרך ה
דף נח
עמוד ב
כרך ה
דף נט
עמוד א
כרך ה
דף נט
עמוד ב
כרך ה
דף ס
עמוד א
כרך ה
דף ס
עמוד ב
כרך ה
דף סא
עמוד א
משנה ברורה
הלכות חג בחג - עמוד ליום

[מחזור בן 5 שנים]
הלכות חול המועד
תקמח:ו-ז
הלכות חול המועד
תקמח:ח-י
הלכות חול המועד
תקמח:יא-כ
הלכות חול המועד
הלכות חול המועד
הלכות חול המועד
הלכות חול המועד
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
עשין
7-8
עשין
9-10
עשין
11-12
עשין
13-14
ארורין
1-3
הלכות לשון הרע
כלל א
1-2
הלכות לשון הרע
כלל א
3-4
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מאכלות אסורות
יג
מאכלות אסורות
יד
מאכלות אסורות
טו
מאכלות אסורות
טז
מאכלות אסורות
יז
שחיטה
א
שחיטה
ב
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שאלה ופקדון
ו-ח
מלווה ולווה
א-ג
מלווה ולווה
ד-ו
מלווה ולווה
ז-ט
מלווה ולווה
י-יב
מלווה ולווה
יג-טו
מלווה ולווה
טז-יח

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת בראשית 5776 \ אוקטובר 4 - אוקטובר 10 2015

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יהושע 1-10
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
תהלים 1-10

תוכניות לימוד חודשיות
(מפעל הש"ס)

תשרי 5776 / ספטמבר 14 - אוקטובר 13 2015

20 דף/חודש

[מחזור בן 10 שנים]
סוכה כד - מא
30 דף/חודש

[מחזור בן 7 שנים]
מסכת מגילה
טור ושו"ע


יורה דעה
סימן קצ סעיף יט - סימן קצד
טור ושו"ע


חושן משפט
סימן שמ - סימן שמז

D.A.F. Homepage
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס