עבודה זרה דף ס"ד ע"א

האם מותר לקיים כלאים (כגון לבנות גדר) בשכר? [תד"ה אין].

בכלאי הכרם בכלאי זרעים
לר' עקיבא [1] אסור אסור
לרבנן אסור [2] מותר [3]

דמי עבודת כוכבים או יין נסך ביד גוי, האם מותרים?

כשלא רצה ישראל בקיום הע"ז כשרצה הישראל בקיומה [4]
לישראל מותר [5] אסור [6]
לגר היורש את אביו מותר מותר [7]

ע"ז דף ס"ד ע"ב

מה דין יין של גר תושב?

לענין הנאה לענין שתיה
לחכמים מותר אסור
לר' שמעון אסור אסור
ליש אומרים מותר מותר

חצר ישראל שדר בה ישראל מומר או גר תושב ולא עירבו, באופנים דלהלן האם אפשר לטלטל?

ישראל מומר המשמר שבתו בשוק עכו"ם וגר תושב
כשנתן רשות או ביטל רשות אפשר אי אפשר
כשהשכיר מע"ש אפי' בלי קנין אפשר אפשר

-------------------------------------------------

[1] ר"ע סובר שאסור לקיים כלאים, ויש לו גם מלקות משום לאו דכלאים.

[2] אמנם אין האיסור משום מקיים כלאים, אלא משום שמשתכר באיסורי הנאה. דאף שאין איסור לקיים, מ"מ הכלאים עצמם הם איסורי הנאה ומשתכר בהם.

[3] דאין איסור הנאה בכלאי זרעים, ואין איסור מקיים. ויש אחרונים שאוסרים מדרבנן.

[4] כגון שאמר לו הגוי, המתן עד שאמכור ע"ז או יין נסך ואביא לך מעות, שאז רוצה הישראל בקיומם כדי שיוכל הגוי לתת לו מעותיהם. וכן גר היורש את אביו, רוצה שיהיו קיימים כדי שיטלם אחיו הגוי, והוא יטול כנגדם.

[5] ובאופן שלא מכר הגוי הע"ז כדי לקנות ע"ז אחרת, שאז אסור - תד"ה מסתברא.

[6] וכתבו בתד"ה אבל בשם ר"י, שכל האיסור להפרע מהעכו"ם כשאמר המתן לי שאמכור ע"ז ואביא לך מעות, הוא כשאין לגוי לפורעו ממקום אחר.

[7] והיתר זה מחמת קולא דרבנן כדי שלא יחזור לסורו.

עוד חומר לימוד על הדף